Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 175-200. szám)

1933-10-20 / 191. szám

0. oldal. 1933. október ká 20. Express hirdetések Balkány határában 170 hold búzatermő homokbirtok bérbe kiadó. — Értekezni Popper Ignácné, Balkány. 3891-3 A nyíregyházi kir. járásbíróságtól, mint telekkönyvi hatóságtól. Tk. 19452—1933. szám. Árverési hirdetmény kivonat Fekete János és neje Sinka Ka­talin végrehajtatónak Batári Mi­hály végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a Szabolcsi Központi Takarékpénztár rt. vég­rehajtató kérelme következtében az 1881. LX. t. c. 176. és 185. §-a értelmében elrendeli az ujabb árverést 129 P 20 f. költségköve­telés, 14 P 20 f. eddig megálla­pított per és végrehajtási és az árverési költség, valamint a csat­lakozottnak kimondott Kereske­delmi és Iparbank rt. 1606 P Nyírvidéki Takarékpénztár rt. 800 P, Magyar Belga Ásványolaj rt. 200 P, Szamueli Lajos 80 P tőke­követelése és járulékai behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levő Nyirpazony község­ben fekvő s a nyirpazonyi 213. számú telekkönyvi betétben A. I. 3. sor 535. hrsz. alatt felvett 605 négyszögöl területü s Poroska­szellő dűlőben lévő szántónak Batári Mihály tulajdonát képező 5/7-ed részére 150 P kikiáltási árban és a nyirpazonyi 445. számú telekkönyvi betétben A. I. 1-3. sor, 157, 158/1. hrsz. alatt fel­vett 1171 négyszögöl területü a Beltelekben fekvő jelenleg özv. Bignió Jánosné Batáry Róza ne­vén álló ház, udvar és szántóra 1100 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az ár­verésnek Nyirpazony községházá­nál megtartására 1933. évi október hó 30. napjának d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. t. c. 150. §-a alap­ján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső 445. sz. telekkönyvi betéti ingatlant a ki­kiáltási ár felénél, a 213. számú betéti ingatlant pedig a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. t. c. 26. §.) A telekkönyvi hatóság azt a legkisebb vételárat, amelyért az ingatlan az 5610—1931. M. E. sz. rendelet értelmében eladható, a következőkben állapítja meg: A nyirpazonyi 213. sz. telek­könyvi betétben A. I. 3. sorszám alatt felvett ingatlanra nézve, ha a csatiakozottnak kimondott Nyír­vidéki Takarékpénztár rt. végre­hajtató kérné az árverés megtar­tását, ugy a legkisebb vételár 1897 P 04 f, ha Fekete János és neje árverést kérők kérnék az ár­verés megtartását, akkor 3344 P 40 f. s ha a Magyar Belga Ás­ványolaj rt. végrehajtató kérné, ugy 3473 P 60 f, mig ha a Ke­reskedelmi és Iparbank, illetve jogutóda kéri az árverés megtar­tását, akkor az 1. bekezdésben foglaltak irányadók. ízléses nyomtatványt, Egyszerűt s művészit, Pontosan, olcsón a MERKÚR NYOMDA kés&it. Bercsényi A nyirpazonyi 445. sz. telek­könyvi betétben A. I. 1. és 3. sorszámok alatt felvett ingatla­nokra nézve, ha a csatlakozottnak kimondott Szamueli Lajos végre­hajtató kérné az árverés megtar­tását, ugy a legkisebb vételár 1927 P 04 f, ha Fekete János és neje árverést kérők kérnék az ár­verés megtartását, ugy 2340 P 20 f, ha a Magyar Belga Ásvány­o'aj rt. kérné, ugy 2469 P 40 f, mig ha a Kereskedelmi és Ipar­bank rt. illetve jvgutóda kéri az árverés megtartását, ugy az 1. bekezdésben foglaltak irányadók. 2. Az árverelni szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ban meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bá­natpénznek előlegesen birói letét­be helyezéséről kiállított letéti el­ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. t. c. 147, 150, 170. §§. 1908. XLI. t. c. 21. §.) Nyíregyháza, 1933. aug. 16. Dr. Klusch sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: 3885 Benedek, kiadó. A nyírbátori kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 5585—1933. Tk. szám. Árverési hirdetmény és árverési feltételek. Schwartz Rudolf és tsa végre­hajtatónak kérelme következtében a telekkönyvi hatóság az 1881. LX. t. c. 176. §-a értelmében el­rendeli az ujabb árverést hátralé­kos 186 P tőkekövetelés, vala­mint a csatlakozottaknak kimon­dott Magyar Belga Ásványolaj rt. 815 P 69 f, Sielbermann Antal 35 P 04 f, Dr. Szabó János 100 P, Megyesi Sándor 26 P 77 f, Spiegel Andor 400 P tökeköve­telése és jár, behajtása végett, a nyírbátori kir. járásbíróság területén levő s Nyirlugos köz­ségben fekvő s a nyirlugosi 719. számú tkvi betétben A. I. 95 — 101. sor 3949, 3951/2, 3985, 3993/2b, 4010, 4017. és 4028. hrszám alatt felvett s Barek László nevén álló 4/7-ed erdő és lege­lőre 1200 P, az u. ottani 790. számú telek­könyvi betétben A. I. 1—4. sor­szám 3932/2, 3934/lc, 3935/1 b/lc, 3956/2a hrszám alatt felvett s u. annak nevén álló 1/7-ed rész erdő, szántó és legelőre 650 P, az u. ottani 1096. számú tkvi betétben A. I. 13. sorsz. 3941/1. hrszám alatt foglalt s u. annak nevén álló ingatlanra 20 P kiki­áltási árban az özv. Barek Ist­vánná haszonélvezeti jogának sé­relme nélkül. A telekkönyvi hatóság az árve­résnek Nyirlugos községházánál megtartására 1933. évi november hó 8-ik napjának délelőtt 9 óráját tózi ki és az árverési jfeltételeket a következőképen állapítja meg: 1. Az árverelni szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni és az árverési feltételeket aláirni. Nyírbátor, 1933. aug. 24. Dr. Székely sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: 3889 Vozáry, irodasegédtiszt. Vadász­jegy kiváltásához szükséges bejelen­tőlap blanketta kapható a SZABOLCSI HÍRLAP kiadóhivatalában, Bethlen-utca 1. sz. Telefon 77. Ha Pestre jön, okvetlenül keresse fel Budapest legújabb, legszebb mulatóját, a CASANOVÁT. A legnagyobb műsor, a legszebb görlök, a legjobb zene, forgó táncparkett. A CASANOVA gyönyörű helyiségei Budapesten, Erzsébet-körut 33. alatt várják városunk Pestre utazó közönségét! Budapesti terasémytőszde­zárlat. 1933. október 19 Készárupiac. Buza 77. uj 7'40—65 78. uj 7 50—75 79. uj 7*60--85 80. uj 7-70—95 Rozs pv. és mzs. 4-05—4 15 Tak. árpa II. 6-30-40 Tengeri tt. és el. 7 80—85 Korpa f. ;5'00—5-10 Zab I. «j 7 80—85 Zab II. 6-90—85 Apróhirdetések 10 szóif 80 fillér, minden további szó I fillér, állást keresőknek 10 szóif 60 fillér, minden további sz 6 fillér. Két szobás vizvezetékes lakás nsvem. ber 1-ére kiadó Kallói utca 25. szám alatt. 3738-3­Kiadó két szépen bútorozott utcai szoba külön bejárattal, esetleg együtt ellátással vagy anélkül is. Széchenyl-ut 39. szám. 3768-5 Használt nagyobb és kisebb Íróasz­talt és egy iratszekrényt megvételre ke­resek. Cim a kiadóban. 3851-3 Saját termésű szedett és hul­lott téli nemes alma mig a készlet tart, napi áron, lehetőleg délelőtti órákban beszerezhető István-utca 9. sz. alatt (volt Nyár­fás vendéglő, Sporttelep mellett.) Elegánsan bútorozott szoba, fürdő­szoba használattal együtt kiadó. Luther ház A. II. emelet 3. szárn. 3879-10 Flóra hölgyfodrászat Kiss Ernö-utca 10. leszállította árait. Ondolálás, hajvá­gái. hajmosás á 40 lillér. ;3884 Tisztességes bejárónőt azonnali belé­pésre felveszek Pénzügyi palota, föld­szint 1. szám. 3894 Keresek németajkú rendes leányt 7 éves gyermen mellé nappali foglalko­zásra, Cim a kiadóban 3893 Perfekt szak»csnö helyben vagy vidé­ken állást keres. Ké*-utca 7. 373 Néhány középiskolát végzett jómo­doru kezdó kiszolgáló kisasszonyt ke­resek Ajánlatokai Írásban „Ügyes" jel­ige alatt az Ujságboit továbbit. 3 Jól főzó szakácsnő és ügyes szoba­lány hosszú bizonyítványokkal felvéte­tik nov, l-re vidékre. Jelentkezés szom­bat d. u. 3—4-ig Bessenyei-tér 14. Mindeneslányt keresek vidékre jó bi­zonyítvánnyal. Cim az Ujságboltban, 5 Egy szoba, konyha, üvegezett gang, pinca használattal kiadó. Nádor-utca ^4. szám. 3890-2 Intelligens német nő házi kisasszony­nak vagy házvezetőnőnek ajánlkozik vidékre is. Cim a kiadóban. 8886 Hatszobás gyönyörű kertes lakás no­vember l-re kiadó. Sóstói-ut 18. 3887-10 Egy fréz színű gyermekkocsi takarót találtak 16-án este a Kereszt-utcában. Tulajdonosa jelentkezien a kiadóban. Kiscsaládu egyszerűbb ember állandó keresetre kaucióval felvétetik. Cim az Ujságboltban. 3* Számla-blanketta kapható a kiadóhivatalban A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős: a Szabolcsi Hírlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg, m nem adunk vissza. Nyomatott a Merkúr könyvnyomdában; Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom