Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 124-149. szám)

1933-08-05 / 128. szám

6 . mst 1933 augusztus hó 5. K: 11166 1933. Hirdetmény. 1933. julius hó 23-án Nyír­egyházán az ebveszettség gya­núja a kóbor maró eben meg­állapittatván, az 1928. évi XIX. t. c. 52-55. §§ ai és a 100000' 1932. sz. v. r. v. utasítása 318— 331. §§ ai alapján a betegség elfojtása érdekében a következő módon intézkedem : 1. A veszettség fertőzésgya­nus kutyák és macskák kiir­tandók. 2. A városban és határában valamennyi kutya folyó évi október 21-ig elkülönítve meg­kötve tartandó, vagy biztos szájkosárral és pórázon veze­tendő. Kötetlenül ebek csak zárt udvarban és lakásban tart­hatók. 3. A veszettgyanus állatok csak a díjtalanul szolgáltatandó állatorvosi kórmegállapitás, il­letve annak eredménye szerint kezelhetők. 4. Ha az ily állat embert vagy állatot mart, ugy a maró állat, ha lehetséges, azonnal elkülö­nítendő, ha be nem fogható, ügy kiirtandó s a polgármesteri, vagy az állatorvosi hivatalban bejelentendő. 5. Ebek és macskák a város­ból csak engedélyemmel szál­líthatók el. Nyíregyháza, 1933. julius 27. Dr. Bencs Kálmán sk. m. kir. kormányfőtanácsos 2501-1 polgármester. A nyíregyházi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. Tk. 6522—1933. szám. Árverési hirdetmény kivonat Szabolcsi Központi Takarékpénz­tár Részvénytársaság nyíregyházi bej. cég végrehajtatónak vitéz Csatári György nyíregyházi lakos végrehajtást szenvedő ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató ké­relme következtében az 1881. LX. t. c. 144, 146. és 147. §§. értel­mében elrendeli a végrehajtási árverést 4000 ar. P tőkekövetelés, ennek 1931. évi augusztus hó 5. napjától járó 10 százalék kamata, egyharmad százalék váltódij, 245 P 86 f. eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kér­vényért ezúttal megállapított 63 P költség, valamint a csatlakozot­taknak kimondott özv. Barzó Mi­hályné 454 P, Lazarovits Miklós 574 P 72 f. és 721 P 43 f. tőke­követelése és járulékai behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levő és Nyirszőllős köz­ségben fekvő s*a nyirszőllősi 262. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sor,. 2271, 2272. és 2273. hrszámok alatt felvett, a szőlő alatti dűlőben fekvő 9 kth. 1505 négyszögöl területű ház, kert és szántóból álló ingatlanra 2710 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az ár­verésnek Nyirszőllős községházá­nál megtartására 1933. augusztus 22. napjának d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. t. c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja még: 1. A telekkönyvi hatóság azt a legkisebb vételárat, amelyért az ingatlanok eladhatók, az 5610— 1931. M. E. sz. rendelet értelmé­ben akként állapítja meg, hogy ha a csatlakozottnak kimondott özv. Barzó Mihályné kérné az ár­verés megtartását, a legkisebb vételár 23335 P 04 f., ha Laza­rovits Miklós kérné a C. 9. alatti követelése behajtása végett, akkor a legkisebb vételár 24001 P 84 f, ha a C. 12. alatti követelése be­hajtása végett kéri, a legkisebb vételár 30941 P 56 fillér. Ha a Szabolcsi Központi Takarékpénz­tár Részvénytársaság végrehajtató kéri, az árverés megtartását, akkor az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabb áron eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ban meghatározott árfolyammal szá­mított, óvadékképes értékpapíros­ban a kiküldöttnél letenni vagya bánatpénznek előlegesen bírói le­tétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. t. c. 147, 150, 170 §§. 1908. XLI, t. c. 21. §.) Nyíregyháza, 1933. április 22. dr. Klusch sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: 2521 Benedek, kiadó. A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. Tk. 15581—1932. szám. Árverési hirdetmény kivonat. Fekete János és neje Sinka Katalin végrehajtatónak Batári Mihály végrehajtást szenvedőkel­len indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a Szabolcsi Központi Takarékpénztár rt. vég­rehajtató kérelme következtében az 1881. LX. t. c. 176. és 185. §-a értelmében elrendeli az ujabb ár­verést 129P20f. költségkövetelés, 14 P 20 f. eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési költség, valamint a csatlakozott­nak kimondott Kereskedelmi és Iparbank rt. 1606 P, Nyírvidéki Takarékpénztár rt. 800 P, Magyar Belga Ásványolaj rt. 200 P, Sza­mueli Lajos 80 P tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levő Nyirpazony község­ben fekvő s a nyirpazonyi 213. sz. tkvi betétben A. I. 3. sor, 535. hrsz. alatt felvett 605 négy­szögöl területü a Poroskaszőllő dűlőben lévő szántónak Batári Mihály tulajdonát képező 5/7-ed részére 150 Pkikiáltási árban és a nyirpazonyi 445. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sor, 157. és 158/1. hrsz. alatt fel­vett 1171. négyszögöl területü a Beltelekben fekvő jelenleg özv. Bignió Jánosné Batáry Róza ne­vén álló ház, udvar és szántóra 1100 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árve­résnek Nyirpazony községházánál megtartására 1933. évi augusztus hó 14. napjának d. e. 11 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. t. c. 150. §. alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. t. c. 26. §.) A telekkönyvi hatóság azt a legkisebb vételárat, amelyért az ingatlan az 5616—1931. M. E. sz. rendelet értelmében eladható, a következőképen állapítja meg: A nyirpazonyi 213. számú te­lekkönyvi berétben A. I. 3. sorsz. alatt felvett ingatlanra nézve, ha a csatlakozottnak kimondott Nyír­vidéki Takarékpénztár rt. végre­hajtató kérné az árverés megtar­tását, ugy a legkisebb vételár 1897 P 04 fillér, ha Fekete János és neje árverést kérők kérnék az árverés megtartását, akkor 3344 P 40 fillér s ha a Magyar Belga Ásványolaj rt. végrehajtató kérné, ugy 3473 P 60 f., míg ha a Ke­reskedelmi és Iparbank, illetve jogutóda kéri az árverés megtar­tását, akkor az 1. bekezdésben foglaltak irányadók. A nyirpazonyi 445. sz. telek­könyvi betétben A. I. 1. és 3. sorszámok alatt felvett ingatla­nokra nézve, ha a csatlakozottnak kimondott Szamuely Lajos végre­hajtató kérné az árverés megtar­tását, ugy a legkisebb vételár 1927 P 04 f., ha Fekete János és neje árverést kérők kérnék az ár­verés megtartását, ugy 2340 P 20 f., ha a Magyar Belga Ásvány­olaj rt. kérné, ugy 2469 P 40 f„ mig ha a Kereskedelmi és Ipar­bank rt. illetve jogutóda kéri az árverés megtartását, ugy az 1. bekezdésben foglaltak irányadók. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ízléses nyomtatványt, Egyszerűt s művészit, Pontosan, olcsón a MERKÚR NYOMDA I készít. Bercsénvi-u. 3 ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t.c.42. §-ban meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapiros­ban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen biróí letétbe helyezéséről kiállított le­téti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Nyíregyháza, 1933. 'junius 21. dr. Klusch sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: 2522 Benedek, kiadó. Budapesti terménytőzsde­zárlat. 1933. aug. 4. Készárupiac. Buza 76. uj 77. uj 9.20—30 78. uj 9 30—40 79. uj 9- Q—50 80. uj 9-50-60 Rozs pv. ég mzs. 6'05—15 Tak. árpa 11. 7-00—20 Zab 7-70—80 Zab II. 7-40—50 Tengeri tt. és el. 7'55—65 Korpa f. 5 00—10 Malmok részere szállítási iegyzék megrendelhető a Szabolcsi Hirlap kiadóhivatalában, Bethlen-u. 1. Telefon 77. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további sz 6 fillér. Poloskairtást, lakások vizsgálását fe. lelősséggel vállalja NÁNÁSSY Kállói-u­50. szám. Megbízható mindenesleány, ki fejni is tud, hosszabb bizonyítvánnyal felvesz augusztus 15-re. Cím a kiadóban. 6 2502-3 Vennék használt négykerekű homok­futó kocsit, féderest egy lóhoz. — Dr. Bergstein, Jókai-u. 3. 2516-2' Egy szobás konyhás lakás kiadó. — Hímes-u. 4. Érdeklődni Himes-atca 6. 243-3 3 szobás 2 verandás ház fürdőszobá­val, nagy kerttel a Sóstói-ut elején ki­adó. Bővebbet villanytelep, Komáromy. (Telefon 144). 2518-3 Külónbejáratu utcai bútorozott szoba kiadó. Kossuth-u. 12. sz. 2427 Ügyes, megbízható négy középiskolát végzett fiút tanulónak felvesz Wasser­mann üvegkereskedő cég. 2528 Szerényígényü gyermeklányt kíslányka mellé felveszek. Dr. Kain, r. kath. bér­palota. 2531 Gyakorlott bejáró mindenesleányt felveszek. Nádor-utca 22. 25ü7 Jókarban lévő kerékpárt vesz Magyar Francia Bizt. Zrinyi llona-u. 2. 2í>30 Négyszobás modern lakásbérletet ke­resek. Felvilágosítást nyújt szívességből Wassermann úvegkereskedő cég. 25 «9 Szép utcai szoba, konyha, speiz aug,. 15-tól kiadó Sas-ntca 9. A szerkesztésért felelős: Dr.OARAV GYULA A kiadásért felelős : a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó, Betéti Társaság, Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem órzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a Merkúr könyvnyomdában Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. szár*

Next

/
Oldalképek
Tartalom