Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 98-123. szám)

1933-07-22 / 116. szám

1933. julius hó 22. BmOLCSÍHSUP 5 oldal HÍREK EGY FINOM PASZTELLKÉP rajzolódott a magyar lelkekre, egy magyar asszonynak port­réja• Az asszony elsuhant, mint egy csillagos tavaszi est hangulata, de azzal, hogy vi­rágszépségü lelke felfénylet a bánatos magyar élet éjszaká­jában, hogy akkor tudott róla a nemzet, amikor már távo­zott, akkor beszélt a világhoz, amikor a halál némasága zárta le ajkát, megérezte a magyar sziv, hogy nemcsak névben, hanem jellemben, lel­kiségben Szilágyi Erzsébet asszony volt, nagy idők nagy magyar asszonya. Szilágyi Erzsébet egy viharos és hősi korban, amely sok tekintet­ben hasonlított a mai magyar­ság életéhez, fiaival, vezéri urával kapcsolatban, mint anya, mint feleség, mint az otthonban fénylő szépség vé­sődött a lelkekbe, a történe lembe. Göbels német politikus az anyákhoz, az asszonyokhoz intezett lelkesítő beszédében ezt a három szót ajánlotta a német asszony figyelmébe •' Kirche, Kinder, Küche, tem­plom, gyermek, konyha. A magyar férfi ideálja az ősi magyar tradiciókcan élő asszony, akinek egyik fénylő alakja távozott a magyar életből Gömbös Gyuláné ha­lálával. Fáj ez a korai távo­zás, ennek a szép májusi életnek borulata és részvéttel állunk a Vezér oldalánál, ami­kor szivében sebet vert a leg­drágább elvesztése. NAPIREND Julius 2 2. Szombat Róm. kat. Mária Magdolna. Gör. kat. Magdolna. Prot. Magdolna. Izr. Thamus 28. Nevek magyarázata: Mag­dolna,héber szó, jelentése : Mag­dala városából való. A nap kél 4 óra 24 perckor, lenyugszik este 7 óra 47 p.-kor. A hold kél hajnali 3 óra 42 perckor, lenyugszik este 8 óra 1 perckor. Magyar napirend : Most nyolc éve történt, hogy az oláhok le­bontották az aradi tizenhárom vértanú szobrát. Azóta sötét, hűvös raktárban raboskodnak a Zala-szobor remek alakjai. Hungária szobra jobb kezét magasra nyújtva állt, most ha­nyattdőlten fekszik. De a kéz most is büszkén nyúlik felfelé a babérkoszorúval. Egyszer ott áll majd újra a szobor és köny­nyezve mossuk tisztára tagjait. Hol lesznek akkor a szobor­rombolók ? Ezen a napon 1132-ben II. Béla király Zsolcánál meg­veri III. Boleszló lengyel feje­delmet. 1844-ben meghalt D. v. Liliencron német költő. Egész héten át a Lányi-Gonda, Fejér Ferenc és Illés Zsófia gyógyszertárak tartanak ügye­leti szolgálatot. A városi gőz- és kádfürdő tatarozás miatt zárva van. A bujtoai és ököritői strand nyitva egész napon át. — Szabadságra ment a nyír­egyházi kapitányság vezetője­MajtényiKiss Sándor r.főt-la nyír­egyházi rendőrkapitányság ve­zetője hatheti nyári szabad­ságra utazott. A [szabadság tar­tama alatt a kapitányság veze­tését Suba Ervin rendőrtanácsos, a bünügyt osztály vezetője látja el. — Halálozás Markovics Mór­né sz- Mandel Gizella életének 65. évében julius 20-án, hajnal­ban elhunyt. Temetése ma dél­után fél 4 nórakor volt a Szin­ház-utca 24 sz. gyászházból. Az elhunytban Márkus Dávid, a szabolcsmegyei kir. állam­építészeti hivatal műszaki taná­csosa feleségének édesanyját gyászolja. Fazekas Juliánná életének 34 évében hosszas szenvedés után csütörtökön este elhunyt. Teme­tése szombaton délután 3 óra­kor lesz a Szegényház-tér 7. sz. alatti gyászházból a gör. kath. egyház szertartása szerint. Az elhunytban Fazekas János a Szabolcsi Hírlap metőrje nővé­rét gyászolja. Lukianoff Leonid, volt orosz császári tábornok, a Vladimír, Szt. Anna és Szt. Szaniszló Ren­dek lovagja f. hó 20-án, d. e. 11 órakor, életének 65, házas­ságának 34. évében Demecseren elhunyt. Temetése ma délután 5 órakor volt Demecserben. Az elhunytban pazonyi Elek Endre földbirtokos felesége sz- Lukia­nova Tatiana édesatyját gyá­szolja. — A borsodi árvízvédelmi munkálatokra kétszáz vitéz jelentkezett. — Vitéz Borbély Maczky főispán kijelentette, hogy a borsodi árvédelemre nincs elég munkása. Erre Budapesten 200 vitéz jelentkezett arra, hogy ingyen, hazafias kötelességér­zéssel vállalják honfitársaik földjének megmentését. A fő­ispán örömmel fogadta a ha­zafias ajánlatot és 80 vitéz már el is indult Budapestről Bor­sodba, hogy védje a magyar kéz munkájának eredményét, a vetéseket. — Megkezdődtek a jelent­kezések a cserkészek külön­vonatára. Megírtuk, hogy a gödöllői világtábor alkalmából a diákok, leventék és cserké­szek részére 75 százalékos kedvezményű különvonatok in­dulását engedélyezi a Máv, ha legalább 500 résztvevő jelent­kezik- A menetdíj oda-vissza 5 pengő a különvonatra, amely­re legkésőbb 29-ig lehet jelent­kezni. — Szeptemberi tankönyv­szükségletét jegyeztesse elő az Ujságboltban. Féláron válogatott használt könyveket kap. — Öngyilkosság. Koleszár Hona 28 éves kisvárdai ház­tartásbeli alkalmazott öngyil­kossági szándékból lugkőoldat­tal megmérgezte magát. Súlyos állapotban szállították be a kisvárdai közkórházba, Ezideig még kihallgatni nem lehetett. — Fővárosi lapokba hirde­tést eredeti tarifa mellett vesz föl az Ujságbolt. ííi ys iH ii Ma péntektől Elisabet Bergner 1 ÁLMQDÓ SZÁJ Helyárak 16, 30, 40, 50 fillér. Ma péntektől FŐHADNAGY ÚR A BABÁM Eggerth Márta Helyárak 16—50 fillérig. — A hét érdekes riportjait közli a Keletmagyarország ma megjelent száma. Veszedelem fenyegeti a helybeli ipart és kereskedelmet. — Egy 20 év­vel ezelőtt itt érettségizett fiatal­ember szenzációs utja a meg­gazdagodásig. — Őszinte strandbeszámoló az első forró vasárnapról. — Hajnali csend­élet a Bessenyei-téren. — For­radalmi reform a férfiak öltöz­ködése terén. Itt a domborhul­lám f Szenzációs suttogások, hi­rek, érdekességek. Ára 20 fillér. — Megindultak a jelentke­zések a gödöllői különvonatra. Már megírtuk, hogy a gödöllői cserkésztáborozás alkalmából a diákok, leventék és cserkészek részére 75 százalékos kedvez­ményű különvonat indítását en­gedélyezte a MÁV igazgatósága, ha legalább 500 résztvevő je­lentkezik. A menetdíj oda-vissza 5 P. mig a tábor megtekintése 50 filléres belépőjeggyel lehet­séges. A különvonatra jelentke­zéseket a Menetjegyiroda fogad el 29-ig bezárólag. A jelentke­zések már megindultak. — Elegáns levélpapír, map­pákban nagyválasztékban kap­ható az Ujságboltban. — Erőszakkal kitette lakó­ját az utcára egy nagykállói asszony. Dolonics János nagy­kállói lakos, vadastanyai bérlő feljelentést tett özv. Kovács Mi­hályné ellen, akinek lakását ja­nuár elseje óta bérli és azóta állandó ellenségeskedésben ál­lanak egymással, mert a napok­ban, amikor nem volt otthon, Kovácsné Mihály nevü fiával felnyitotta a lakását és bútorát kirakták az udvarra és minden kérlelése ellenére sem engedték lakásába visszatérni. Kovácsné és fia ellen magánlaksértés cí­mén megindult az eljárás. — Játékközben görcsöket kapott és meghalt egy tisza­eszlári kislány. Tiszaeszlárról jelentik, hogy Mokánszki János ottani lakos másféléves kislá­nyát, Ilonát, az országút árká­ban halva találták. A dr. Pataky Endre községi orvos vezetésé­vel kiszállott rendőrorvosi bi­zottság megállapította, hogy a ktslányt játszadozás közben epilepsziás roham fogta el és ez okozta halálát. Miután bűn­cselekmény látszata nem forog fenn, az ügyészség a temetési engedélyt megadta. A kis Búzás Lajos halála Még kis diák volt, 15 éves, halála azonban egy egész városra boruló fekete gvász árnyát vetette. Mert tragikusan korán ment el, mert élete, mint szép Ígé­retek virága, feslő bimbójá­ban tört le egy olyan csa­lád fájáról, amely a min­dennapi élet küzdelmei fö­lött a szeretet, a megbecsü­lés fényébe emelkedetten áll s ha csapások érik, a sebek fájása áthullámzik széles gyűrűzésben ezrek lelkén. Diák volt, gimná­zista volt Búzás Lajos, jó osztálytárs, okos, szelid szivü tanítvány, és iskolá­jának is mély gyásza, hogy el kell tőle búcsúzni örök­re. Ude, egészséget sugár­zó élet tört meg fiatalon, megtámadottan attól a be­tegségtől, amely annyi ér­téket döntött le már ezen a földön. A tanyán szer­zett betegséggel hozták a városba, ahol odaadó gon­dozással, a szülői szeretet önfeláldozásával küzdöttek életéért, mind hasztalan, a Végzet utja más volt. A kis Búzás Lajos távozása fáj, de vigasztal a költő: „Mú­lása könnyű volt és tiszta, mint az égbe visszaröppenő sugáré." Búzás Lajost ma délelőtt temették el az Északi te­metőben a ref. egyház szer­tartása szerint. Bartók Jenő gyászbeszéde után két kis cserkész lépett elő és letet­ték fiatal bajtársuk kopor­sójára a kegyelet koszorú­ját. A gyászdalok elhang­zása után, a lélekharang bus hangja mellett elindult ajkoporsó a'sirhoz, amelyet a család, a barátok, a tiszte­lők és a kis Búzás Lajos tanárai állták körül mély meghatódottsággal. — Anyakönyvi hirek- Julius 18—19. Születések. Kassai Erzsé­bet r. k. Kathó Margit g. k. Bogár Pál ág. h. ev. Szabó Mária r. k. Nagy Juliánná ág. h. ev. Fried­mann Sándor izr. Kirimi Lili és Kirimi László r. k. ikrek. Czin­kovszki Mihály ág. h. ev. Klein Valéria izr- Klein László izr. Hlavati Mária r. k. Szokol Ká­roly ág. h. ev. Burián Sándor Vilmos ág- h. ev. — Halálozás. Mihalkó István ny m. kir. áll. vasúti pályaőr g. k-, 73 éves. Simoncsik ^István napsz. g. k., 77 éves. Biró Pál fm., ref., 54 éves. — 'Házasság. • Dessaules Ottó Dániel városi tiszt ág. h. ev. és Szenészi Mária Mag­dolna ref. — Székelési zavarok, bél­görcs, puffadtság, gyomorszédü­lés, izgalmi állapotok, szivide­gesség, félelemérzés, bódultság és általános rosszullét esetén a természetes „Fe-renc József" keserűvíz a gyomor és bélcsa­torna tartalmát gyorsan és fáj­dalom nélkül kiüríti, a vérke­ringést előmozdítja s tartós meg­könnyebbülést szerez. Korunk legkiválóbb orvosai a Ferenc József vizet úgy férfiaknál, mint nőknél és gyermekeknél teljes eredménnyel alkalmazzák. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom