Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 98-123. szám)

1933-07-08 / 104. szám

2 oldal < ümít,Mm uLP 1933 julius hó 8 I Hlatky-Schfichter Gyula f A régi Nyíregyházának ismert, markáns alakja hunyta örök álomra szemét Hlatky-Schlich­ter Gyula halálával. Fiatal évei­ben huszárszázadosi rangját el­érve Bécsbe került a testőrség­hez. ahol Ferenc József köz­vetlen környezetében teljesített személyes szolgálatot. A test­őrség kötelékéből való megvá­lása után Nyíregyházán telepe­dett le. ahova felesége, Csen­gery Júlia révén családi szálak fűzték s csakhamar egyike lett a város társadalmi és gazda­sági élete számottevő tagjainak­A Júlia malom akkor érte el virágzása tetőpontját, mig az ő tulajdonában volt; mint föld­birtokos is számottevő szerepet játszott s társadalmi életünknek kedvelt alakja volt. Á változott idők megtörték, visszavonult ókisteleki szőllő­ben levő villájába, ahol igen hosszú, türelmesen vise't beteg­ség után, 77 éves korában, 38 évi boldog házasság után teg­nap elhunyt. Katonai érdemeit az udvari arany, ezüst és szol­gálati érmekkel jutalmazta a legfelsőbb kegy. Temetése szom­baton d. e- 11 órakor lesz az ókisteleki-sz lői gyászháznál a róm. kath. egyház szertartásai szerint. Vasárnap délután hangverseny lesz a Korona nagytermében Dávid Margit és Grünfeld Panni Vajda Júlia debreceni énekművésznő közreműködésé­vel vasárnap délután 5 órai kezdettel a Korona-szálló nagy­termében hangversenyt. A hang­verseny műsora a következő: 1 Beethoven : Pathetique szo­náta. Dávid Margit. 2- Dinzl 0. : Liliomszál. La­votta: Két baba. Vajda Júlia. 3 Jensen : lm Virthaus. Schu­mann : Aufschwung, Grünfeld Panni. 4. StrausJ.: Denevérből Adél áriája. Vajda Júlia énekmű­vésznő. 5. Chopin F.: Cis moll Noc­turne. Schumann.: F. Dur No­velets. Dávid Margit. 6. Liszt F.: Valse impromptu Grünfeld Panni. A műsor 3. száma után 5 perc szünet. A műsor egyes szá­mainak előadása alatt a terembe senki sem léphet be. A műsor ára 1 pengő, diákok­nak 50 tillér. Megváltása köte­lező. Pénztárnyitás egynegyed 5 órakor. Zuhoghat az eső, fuj hatnak a szelek ! Fagylaltozni mégis csak az „Automata"-ba megyek ! (Kaszinóval szemben.) Szombaton este érkezik Nyíregy­házára Tolvay Takách József gróf, a Frontharcos Szövetség országos elnöke A frontharcos szövetség nyír­egyházi csoportja vasárnap dél­előtt tartja rendes évi közgyű­lését, mely alkalomból az egész vármegye frontharcosai össze­gyűlnek. Erre a monstre gyű­lésre, maga az országos elnök Tolvay Takács János altábor­nagy is lejön Nyíregyházára, aki szombaton este a 7 órai vonattal érkezik. A közgyűlés impozáns megnyilatkozása lesz a bajtársi összefogásnak és an­nak a szellemnek, amely a front­harcosokat áthatja­A közgyűlésen Mikecz Ödön dr. főispán, Virányi Sándor al­ispán és dr. Bencs Kálmán polgármester is megjelenik, hogy ezáltal is kifejezésre juttassák a frontharcosok iránti megbecsü­lésüket- A frontharcosok veze­tősége ezúton is felkéri a baj­társakat, hogy a közgyűlésen teljes számban megjelenni szí­veskedjenek­w w Angol képviselők revíziós mozgalma Már 58 alsóházi képviselő csatlakozott Gover javaslatához Egy héttel ezelőtt Sir Róbert Gover javaslatot terjesztett az angol parlament elé a trianoni békeszerződés revíziója érde­kében. Javaslatához hat kép­viselő csatlakozott. Tegnap már 35 képviselő irta alá a revíziós javaslat tárgyalását kérő ivet, mára pedig a számuk 58-ra emelkedett­Az állásfoglalást különösen értékessé teszi az a körülmény, hogy nem egy párt indította meg a mozgalmat, de megta­láljuk az aláírók között a kon­zervatív, liberális és munkás­párt képviselőit is. A revíziós mozgalomról a fél­hivatalos Reuter ügynökség a kövelkezőket jelenti. A trianoni szerződésről szóló javaslatot, amelyet egy héttel ezelőtt csak hét képviselő tá­mogatott. most már igen sok képviselőt tett a magáévá. A lajstrom túlnyomórészt konzer­vatív neveket tartalmaz* ujab­ban azonban liberális és mun­káspárti nevekkel is bővült. A pártolók száma nem teszi ugyan valószínűbbé azt, hogy a ja­vaslat már most tárgyalás alá is fog kerülni, de mindenesetre nagyobb a kilátás arra, hogy a trianoni békeszerződés revízió­jának kérdését fel fogják vetni az egyik elnapolási vita során, mielőtt az alsóház megkezdené nyári szünetét. A magyar határ tanulmányozása utján kívánják megvalósítani a revíziót Az alsóházban Mandel kép­viselő a négyhatalmi egyezmény­nyel foglkozva kifejezte azt a reményét, hogy a népszövetségi alapokmány 19. szakaszára való hivatkozás, amely a nemzetközi szerződések módosításáról szól, arra a meggyőződésre birja majd a Népszövetség tanácsát, hogy a kérdés megközelítésének leg­eredményesebb módja függet­len szakértői bizottságok kikül­dése lesz. Olyan kérdések, mint a trianoni békeszerződés felül­VÁROSI MOZGÓ f fH^ | mr tTfmm ii m immiiiriw Péntektől vasárnapig, julius 7, 8, 9-én INDIA FIAI Keleti tárgyú exotikus film. Főszerepben: RAMON NOVARRO, MADGE EVANS, CONRAD NAGEL Szenzációs kisérő műsor. Előadások 5, 7 és 9 órakor. Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. A 3 órai előadás mérsékelt helyárakkal. vizsgálása, Magyarország hatá­rainak tényleges tanulmányozá­sa után egészen uj képet ölte­nének, amely a balkáni hely­zet békés és barátságos megol­dásához vezethet. Szabolcsvármegyében ezer férfire ezerharminc nő jut Szabolcsvármegye népszám­lálási statisztikájából sok érde­kes adatot tudunk meg. Ha az egyes szaporodási ada­tait vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a vármegyei átlagon felüli volt a szaporodás a nyirbogdányi járásban 20.9 százalékkal, a li­getaljai járásban 19.8 százalék­kal, Nyíregyházán 18.4 száza­lékkal, a nagykállói járásban 17 9 százalékkal, s legkisebb a szaporodás a tiszai járásban 16'5 százalékkal A természetes szaporodás legnagyobb 26 szá­zalékkal a nyirbaktai járásban, legkisebb Nyíregyházán 108 százaléka- A kivándorlás legki­sebb 3'5 százaléka a nyirbog­dányi járásban, s legnagyobb 9'5 százalék a nyirbaktai járás­ban. Ha az egyes községeket néz­zük, azt látjuk, hogy a tényle­ges szaporodás Nyirmártonfal­ván 40'6 százalék, Érpatakon 37'1 százalék, Kállósemjénben 37 százalék, Beszterecen 35'2 százalék, Nyiribronyban 34'8 százalék, Taktakenézen 34'3 százalék, Gégényben 30'8 szá­zalék, Kiskállóban 30'1 száza­lék, 25—30 százalék közötti a tényleges szaporodás Szabolcs­veresmari, Oros, Rétközberencs, Nyirpazony, Nyirábrány, Laskod, Kótaj, Vasmegyer, Encsencs és Nagyvarsány községekben, 20 — 35 százalék között Ibrány, Apagy, Nyírtét, Csobaj, Kisvárda, Kék, Rakamaz, Mándok, Sényő, Győ­röcske, Tiszakanyár, Kopócsa­páti, Kenézlő, Bököny és Petne­háza községekben. Tényleges apadás csak három községben volt a lakosság szá­mában és pedig Gemzsén, ahol 11*8, Gyürén, ahol 9 4 és Má­tyuson, ahol 8 százalék volt a csökkenés. A vármegyében szin­tén nőtöbblet van, mert 1000 férfire 1030 nő jut. Családi ál­lapot szerint a 15 éven felüli lakosok közül a vármegyében 219171 a nőtlen és hajadon, 153,158 a házas, 21,273 az öz­vegy és 1322 az elvált. A banditák elraboltak egy newyorki bankárt Newyorkból jelentik. A ban­diták elrabolták Ottley bankárt, az Atalantai Nemzeti Bank el­nökét. Szabadonbocsátása fejé­ben 40,000 dollárt követelnek. Ma este halvacsora a Sóstón

Next

/
Oldalképek
Tartalom