Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 98-123. szám)

1933-07-20 / 114. szám

4 oldal Cseresznyemag ­táncos Ott búvik a közélet húsos falevelei között, mint a hernyó, amelynek egy célja van, hogy minél dúsabb fa­levélbe rágja magát• De ta­lán rossz a hasonlat, mert nem is nagyon búvik ő, hanem szemérmetlen nyílt­sággal terpeszkedik minde­nütt, ahol a kellemes pozí­ciók betöltéséről van szó. Elsőnek lépi át a tem­plom küszöbét. Nem lehetsz eléggé vallásos, mert ő sok­kal vallásosabb nálad, — nem lehetsz eléggé magyar, mert ő mindennap száz csehet megeszik ebédre. (Háború esetén bizonyára felmentetné magát, mint nélkülözhetetlent.) Áhítatos: felemelt fejjel jár az utcán, mint aki titokban állandóan a mennybéliekkel társalog­Kíméletlen üldözője és meg­szólója minden bűnnek és hibának, rendkívüli szigor­ral figyeli az önmegtartóz­tatást s ő az első, ha vala­hol ki kell mondani a szen­tenciát. A köztisztelet dicsfényé­ben semmiféle gyanú ár­nyéka sem fér puritán em­beri erényeihez, emelkedik a ranglétrán s a felfokozott vallásosság és hazafiságot busás anyagiakkal jutal­mazzák. Sejthetné-e valaki, hogy mindez csak színészi trükk és hogy a szelíd áb­rázat mögött szőrös ördögi profil vigyorog, mely töké­letes ellentéte a mutatott arcnak s csak az anyagias ösztönök kielégítéséért kö­nyököl és titkos mestere a tiltott játékoknak ? De íme útjába akad egyszerre csak egy kis cseresznyemag, ő elcsúszik és eltűnik a szín­padról. De hányan vannak a szemforgatók és könyök­lők között, akiknek útjába nem akad egy jótékony cseresznyemag ? — Felhívás. A Nyukosz so­morjai báró Lukachich Géza altábornagy vezetése alatt tár­sasutazást rendez a volt olasz harctérre, a Doberdóra és a Görz melletti Monté St. Gabri­elle-re. Az utazás Budapestről­Budapestig 9 naoig tart. A rész­vétel dija III. oszt. gyorsvonaton Budapesttől — Budapestig szemé­lyenként P. 135, II. osztályon P. 165. Jelentkezés f. hó 22-ig. Az utazásra vonatkozó részle­tes felvilágosítások a Nyukosz nyíregyházi főcsoport titkáránál (Pénzügyi palota II. 1.) kapha­tók. Az elnökség. 1933 julius hó 20. Korcsmai rendeletek kaphatók a Szabolcsi Hirlap kiadóhivatalában Nyíregyházán, Bethlen-utca 1. szám. (Város ház-épület ) — Telefonszám. 77 Kállay Miklós dr. földművelésügyi miniszter Béskésvármegyébe utazott Kállai Miklós dr. földmivelés­ügyi miniszter szerdán érkezik Békésvármegyébe. Békésgyulán a gazdatársadalom nagyszámú küldöttségének élén Márky Bar­na dr. alispán üdvözli a mi­nisztert a főispáni hivatalban. Gyuláról Bánkutra, onnan pedig Tótkomlósra megy a miniszter. v — Felére csökkentették a késedelmi kamatokat A zárgondnokság uj szabályozása Most jelent meg a hivatalos lapban a legújabb adórendelet, mely érdekes újításokat és az adózókat igen közelről érintő rendelkezéseket tartalmaz. A körrendelet főbb intézkedéseit i;t adjuk : Az együttesen kezelt közadók­nak, valamint az egyéb részle­tekben fizethető köztartozások­nak hátralékai után 1933. évi március 4-étől 6 százalék ké­sedelmi kamat jár. Azonban az év végén mutatkozó hátralék utón már évi 9 százalékos ké­sedelmi kamat számítandó, mig a 6 százalékos késedelmi ka­mat csak az előző évvégi hát­ralék teljes kiegyenlítése után a folyó évre előirt adók folyó év­ben történő késedelmes befize­tésével kapcsolatban számit­ható fel. Az illeték és egyéb köztarto­zások késedelmes befizetése esetében, amennyiben a tarto­zást az esedékesség napjától számított egy éven, illetőleg az engedélyezett határidőn belül befizetik, évi 6 százalékos, ha pedig csak későbben fizetik be, évi 9 százalékos késedelmi ka­matot kell fizetni. Az együttesen kezelt köz­adókra adható fizetési kedvez­mények tárgyában ma is ér­vényben levő körrendeletek az irányadók. A zálogolásnál az esetben, amidőn valamely hasznothajtó dolog, jog, vagy üzem jövedel­me vagy kezelése foglaltatik le, a foglalás hatálya a zárgond­nok kirendelésére, a zárlat jogi hatályára és általában a zárlati kezelésre vonatkozólag a biró ság jogkörét értelemszerűen a pénzügyigazgatóság tölti be. A hasznok szedésére és az üzem vitelére a városi adóhi­vataljavaslatára a pénzügyigaz­gatóság elrendeli a zárlatot és intézkedik a zárgondnok kiren­delése iránt. A pénzügyigazgatóság érdem­leges intézkedései ellen a pénz­ügyminisztériumhoz lehet felleb­bezni. MOZI A fehér démon Bemutató a Városi Mozgóban A Városi Mozgóban ma be mutatott UFA-film egy kalan dos történetet mesél el a mor­fium és kokaincsempészek vi­lágából. A film meséje messze kimagaslik azok közül a sab­lontörténetek közül, amelyeket már olyan sokan megírtak a fehér mérégnek vakmerő és ügyes terjesztőiről. A morfium és kokaincsempészeknek félel­metes tempójú hajszáját, a frakkos banditák, kalandor lé­lekrablók különös levegőjű életét hozza elénk a film, olyan tökéletes illúziót keltően, hogy a néző szinte benne érzi magát ebben a különös at­moszférában. A film főszere­peit Hans Albers, Trude von Molo és Gerda Maurus játsz­szák. A Városi Mozgó igazgató­sága minden dicséretet megér­demel, hogy a nyári szezon ellenére is állandóan ilyen ki­tűnő filmeket perget. Nem is beszélve arról, hogy a mozik­ban uralkodó nyári meleget si­került a Városi Mozgó vezető­ségének egy elmés találmánnyal annyira lecsökkenteni, hogy az épületben a legmelegebb napon is kellemes hűvös levegő ural­kodik. KÖZSÉGEK, iskolák, ügyvédi irodák, valamint végrehajtók részére szükséges nyomtatványok, továbbá korcs­mák és vendéglők részére rendeletek, feliratok s lakás kiadó, eladó stb. feliratok raktáron vannak és olcsó napi áron kaphatók a SZABOLCSI HIRLAP kiadóhivatalában, Nyiregyházán, Bethlen-utca 1. Telefonszám 77. Értesítők szemléje Ag. h. ev. Kossuth Lajos­reálgimnáziumj Krúdy Gyula emlékének szen­teli első sorait az ev. reálgim­názium ez évi 72. értesítője. Az emlékezést SzoFior Pál öreg diák, a reálgimnázium kor­mányzó tanácsának tagja irta Krúdy diákéveiről. Az iskola nagy halottjától való elbúcsúzás után ujabb bucsu­sorok következnek az Értesítő­ben. Teltsch Kornél igazgató nyugalomba vonult s pedagó­giai értékeit méltatja Zsolnai Vilmos igazgató. Az iskola rö­vid története, a kormányzó tanács és tanári kar névsora után a tanárok sokoldalú társa­dalmi, irodalmi munkásságáról számolnak be a következő sorok, Az iskola anyagi ügyeit in­téző kormányzó tanács örökös tiszteletbeli felügyelővé válasz­totta Somogyi Gyula ny. köz­jegyzőt, aki 58 éven át volt a kormányzó tanács lelkes tagja. Uj tagjai a kormányzó tanács­nak Szohor Pál városi főjegyző és Juhász Mihály tanácsnok. Breuer Rezsőt h. tanárrá vá­lasztotta az iskola. Az iskola általános munkás­ságából kiemelkedik az iskola­közi érintkezés kiterjesztése. Az iskola tanulói a bonyhádi, sop­roni, budapesti, szarvasi és ba­lassagyarmati iskolák tanulóival folytattak levelezést. Különösen értékes a debreceni és sáros­pataki ref. gimnáziumokkal való kulturkapcsoíat megteremtése, ahol kiemelkedett különösen a Kiss János karnagy vezetése alatt álló szimfonikus zenekar szereplése. A tanulók névsorát, érdem­jegyeit közli az Értesítő, majd az elvégzett tananyagról számol be részleiesen. Az ifjúsági egye­sületekre vonatkozó tanári je­lentések után az Öreg Diákok Egyesületének elmúlt évi tevé­kenységét ismerteti az Értesítő. Kiemelkedik az egyesület mű­ködéséből a február 11-i öreg­diák est. A Rothermere diákotthonra, a jövő évi beírásokra vonatkozó tájékoztatás mellett, statisztikai adatokat közöl az Értesitő, ami­ből megemlítjük, hogy az isko­lai év végén 450 tanuló nyert osztályzatot. — Az urak figyelmét fel­hívjuk, hogy fehér nadrágjaikat Sárkány felvételi üzletében ad­ják be, ahol olcsón és garancia mellett tisztítják azokat. Vala­mint kifakult vászon öltönyö­ket, bármilyen acetált selyme­ket és szöveteket minta után tökéletesen fest és vegyileg tisztit Sárkány János kelmefestő Vay Ádám-utca 5. Gallér tisztí­tás 8 fillér. Seprőnyelet, bükkfából gyártva, bár­milyen mennyiségben a legolcsóbb áron szállít Neumann József fake­reskedő Miskolc, Vay-ut 12. szám- 2263

Next

/
Oldalképek
Tartalom