Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 98-123. szám)

1933-07-01 / 98. szám

Nyíregyháza, 1933 julius hó 1. Első évfolyam, 98-ik szám. * Szombat Szerkesztőségés kiadóhivatal Bethlen utca 1. Postatakaréki csekkszám 47139 Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2 50 P, Negyedévre 7 50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Adóságrendezés (pj) Imrédy Béla dr. pénz­ügyminiszter határozati ja­vaslatban hivta fel a lon­doni konferenciát, hogy a hitelezők alakítsanak olyan tárgyalásokra alkalmas és felhatalmazással biró szer­veket, amelyeknek megbí­zottjai a külföldi adóssá­gok rendezése dolgában, jogérvényesen járhassanak el. Nem kétséges, hogy ezt a konferencia elfogadja. Az adósságoktól ugy ki­felé, mint benn is meg kell szabadítani a magyar nem­zetgazdaságot legalább ad­dig a mértékig, amelyet még elbírunk. Enélkül nincs kiút a válságból, akármint is szeretnék már a végét az emberek. De nemkü lönben kell a kamatterhe­ket is a mélypontig leszál­lítani. Az első lépés tehát az, amit a pénzügyminisz­ter javasolt. .A magyarokkal szemben annyira felvilágosodottnak fel kell tételezni a londoni társaságot, hogy belőlünk kifacsarni már semmit sem lehet, ha energikus expor tot nem engedélyeznek. Csakis az exportplusz jut­tathat nekik kamatot kis mértékben és még ekkor sem tőkét. Ha exportáruink árát leszorítják, akkor a saját termeivényeik ára is leszáll. Minél inkább meg­nyomorítani szándékoznak bennünket, annál inkább hat ez ki rájuk is. Az adósságrendezésnek megvan az a furcsasága, hogy a hitelezőnek elő kell segítenie az adós fizető­képességét. Ettől elzár­kózni, egyenlő, a hiteltőke és kamatról lemondással. A hitelezőknek kell ideadni azt a pluszt, amely nekik visszatérülhet. Ha ezért im­portot követelnek, akkor ugyan szintén nyernek, de nem a kamat- és tőkefize­tés révén, hanem iparuk­és kereskedelmükön, ami | A jövő héten tárgyalja a képviselőház a kormányzói jogkör kiterjesztésére vonatkozó törvényjavaslatot A kormány tagjai ma délelőtt minisztertanácsot tartottak s ez n letárgyalták a kormányzói jogkör kiterjesztésére vonatkozó törvényjavaslatot. A javaslatot a miniszterelnök kedden terjesz­ti a képviselőház elé, előrelát­hatóan 1—2 nap alatt letárgyalja a Ház s akkor a felsőház elé kerül tárgyalás végett. Julius 10-e táján a két ház együttes ülést tart a megválasztja a ko­ronaőröket­A hónap közepén a Ház meg­kezdi nyári vakációját s elna­polja magát október elejéig. qpp— • Még nem sikerült megtalálni a nagysolymári bányaszeren­csétlenség áldozatait Szerdán délután súlyos bánya­szerencsétlenség történt a pest­vidéki bányák solymári telepén, Az esőzések következtében a bánya beomlott, nagy mennyi­ségű viz és iszap ömlőit a tárna nyílására s 11 ember elől teljesen elzárta a menekülés útját. Eddig még egyetlen egy embert sem sikerült megmenteni. Az eltemetett emberek 260 méter mélyen vannak a föld alatt, 140 méternyire vannak az iszaprétegtől. A szerencsét­lenség óta 12 mérnök vezeté­sével éjjel és nappal önfelál­dozó munkával igyekszik a munkásság eltemetett társaikat megmenteni, azonban a mentés nagyon nehezen halad előre. Szakértői vélemény szerint, ha levegőjük és elegendő vizük lesz, 14 napig kibírhatják s eb­ben az esetben remény lehet megmenekülésükre. A mentés két irányban folyik. A mun­kásokat 4 helyen érte a ka­tasztrófa s az egyik 4 főből álló csoportot minden valószínűség szerint agyonnyomta a leomló iszap. Ma délben érkezett jelentés szerint a mentési munkálatokat nagyon hátráltatja az, hogy a 2 és félméter széles folyosókon nem tudnak többet foglalkoz­tatni 40—50 embernél. Eddig körülbelül 60 métert haladtak előre az iszapban s még 80 méter vastag a leszakadt iszap­réteg Ma délelőtt a bányaigazgató­ság rendelkezésére ujabb uta­kon is megkezdték a mentési munkálatokat, azonban ez sem biztat eredménnyel s már csak abban biznak, hogy ha a mun­kások valami oldalüregbe me nekültek, még esetleg szó lehet megmentésükről. nem mindegy. Sem nekünk, sem nekik. Ezeket az igazságokat, az oldott kéveként szerte­hullott hitelezők ha tudják is, érdekeik kielégítést még nem nyernek. Kell, hogy létrehozzák a saját érde­kükben is a hitelezői blok­kot, amely megbeszélések, tárgyalások és a rendezésre jogkötelező megállapodá­Bukarest utcáit elöntötte a felhőszakadás Tegnap Bukarestben óriási felhőszakadás volt. A viz nem­csak a külváros, hanem a bel­város utcáit is elöntötte. A tűz­oltók, katonák egész éjjen át permanenciában voltak. Fokozta az izgalmat az is, hogy az egyik villamos kábelvezeték elszakadt s a város nagyrészére sötétség borult. sok teremtésére alkalmas. Ekkor kitűnik, hogy hitel­tőkéiket ők maguk, a sa­ját tőzsdéiken is már az eredeti összeg 20 százalé­kára leszállították és ak­kor másként beszélnek majd. Amíg a blokk létre nem jön és nem határoz, addig pedig semmit se fizessünk. Mást ugy sem tehetünk! Letartóztattak egy volt Debreceni újságírót A főkapitányság bünügyi osz­tályán tegnap este előzetes le­tartóztatásba helyezték Demjén József 60 éves állítólagos újság­írót, akiről kiderült, hogy a kommunista ifjú munkások ve­zére. A lakásán tartott házku­tatás alkalmával megtalálták a Moszkvába küldött jelentésének másolatait. Demjén évekkel ez­előtt az egyik debreceni újság­nál dolgozott, azonban észre­vették, hogy a szélső baloldal felé hajlik s akkor állásából el­bocsátották. Dr. Pauler Ákos meghalt Dr. Pauler Ákos egyetemi ta­nár, az Akadémia II. osztályá­nak elnöke tegnap este fél 11 órakor az Uj Szent-János kór­házban hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése szombaton délután lesz a M. Tud. Aka­démia oszlopcsarnokából. Öt embert kivégzett a szovjet Moszkvából jelentik. A tas­kendi fogyasztási szövetkezet 5 vezetőjét a biróság halálra Ítélte s az ítéletet az éjszaka végre is hajtották. Papén római tárgyalása Papén helyettes kancellár tegnap tárgyalást folytatott Pa­celli bibornokkal. A tárgyalás során szóba került a feloszlatás előtt álló német centrumnak az ügye is­Nagy a külföld érdeklő­dése a magyar gyümölcs iránt Nagykőrösön e héten már há­rom izben érdeklődött a külföld a barack iránt. Kedden Zürich, szerdán Moravska Ostrava, ma pedig Franciaország részéről ér­kezett nagyobb mennyiségre megkeresés a nagykőrösi pol­gármesteri hivatalhoz. Francia­ország egyik legnagyobb kon­zervgyára Nagykörösön akarja beszerezni 'barackszükségletét. Időjárás. Északnyugati széllel, változé­kony felhőzettel sok helyen még eső várható némi hőemelkedés­sel. •MMriMMBSBan Ára 10 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom