Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 75-97. szám)

1933-06-18 / 88. szám

8 oldal < tafflOICSIHIBL JU> 1933 junius hó 18. — Székrekedésnél, emész­tési zavaroknál, gyomorégésnél, vértódulásnál, fejfájásnál, ál­matlanságnál, általános rosszul­létnél igyunk reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet. RÁDIÓ Junius 18. Vasárnap. 915 Hirek. — 10 00 Ref. istentiszte­let. — 11'00 Egyházi zene és szentbeszéd. — 1215 A nyír­egyházi relé felavatása. — 1'45 Rádiókrónika. — 200 Gramo­fon. — 300 Gulácsy Sándor dr. előadása. — 3'45 Sztojano­vics Adrienne vokálegyüttese. — 4'30 Elbeszélés. — 5 00 Ci­gányzene. — 615 Felolvasás. — 6'45 Különleges hangszerek. — 7'30 Móra Ferenc vidám­csevegése. — 800 Operett. Orlnw. — 1030 Hirek, majd jazz. — Junius 19. Hétfő, 1'30 Test­nevelés, — 3'30 Diákfélóra. — 4 00 Asszonyok tanácsadója. — 5'00 Közvetítés az állatkertből. 6'45 Gramofon. — 7'30 Tőzsde. — 7.40 Lyka Károly előadása. — 8 00 Magyar dalok. 915 Hi­rek. — 9'30 Kamarazene. — Utána kb. 10'45 Cigányzene. M. kir. 6. honvéd vegyesdandár ellátásvezető. 2233—1933. Ev. szám. Versenytárgyalási hirdetmény kőszén fuvarozására az 1933-34. évre. A m. kir. debreceni 6. hon­véd vegyesdandár vezető had­biztos Debrecen, Nyíregyháza, Nyírbátor és Berettyóújfalu ál­lomások kőszén szükségletének a pályaudvartól a laktanyába való fuvarozására nyilvános versenytárgyalást hirdet. A ver­senytárgyalásokat a szükségleti állomásokon f. évi junius hó 27—28 -30-án és julius 1-én tartom meg. Részletes felvilágo­sítást Debrecenben a m. ^kir. államrendészeti szervek élelmi­szerüzeme (Hajnal-utca), Nyír­egyházán a 4—I. huszár osztály, Nyírbátorban a 12—III. zlj. és Berettyóújfaluban a 11—11. zlj. gazdasági hivatal főnöke ad. Dr. Horcsik, 1787-3 vezető hadbiztos. 293-1933 vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyírbátori kir. járásbíróság­nak P. 1266-1933. szám alatt kelt kielégítési végrehajtást ren­delő végzése folytán Kapía Albert javára 1300 P tőke s járulékai erejéig 1933. évi április hó 3 napján végrehajtás utján lefoglalt és 1500 pengőre becsült ingósá­gok, u. m. szőnyegek a nyírbátori kir. járásbíróságnak Pk. 1813 — 1933-2 sz. aatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyírbátorban 1933. évi junius hó 22. napján délelőtt 8 órakor birói árverésen elfognak adatni. Nyírbátor, 1933. május 15. , . VASS BÉLA 168 kir. jbirósági vhajtó. Időjárás. Megerősödő déli légáramlás­sal, melegebb idő várható. Egyelőre csak a nyugati része­ken várható zivataros eső. Express hirdetések. 15 szóig 1 P 50 f., minden további szó 8 fillér. Elvállalok több iskolásleányt vagy fiút szeptem­berre. Zongora és fürdőszoba haszná­lattal. Elsőrangú ellátással, német és francia tanárnő vezetése mellett. Az összes iskolák szomszédságában, Szé­chenyi-út 39. sz. 1757-20 Gyümölcsfák, rózsafák levél­tetvei ellen a legbiztosabb szer a NIKOTIN és VIKTIN kapható Hibján Sámuel utódainál. 170 Arpás-fóle friss, Mjszerii, ízesített Krumplicukor törvényesen védve, frissít, üdít, erősit Kimérve vagy eredeti gyári 10 és 20 filléres csoma­gokban kitűnő tápszer. Kap­ható : Kiss Károly, vitéz Tornay István, Orbán Sándor, Hoff­mann Adolf cégeknél és min­den jobb csemege üzletben. Csak Árpás névvel valódi. — Gyártja : Árpás Ignác, Győr. 1776-3 9525—1933. vsz Árverési hirdetmény kivonata A bpesti közp. kir. járásbíró­ságnak XX. 306074-1931. szám alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Her­mes Magy. Ált. Váltóüzlet ja­vára 943 pengő 35 fillér tőke s járulékai erejéig 1931. évi október hó 15. napján vég­rehajtás utján lefoglalt 2295 pengőre becsült ingóságok, u. m.: bútorok, áruk, stb. a nyír­egyházi kir. járásbíróságnak Pk. 25362—1932. szám alatt kelt árverést rendelő végzése követ­keztében Nyíregyházán, a Jókai­utcán 1933. évi junius hó 21. napján délután 2 órakor nyil­vános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1933. junius 3. Dr. Zathureczky Álmos 1783 kir. jb. végrehajtó. MMAMMMMII nwn IIIIHIIMI IIIMWI ím » 3499—1933.: végrh. s z­Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbíróság­nak 5842—1932. sz. a. kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Hoffmann Károly javára 100 pengő tőke s járulékai erejéig 1932. évi augusztus hó 13. napján végrehajtás utján le­és felülfoglalt és 15469 pengőre becsült ingóságok, u. m.: szobai bútorok, gazdasági felszerelések a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 32689 - 1932. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése követ keztében Nyirpazony községben és határában 1933. évi junius hó 21-án napján délután 2 és fél órakor nyilvános birói árverésen el fog adatni. Kelt Nyíregyházán, 1933. évi május hó 29-én. LABAY ANTAL kir. járásbirósági végrehajtó. Apróhirdetések. 10 szóig 80 fillér, minden további!" szó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden to­vábbi szó 6 .illér. Előszobás különbejáratu kényelmes bútorozott szobát keresek. Cimet o ki­adóba kérem 1784 Eladó Szabolcsban köves ut mentén 895 magyar hold szeszgyári jóminőségü homok-birtok. Értekezni a gazdaság megbízottjánál Lőcsei, Debrecen Vil­mos császár körút 48. sz. 1643-6 Franciául, németül, olaszul tanit, magán, különbözeti és pótvizsgára elő­készít tanárjelölt. Dr. Varga Károly, Rákóczi-u. 4. (Hauberger ingatlaniroda). 1735-3 Egy-két középiskolát végzett, jómo­doru, ügyes megbízható kiszolgáló kis­asszonyt felveszek. Cimet „Megbíz­ható" jelige alatt az Ujságboltba vagy a kiadóhivatalba kérek. 1744-2 Egy 3-as Wertheim kassza, egy kis tizedes mérleg 30 kilóig Ruzsonyi Pál üzletében olcsón eladó. Károlyi-tér 5. szám alatt egy udvari szoba kiadó. 1746 Anyarozsot legmsgasabb napi árban vesz .Tisza" gyógyszertár Debrecen, Magoss György-tér 9. sz. 1726-13 A tiszaladányi Hangya Szövetkezet julius l-i belépésre olyan nyolcszáz pengő készpénz óvadékkal rendelkező boltkezelőt (szakképzett) keres, ki a korcsmakezelést is vállalja. Ajánlat közvetlenül a szövetkezet cimére kül­dendő, hol a részletes javadalmazási feltételek megtudhatók. Személyes be­mutatkozás önköltségen előnyös. 1687-2 Uricsalád a jövő tanévre teljes ellátásra elvállal diákot. Selyem-u. 17- 1743-2 Fával égetett mész legolcsóbban kapható Szabó Gusztáv tűzifa és szén­kereskedőnél, Nyíregyháza, Bencs Lcszló-tér 13. Rendőrség mellett. 1748-6 Szép 3 szoba, hallos és egy szoba konyhás lakás aug. 1-től kiadó. Érte­kezni Bencs L.-tér 7. 1749-2 Cséplőt keresek bérbe 1000—1200 dobszélességig, jókaroan levőt. Grosz Soma, Demecser. 1772 Egy kis udvari konyhás lakás egy­szerűbb házaspárnak julius l-re kiadó. Eötvös-utca 17. 1785 Ügyes gyakorlott varrólányok felvé­tetnek Reismann Pálné Merinó kötő­üzem Zrínyi Ilona-utca 8. 1781 40 centiméter csucstávolságu műsze­rész esztergapad eladó. Energia rádió­üzlet, Bethten-utca 4. 1780 Egy jókarban lévő szép kis családi ház eladó. Kéz-utca 17. 1779 Egy fiatalabb rendes fiu hetesnek 1-ére felvétetik. Buzatér 4. 1766 Egy rendes leány mindenesnek azonnalra vagy 1-ére felvétetik. Kótaji­utca 3. Szép frissen szedett földi eper kap­ható. Syinház-utca 4. 1782 Különbejárata csinosan bútorozott szoba teljes ellátással olcsón kiadó, ízletes házikoszt kapható. Géza-utca 18. özv. Győrffy Istvánné. 1788 6 hónapos íselyem pincsi, üveges ajtó, ülőkád eladó. Báthory-u. 2. 1791 Egy szoba, konyha, speiz, kamara, pince kiadó julius 1-től idős nyugdíjas házaspárnak szép virágos udvarban. Kert-u. 16. 1792 Kiadó bútorozott szoba julius l-re. Deseífy-tér 9. 1793 Uricsalád diákot vagy diáklányt vállal a jövőtanévre. Cim a kiadó­hivatalban. 1795 Város belterületén háztelkek "ugyan­ott háló, ebédlő és konyha bútorok, konzul tükör, bankkassza eladó( Érte­kezni lehet Rákóczi-ut 15. dohány­tőzsde 1807 Háromszobás lakás keresek julius l-re istálóval, mellékhelyiségekkel lehe­tőlég külön udvaron. Cim a kiadóban. 1796 SIMÁK LAJOS o. f. b. eng. ingatlaniroda hirdetései Nyirvizpalota. Malmot keresek. Villany vagy szi­vógázhajtásu modern malmot keresek vételre vagy [bérletre sürgősen ügyfe­lemnek kimeritő leirá»u ajánlatot ké­rek 15 hold elsőosztályu föld tanyával_a város mellett közvetlen, 2 hold szőlő­vel és 200 drb. gyümölcsfával igen olcsón eladó. 1804 Prima uradalmi tej hézhoz szállítva kapható. Előjegyzések Simák iroda Nyirvizpalota. 1806 Alig használt tizedes mérleg olcsón­eladó. Cim a kiadóban. Főutcán gy sarok ház üzlet helyi­ségei eladó. Cim a kiadóba. 1803 Jó megjelenésű csinos leány kiszol­gáló kisasszonynak felvétetik. Károlyi­téri kiokszban. 1802 Kiadó 2 szoba, előszoba mellékhe­lyiségektől álló lakás Kossuth-utca 40 18 01 6 hold föld kiadó. Markó bokor 19. 143 Kettő szoba, előszoba mellékhelyi­ségekkel augusztus 1-től kiadó. Kossuth­utca 52 . 1813 Sóstói-ut 36. sz. alatt olcsón eladó 2 szobás villa. Kiadó szobák. 1800 Ingyen ondolálásra modelleket ké­sés Stádelmann, Postánál. Hétfőtől csütörtök estig bezárólag. 1797 Rozsszalma kb. 200 métermázsa eladó. Hornytk Károly urnái Nagyha­lászban. 1798-2 Harminc hold buza földet azonnal bérbeadnék tanyával együtt. Értekezni Szarvas-u. 85. 172 Tizennégy év körüli ügyes leányt mindenes szakácsné mellé felveszik Hánffelné Luther-utca 3. 171 Szerényigényü német nő gyermekek mellé ajánlkozik, házvezetőnőnek is megy vidékre. Körte-utca 28. 1794 Alkalmi vételek. Beraktározva van nálam eladásra: Egyszerű hálószoba, esetleg külön ágy, szekrény, mosdó is eladó, diszasztalka, olajfestemény, falióra, csillárok, gra­mafon, fényképezőgép, stoor függöny. 6 személyes teáskeszlet, Íróasztal, főte­telek, 10 kötet magyar nemzet térté­nete, 12 kötet nagy képes világtörté­net. Megbízásokat elfogad ugy eladás­ra, mint vételre. Erdélyi János műke­reskedő bizományi lerakat Bethlen-u. 2. 1809 Bérletet keresek 300-500 m. hold ió fekvésű birtokot keresek őszi átvételre. Megbízottam Simák ingatlan iroda. Nyirvizpalota. 1805 Elveszett egy csomag a Kállai uton, amelyben varrógép alkatrész és szer­számok voltok. Megtaláló jutalom elle­nére adja le Singer varrógép rt.-nál vagy Schrenczel Sándor műszerésznél Csipke-u. 1 7. sz . 1799 Mentőszekrény felszerelések legol­csóbban Földes Drogéria Bethlen-u. 2. Telefon 148, 1810-2 Kánikulában csináltasson uj cse­répkályhát. hogy ne legyen télen ré gondja, mert elsőrangú tűzálló nyers­anyagból, több évi garancia mellett mér 100 pengőtől prima cserépkály­hákat készitiKoleszár László cserép­kályha és buonia telepe Erdősor 10. 1808-15 Párevezős szandolin alig használt és egy uj palánkos csónok eladó. Bashalom. Tóth Gyula tanító. 1786 A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős : a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó. Betéti Társaság, Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a Merkúr könwnvomdában. Nyíregyháza, [Bercsényi-utca 3. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom