Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 75-97. szám)

1933-06-27 / 95. szám

4 oldal *7.n0lCSIHI BLU> 1933 junius hó 27. SZÍNHÁZ És végül ma, hétfőn este 8 órakor végetér az idei nyíregy­házi színházi szezon. Hat héten keresztül folytatott heroikus küz­delmet egy csapat lelkes szí­nész a közönség közönye ellen és ezt a csatát a színészek nyerték meg. Az utolsó napok zsúfolt házai bebizonyítják, hogy Sebestyén Mihály színészeit szivébe fogadta a nyíregyházi közönség. Nagy kabaré keretében bú­csúzik ma a társulat. Ez a kabaré valóban nagy kabaré, hiszen a pesti összes kabarék legjobb műsorainak legjobb da­rabjaiból válogatta össze a szinház. Éjjel a patikában, László Aladárnak egyik legki­tűnőbb munkája, amelynek nagyszerű helyzetkomikumát alaposan kihasználja Misoga László és a,többiek, az Osz­tályharc, Ábellá mulatságos vígjátéka, a legtökéletesebb kis életkép, Beke Alicénak, Kondráth Ilonának, Kemény Lászlónak, Fáy Bélának és Thaisz Imrének ad hálás sze­repeket, Egy bajnok ne legyen szerelmes, Nóti Károly remek bohózata, a Csúnyák és az Esküvő előtt, két pompás tréfa amelyeket Barna Anci és Mi­soga László játszák, két Ha­csek-Sajó tréfa az év legjobb két Vadnay tréfája, Thaisz és Kazal előadásában, akik leg­utóbbi vendégszereplésekor Vadnayt is meglátogatták, Ma­darász László, Jeney János és Kazal László magánszámai ra­gyogóvá, felejthetetlenné teszik a műsort. Ez a grandiózus kabarémü­sor méltó befejezése lesz a nyíregyházi szezonnak és ez az előadás filléres helyárakkal megy. Legdrágább hely 1 pengő 50 fillér 1 Mindenki számára el­érhető, mindenki ott legyen 1 Mindenki jól fogja érezni ma­gát. Nyíregyháza érintkezésbe lép a szomszédos községekkel az autóbuszforgalom fenntartása érdekében Nyíregyháza megyei város szakosztályai szombaton dél­után dr- Bencs Kálmán m. kir. kormányfőtanácsos, polgármes­ter elnöklése alatt, ülést tar­tottak. A szakosztályi együttes ülés foglalkozott Nyirpazony község átiratával, amelyben a község arra kérte Nyíregyháza városát, hogy az autóbuszfor­galom további fenntartása ér­dekében támogassa Nyirpazony törekvéseit. A helyzet jelenleg az, hogy a NyVKV az összes autóbusz­járatokat be akarja szüntetni, mert nem jövedelmezőek. Az egy büdszentmihálvi vonalat kivéve, amely tudvalevőleg több bokortanyát érint s igy állandó forgalmat biztosit, va­lamennyi vonalon annyira csökkent az utaslétszám, hogy a fenntartó vállalat még a nyers kiadásait sem képes fe­dezni, annál kevésbbé tudja ki­elégíteni a befektetett tőke ka­mat terheit s azokat a kiadá­sokat, amelyek az üzemfenn­tartással járnak Ez a helyzet késztette a NyVKV igazgatósá­gát a járatok beszüntetésének elhatározására­Nyirpazony község érthetően mindent elkövet, hogy ez az eset be ne következzék s bi­zonyára hasonló megmozdulás fog történni nemcsak ezen a vonalrészen, hanem minden vonal érdekelt községei köré­ben s Nyíregyháza városa sem fogja egyszerűen tudomásul venni ez autóbuszforgalom tel­jes beszüntetését, hanem meg­teszi azokat a lépéseket, ame­lyek a város kereskedelmi éle­tének szempontjából szüksé­gesek. Ennek a szükségessége nyi­latkozott meg azokban a fel­szólalásokban is, amelyek a szakosztályi ülés folyamán el­hangzottak. A vita vége, amely­ben dr. Murányi László, dr. Kovách Elek, dr. Tóth Bálint és Bogdán Ferenc szólaltak fel, az lett, hogy a közgyűlés utján arra kérik a polgármestert, hogy az érdekelt községek bevoná­sával folytasson le egy értekez­letet s ebben a községek és a város részéről nyújtható ked­vezmények adásával igyekez­zenek a NyVKV-t olyan elha tározásra bírni, hogy továbbra is tartsa fenn az autóbuszok forgalmát. íüriwSSÍsc^ ra^válojztébon Az ujfehértói Keresztyén Egye­sület látogatása Nyíregyházán Az a szépen fejlődő ifjúsági élet, amelyet a református K. I. E. Nyíregyházán kezdett a fejlődés ujabb stádumába ju­tott azáltal, hogy az egyesület megkezdte propaganga látoga­tásait a vidékre is. Amelyeknek a célja az egyes falvak ifjúsá­ga közti kapcsolat kiépítése. Két ilyen kirándulás volt a ta vasz folyamán. Az egyik az ujfehértói, a másik a tiszarádi. Az ujfehértóiak folyó év jun. 18-án viszonozták a nyíregy­háziak látogatását. A lelkes rendezőség gondoskodott arról, hogy a vendégek jól érezzék magukat- A megérkezés után a repülőnapot tekintette meg a vS dtvatdruházdban vá iHi — A mai nehéz gazdasági viszonyok mellett nem szabad az elpiszkolódott ruhanemüeket eldobni, mert a Sárkány-féle vegytisztitó és festőüzem töké­letesen ujjá varázsolja azt. Ugy a ruhák tisztítása, mint azok festése vegyileg garancia mel­lett történik. Az'árak olcsók, egy gallér tisztítása 8 fillér. Felvételi üzlet: Vay Ádám-utca 5 szám alatt van. társaság, utána a ref, elemi is­kola dísztermében uzsonnát adott az egyesület, majd közös istentiszteletet tartottak, amely­nek fő pontja Bartók Jenő lel­kész bibliamagyarázata volt, inig a többi pontokat a nyíregy­házi K. I- E. tagjai szolgáltatták. A délután sikerét előmozdí­tották jószívű adományaikkal, Nagy István, Lupcsa Mihályné, Királyfalvi és Tsa husáru ado­mányaikkal, Bányai Sámuel, Racskó János és Bányai István kenyéradománnyal és Mócsek János pénz adománnyal. Fogad­ják nemes áldozatkészségükért ezúton az egyesület hálás kö­szönetét. Ők tették lehetővé azt, hogy az anyagiakban sze­gény egyesület ezúttal 80 em­bert vendégelhetett meg. ízléses nyomtatványt, Egyszerűt s művészit, Pontosan, olcsón a M erkúr -nyomda készít Bercsényi-utca 3. sz. A napokban tartotta meg a nyíregyházi K I. E. nagysikerű kézimunka kiállítását is, amely­nek Ízléses kézimunkáit a le­ány K. I. E, tagjai nagy szor­galommal és ízléssel készítet­ték el. Évzáró értekezlet a központi ág. h. ev. iskolában A nyíregyházi ev. tantestület f. hó 24-én szombaton d- e. 10 órakor tartotta évzáró s egyben ellenőrző értekezletét a közp. ev. iskola tanácstermében. Az értekezleten megjelentek Geduly Henrik dr. ev- püspök, Szohor Pál iskolaszéki elnök, Margócsy Emil pénz. ü. biz. elnök, Krieger Mihály, Kopcsó János lelkészek, Kubacska István és Fazekas János ny. igazgatók, továbbá Kemény Péter igazgató vezeté­tésével az egyház 42 tanítója. Dr. Geduly Henrik ev. püs­pök, elnök emelkedett szavak­kal nyitotta meg az értekezle­tet, rámutatva arra, hogy az ev. tanítóság a mai válságos idők­ben is megállja a helyét, ami­dőn lecsökkentett illetmények­kel bár, de nem csökkent erő­vel fáradozik szívvel és lélek­kel azért a nemes célért, hogy a helybeli ev. iskolák régi jó hírneve és fénye továbbra is megmaradjon, sőt még maga­sabbra emelkedjék. A nagyhatású megnyitóbeszéd elhangzása után Margócsy Emil ismertette a f. é. május havá­ban általa végzett iskolalátoga­tások eredményeit. A látogatási jelentés elhang­zása után következtek az egyes biráló tanítók szavai. Minden osztály, illetve iskola vizsgájá­ról más-más tanitó mondott bí­rálatot, méltatva az elért sike­reket, de reámutatva az eset­leges hiányosságokra is. Az elhangzott bírálatokhoz dr. Geduly Henrik püspök fűzte bölcs és az ev. tanítói kar iránti megbecsülés és szeretettől át­hatott szavait, majd utána Kemény Péter, az ev. elemi is­kolák agilis és fáradhatatlan lelkű igazgatója fejtegette, hogy a vezetése alatt álló ev. tantes­tület minden tagja már az uj tanterv katonáinak csatasorában harcol s annak szellemében neveli a gondjaira bizott tanuló ifjúságot, de azért a régi jól be­vált és kitaposott utakat sem hagyja el, mert a régi tanterv­ből is megtartotta azokat a fegy­vereket, melyek szükségesek a teljes siker kivívásához. Bizto­sította az elnökséget, hogy még a nyár folyamán elkészítteti az egységes uj tanterveket, hogy a szeptemberben meginduló peda­gógiai munkához uj fegyvereket adhasson az ev. tanítóság ke­zébe­Végül az elnökség irányítását s közreműködését megköszönve, felhívta a tanítói kar figyelmét arra, hogy a julius hó 3-án a közp. ev. iskola dísztermében megnyíló tanítói továbbképző tanfolyamon teljes számban ve­gyenek részt. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal

Next

/
Oldalképek
Tartalom