Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 75-97. szám)

1933-06-24 / 93. szám

A városi iskolaszék tagjai a tanyai vizsgákon Kedden délelőtt városi .foga­tok suhantak a simapusztai uton a smaragzöld szép kertes tája­kon, dus vetések Ígéretének friss hangulatában. A fogatokon a városi iskolaszék tagjai igye­keztek a nagylaposi és a hosszú­háti iskolák vizsgálatára. A nagylaposi iskolánál kettévált a társaság. A Gdovin Ferenc ta­nító vezetésével olyan kiváló hirre emelkedett iskolában Pau­lik János ág. h. ev. igazgató lelkész, Polinszky Pál dr. kul­turtanácsnok, Fazekas János ny. ág. h. ev. iskolaigazgató jelentek meg az iskolaszék ne­vében. A vizsgálaton egy hősi kulturmunkát végző Jmüvész­lelkü tanitó mutatta meg, hogy a túlzsúfoltság sem lehet aka­dálya a tanitói munkának, ha a lélek nagyszerű ereje ihleti. A városi iskolaszék tagjai elra­gadtatással látták a vizsgán az uj tantervi szellem sikerét a gyermekek önállóságában, bá­tor, okos viselkedésében A vizsgálóbizottság másik cso portja, Tamáska Endre, a Jókai Mór polgári fiúiskola igazgatója, iskolaszéki előadó, Pisszer Já­nos épitész, iskolaszéki gond­nok, -Sülé Dénes vármegyei nép­művelési titkár, Molnár Antal gör. kat. lelkész, hittanár, Téger Béla áll. tanítóképző tanár, a Szabolcsi Hirlap munkatársa, a Hosszúháti iskolában, Bocskay Sándor vizsgáján vettek részt. A vizsgatermet Ízléses levél és virágfüzérek diszitették megka­póan, a falon Magyarország tér­képét formálták ki ügyes kezek zöld levéldiszből és búzavirág füzérből. A vizsgálaton meg­jelent Klár Sándor dr. felesé­gével, Klár Dezső földbirtoko­sok, akiknek családja itt száz­esztendeje fejt ki messze föl­dön híres mezőgazdasági kul­turát és négyszáznál több ma­gyar munkásnak ad ízes ke­nyeret, ismeretet, szeretettel át­hatott otthont. Ott volt Csen­gery Géza földbirtokos, Balika Sándor birtokos feleségével, All­gőver Géza villanygyári tisztvi­selő és felesége, Molnár Dezső­né, Kusnyerik János dr. orvos és még számosan az iskola ba­rátai közül. A vizsgán Tamáska Endre igazgató elnökölt, aki a szép feleletek, a tiszta és tö­kéletes táblairás, hazafias és vallásos szellemű megnyilatko­zások után, amelyek a vezető tanitó szorgalmát és ügyszerete­tetét, tanitói művészetét dicsér­ték, bensőséges szavakban mon­dott köszönetet Bocskay Sán­dornak. A vizsga után társas ebéd volt, melyen Molnár Antal hit­tanár Bocskay Sándornét, a ki­tűnő háziasszonyt köszöntötte, Téger Béla tanár annak a szel­lemnek nemzetnevelői értékét méltatta, amely itt a földbirtokos család iskolatámogatásában, Klár Sándor dr. és Klár Dezső kulturális érdeklődésében ál­landó anyagi és erkölcsi erőt­adásában nyilvánul, Süle Dénes népművelési titkár Klár Sándor­nak és Dezsőnek, mint a tanya iskolánkivüli müvelését lelkes megértéssel és aktiv személyes fáradozással támogató földbir­tokosoknak jelentőségére muta­tott ró. Klár Dezső lendületes szavakban mondott köszönetet a felszólalóknak és rámutatott a városi kultura munkásainak a tanya érdekében kifejtett mun­kásságára, amelyet a megjelen­tek reprezentálnak és kérte a nép érdekében további támo­gatásukat. A kitűnő magyar tanitó ven­dégszerető otthonában a késő délutánig együtt volt a társaság a magyarság sorsdöntő kérdé­seinek vitatásában és a derék magyar tanitói munka értékelé­sében. Meghalt egy vajúdó anya, mert a szülésznő nem ment el Egy lelkiismeretlen szülésznő ellen indított a nyíregyházi kir, ügyészség eljárást gondatlan­ságból okozott emberölés vét­sége cimén. Szabó Bálint maj­tisi lakos, kedden délután D és 6 óra között feleségéhez elhi­vatta a községi szülésznőt, Szűcs Györgynét. Hosszas ideig vára­koztak rá, bár beavatkozása sürgős lett volna, nem jött. Is­mét elüzentek érte, de Szücsné minden kérésük ellenére sem jött el. Közben Szabóné rosz­szul lett elvesztette eszméletét, mire férje ismét elrohant a szülőnőhöz, aki maga kiáltotta ki a zárt ajtón keresztül, hogy nincs itthon, Szabó kétségbe­esve rohant haza, mert a köz­ségben más szülésznő, nincs, mire hazaért a szerencsétlen magára hagyott asszony elvér­zett. Szücsné a csendőrségen el­mondotta, hogy azért nem ment el a szüléshez, mert ma több olyan szülésnél volt a község­ben, ahol az őt megillető dijat nem kapta meg. A lelkiismeret­len, minden emberi jóérzéséből kivetkőzött szülésznő ellen, mér egy korábbi alkalommal is tet­tek hasonló bűncselekmény mi­att feljelentést. W A debreceni Kereskedelmi és Iparkamara állást foglalt a nyíregyházi fűszerkereskedők vasárnapi munkaszünete mellett . A debreceni kereskedelmi és iparkamara, pénteken délután népes értekezlet mellett tárgyal­ta le Nyíregyháza füszerkeres­kedőinek vasárnapi munkaszü­neti kérdését. A kereskedői szak­osztályi gyűlés, hosszú megvi­tatás után arra az álláspontra helyezkedett, hogy az összes élelmiszer árusításával foglal­kozó üzletek teljes vasárnapi munkaszünetét kívánatosnak tartja, miért is a nyíregyházi Füszerkereskedők Egyesületének és a Kereskedő Ifjak egyesüle­tének közös kérelmét, pártfogó­lag fogja a kereskedelmi mi­nisztériumba felterjeszteni, de ugyanakkor kérni fogják, hogy az élelmiszer árusítással foglal­kozó üzletek, teljes vasárnapi munkaszünete országszerte kö­telezővé tétessék- Ugyanez a szakosztály foglalkozott Nyíregy­háza kövezetvám tervezetével is, melyet megfelelő észrevétele­zéssel már a napokban vissza­küldenek. Véres legénybucsu három súlyos sebesülttel A csendőrséghez érkezett je­lentés szerint Nagy Géza csen­gerujfalusi lakos tegnap legény­búcsút rendezett. Mulatozás köz­ben az összegyűlt fiatalok kö­zött szóváltás keletkezett, a le­gények egymásnak mentek, ki­repültek a zsebkések és végül Varjasi Károlyt, Marian Andrást és Varjast Istvánt súlyos sérü­lésekkel szállították be a máté­szalkai kórházba. Megnyílt az ököritói strandfürdő Nyíregyháza st'randélete a nyári idő beálltával megkezdő­dött. Az ököritói strandfürdő is megnyílt és teljesen felkészülve várja a közönséget. A fürdő gyönyörűen rendbe van hozva, kicsinosítva uj homokkal feltölt­ve, ugy hogy minden kelléke megvan arra, hogy ismét olyan népszerű legyen, mint az előző években. A strand igen nagy előnye, hogy igen olcsó. De nem I ! csak a jegyek ára olcsó, hanem a házikeze'ésben lévő büffé is, ahol már pár fillérért meg lehet uzsonnázni. Az Ököritó a csó­nakázások részére is hatalmas kiterjedésénél fogva a legalkal­masabb, ugy hogy ennek a sportnak a kedvelői is különös előszeretettel fogják felkeresni. Az előjelekből ítélve az Ököri­tón az idén pezsgő, szines és kellemes strandélet lesz. Amerika ellenzi a valutarögzitést Londonból jelentik. A világ­gazdasági konferencia tegnapi ülésén az Egyesült Államok megbízottja bejelentette, hogy Amerikát belpolitikai okok kény­szeritik a valutarögzitéssel szem­ben való állásfoglalásra. A valutarögzités megállítaná az árak emelkedését, amelyet a dollár felhígítása idézett elő. Valutarögzités esetén olyan ár­zuhanás következne be, amely súlyos katasztrófákat vonna ma­ga után s esetleg Roosewelt­nek is állásába kerülne. I 1933 junius hó 24. DIADAL Péntektől vasárnapig Rejtélyes merénylet Megzavart nászút Helyárak 20—70 fillérig. Vérfagyasztó szerencsét­lenséget okoztak a meg­vadult tehenek Hátborzongató szerencsétlen­ség történt tegnap Ópályi köz­ségben. Kedves Pál gazdálkodó szekerét, amelybe két tehén volt befogva, őrizet nélkül hagyta az utcán. Erdődy György oda­való lakos 4 éves Pál nevü kis­fia felmászott a szekérre és os­torral csapkodni kezdte a tehe­neket. Az állatok ettől megva­dultak és őrült iramban vág­tatni kezdtek. A kisfiú ugyan­ebben a pillanatban lezuhant és feje az első tengely, a fel­hérccel összekötő vasrúd és a kerék közé szorult. Az utcán több tanuja volt a borzalmas jelenetnek. Ezek ré­mülten siettek a gyermek se­gítségére Nagy nehezen meg­állították a tehenes szekeret és kiszabadították a gyermeket, aki azonban borzalmas sérüléseket szenvedett. Életveszélyes álla­potban szállították kórházba, de megmaradásához nincsen semmi remény. Szombaton délután a szakosztályok együttes ülést tartanak a varos­házán Nyíregyháza megyei város szakosztályai junius24-én, szom­baton délután 3 órakor a város­háza tanácskozó termében ülést tartanak. A 30 pontból álló tárgysoro­zaton szerepel az alszámvevői és házipénztári ellenőri állásra vonatkozó javaslat, Nyirpazony község átirata az autóbusz üzem fenntartása érdekében, a vám­bérlőknek bérmérséklés iránti kérelme, a NyTVE kérelme te­rület átengedése tárgyában, az Üzemi R. T. 1931. évi zárószá­madása s több bérletből eredő kérelem elintézése. Az Orsz. Izr. Tanító­egyesület Alföldi Köre szerdán tartja közgyűlését Nyíregyházán Szerdán, e hó 28-án az Or­szágos Izraelita Tanítóegyesület Alföldi Fiókköre Nyíregyházán tartja 30 évi jubiláris közgyűlé­sét a zsidóiskola dísztermében. Nyolc vármegye zsidó tanítósága jelenik meg városunkban, hogy megbeszélje a zsidó iskolákat érintő fontos kérdéseket. |KüIö­nösen a hitoktatás módszere áll a tárgyalások központjában. Az uj tanterv szelleme ezen a téren is érezteti már hatását és a gyűlésen elhangzó előadások azt a célt szolgáljak, hogy a rendszertelen ötletszerűség he­lyébe a jól mogíontolt és pe­dagógiailag megalapozott mód­szer lépjen. Gyűlés után közebéd lesz a hitközség tanácstermébén, majd kirándulás a Sóstóra. 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom