Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 75-97. szám)

1933-06-27 / 95. szám

1933. junius hó 27. <frlBOLCSIHIBI U> 5 oldal HÍREK TEGNAP VOLT a piavei offenzíva összeom­lásának szomorú évfordulója. Mennyi minden omlott össze ezen a napon. Mennyi drága magyar életbe került ez a nap! Lehetetlen, hogy az a rengeteg vér, emberélet, drága magyar elet ha késve is, ne­hozná meg ennek a nagy­nagy áldozatnak gyümölcsét. Csak, ha elérkezik ennek a napja, készen találja a ma­gyart ! NAPIREND Junius 27. Kedd. Róm. kat. László. Gór. kat. Sámson. Prot. László. Izr. Thamus 3. A nap kél 4 óra 5 perckor, lenyugszik este 8 óra 1 p.-kor. A hold kél este 8 óra 13 perckor, lenyugszik este 22 óra 36 p.-kor. Nevek magyarázata : László szláv szo, jelentése dicsőén kormányzó, Sámson héber *szó, jelentése nap. Magyar napirend: Azt ol­vassuk, hogy Franciaország a mostani tervek sikertelenségét látva, ismét fel akarja venni a Tardieu tervet, amelynek ten­gelye a dunai probléma meg­oldása. Terv, terv, csupa terv. Mindent megpróbálnak éssemmi sem hoz eredményt. Próbálják meg jóvátenni azt a sok igaz­ságtalanságot, amelyet a páris­környéki békében elkövettek, bizonyára eredményt tudnak felmutatni, nem ugy, mint a kísérletezgetésekkel, Ezen a napon halt meg Brassai Sámuel tudós 1897-ben. Vasárnap délig a dr. Szopkó, Haissinger V. (Széchenyi-út) és Török Gyula (Hatzel-tér) gyógy­szertárak, vasárnap déltől egész héten át a Lányi-Gonda, Fejér Ferenc (Rákóczi-utca) és Illés Zsófia (Deák Ferenc-utca) gyógyszertárak tartanak ügye­leti szolgálatot. A városi gőzfürdő egész hé­ten át nyitva van. Kedden és pénteken a nők részére. A Sóstói strandfürdő nyitva reggel 6-tól este 7-ig. A bujtoai strand nyitva egész napon át. Az ököritói strand nyitva egész napon át. A szerkesztőség délután 3­tól 6-ig fogad. — A nőipariskola évzáró ki­állitása. A helybeli nőiiparis­kola most számol be egy esz­tendei munkájáról. A három teremben elhelyezett anyag el­ső pillanatra is a céldutatos kitűnő vezetés bizonyítéka s a növendékeket külön külön s együttvéve is dicséri a prakti­kus és szép felső ruha és gyö­nyörű fehérnemüktől a tarka szimpompás leege kézimunká­kig megtalálunk itt mindent amivel széppé derűssé tehet­jük otthonunkat. A NyTVE sporttelepét kibővítik A NyTVE kérelmet intézet Nyíregyháza megyei városhoz azért, hogy a város engedjen át további területrészt a bujtosi sportpálya kibővítéséhez. A szakosztályok javasolni fogják a közgyűlésnek, hogy a város a kérelmet a mérnöki hivatal által is javasolt területrészre teljesítse s ezzel a NyTVE sport­telepe mintegy 6 és fél méter szélességű földsávval megna­gyobodik s ezzel lehetővé válik, hogy az olcsóbb helyáras he­lyeken nagyobb közönséget he­lyezzenek el több kényelemmel. Krúdy Gyula síremléke és a jegyzők A Szabolcsvármegyei jegyzők, amikor hirét vették annak, hogy az Atheneum síremléket akar állítani Krúdy Gyula sirhantja fölé, olyan nagy számmal ren­delték meg Krúdy munkáit, amely példaadóan buzdító. Ér­tekezleten voltak együtt s az aláírási iv megjelenésekor nyom­ban 24 jegyző irta alá az ivet s ezzel nagy lépéssel vitték közelebb a kegyeletes célt a megvalósulás felé. A P 0 L L 0 1 Hétfőtől Csütörtöktől | Edgár Walac e | Végzet embere HAR3Y PIEL Rejtelmes kikötő 1 Előadások 5, 7, 9 órakor DIADAL Hétfőtől szerdáig Huszármenyasszony Verebes Ernő Magyar betét Helyárak 20-70 fillérig — Fürödni ment, de mire a vízpartjára ért meghalt- Prügy­ről jelenti tudósítónk, hogy Tak­takenéz községben Kovács Jó­zsef 10 éves kisfiú fürödni ment a községben lévő vályoggödrök­höz. A'ig, hogy kiért a vízhez, leült a partra, hogy hozzáfog­jon vetkőzni. Még annyi ideje sem volt, hogy levetkőzzön, hir­telen rosszul lett és meghalt A halottszemlét megtartó Dr. Ba­rabás László körorvos meg­állapította, hogy a kisfiú hirte­len halálát szívszélhűdés okozta. Fürdő trikók csak az Excel­sior harisnyaházban — Nem lesz a jövőben viharszünet a rádióban. A nyíregyházi rádió-közvetítő állomás megnyitásával most már 4 közvetítő állomást kap­csoltak be a rádió napi műso­rába. Eddig, ha vihar volt La­kihegy fölött, viharszünetet tar­tottak és az a műsorszám ki­esett a napi programból, amely véletlenül ebben a viharos idő­járásban került volna előadásra. Most uj helyzet van. Nem va­lószínű ugyanis, hogy egy idő­ben legyen vihar mind a négy adóállomás területén és igy, ha egyik-másik állomás viharszü­netet tart, a többi folytathatja á közvetítést. A nyíregyházi állo­más fölavatása idején ki is próbálták ezt a rendszert. A lakihegyi viharszünet alatt a reléállomások zavartalanul foly­tatták a műsor közvetítését- A rádió igazgatósága már el is határozta, hogy vihar esetén a műsor számok tovább folynak a stúdióban és csak az az állomás hagyja abba a köz­vetítést, amelyik fölött vihar van. — Iskolai találkozó. Felkér­jük a polg. leányiskola IV. aj osztályának 1928-ban végzett osztálytársainkat, hogy talál­kozónk megbeszélése végett az iskola udvarán kedd d. u. 6 órakor megjelenni szívesked­jenek. Veress Micu, Lulu és Hrabovszky Matyó. — Halva találtak a szobá­jában egy nyíregyházi gazdát. Jánovszky Mihály nyíregyházi gazda szombaton délelőtt meg akarta látogatni apósát Paulusz János Buza-utca 19. szám alatt lakó gazdát. Zörgetésére senki sem nyitott ajtót és a szomszé­dok azt mondották, hogy már 24 óra óta nem látták az egye­dül lakó öreg gazdát. Jánovszky rosszat sejtett és betörte az aj­tót. Paulusz halva feküdt az ágyában , a szobában azonban nem volt semmi rendetlenség, vagy dulakodásnak a nyoma. Jánovszky azonnal jelentést tett a rendőrségen ahonnan rendőri bizottság szállt ki a helyszínre. Az orvosrendőri bizottság meg­állapította, hogy bűncselekmény nem forog fenn és Paulusz Já­nos érelmeszesedésben termé­szetes halállal halt meg. Gyermek trikókban a legol­csóbban az Excelsior haris­nyaház — Vesztességel zárt az üzemi rt. Az Üzemi rt. 1931. évi zárószámadása 15128 pen­gő 93 fillér vesztességet tüntet fel. — Beiratások a leánykálvi­neumban. A leánykálvineum polgári iskolájában — tekintet­tel a nehéz gazdasági viszo­nyokra julius 2. és 3-án is lesznek beiratások. Igazgatósag. — Az Erzsébet közkórház­ban elhalt betegek ruháinak árverése f. hó 27-én délután 3 órakor lesz megtartva. — Gyümölcsszezonra fillé­res papírszalvéta nélkülözhetet­len. 100 darab 20 fillér az Uj­ságboltban. — Epe- és májbetegségek­nél, epekő és sárgaság esetei­ben a természetes "Ferenc Jó­zsef" keserűvíz a hasi szenek működését élénkebb tevékeny­ségre serkenti. Klinikai tapasz­talatok igazolják, hogy az ott­honi ivókura különösen hatá­sos, ha a Ferenc József vizet kevés forró vizzel keverve, reg­gel éhgyomorra isszuk. Okos ám Karcsi afootballkapMI „Ez a tootballmeccs de pompái, Egy egy gól na minden rugái, A győzelmünk biztos, tuti, Neked köszönhetjük „FRUTTTI" Tehát: Tudod mit? Együnk FRUTTITI A F R U T TI cukorka kedvezően befolyásolja a hangulatit Kapható 10 és 40 fillérei csomagolásban. Gyártja: Stühmer Frigyes r.-t., Budapest. — Kálmán Éva julius hó 1-én szombaton kezdi meg szünidei tánctanfolyamát, kizárólag gyer­mekek és diákok részére. 2x — Ideges embereknek és Ielkibetegeknek az enyhe ter­mészetes „Ferenc József" ke­serűvíz rendes bélmükődést> jó emésztést és elegendő étvágy­érzetet teremt. — Megérkezett az Ujságbolt­ba speciális minőségű Penész­mentes Pergament Papir. A város az alszámvevői állás betöltését kéri a kormánytól Aszalós István halála után a város nem töltötte be az alszám­vevői állást s az igy felszapo­rodott munkát a számvevőszék tagjai között igyekeztek elosz­tani. Egy ideig ment is a munka sokszor a késő esti órákba nyúló túlórázással, amióta azon­ban ujabb munkakör is szakadt a számvevőszék nyakába, olyan mértékű munkatorlódás állott be, hogy tovább nem képes teljesíteni a számvevőszék kö­telességeit minden vonalon. Ez indította a várost arra, hogy foglalkozzék az üresedés­ben levő alszámvevői állás be­töltésével s miután az állás csak kormanyhatósági jóváha­gyás után tölthető be, lépéseket tesz a város az engedély el­nyerése érdekében. A polgármester., előterjeszté­sére dr. Mikecz Ödön főispán engedélyt is adott arra, hogy ez év végéig ideiglenesen helyet­tesítéssel ellássák Aszalós Ist­ván munkakörét s remény van rá, hogy a miniszter sem fog akadályt gördíteni az állás vég­leges betöltése elé. Higenikus sportingek minden árban az Excelsior harisnya­házban — Köszönetnyilvánítás. Lip­tay Jenő és neje Őméltósagaik a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák segélyalapja ja­vára 50 P adományoztak, ame­lyért fogadják e nemes szivü adakozók a világháború szeren­csétlen áldozatainak nevében csoportunk vezetőségének leg­hálásabb köszönetét azon hő kívánsággal, hogy a magyarok jóságos Istene tartsa meg őket friss erőben, egészségben még számos éveken át, a HONSz vezetősége. — Ügyvédi nyomtatványok kaphatók a Szabolcsi Hirlap ki­adóhivatalában, Bethlen utca 1. Telefon 77. — Levélpapír különlegessé­gek nagy választékban rend­kívül olcsó áron kaphatók az Ujságboltban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom