Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 75-97. szám)

1933-06-24 / 93. szám

1933. junius hó 24. S^JOLCSIHIBLJ!|» 3. oldal. i Bessenyei Kör felolvasó délutánja A Bessenyei Kör irodalmi szakosztálya szerdán este 6 órakor tartotta szokásos „iro­dalmi felolvasó ülését, melynek keretében Lengyel Antal három novelláját olvasta fel. A három különböző miliőben mozgó té­májú novella mindegyike teljes elismeréssel találkozott a szak­osztály tagjainál s a felolvasást követő vita során, melyben részt­vettek Horthy István dr. kir. közjegyző,* az irodalmi szak­osztály elnöke, dr. Borbély Miklós, Pisszer János és Zárug József, a felszólalók mindegyike teljes elismeréssel méltatta a szerző sokoldalúságra valló iro­dalmi munkásságát. A legköze­lebbi szakosztályi ülésen, mely szerdán este 6 órakor lesz a városháza kistanácstermében, Zárug József tart felolvasást. Megkezdődött a vidám fürdőélet a bujtosi strandon (i Előre látható volt, hogy az idén a nyári meleg átmenet nélkül hirtelen fog .beköszönni. A mult héten még hűvös, sze­les és borús idő volt, de ma már az ég kitisztult s a nap ragyogva ontja tüzes sugarait a földre. Az első nyári nap természe­tesen meghozta a standéletet Nyíregyházán. A bujtosi stran­don már napok óta vidáman sütkéreznek a fürdőzők. Roz­gonyi bácsi elfoglalta posztját a pénztárfülkében és minden reggel lelkiismeretesen megméri a viz hőfokát. A hőmérő már napok óta 22 C. fokot mutat, tehát a viz olyan kellemesen langyos, hogy még a legkénye­sebb szervezetű ember is bát­ran megfürödhet benne A homokplázs pompás. A strandon rend és tisztaság ural­kodik. A fürdő vezetősége a mai nehéz viszonyokhoz alkal­mazkodva olyan olcsó dijakat szabott, hogy a nyár legkedve­sebb és legegészségesebb szó­rakozását mindenki igénybe ve­heti. A belépődijak a követke­zők : Fürdőjegy felnőttek részére 30 fillér, 12-20 éves korig 20 fillér, gyermekek részére 10 fil­lér. Fürdő bérletjegy felnőttek részére egész idényre 8 pengő, ifjúságiak részére 5 pengő, gyermekek részére 3 pengő. Fürdő bérletjegy felnőttek ré­szére egy hónapra 3 pengő, if­júságiak részére 2 pengő, gyer­mekek részére 1 pengő- Füzet­jegy 12 darab felnőttek részére Zománctáblák és gumibélyegzők megrendelhetők a Szabolcsi Hírlap kiadóhivatalában. 3 pengő, ifjúságiak részére 2 pengő, gyermekek részére 1 pengő. Kabin bérletjegy hat­személyig egész idényre 6 pengő Egyszeri használatra kabin hat személyig 30 fillér, szekrény 10 fillér, fiók 6 fillér. Pellák mester a strand kiváló úszómestere a szakszerű okta­tásokat már megkezdte és pe­dig szintén nagyon olcsó dijak­ért. Gyermekek tandija 2 pengő, felnőtteké 4 pengő, leventéké és cserkészeké 1'50 fillér. Legfelsőbb kegyelemben részesült egy hat hónapi börtönbüntetésre itélt rab Vitéz Szabó József tiszatar­dosi gazdálkodót a nyíregyházi kir- törvényszék Kossinszky ta­nácsa az elmúlt évben magán­okirathamisitás büntette miatt jogerősen 6 hónapi börtön­büntetésre ítélte. Vitéz Szabó még 1928-ban egy váltóra Orcs­kovics Béla és Majoros Péter ottani lakosoknak a nevét, azok megbízása nélkül aláirta és a hamisított váltót az Országos Központi Hitelszövetkezetnél le­számitoltatta és ezzel a szövet­kezetnek 500 pengős anyagi kárt okozott. Vitéz Szabó büntetésének ki­töltésére március 15-én bevonult a nyíregyházi kir. törvényszék fogházába. Vitéz Szabó, aki négy évet szakadatlanul a harc­tereken töltött, többször meg­sebesült és egyéni bátorságával az arany vitézségi érmen kivül minden legénységi érmet meg­szerzett, kérvénnyel fordult a kormányzóhoz, hogy büntetésé­nek hátralevő részét kegyelem­ből engedje el­A nyíregyházi törvényszékhez ma érkezett le a kabinetiroda válasza, mely szerint Horthy Miklós Kormányzó helyt adott kérésének és hátralevő bünteté­sének kitöltését elengedte. A kormányzói leiratot azon­nal közölték vitéz Szabóval, aki már nagy boldogan ma délelőtt el is hagyta a fogházat. Krúdy Gyulának síremléket állit az Athenaeum Hat héttel ezelőtt hullott ki a toll a Nyírség írójának, Krúdy Gyulának kezéből. Egyszerű sirhantjához — mert ez az élet — már alig zarándokol ki va­laki, íróasztalánál más ül s ha nem élnének örökké a betűk, a bennük testet öltött gondola­tok, ki tudná, hogy Krúdy Gyula volt? A kegyelet azonban, amely nem elégszik meg azzal az em­lékkel, amelyet a kiválóak ma­guk teremtenek el nem muló mementóul, más jelt akar állí­tani a ma még egyszerű sír­domb fölé. Ez a kegyeletes ér­zés indította az Athenaeumot arra, hogy aranytollú írójának sirját olyan elékmüvel ékesítse, amelyet megérdemel. Ez késztette arra az Athenae­umot, hogy a költségek fede­zése céljából a nagyközönség rendelkezésére bocsássa Krúdy Gyula müveit olyan áron és kedvező feltételek mellett, ami­lyenek példa nélkül valók a magyar könyvpiacon. A tiz kö­tetből álló sorozat az eredeti 178 P helyett 40 pengőért kap­ható havi 2 pengős részletfize­tés mellett. A sorozat a követ­kező munkákat foglalja magába: Vörös postakocsi. Oszi utazások a vörös postakocsin. Szindbád ifjúsága. Szindbád megtérése. Napraforgó. A podolini kisértet. Aranykéz-utcai szép napok- Két bagoly. N. N, A betyár álma. Az utolsó gavallér. A velszi her­ceg. Az Athenaeum ugyanerre a kegyeletes célra hajlandó ugyan­ilyen kedvezményes áron közre­adni a Világirók Remekei 15 kötetes könyvsorozatot is azok részére, akik már Krúdy mun­káit megszerezték. Ennek a so­rozatnak 144 P helyett 45 pengő az ára. A sorozatban szerepel Móricz Zsigmond, Sigrid Undset, Katajev, Heltai Jenő, Somerset, Prévost, Krúdy, Anderson, Bibó Lajos, Smeljov, Bojer, Bourget, Green, Sinclair Lewis és Szit­nyai Zoltán egy-egy müve. A két könyvsorozatnak Sza­bolcsvármegyében való terjesz­tésére a nagy iró iránt érzett kegyeletből Heltai Hugó szín­igazgató vállalkozott, akinek neve nyíregyházi színigazgató korából előnyösen ismert. A ke zei között levő gyüjtőivet dr. Bencs Kálmán m kir. kormány­főtanácsos, polgármester a kö­vetkező ajánló sorokkal látta el: .Városunk szülöttének, néhai Krúdy Gyulának irodalmi mü­veit az Athenaeum leszállított áron bocsátja az ország közön­ségének rendelkezésére azzal, hogy a mostani könyvrendelés­ből maga az Athenaeum fogja néhai Krúdy Gyula síremlékét felállítani. Ez a nemes elhatá­rozás arra késztet, hogv az ak­ciót városunk polgárságának a legmelegebb figyelmébe ajánl­jam." Aki a kegyeletes cél érdeké­ben hajlandó áldozatot hozni, jelentse be levelezőlapon, vagy személyesen szándékát szerkesz­tőségünkben s Heltai Hugó a legnagyobb készséggel teszi tisz­teletét a jelentkezőknél. A pro­papaganda ár julius l-ig érvé­nyes Madarak és fák napja a kir. kath. gimnáziumban A kir. kath. gimnázium tanári kara a Madarak és fák nap­ját f. hó 10-én egy intézeti ki­rándulással kapcsolatban óhaj­totta megrendezni. Minthogy ezt a Szabolcsi földvárhoz tervezett kirándulást az esős időjárás következtében nem sikerült meg­tartani, ennek pótlására az in­tézet ifjúsága a tanári kar ve­zetése mellett f. hó 21-én, szer­dán délelőtt kivonult a Sóstói erdő zöld lombsátra alá, hogy kis műsor keretében bizonysá­got tegyen természetszeretetéről. A rövid, de kedves ünnepsé­get Vajdics J. VII. o- t. jól si­került szavalata vezette be. Ju­hász F. VIII. o. t. erre az alka­lomra irt rendkívül hatásos, gyönyörű versét adta elő meg­győző erővel és közvetlenség­gel. Utána Boldizsár J. VII. o. t. pályadijat nyert ünnepi beszéde következett. Ügyes előadásban, lelkes hévvel fejtette ki a szó­nok a madarak és fák elhanya­golásának, illetőleg pusztításá­nak káros következményei. A műsort Mozga Z. VI. o. t. zárta be Zalán J.: Ki a sza­badba c. versével. A költemény is, előadás is igen szép volt s nagy tetszést aratott. Rövid pihenő után az ifjúság példás rendben hazavonult, a megható ünnepség emlékeként azzal az elhatározással szivé­ben, hogy szeretni fogja a ter­mészetet, a madarak és fák pusztításában pedig barbár mü­veletlenséget, bűnös fegyelme­zetlenséget lát. A müveit ifjúság kell, hogy a természet testőre legyen, mert fegyelmezettségénél fogva tudja, hogy a természetvédelem köz­érdek s a madarak és fák pusz­títása rombolása a közvagyon­nak, megkárosítása a nemzet­nek s rút orvtámadás azok el­len, akik a természet ölén, a madarak csacsogása közepette élvezik az erdő nemes illatát, a természet ziháló tüdejének hüs levegőjét. 150 q takarmány­burgonya jutányos áron eladó Széles Károly nyirtassi gazdaságában. Ma este halvacsora a Sóstón

Next

/
Oldalképek
Tartalom