Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 75-97. szám)

1933-06-01 / 75. szám

Nyiregyháza, 1933 junius hó 1. Első évfolyam, 75-ik szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen utca 1. . n n i IT 11/ a i M « n 11 4 n ­' Postatakarék! csekkszám 47139 Telefon 77. * POLITIKÁI N Á PI L A P % Előfizetés 1 hóra 2'50 P, Negyedévre 7'50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Könyvnap 1933. (—lint) Holnap uj szin, uj hangulat jelenik meg Budapest és a vidék na­gyobb városainak tablóján: a könyvsátor, ahol a ma­gyar könyvek az irók sze­mélyes részvétele mellett kerülnek az olvasó kezébe. Forgalmas utvonalak, vagy eldugott külvárosi zugok mentén a szellemi erőnek, a tudásnak a sátrait állít­ják fel s ahová nem a jós, nem a kardnyelő csábító szavának ereje vonzza az olcsó szórakozásra éhes tömeget, hanem a szépség, a tudás és a szellemi erők fanatikus szerelmesei, a nemzeti kulturértékek meg­becsülői tesznek látogatást. A világ nagyob városai­ban : Londonban, Párisban, Rómában, Lipcsében nem­csak alkalomszerűen * de állandóan is látható kül­városi sikátorok utvona­lain a könyvsátor, sőt sok­helyen könyvpiac. Ezeken a helyeken a könyv éppen olyan árucikk, mint az élel­mezési és közszükségleti cikkek tömege. Olaszor­szágban a futurizmus meg­alapítója, Marinetti a könyv rohamvonatait szervezi meg s a világ minden részében könyvkultusz van elterje­dőben. A könyv országok és nemzetek szellemi ar­culatát eleveníti meg. Olyan erőforrás, melynek minden betűje nemzeti igazságok és küzdelmek szolgálatá­ban áll. Nekünk, magya­roknak különös jogcímünk van arra, hogy a könyvet ennek tekintsük, mert a magyar könyv elszakított területeink visszacsatolá­sáért folyó küzdelmünkben kivételesen fontos szerep­hez jut. A magyar irodalom a mult században élte arany­korát amikor Petőfi, Arany, Jókai és Mikszáth műkö­désén keresztül a külföld is megtanulta a magyar Hoepfner Guido felsőházi tag e szepességi németek nevében védelmébe vette a magyar nemzetiségi politikát A felsőház mai ülésén napi­rend előtt Széchenyi Aladár szó­lalt fel, aki refleklált a minisz­terelnök beszédére, majd Hoepf­ner Guidó tett hitvallást az igaz­ságos magyar kisebbségi poli­tika mellett- Felszólalására Ble­yer Jakabnak ismeretes parla­menti beszéde adott alkalmat. Mint szepességi származású em­ber kijelentette, hogy a szepes­ségi németségnek soha sem volt panasza Magyarország kisebb­ségi politikája ellen. Ennek leg­ékesebb bizonyítéka az, hogy a szepességi németek 1918-ban hűségnyilatkozatot tettek a Ma­gyarország kötelékében való ma­radás mellett. Elképzelhető-e, kérdi, hogy abbcn az esetben, ha a magyar­ság elnyomta volna a kisebb­ségeket, 800 éven át meg­maradhattak volna a németek a Szepességen ? Vagy elképzel­hető lenne-e akkor az, hogy közvetlenül az ország fővárosa mellett német községek lehet­nének, ha a magyarság üldözte volna a nemzetiségeket ? Vájjon Páris, vagy Prága tőszomszéd­ságában mennyi ideig állhatna fenn egy magyar lakosságú község ? Névsort terjeszt elő, amellyel igazolni akarja, hogy milyen magas tisztet viselhettek Ma­gyarországon a német ajkú és származású emberek s tudja, hogy hasonló volt az eset a más nemzetiségűekkel kapcso­latosan is. Gazdaságilag a magyarság a Szepességet kiépítette, Cseh­ország pedig a Felvidék gyár­iparát és háziiparát tönkre tette, Bleyer felszólalása a leg­rosszabb időpontban^ történt s nem is felelt meg a valóságnak, nyilatkozatának hatását az sem csökkenti, hogy tegnap magya­rázó nyilatkozatot adott ki, ami azonban végeredményben előző állításának megerősítése­fw ww Franciaország késlelteti a négy­hatalmi szerződés aláírását A Daily Herald diplomáciai levelezője azt irja, hogy a négy­hatalmi egyezményt még nem hagyták jóvá. Franciaország nem hajlandó véglegesen állást fog­lalni mindaddig, mig a közte és Olaszország között fennálló el­lentétek. amelynek kiküszöbö­lése évek óta sikertelen volt, elintézést nem nyernek. Ha csak Páris nem változtatja meg állás­pontját, a szerződés aláírása bizonytalan időre elhalasztódik. A francia sajtó általában azon a véleményen van, hogy a kis­antant tegnapi állásfoglalása kö­vetkeztében már minden aka­dály elhárult a szerződés alá­írásának útjából. rxwowKAiAyxYvarAI^VJC^T^^^TJ^TJ^T^IT^*^ v^Tyvv^ű&i^ A Petit Journal azt irja, hogy a szerződés kidolgozása jó uton halad, de még nem fejeződött be. Az Excelsior szerint abban az esetben, ha Németország nem támaszt ellentétet, a szer­ződés aláírása rövidesen meg­történik- Nagyon jó jelnek te­kinti a lap azt, hogy Hitler bé­kés beszédet mondott, ez annak is jele, hogy Németország kö­zeledni óhajt. Nem hihető, hogy Németország nemet mondjon a négyhatalmi egyezménynek, — mert ezzel minden felelősséget magára vállalna­szellem alkotó erejét, nagy­rahivatottságát és életké­pességét becsülni­Ugy érezzük, hogy a ma­gyar irodalom uj életre len­dül, amely hitünkben a magyar könyvnap remél­hető sikere is megerősít bennünket. Erősen hisszük, hogy a könyvnapi sátrak­ban egymásra találó irók és olvasók erősíteni fogják a közös nemzeti célokért együttesen küzdők táborát. i Családi dráma I a fővárosban Véres családi dráma játszó­a dott le ma reggel Budapesten a Magdolna utca egyik házá­ban. Kaufmann Antal és fele­sége állandó civódásban éltek egymással. Ma reggel a házas­társak között tettlegességre ke­rült a sor, mire az asszony vit­riolt öntött az ura arcába. Kauf­man arcát a maró folyadék annyira összeégette, hogy élet­veszélyes sérüléseket szenve­dett, mindkét szeme világát el­vesztette. Az asszony ezután a kezein felvágta az ereket s mire a mentők megérkeztek, elvér­zett. Három halálos áldozata van az indianopolosi versenynek Az Indianopolisban megtar­tott nemzetközi autóversenynek három halálos áldozata van. Két autó összeütközött s egy harmadik autót a korlátnak szo­rított. Mindhárom versenyző szörnyet halt. A verseny győz­tese 401.1 kilométeres sebesség­gel uj világrekordot állított fel. Eskütt abbahagyta a koplalást Eskütt Lájos ma reggel abba­hagyta az éhségsztrájkot, mert ellenőrző orvosszakértőt rendel­tek ki elmeállapotának megvizs­gálása céljából. József Ferenc királyi herceg husmérgezést kapott József Ferenc királyi herceg tegnap husmérgezésben meg­betegedett. A gyors orvosi be­avatkozás következtében mamár állapota annyira javult, hogy rövid időre az agyat is elhagy­hatta. A román kormány el akarja tussolni a borrévi vérengzést Az erdélyi magyarság felhá­borodással tárgyalja azt a cini­kus nemtörődömséget, amellyel a borrévi, magyarigeni és sin­falvi vérengzések ügyét kezelik. Kölönösen felháboritó az, hogy még eddig egyetlen egy letar­tóztatás sem történt. Időjárás. Mérsékelten meleg idő vár­ható egyes helyeken zivataros esőkkel­Ára 10 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom