Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 50-74. szám)

1933-05-14 / 61. szám

Nyíregyháza, 1933 május hó 14. T J , Első évfolyam, 61-ik szám. VCXSCLTT\Cip Szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen utca 1. Postatakaréki csekkszám 47139 Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2 50 P, Negyedévre 7'50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény. Ujabb magyarüldözés Erdélyben Az egyik budapesti napi­lap néhány nappal ezelőtt megrendítő hirt közölt Er­délyből, olyan hirt, amely mellett nem mehet el fel­háborodás nélkül sem a magyar sajtó, s$n a ma­gyar közvélemény. Az em­iitett hiradás szerint a ro­mán kormány ujabb me­rényletet közetett el az er­délyi magyar vasutasok ellen, akik közül 500 tiszt­viselőt, altisztet és munkást április 1-én minden nyug­díj, végkielégítés, vagy más kárpótlás nélkül azért bo­csátottak el állásukból, mi­vel a román nyelvi vizsgán elbuktak. Az elszakított területeken élő magyar testvéreinkkel együttérző nemzeti közvé­lemény fájdalommal és fel­háborodással figyeli ezeket az eseményeket, de meg­lepetéssel látja azt is, hogy a magyar sajtónak liberá­lis szellemű része minded­dig mélységesen hallgat az erdélyi magyar vasuta­sok legújabb kálváriájáról. Annál meglepőbb ez a fel­tűnő tény, mivel a leg­utóbbi hónapokban meg­figyelhettük, hogy ez a li­berális sajtó milyen felhá­borodással és milyen bő részletességgel szentelte ha­sábjait azoknak az ese­ményeknek, melyek a nem­zeti szocialisták uralomra­jutása óta Németországban lejátszódtak. Ugy hisszük, hogy a libe­rális sajtó is jobban szol­gálná az ország érdekeit, ha kevesebbet foglalkozna az állítólagos, de minden­esetre reánk nézve közöm­bös német rémségekkel s inkább erdélyi magyar faj­testvéreink sorsát tárná a világ közvéleménye elé. Ha ez a sajtó hangot ta­lálna az üldözött erdélyi magyar kisebbség védel­mére, akkor a magyarság ügyét szolgálná. A város nevében Szohor Pál helyez koszorút Krúdy Gyula ravatalára Nyíregyháza író fiának, Krúdy Gyulának temetése vasárnap délben 1 órakor lesz a Kere­pesi temető hatottas házából, a főváros álta! adományozott dísz­sírhelyre. Temeiésén a sajtó és irodalom nagy számban képvi­selteti magát. Az Est lapok ne­vében Kárpáthy Aurél mond | búcsúbeszédet Nyíregyháza város képvisele- ! tében Szohor Pál főjegyző uta­zik fel a fővárosba, koszorút helyez a ravatalra, a város ne­vében elbúcsúzik a Nyírség ál­modójától. A temetésen a Nyír­egyházáról induló filléres gyors­sal felutazók közül igen sokan vesznek részt. Nyíregyházán az ev. Kossuth reálgimnázium ormáról lengő gyászlobogó hirdeti a vesztesé­get. Egykori tanítványát, az öreg diákot gyászolja az iskola. A leszerelés kérdése a francia sajtóban Párisból jelentik. A francia sajtó túlnyomó részben a le­szerelés kérdésével foglalkozik. Az Ere Nouvelle arról ír, hogy ha Németország fegyverkezik, nemcsak Franciaország fordul szembe vele, hanem Anglia és az Egyesült Államok is, sőt el­veszti Olaszország barátságát ís. A Republique szerint Francia ország még a hitleri Németor­szággal is hajlandó együttmű­ködni, de ellene lesz minden olyan törekvésnek, amely a béke megzavarására alkalmas. A Populaire felszólítja a Genf­ben tartózkodó francia delegá­tusokat, hogy ne féljenek a lesze­relési konferenciáról elterjedt hírektől, egyelőre még nem mondott Németország nemet. Ha a nagyhatalmak Németország elé terjesztik a leszerelési tervet, bizonyára Németország is meg fogja fontolni, vájjon mereven elzárkózzék-e a hozzájárulás elől. HI1ID pi Leleplezték Gárdonyi Géza szobrát Ma délelőtt leplezték le Gár­donyi Géza szobrát Budapes­ten a Hadik kávéház előtti kis téren. A Gárdonyi Társasásr ne­vében S ;T<on Esios mondott beszédet. Kiss Menvhért kölíe­m£ nvt sdott elő, Herczeg Fe­renc, Pékár Gyula az irodalmi társasásrok nevében beszéltek, Rákos István a tanítók nevében hódolt, Eger városa nevében pedig Trak Géza polgármester beszélt. Liber Endre a főváros nevében átvette a szobrot, majd koszorúkat helyeztek a szoborra. Osztálysorsjáték. Az osztálvsorsjáték mai hú­zásán a következő nagyobb nyereményeket sorsolták ki: 20^00 pengőt nyert 63402 10000 pengőt nyert 6^330 4000 pengőt nvert 52?80 3000 pengőt nvert 33595 2000 pengőt nyert 7811 1000 D^ngöt nyertek: 321, 7344. 27507. 31004. 63270 Eljárást indítanak Mellon volt kincstári kanceUár ellen Az Egyesült Áliamok igaz­ságügyminisztere vizsgálatot in­dított Mellon volt kincstári kancellár, az USA londoni kö­vete ellen. A vád ellene az, hogy részvényspekuláció révén nagy vagyont vont el az adó elől. Állítólag 10 millió dollárt tesz ki az adózás alól elvont vagyonrész. I — Peking és Jehol között tombol a harc Londoni jelentés szerint Pe­king és Jehol között a japán és kínai csapatok között elke­seredett harc dul. A japánok előnyomulását pergőtüz, tankok és repülőgépek támogatják. Időjárás. Változékony, felhős idő vár­ható egyes helyeken záporok­kal, később erősebb hőemelke­dés valószínű. Titulescu elismeréssel nyilatkozott Gömbös politikájáról Titulescu román külügyminisz­ter az egyik fővárosi napilap munkatársa előtt hosszabb nyi­latkozatot tett- A nyilatkozatban kijelentette, hogy a gazdasági ] kérdések elintézését ma minden politikai kérdés fölé kell helyez­ni. Ha most, idejekorán nem sikerűi megteremteni a gazda­sági békét, akkor minden gaz­dasági berendezésünk csak a történelmi mult emlékévé válik. Gömbös Gyula politikai és gazdasági célkitűzéseit a legna­gyobb mértékben figyelemre méltónak és megbecsülendőnek tartja. Gömbös a nemzetközi életben, nyílt, egyenes és hatá­rozott célkitűzéseivel igen sok rokonszenvet ébresztett és ba­rátot szerzett hazája számára­Kijelentette végül Titulescu, hogy egy-két hónapon belül je­lentős változásra van kilátás gazdasági téren s a világ fel­szabadul az alól a nyomás alól, amely ma az egész gazdasági éle fre nehezedett. Pesthy Pál pisztolypárbajt vivott Pesthy Pál és Berczelly Géza között politikai természetű össze­szólalkozásból lovagias ügy ke­letkezett. A segédek pisztoly­párbajban állapodtak meg. A párbajt ma reggel megtartották, sebesülés nem történt. Ballagás az ev. Kossuth reálgimnáziumban Pénteken délelőtt jelentek meg utoljára előadáson az ág. ev. Kossuth reálgimnázium VIII. o. tanulói Az utolsó tanítási óra u*án bucsut vettek az iskola minden kis zugától, gyermekre­ményeik, élményeik tanyájától­Hegedűszó mellett járták végig az iskola folyosóit, udvarát, termeit a diákok sorfala között s a lépcsőházban vettek a tá­vozók bucsut a még maradók­tól. Az ifjúság nevében Vozáry István VII. o. t. búcsúztatta a távozó diákokat, a maturandu­sok nevében pedig Mauritz Sándor fogadott hűséget az is­kola szellemében való meg­maradásra. Az iskola tanári kara nevében Zsolnai Vilmos igazgató mondott bucsut az if­jaknak A fiuk ezután az is­kola zászlója alatt tisztelegve kivonultak az utcára s bejárták a várost. Ára 10 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom