Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 26-49. szám)

1933-04-14 / 37. szám

1933 április 20. f taffiOLC Si HieiJip 3. oldal. HIRCK A NAGYHETI TRAGÉDIA megismétlődik a világtörténelem lélek­folyamatában és megismétlődik az egyéni lélek drámájában. Harcolt a szeretet az igehirdetés szelid utján és megütközött a gőggel, hatalommal! Harcolt az eszme az anyaggal. És vérzett a szeretet, az eszme mártírja, az Ember Fia, az eljövendő hol­napok vértanú Krisztusa. Ma is küzd egyének, nemzetek életében a szeretet az önzéssel, az eszme a materiálizn.ussal. És a sze­lid szavú jóság, a gyémáttüzü eszme kiválasztottját ma is irigyek, önzők, hatalomféltők ostorozzák, gúnyolják. Ma is keresztet hord vállán a jóság és igazság, az egyszerű tiszta lélek életprogrammját élö evangéliumi ember. De a megcsúfolt eszmehirdetők­ben él uj idők uj dalának mámorító varázsa, a jóság, szépség, a becsü­letesség végső győzelmében vetett hit. Azért dicsőség és boldogság a kereszt súlya alatt vérezni. NAPIREND Április 14. Péntek. — Róm. Kath. Nagypéntek. Gör. Kath. Nagypéntek. Prot. Nagypéntek. Izr. Nizan 18. A ríap kél 5 óra 15 perckor, lenyug szik: d. u. 6 óra 47 perckor. A hold kél éjjel 11 óra \Z perckor, lenyugszik reggel 7 óra 8 perckor. Magyar napirend: Ott függ a keresz­ten a trianoni Golgotán a magyar igaz­ság. Minden, magyar télek ,ott sír a ke­reszt alatt. És minden magyar lelkében ott dereng a húsvét reggelének sejtelme, a feltámadás hite Rotbermere, Musso­lini Veronika-kendőjén pedig ott vérzik Európa szemeláttára a Golgotai Magyar­ország töviskoronás arca. Nincs becsü­letes ember, aki Téged meg nem szánna, keresztre feszitett magyar nemzetem! Es nincs, aki ne érezné akarva nem akarva a Te feltámadásod, a levizió bizonyosságát. Ezen a napon született 1629-ben Huggerls Keresztély holland fizikus. ­1795, április 14-én halt meg Handel Georg Friedrich zeneszerző. A városi gőzfürdő egész héten át nyitva van. Kedden és pénteken a nők ré­szére. (Nagyszombaton csak d. u. 4 óráig ad ki jegyet a fürdő pénztára.) Egész héten az Osgyáni. Gergelyffy, Haissinger (Bethlen-u.) gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot. A szerkesztőség délután 3-tól 6-ig fogad. — Érettségi elnökök az ev. kö­zépiskolákban. Dr. Geduly Henrik tiszakei-ületi ev. püspök az ev. reálgim­náziumhoz Hronyecz József ny. püs­pöki irodaigazgatót, az ev. leánygimná­ziumhoz Dr. Vietórisz József c. tanker. kir. főigazgatót küldte ki az érettségi vizsgálatok elnökéül. — Egyházi zene az ev. templom­ban. Nagypénteken az ev. templomban passió olvasás közben az egyházi ve­gyeskar Kreutzer: Áll a Golgotha cimü karéneket énekli. Húsvét első napján a háromnegyed 11 órakor kezdődő isten­tiszteleten a vegyeskar orgona és zene­kar kísérettel Krecsák László ,,Feltá­madt a mi Urunk" cimü húsvéti inotet­jét énekli, — A Magyar Lovassport Egye­sületek Országos Szövetsége az idei első országos lovasmérkőzését május 25-én Kisvárdán tartja, a Felsőszabolcsi Gazdakör rendezésében. A versenyen kerül eldöntésre Szabolcsvármegye női és férfi dijugróbajnokság'a. A versenyre már eddig is számos benevezés érke­zett. — Elütött a vonat egy szekeret, Mátészalka és Opályi között a motor­vonat elütötte Biró György szekerét. Biró az összeütközés következtében sú­lyos sérüléseket szenvedett s beszálli tották a mátészalkai kórházba, A vizs­gálat megindult annak megállapítása cél jából, hogy kinek a hibájából történt a \ szerencsétlenség. Magy tűz volt az éjjel a Vay ftdám utcában Tegnap éjjel fél háromkor tele­fonon értesitették a tűzoltóságot, hogy a Vay Ádám-utca 5, számú ház, amelynek udvarán a Merkur­nyomda is van, kigyulladt. A tüz a város közzéppontjában nagy ve­szedelmet jelentett és a tűzoltók vitéz László Árpád parancsnokkal az élükön teljes felkészültséggel vonultak ki a veszélyeztetett ház­hoz, amely Jánossy Miklós főmér­nök tulajdona. A tüz a Vay Ádám-utca 5. sz. ház udvarán húzódó néhány éves csaknem teljesen uj épületben ütött ki. A palatetős ház tetőzetének középső részén lángolt, amikor a tűzoltók munkához láttak. Erős harc kezdődött az izzó tetőzeten a pala lebontása érdekében. A tűz­oltók a szük udvarban, az eme­letes frontépület és az égő ház közelében s az udvar másik olda­lán húzódó kisebb házrészek köz­vetlen veszélyben voltak, Hajnali fél három órától reggel 8-ig dol­goztak derék tűzoltóink, akik bá­mulatot érdemlő hősiességgel és ki­tartással harcoltak. A hatalmas víz­sugarak olyan tisztán dolgoztak, hogy mire kivilágosodott, kitűnt, hogy a fal egész hosszában érintetlen. Á házbelieknek nem történt bajuk, káruk jelentéktelen. A mennyezet épségben maradt, csupán két he­lyen kellett felbontani. A tüz okának kiderítése érde­kében bizottság szállt ki. — A magyar Katolikusok I. Or-1 — Elvitte a gondozásba adott bir­szágos Nemzeti Zarándoklása Ró- kákát. Bokor József birkákat bízott mába. A rendkívüli Szentév és az ál talános nagy jubileumi bucsu alkalmá­ból a magyar katolikusok I, nemzeti zarándoklása május 1-én indul Buda­pestről. Előre láthatóan május 23-án, kedden XI. Piusz pápa kihallgatáson fo­gadta a magyar zarándokokat. Május 25-én, áldozócsütörtökön, délután 2 óra­kor ülnek vonatra és május 26-án, pén­teken reggel érkeznek vissza Budapestre az I. magyar nemzeti zarándoklás tagjai. Részvételi dij III. osztályon 186 arany pengő, a II. osztályon 238 aranypengő. Ebben az összegben benne van a vas­úti jegy, Firenzében, Rómában és Vene­ziában teljes ellátás, elszállásolás pedig jó polgári szállodában. A zarándoklás résztvevőinek útlevél nem szükséges. Jelentkezni április 27 íg az Actio Catho­lika és az Országos Katolikus Szövet­ség központi irodájában ^Budapest IV., Ferenciek-tere 7.) lehet. A rendezőség gondoskodik a zarándoklásra lelkiveze­tőkről és kisebb csoportokra osztva a zarándokmenetet, a műemlékek meg­szemléléséhez magyarázók állnak majd rendelkezésére a zarándokoknak. — Eredeti rum és likőr kivona­tok az összes izekben nagyban és ki­csinyben legjobb beszerzési forrás a Földes Drogéria, Bethlen-u. 2. szám alatt. 598—6 — A nemzetközi áruminta vásár igazolványai megérkeztek és a Menet­jegy irodában már kaphatók. Az iga­zolvány ára 2'80. Wallace afrikai regénye: 1, Kannibálok között. 2. Sanders, a folyam ura. A legizgalmasabb, legérdekesebb irások a kanibálok életéről. Egy-egy kö­tet ára 1'45 P. Kaphatók az Ujságbolt­ban. Ruszkovics József juhászbojtár őrize­tére. Egy éjszaka a birkák közül kettő eltűnt. A nyomozás során kiderült, hogy maga Bokor vitte el a birkákat s egy mészárosnak eladta. Bokor kihall­gatása alkalmával azzal védekezett, hogy az elvitt birkák árát megadta volna a bojtárnak, aki anyagi felelősséggel tar­tozott az állatokért s az egyik meg éppen a bojtár tulajdonát képezte, ha Rusz­kovics nem jelentette volna fel. „Szabott árak, jó minőség, Á sikernek titkai, Ezért vezet férfi ruházatban Székely, Győri és Morvái." — Hat hónapot kapott az orosi rabgazdaság dohánytolvaja. Orosz János ramocsaházi juhász, aki jelenleg a nyiregyházi kir. ügyészség orosi rab­gazdaságában tölti lopás miatt kiszabott 6 hónapos fogházbüntetését, a napokban egy alkalmas pillanatban besurrant a rabgazdaság dohánypajtába és onnan 26 kilogramm dohányt lopott el. A lopást természetesen hamarosan felfedezték és elszedték Orosztól a dohányt. A nyir­egyházi kir. törvényszék a vádlottat lo­pás vétségében mondotta ki bűnösnek és egy hónapi fogházra ítélte. Az ítélet jogerős. — Megverte a szomszédját. Mics­kei László szamosangyalosi uradalmi napszámos kórót rakott a szekerére. A vele közös udvaron lakó Lukács Mi­hályné figyelmeztette Micskeit, hogy nem a saját karóját rakja a szekérre. Ebből szóváltás lett, majd Micskeiaz asszonyt arcul ütötte, jaki olyan szerencsétlenül esett a kóró közé, hogy a szeménél 14 napon tul gyógyuló sérülési szenvedett Micskei ellen az eljárás megindult. Városi Mozgó Április 13-tól 16-ig, csütörtöktől vasárnapig A szezon leghatalmasabb expedíciós filmje ! r Elve hozzátok őket haza! Van Beuren produkciójának a maláji dzsungel mesevilágában készült filmje 7 felvonásban. Kiegészítés : Majomidomitók burleszk. Főszereplők STAN és PAN­Cápák és kardhalak kulturfilm. Rajztrükkfilm. Előadások kezdete : csütörtökön 5, 7 és 9 órakor. Pénteken nincs előadás. S/ombaton 7 és 9. vasárnap 2, 4, 6, 8 és 10 órakor. A 2 órai előadás mérsé­kelt helyárakkal, Jön! SZEVERIN KAPITÁNY. Jön! Külföldi márkás, valamint olcsó belföldi Tesz és más gyártmányú tenniszütők nagy választékban megérkeztek. — Minden az országos szövetség által elfogadott tenniszlabda kapható. — Teljes hurozást ésj javítást vállalok. Blumberg Egy szépségéről híres nyiregyházi úriasszony alteregója Elissa Landi az „AVE CAESAR" főszereplőjének legújabb filmkolosszusa Sárgapasszus Háttérben a cári Oroszország Nagyszombattól a Diadal Mozgóban. ^IMiBBüH — Megloptak egy tanítót. Szabó Lóránt vámosatyai ref. tanitó feljelen­tést tett a csendőrségen ismeretlen tet­tes ellen, aki zsebéből 58 pengőt ello­pott. A feljelentés szerint a tettes akkor hatolt a lakásába, míg tanított. A nyo­mozás során azonban az a feltevés is kialakult, hogy a tettes már előző na­pon, amikor Szabó Vásárosnaményban a vásáron volt, ott emelhette el a pénzt, mert Szabó is azt vallotta, hogy a vá­sárból való hazatérésekor nem nézte meg, vájjon megvan-e a pénze. A nyo­mozás folyik. — Összetaposták a lovak. Pod­gaszki Péter kisvárdai fuvaros egy sze­kérrel árut szállított Debrecenből Kis­várda, Nyirpazony mellett a lovak va­lamitől megvadultak s elragadták a sze­keret. Podgaszki a lovak közé esett s a szekér átment rajta. Életveszélyes sé­rüléssel a kórházba szállították. Fele­lősség senkit sem terhel. — A Sóstó vendéglő jó idő esetén vasárnap és hétfőn nyitva lesz. Ameny­nyiben jó idő lesz, előreláthatólag sokan fogják a Sóstót felkeresni, s igy a kö­zönség óhajának engedve, Papp Lajos megnyitja a vendéglőt. 651-4 \I ozi Zoro, Huru bevonul katonának A két dán komikust behívták kato­nának s most szombaton vonulnak be a kopenhágai gyalogezredhez nagygyakor­latra El sem lehet képzelni, hogy ez a két komikus milyen bonyodalmakat fog előidézni katonáékná!. Az Apollo igaz­gatósága igazán jól választotta ki hús­véti ünnepi műsorát, amikor a két dán komikus legújabb hangos filmjét, a Két tartalékost iktatta műsorába. Az uj Zoro-Huru film nagyszombat­tól keddig éspedig szombaton 5. 7 és 9 s az ünnepek alatt 3, 5, 7 és 9 órai kezdettel kerül bemutatásra, s ma, csü­törtökön a Sanghai bombázása kerül utoljára bemutatásra. Sárga passzus cimü hatalmas világattrakcióval nyitja meg szombaton este kapuit a Diadal mozi. Ez a film remekmű, megkapóan szép meséjével, fordulatos cselekményei­vel, gyönyörű felvételeivel, joggal érde­melte ki a fővárosi sajtó elismerő kri­tikáját. A film meséje egy gyönyörű szép zsidólány lelketőrlő kalandjait tárja elénk, egy angol újságíró szerelmén ke­resztül, az orosz pokol kínszenvedéséig. A film különösen szenzációt jelent szá­munkra, mert a főszerepet egy nyiregy­házi úriasszony tökéletes alteregója Elissa Landi, az ,,Ave Caesar", mig a másik nagy szerepet Lionel Barrymor, a „Grand Hotel" főszereplője játsza. A nagy ér­deklődésre való tekintettel ajánlatos je­gyekről előre gondoskodni. Húsvétra ünnepekre való tekintettel kitűnő sajátter- | o L> a i i boraimat bezáró­mésü lUKdjl kg folyó hó n i g kedvezményes áron mérem. 70 fillér helyett 60 fillér literenként. 10 liter vételénél a 11-ik litert ráadásul adom. Führer Mihály Egyház-u. 24, 776

Next

/
Oldalképek
Tartalom