Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 26-49. szám)

1933-04-01 / 26. szám

Nyíregyháza, 1933. április 13. Csütörtök I. évfolyam. 36. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-u. 1. sz. Postatakarék csekkszám 47.139 Telefon : 77, szám. POLITIKAI NAPILAP Előfizetés 1 hóra 2'50 P. Negyedévre 7'50 P. Köztisztviselőknek 20% engedmény. A békerevizió Irta: Brenner Mihály kir. tszéki t. elnök Bizonyára sokan kételkednek az újságok ama hiradásának való­ságában, hogy a kisantant a béke­reviziónak elkerülhetetlen szüksé­gét valló nemzeteket azzal a szláv blokkal fenyegette meg, amelyben a legfőbb irányító szerepet termé­szetesen a legnagyobb szláv biro­dalom : Oroszország vinné. Pedig ez a fenyegetés igaz és Benes cseh külügyminisztertől ered. Azonban ezzel a merész kijelen­tésével a soha nem remélt hivatá­sának szédületes karrierje, melyre egy percig sem volt méltó, nagy sebességgel fog letűnni. A történe­lem meg fogja állapítani, hogy az ujabb kor óta ő vétkezett legtöb­bet az igazság, a jellem, az erkölcs, a hála s mindazon fogalmak ellen, amelyek az emberiség boldogulá­sának nélkülözhetetlen alapjai s ő az okozója a mai soha nem remélt nyomornak és szenvedésnek. A tör­ténelem őt, az emberiség átkát fogja elkönyvelni. A kisantant szájába adott ezzel a fenyegetéssel kibujt a szeg a zsák­ból. Fényesen láthatóvá lett, hogy mi van a kisantant zsákjában : szeg, amellyel a szlávság járszallagához akarja feszíteni Magyarországot és Romániát. Most már mindenki lát­hatja, hogy a kisantant egyelőre az Adriáig terjedő nagy szláv biroda­lom megteremtése eszméjének egyik eszköze. Mikor abba Románia belépett, nem tudta mit cselekszik. A soha nem remélt területek nagy kultú­rával rendelkező városok, milliár­dokba került vasutak, rendezett nagy értékű erdők, bányák s ezer éves gazdálkodásnak egyéb javai ugy hullottak az ölébe, mint a zá­poreső. Tudta, hogy ezeknek meg­szerzése nem az ő tényének követ kezménye s igy azt nem tarthatja meg. Mi sem volt tehát könnyebb a tudatosan cselekvő Benesnek, mint vele elhitetni, hogy azok meg­tarthatása végett saját jól felfogott érdekéből folyóan elkerülhetetle­nül szükséges a kisantantba való belépése. Románia lépre ment s ezzel nyaka körül hagyta csavarni a feje fölé szegzett kötelet, ame lyet ha ki nem lép idejében, nyaka köré tekernek s kihúzzák alóla a zsámolyt, Most tudjuk meg, hogy a 170 milliós nagy Oroszország mindez ideig miért nem támadta meg Bessarábia miatt azt a legrendezet­lenebb viszonyok között élő kis Romániát, amelynek pénze alig 3 fillér s amely ilyen körülmények között egy napi mozgósítást sem bírna el, annál kevésbbé, mert az úgynevezett köröskörüli hadtápvo nalon lába alatt égne a talaj. Nem Rablógyilkosság Vecsésen Revolveres közelharc a csendőrök és a rablók között Borzalmas rablógyilkosság történt ma Vecsésen, amely két halálos áldozatot követelt. A szinte amerikai méretű rablógyilkosságról a következőket jelenti tudósitónk: Csütörtökről péntekre virradó éjjel a vecsési csendőrörs egyik két tagból álló járőre, amely vitéz Balázs István ve­csési gyógyszerésszel beszélgetve cirkált Vecsés főutcáján, éjjel egy óra tájban észrevette, hogy a pósta pénztárszobá­jából gyanús fény szűrődik ki. A abla­kon benézve meglepő látvány tárult a szemük elé. Két jólöltözött betörő egy villamos kasszafuróval az egyik páncélszekrényt igyekezett felnyitni. A négy tagból áló társaság megkerülte az épületet és óvatosan benyitottak a pósta hivatali szobájába. A két meglepett be­törő azonban a felszólításra nem adta meg magát, hanem harcba szált a csend­őrökkel. Még mielőtt a csendőrök fegy­verüket használhatták volna az egyik betörő a kezében lévő revolverből há­rom lövést adott le, amelyek közül az egyik Kiss Kálmán tisztviselőt szivén találta és a szerencsétlen ember pilla­natok alatt kiszenvedett. A komoly for­dulatra a csendőrök is tüzelni kezdtek a menekülő betörőkre, s az egyik csend­őrgolyó a menekülő betörők egyikét, Máté István kispesti vasesztergályost halálra sebezte. A másiknak azonban sikerült kimenekülni a lőtávolból és pillanatok alatt nyoma veszett. A vecsési csendőrörs azonnal meg­indította a nyomozást s ennek során megállapitást nyert, hogy a másik be­törő Saili Sándor újpesti lakos, aki 170 centiméter magas, a tett elkövetésekor fekete télikabátot, szürke ruhát és szürke kalapot viselt. A csendőrség Saili Sándor megszö­kése után nyomban megtette a szüksé­ges intézkedéseket, hogy a környékbeli utakat megszállják s hajnalban már majdnem csendőrkézre is került a szö­késben levő gyilkos. Rákospalota hatá­rában egy eloltott lámpájú, vadul szá­guldó autóra lettek figyelmesek a detek­tívek. Az autót megállították s igazol­tatni akarták az utasát. Az utas arra kérte a detektiveket, hogy engedjék to­vább, mert a felesége életveszélyesen megbetegedett, minden perc késedelem a halálát okozhatja. A kocsi lépcsőjén álló detektiv a nevét kérte az utasnak, aki erre ennyit mondott: Saili vagyok s a következő pillanatban mellbe vágta a detektívet, aki a kocsiról lebukott, a soffőr az autót a legnagyobb sebességre kapcsolta s megugrott. Saili a rákospa­lotai téglagyárak mellett a kocsiról le­ugrott s elrejtőzött. A detektívek most gyűrűvel fogták körül a környéket, ugy hogy Sailinak semmi reménye sem lehet arra, hogy a gyűrűből kimeneküljön. Megállapították, hogy Máténak saját háza, Sailinak pedig villája van. A me­rényletet tegnap együtt tervezték ki Saili lakásán, azonban erről Saili fele­sége mit sem tudott. A rendőrség rádión körözést adott le s ennek alapján a nyíregyházi rend­őrség is megtette a szükséges intézke­déseket arra az gsetre, ha véletlenül erre venné az útját a tettes. Mussolini javaslata a revízió és a lefegyverezésre Londonból jelentik. A Matin nyil­vánosságra hozta a Mussolini által ké­szített reviziótervezet szövegét, A tervezet szerint a négy nagyha­talmi értekezlet a Népszövetségi alap­okmány rendelkezései alapján békés uton megkísérli a revízió végrehajtását minden olyan esetben, amikor megálla­pítható, hogy a szerződések további fenntartása veszélyezteti Európa békéjét. A négy nagyhatalom kijelenti, hogy a reviziót a Népszövetség keretében, a kölcsönös megértés szellemében kívánja végrehajtani. Franciaország és Olaszország kije­lentik, hogy abban az esetben, ha a le­fegyverezés csak részlegesen sikerülne a leszerelési konferencián, Németország támadta meg azért, mert nem volt szükséges Oroszországnak, hogy csak egy embert is, vagy egy deka puskaport is áldozzon, hiszen benn van a boltjában, akkor teszi rá mancséit, nemcsak Bessarábiára, ha­nem az egész országára, amikor Prágában és Belgrádban a váltót Páris felől Moszkva felé váltják át. Az alig 70 éves Romániának (török uralom alól való felszaba­dulás) nem volt még ideje ímegál­jogot nyer arra, hogy megállapítandó határon belül fegyverkezzék, Németor­szág azonban kötelezi magát arra, hogy ez a fegyverkezés csak fokozatosan tör­ténik meg. Ugyanezek a határozmányok érvé­nyesek ebben az esetben Ausztriára, Magyarországra és Bulgáriára is. A Máv. egyik fövegyésze ellen is megindult az eljárás Az olajpanama vizsgálata során meg­állapítást nyert, hogy Dorner Béla fő­mérnök, Máv. fő vegyész nem tanúsított kellő szigort a talpfák telítésére szol­gáló olaj vizsgálatánál, azért az eljárást ellene megindították. lapítani nemzeti rendeltetését, a né­pek családjában való elhivatottsá­gát. Ha első királya magas szelle­mében folyt volna további állam­alkotó munkáikodása, mely idő alatt Karp Péter és Margiloman nagy koncepciójú politikusok ter­melődtek ki, abban az esetben ebbe a helyzetbe soha sem jutott volna. Ma egy virágzó, szilárd alapon nyugvó, boldog ország lenne. A moszkvai angol követ visszatért Londonba Londonból jelentik. Anglia moszkvai követe családjával együtt elhagyja a szovjet terüle.tét s a jelek szerint nem is fog többé visszatérni. Moszkvából való távozásakor a diplomáciai testüle­tek ünnnepélyesen búcsúztatták az ál­lomáson. Feltűnő volt, hogy a szovjet nem képviseltette magát a búcsúzásnál. Londoni lapjelentések szerint a szov­jet ügyészség kémkedéssel vádolja az őrizetben levő angol mérnököket, ennek a büntetése pedig halál. Orkán pusztított Texasban Texasban tegnap hatalmas orkán pusztított. A viharnak 23 halottja s szá­mos súlyos sebesültje van. A kár igen nagy. A legszélesebb mederbe terelik a németországi bojkott mozgalmat Berlinből jelentik: A nemzeti szoci­alisták a bojkott megszervezése körül a legmesszebbmenő intézkedéseket foga­natosítják, Kötelezik a zsidó üzletek és vállalatok tulajdonosait, hogy keresztény alkalmazottaiknak nyomban fizessenek ki 2 havi illetményt. Az üzemek élére ellenőröket állítanak, akik megakadá­lyozzák azt, hogy a keresztény alkalma­zottakat elbocsássák, ellenben a zsidó alkalmazottakat el kell kocsátani min­den üzemből, hivatalból, még akkor is, ha esetleg vallást változtatnának. Holnap délután nagy tüntetést ren­deznek a zsidók ellen. A zsidóellenes bojkottot kiterjesztik a színházakra, mozgókra és a színpadi szerzőkre is. Az amerikai zsidók mozgalmat in­dítottak, hogy az USA fogadja be a Németországból kiűzött zsidókat. Az Egyesült Államok kormánya nem telje­sítette a zsidók kérését. Roosewelt el­nök nem fogadta a zsidók küldöttségét, akik arra akarták rávenni, hogy fejezze ki tiltakozását a német kormány előtt. Tiz éven át kapott jutalékot Józsa Jenő az Eternit Müvektől Az Eternit ügyben végzett vizsgálat során kiderült, hogy az öngyilkossá lett Józsa Jenő főmérnök 1923. óta rend­szeres jutalékot kapott az Eternit mü­vektől a szállítások után, A jutalék a szállítási összeg 5 százalékát tette ki. A jutalék Vasas András néven volt el­könyvelve az Eternitnél. Lavotta Gyula műszaki főtanácsos 1700 pengőt kapott az Eternittől. Tánczos Gábor tábornok nyilatkozik a genfi tárgyalásokról Tánczos Gábor tábornok, népszövet­ségi fődelegátus ma reggel Budapestre érkezett. Az újságírók előtt kijelentette, hogy a MacDonald által előterjesztett javaslat a diplomaták körében általános kedvező fogadtatásra talált. Időjárás Felhősebb, változékony idő várható megélénkülő szelekkel, nyugaton esővel, esetleg zivatarral. \ Ára 26 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom