Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 1-25. szám)

1933-03-22 / 18. szám

4. oldal. <7.M01CSIHIBLU» 1933 március 22. Me/hivás. A Büdszentmihályí Villamossági Részvénytársaság ¥11, évi rendes közgyűlése 1933. évi március hó 31. napján d. u. 3 órakor lesz Büdszentmihályon meg­tartva a RT. saját épületében, melyre a társaság részvényeseit tisztelettel meg­hívja Az igazgatóság. 1. Tárgy. Igazgatóság és felügyelő­bizottság jelentésének tárgyalása, ezzel kapcsolatban az 1932. üzletévi mérleg és eredmény kimutatások megállapítása s azok alapján az igazgatóság és fel­ügyelő bizottság részére a felmentvények megadása. 2. Tárgy. Az alapszabályok 13. §-ának módosítása. A közgyűlés összehívásá­nak módja, továbbá a Rt. hirdetmé­nyeinek mikénti közzétételének tárgya­lása. 3. Tárgy. Alapszabályszerűen beje­lentett indítványok tárgvalása. Az alapszabályok 17. §-a értelmé­ben a határozathozatalban csak azon részvényes vehet részt, aki részvényeit legalább a közgyűlés megnyitásáig a közgyűlés elnökénél vagy a büdszent­milyi Takarékpénztárnál letétbe helyezi ez utóbbi esetben az erről szóló elis­mervény a közgyűlés elnökének bemu­tatandó, A mérleg, veszteség és nyereség számla a Rt. irodájában 8 napon át "a közgyűlést megelőzőn a Rt. Igazgatósá­gának hivatalos helyiségébe közszemlére ki van téve. 348 A nagykállói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. Tk. 732/1932 szám. Árverési hirdetményi kivonat. Özv. Szabó Menyhértné végrehajtató­nak Fríed Bertalan és neje Díckmann Margit végrehajtást szenvedő ellen indí­tott végrehajtási űgyébee a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az árverést Í600 P tőkekövetelés és járulékai behajtása vé­gett a nagykállói kir. járásbíróság terüle­tén levő Nagykálló községben fekvő s a nagykállói 1907. sz. tkví betétben A. I, 1. 2. 1192. 1199. hrsz. alatt foglalt 181. és 249 négyszögöles Fríed Bertalan és neje Díckmann Margit nevén álló beltelki ház, udvar és kertre 2365 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1933. évi március hó 28. napján d. e. 9 órakor a telekkönyvi ha­tóság hivatalos helyiségében Nagv-utca 1. sz. 9. ajtó fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlanok a ki­kiáltási árnál alacsonyabb áron nem ad­hatók el. 2. Az árverelní szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár JO°/u-át kész­pénzben vagy az J881. LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított, óvadékképes értékpapírosban a ki­küldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiál­lított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírní (1881. LX. t. c. 147. 150. 170. §. 1908. XLI. t. c. 21. §.) 3. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni sekí sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár °/o-ka szerint megállapitott bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi %-íg kiegészíteni. (1908. XLI. t. c. 25 §) Nagykálló, 1933. február 18. Perényi s. k. kir. jb. elnök. A kiadmány hiteléül: 344 Nagy József irodatíszt. FELHÍVÁS! Aki lakóhelyén, vagy másutt, nem készpénz i'izetés, hanem természet­beni járandóságok (élelmi és egyéb ontos szükégleti cikkek) ellenében, kész volna képzettségének megfelelő irodai, őzleti vagy külső alkalmazást vállalni, avagy tanult szakmájába vágó ipari munkát, — tartós szerződés alap­ján, — végezni, küldje be azonnal, rövidre szabott Írásbeli jelentkezését „Országos szövetkezeti" jeligére, Be­rényi hirdető irodájához, Vasvár, saját nevére megcímzett kettő filléres bélyeggel ellátott válaszboríték mellék­lendő csupán, egyéb semmi! További részletes útbaigazítás díjmentes! Meghívó. A Szabolcsmegyei Takarékpénztár 1933. évi április hó 1-én délelőtt 11 órakor Nagykállóban, az intézet saját helyiségében tartandó LXVII. évi rendes közgyűlésére a tisztelt részvényeseket tisztelettel meghívjuk. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és felügyelőbisottság jelentése az 1932. évi üzletévről, ennek kapcsán a zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása és fel­mentvény megadása. 2. Javaslat az é^'i nyereség hováfordítása iránt. 3. Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok választása. 4. Esetleges indítványok. Nagykálló, 1933. március 19-én. Szabolcsmegyei Takarékpénztár igazgatósága. Jegyzet. Az igazgatósági, felügyelőbizottsági jelentés és mérleg a köz­gyűlést megelőző 8 nappal az intézet helyiségében megtekinthetők. A közgyű­lésen szavazati joggal csak azon részvényesek bírnak, kik részvényüket a köz­gyűlést megelőző 3 nappal az intézet pénztáránál letétbe helyezték. A közgyű­lésen érvényes határozat csak a tárgysorozatban felvett tárgyak és a közgyűlést megelőző 8 nappal előbb az igazgatósághoz benyújtott indítványok felett hoz­hatók. Mérlegszámla. Vagyon: Készpénz 1.626.10 P, Pénzintézeteknél fennálló követelések 14-904.25 P. Értékpapírok 11.772.55 P, Váltó tárca: jelzáloggal biz­tosított váltóhitelek 905.673.77 P személyi hitelű váltók 240.748.73 P, összesen 1,146.422.50 P. Folyószámlái adósok: 33.310.23 P, szavatosság mellett folyósított kölcsönök 56.300.— P. Ingatlanok 56.001.— P. Felszerelés 1.— P. Átmeneti tételek 13.485.10 P, összesen 1,333.822.73 P, óvadékok és kezességek: közszál­litásai célra kiállított kezességi nyilatkozatok 914'— P. Egyéb óvadékok és kezes­ségek 55.000.— P, összesen 55.914,— P. Teher: Részvénytőke: 100.000'— P. Tőketartalék 30.000.—P. Tartalék­töke 26.000.—P, Betétek: takarékbetétek 163.193.60 P, folyószámlán betétek 26.562.87 P, összesen 189.756.47 P. Hitelezők 144.859.13 P. Viszont leszámítolt váltók 773.557.— P. Tovább adott kölcsönökért vállalt szavatosságok 56.300.—P. Fel nem vett osztalékok 1.538.10 P. Kifizetetlen tőkekamat adó és illetékek 259.84 P. Átmeneti tételek 10.127.80 P. Nyereség 1.424.39 P, összesen 1,333.822.73 P, óvadékok és kezességek: közszállitási célra kiállított kezességi nyilatkozatok; 914.— P. Egyék óvadékok és kezességek 55.000.— P, összesen 55.914.— Pengő. Eredmény kimutatás. Veszteség: Fizetett kamatok 84.247.65 P, Költ­ségek : személyi és dologi kiadások 25.702.— P, Adó és illetékek 4.098.99 P, Jótékony adományok 139.56 P, Leírások 753.05 P, Nyereség 1.424.39 P, Össze­sen 116.365.64 P. Nyereség: Nyereség áthozat 1.130.44 P, Kamatok és egyéb bevételek 115.235.20 P, Összesen 116.365.64. Nagykálló, 1933. március hó 19-én. Az igazgatóság. 351 A felügyelőbizottság. A tiszalöki kir. járásbíróságtól, mint tkví hatóságtól. 249 1933. Tksz. Árverési hirdetmény kivonat. Schwart Sámuel végrehajtatónak Medve Gábor végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a tkví hatóság végrehajtató kérelmére következtében az 1881: LX. t. c. 144, 146 és 147 § a értelmében elrendeli végrehajtási árverést 159 P. 53 fillér tőkekövetelés, ennek 1931. évi julius hó 31. napjától járó 8 /o kamata, 50 pengő 90 fillér eddig megállapitott per és végrehajtási költség, valamint a csatla­kozottnak kimondott Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 43 50 való­ságos aranydollár követelés és járulé­kai behajtása végett, a tiszalöki kir. járásbíróság területén levő, Polgár köz­ségben fekvő, s a polgári 4458. sz. be­tétben foglalt A. I. 1—4. sorsz. 6009 6, 6010/4, 6011'4,J6012 4. hrsz. 15 hold 88 négyszögöl területű szántóra és legelőre Medve Mihály és neje Szőke Borbála bekebelezett holtigtartó haszonélvezeti jogának sérelme nélkül 1390 (Egyezer­háromszázkilencven) pengő becsérték­ben, mint ezennel megállapitott kiki­áltási árban. Ha az árverés a csatlakozottnak ki­mondott hitelező kérelmére tartatnék meg és a haszonélvezeti jogot meg­előző követelések kielégítésére szüksé­ges 4000 (Négyezer) pengő vételár az árverésen meg nem igértetnék, akkor az árverés hatálytalanná válik és a nyomban folytatandó árverésen az in­gatlanok a haszonélvezeti jog fenntar­tása nélkül árvereltetnek el: A tkví hatóság az árverésnek Pol­gár községházánál megtartására 1933. évi április hó 12. napjának délelőtt 11 óráját tűzi ki és az árverési feltéte­leket az 1881: LX. t. c. 150. §-a alap­ján a következőkben állapítja meg:­1. Ai árverés alá eső ingatlanokat a legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Ez a legkisebb vételár a csatlakozott végrehajtatóval szemben és a haszonélvezeti jog fenn­tartásának mellőzése esetén a kikiál­tási ár kétharmad része, a végrehajta­tóval szemben pedig 4500 (Négyezer­ötszáz) pengő ((1908: XLI. t. c. 26. §). 2. Az árverelni szándékozók köte­lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 107c­át, készpénzben vagy az 1881: LX. 1. c. 42. §-ában meghatározott árfolyam­mal számított óvadékképes értékpapi­rosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított betéti elismer­vényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni (1881 : LX. t. c. 147,150. 170 §; 1908 : XLI. t. c. 21. §), 3. Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Tiszalök, 1933 január 26. Kiss György sk. kir. j. bírósági elnök. A kiadmány hiteléül : 347 Kovács Antal kezelő. Express hirdetések 10 szóig I pengő 50 f. minden további szó 8 f. Nemesitett vető faj burgonyák, u. m. Gülbaba, Áldás, Korai sárga, Aranyalma, Ella és piros csemege őszi rózsa burgonyák Széles Károly nyir­tassi gazdaságában jutányos áron kap­hatók. Plissét olcsón és tökéletesen készít Friedmann Ró/si 10 év óta fennálló vállalata. Gépendli­zést és gallértisztitást vállalunk. Hu­nyadi-utca 11. 287-2 Gyümölcsfa ápoló szerek, Solbár, Dendrin stb. gazdasági és min­denféle magvak legrégibb és legolcsóbb szaküzlete BLAU MÓR, Vay Ádám ucca 3. 291-2 R a d i 6 915 Virányi Sándor szalonzenekara, — 12 05 Házikvintett. — 15 30 A rádió diákfélórája. — 1600 A tribun utja Csűrös Zoltán novellája. — 1700 Ba­lázs jazz. — 17 50 Olasz nyelvoktatás. — 18 20 Gramofonlemezek. — 19 15 A m. kir. Operaház előadásának ismer­tetése. — 19'30 A „Denevér" közve­títése a m. kir. Operaházból. Az első felvonás után hirek. — 22'50 Időjárás­jelentés, majd cigányzene. Fájdalomtól megtört szívvel tu­datom, hogy jóságos férjem Roszínszky István ág. ev, püspöki altiszt életének 49-ik évében, hosszas szenvedés után, 20 án este 9 óra­kor elhunyt. Hült tetemét f. hó 22-én d. u. 4 órakor helyezzük örök nyuga­lomra a Kótaji-utca 61. sz. alatti gyászházból az északi temetőbe. Nyíregyháza, 1933 márc. 21. Bánatos özvegye. 9129-1933. végrh, sz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyiregyházi kir. törvényszéknek P. 5637/41—1928. szám alatt kelt ki­elégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Weinberger Miksa javára 284 P 42 fül. tőke s járulékai erejéig 1933. évi február hó 1. napján végrehajtás utján felülfoglalt 9310 pengőre becsült ingóságok, u. m. : lakberendezés stb. Nyirbogdánv községben, adós lakásán 1933. évi március hó 22. napján d. e. 1072 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1933. évi március 3. 358 Dr. Zathureczky Álmos kir. jb. végrehajtó. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér, állást kere­sőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 filléi. Központban kerekek 3 4 szobás, fürdőszobás lakást cimet a kiadóba 257—4 Egy modern tágas szoba, konyha és mellék­helyiségekből álló lakás azonnalra, vagy május 1-ére ki idő Csillag-ucci 5 262 4 Férfi ruha szövetek a legolcsóbb árban a ta­karék átjáró udvarban 279 2 Egyedülálló két szobás lakás mellékhelysé­gekkel azonnalra kiadó. Bánság-u.33. 314— 2 Egy szoba kiadó havi 12 pengőért Pacsirta ulca 3. Egy jó leány minden helyet keres április 1-ére Kalona u '^9 357 Tizennégysoros majdnem uj vetőgép sürgősen jutányos árért eladó Vécsey-u ? 362 2 J >1 főző, tisza mindenes szakácsnét keresek á prilis l-re Vay Adám-u. 5 Emelet 342 Egy kétszobás uri lakás mellékhelyiségekkel kiadó Tűzoltó-utca 16 356 Szabadka-utca 23 szám ház sürgősen eladó Elegánsan bútorozott külőnbejáratu szobát fürdőszoba használattal keresek 1-ére. — Ci ret a kiadóban kérem 343 Bútorozott szoba, fürdőszobával szolid intel­ligens urnák azonnal kiadó. Ugyanott konyha, szoba takarításért Luther-ház B 11. 7. 361—2 Tisztességes tóbb évi gyakorlattal bizó min­denes szobalanyt keresek azonnalra Károiyi-tér 5 349 Jobb uri házhoz ajánlkozik 1-ére mindenes leány, aki főzéshez is ért udvatlő nélkül Bujtos "<ca 41 . 3^0 Keresek egy jókarban tartott strapa kerékpárt Dessert Jenő Nyirpazony 44 Egy jókarban levő egy lovas kocsit megvételre keresek. Cim az Ujságboltban. A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős: a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Betéti Társaság, ÍCovach B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a Merkúr könyvnyomdában Nyíregyházán, Vay Ádám-utca 5. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom