Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 1-25. szám)

1933-03-22 / 18. szám

1933. március 12. 3 oldal. Magda Schneider Csütörtöktől az Apoiioban Egy éjszaka angyala HIREK RABLÁS TÖRTÉNT A FRIEDMANN- TELEPEN, a tettes megkerült, de vájjon ezzel orvosolták-e a gyökeres bajt, ami a városnak ezen az uj telepén pusztít láthatatlanul. Mert a telepet hiába nivelláljuk, világítjuk, ha a lelkek sö­tétségébe nem gyujtunk be, ha nem biztosítjuk a szivnemesedést azzal, hogy az ifjúság neveléséről gondos­kodunk, A telepen nincs iskola, a gyermekek a télen gémberedett lábbal, fázva, sírva gyalogoltak át a magas hídon, hogy a messze iskolához ér­jenek. Sokan inkább otthon marad­tak és a telep az analfabéták uj fészke lesz, ha nem sietünk és nem mentjük meg a lelkeket, Iskolát kér a Fried­mann-telep sok száz gyermeke, isko­lát igér a tanfelügyelő, akinek nemes magyar szive felsajog a lelki pusztu­lás láttára. Legyünk boldogok, ha a nép kulturát kér. ha nem panem et circenses a kiáltása, ha alkotni vá­gyódik a lelke, nem rombolni, Ké­rünk fényt a sötétbe, meleget a fázó szivekbe, kérünk iskolát a Friedmann­telepieknek. NAPIREND Március 22. Szerda. Róm. kath. Gen. szt. Katalin. Gör. kath. Vazul vt. Prot. Oktávián. Izr. Adar 24. Nevek magyarázata: Katalin, görög szó, jelentése: szeplőtelen. — Oktávia latin: nyolcados. A nap kél 6 órakor, lenyugszik d. u. 6 óra 15 p-kor. A hold kél éjjel 4 óra 37 p-kor, lenyugszik délután 2 óra 7 p-kor. Ezen a napon halt meg 1832-ben Goethe János Farkas, a világhírű né­met költő. — 1832 március 22-én halt meg Adán Szarvas Gábor nyelvész, a Magyar Nyelvőr szerkesztője. Magyar napirend: Trianon elleni har cunk győzelmes fordulója : a nagyha talmak római tanácskozása a revíziót programmjába iktatta, Nem nyugszunk bele soha a triánoni szégyenbékébe. Nem, nem, soha ! Egész héten az Osgyání, Gergelyffy és Haissinger Károly (Bethlen-u.) gyógy­szertárak tartanak ügyeleti szolgálatot, Városi gőzfürdő egész héten át nyit­va van, Kedden és pénteken a nők részére. — Meghalt Prok Pál. Prok Pál­ban Nyíregyháza város egyik jellegzetes polgára távozott el az élők sorából ma március 21-én a hajnali óiákban. Pár nappal előbb influenzában megbetege­dett, amely a szivére ment és az egyéb­ként hatalmas szervezet nem tudott megbirkózni a betegséggel. Ki ne ismerte volna munkás életét, amellyel egyaránt szolgálta, városa és egyháza érdekeit. Korán felismerték te hetségét, férfias jellemét, tetterejét s úgy­szólván a város minden fontosabb közű lete tagjává választotta, s igy Szabolcs­vármegye törvényhatósági bizottsága, hosszú ideig a város képviselőtestülete, az ipartestület elnöksége, úgyszintén tag jává lett az ev. egyház presbitériuma nak is, stb. 72 év, nagyídő és Prok Pál ered­ményesen futotta be életpályáját. Az utolsó 15 évben kemecsei birtokán gaz­dálkodott, de a telet mindég a városban töltötte, mintahogy itt is született és ősei azok közül valók voltak, akik mint első telepesek először rakták le a város fun­damentumát, hogy aztán az utódok munkás keze alatt felvirágozhasson. Temetése márc. 22.-én, szerdán d. u. 4 órakor lesz a Bethlen-u. 21. számú gyászházból. Csakis garantált fajía azonos gyümölcsfa csemetét érdemes ültetni I. oszt. fajtiszta magas, félmagas gyümöksfaoltványokat díszbokrot, díszfát, díszcserjét, fenyőt, magas­törzsü- es bokorrózsát, akácot, vadalanyt írás­beli jótállás mellett leszállított egységáron vásárolhat a Városi Kertgazdaság Faiskolájában (Csapatkórház mellett.) Telefon : 153—2 01­Faiskolánk a m. kir. állami Rovartani állomás állandó ellenőrzése alatt áll s kaliforniai pajzstetümentes. Legujabh képes árjegyzékünket megkeresésre dijtblanul küldjük. — Lelkigyakorlat az Angolkis­asszonyok nyíregyházi intézetében. Hölgyek részére a szokásos lelkigyakor­lat f. é. április 8-án, d. u. 5 órakor kez­dődik. Jelentkezőket már most szívesen fogad az intézet vezetősége. — Nagykálló nem enged a vásár­tartási jogából. Megírta a Szabolcsi Hirlap, hogy Nagykálló régi megye­székhelyi joga alapján pénteken állat­vásárt tart és ez érzékeny veszteség Nyíregyháza városának. A vásártartás ügyében hivatalos intézkedés történt, de Kálló ragaszkodik ősi jogához és to­vábbra is megtartjk a vásárokat. — Nyiregyházán horogkeresz­teket rajzoltak több házra. A horog­keresztes divat Nyiregyházán még nem keltett különösebb emóciót. Szervezke­désről pedig, olyan értelemben mint Debrecenből jelentették, itt szó sincs. Mindössze annyi történt, hogy néhány ház falára valaki, az éjszaka leple alatt felrajzolta a horogkeresztet. Ez is inkább tréfa, mint komoly jel a szervezkedésre. — Elitélte a törvényszék Jakab József karnagy tolvaját. Jakab Jó­zsef róm, kath. kántor feljelentést tett az ügyészségen volt percentes konyha­kertésze, Orosz József ellen, aki, mi­után szolgálatából elbocsájtotta, meg­lopta volt gazdáját. Orosz ugyanis nem számolt el a termelt dolgokkal, hanem azokat részben eladta, részben pedig sa­ját céljaira használta fel. A törvényszék a tanúvallomások alapján bűnösnek mondotta ki Oroszt lopás vétségében és ezért két heti fogházbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős. — Bél infectiónál „Igmánd" gyor­san segít, mert pár óra alatt gyomrot­belet tisztít. — Az Országos Hadikölcsön Párt és hadikölcsön tudósító lap Debrecen Rákóczy-ut 9 szám alatti kirendeltsége felkéri a hadikölcsön, kényszerkölcsön és hadibiztositást kötött egyéneket hogy címeiket az összeg közlésével mielőbb bejelenteni szíveskedjék, válaszbélyeg csatolása mellett bőfelvilágositással szol­gál a kirendeltség. - Bérleti felhívás. A Miskolci Nemzeti színház idei nyíregyházi sze­zonját április 26-án kezdi meg régi ha­gyományainak megfelelő felkészültség­gel. A tavalyi szezonban Nyíregyháza annyira meg volt elégedve a társulat teljesítményével, kitűnő előadásaival, hogy az idén már nagy várakozással fogadja Sebestyén Mihály színházát. Ép­pen erre a várakozásra való tekintettel nagyon ajánlatos, hogy a jobb helyeket mindenki bérlet alakjában biztosítsa ma­gának, amelynek nagy előnye az is, hogy a bérlő sokkal olcsóbban jut a legjobb helyekhez, mintha a pénztárnál váltaná meg. A bérletezést iVajda De­zső ur volt szives magára vállalni. — Kárpótlást kapnak azok a gaz­dák, akiknél csökkentik a dohány­területet. Ma tárgyalja a 33-as bizott­ság a dohányterületek csökkentésével kapcsolatos kormányrendeletet, Hir sze­rint a termelőket kártalanítani fogják és pedig akként, hogy a ferületcsökkentés minden holdjáért két éven át száz-száz pengőt kapnak a gazdák a felszerelések ellenértékeként. Kártalanítani fogják a kertészeket is, ha más munkaalkalmat lesznek kénytelenek vállalni. — Jól sikerült a nyiregyházi bi­kavásár. A vasárnap rendezett nyir­egyházi bikavásáron 42 bika kelt el, A legmagasabb ár 500 pengő, az átlagos vételár 390 pergő volt. A vásáron meg­jelentek Hajdú, Zemplén, Borsod, Szat­már és más vármegyék megbízottai is. A vásáron a következő tenyészetek vet­tek részt. Magyar bikákkal: Dr. Jármy Menyhért m, kir, gazdasági főtanácsos, gazdasági egyesületi elnök Kótaj, Dr. Orosz Sándor gazdasági egyesületi alel­nök Székely, Szomjas Gusztáv Tiszalök, gróf Vay László uradalma Berkesz, gróf Lónyay Menyhért urádalma Pátroha és K. Mándy uradalom Kékese. Pirostarka bikákkal: Dr. Jármy Menyhért Kótaj, sédeni Ambrózy Györgyné uradalma Rétköz, Soltész Aladár m. kir. gazdas. tanácsos, jószágigazgató Rétköz, báró Molnár Viktor Nagyszállás, özv. Jármy Jánosné gazdasága Homok-tanya, Klár Városi Mozgó i ———————mm­1933. március 21-én, kedden HALMAY TIBOR szereplésével A fenség mulat Zenés vígjáték 10 felvonásban. Kiegészítés : Paramont Híradó. Kedden : Magyar Hiradó, Szerda Minden csak komédia Csütörtök i Sándor simapusztai gazdasága, Haas Sándor Kemecse, Groák Lajos Fekete­halom, Szakolyi András Nyirpazony és Rácz Ervin Nagykálló. Kanokat hoztak Békés Gyula Ujfehértó, Szomjas Gusz­táv Tiszalök, Klár Sándor Simapuszta és Bleuer Béla Szakoly. — Gyomor- és hasbántalmak, iz­gékonyság, migrén, kimerülség, szédülés, szivszorulás, rémes álmok, ijedtség, ál­talános rosszullét, csökkent munkaké­pesség sok esetben megszűnnek azáltal, hogy a beteg naponként reggel éhgyo­morra megiszik egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvizet. — Az emésztőszervek bántalmainak szakorvo­sai általánosan dicsérik a|Ferenc József vizet, mert ez a gyomor és a belek mű­ködését előmozdítja, az epekiválasztást fokozza, az anyagcserét megélénkíti és a vért felfrissili. A Ferenc József ke­serűvíz gyógyszertárakban drogériákban és fűszerüzletekben kapható. — Felakasztotta magát. Tompa Mihály 61 éves nős, 6 gyermekes tisza­berceli gazda a lakásához tartozó kocsi­színben felakasztotta magát s mire rá­akadtak, már halott volt. Tettét a vizs­gálat szerint már régóta tartó súlyos be­tegsége miatt követte el. Az ügvészség a temetési engedélyt megadta. A nyiregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól . Tk. 21819-1932. szám. Árverési hirdetmény kivonat Kupferstein Izidor végrehaj tatónak Nemes Mihály és neje Nagy Erzsébet végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi iroda a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t. c. 144, 146. és 147. §§. értelmében elrendeli a végrehajtási ár­verést 903 P. 60 f. tőkekövetelés, ennek 1931. évi január hó 1. napjától járó 8%-os kamata, 251P 50 f. eddig meg­állapított per- és végrehajtási és az ár­verési kérvényért ezúttal megállapított 29 P 60 f. költség, valamint a csattla­kozottaknak kimondott Budapest Szé­kesfővárosi Községi Takarékpénztár 1000 P tőkekövetelése és járulékai be­hajtása végett a nyiregyházi kir. járásbíróság terü­letén levő, Nyíregyháza városban fekvő s a nyiregyházi 13106. számú telek­könyvi betétben A. meg 1. sor, 20300/85. hrszám alatt foglalt Nemes Mihály és neje Nagy Erzsébet nevén álló 281 öl területű s a felsőpázsit dűlőben fekvő szántó ingatlanra 1100 pengő kikiáltási árban. A telekkögyvi hatóság az árverésnek hivatalos helyiségében (Bocskai-u. 2. sz. 20. aitó) megtartására 1933. évi április hó 5. napjának d, e. 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t. c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908: XLI. t. c. 26. §.) A telekkönyvi hatóság azon leg­kisebb vételárat, melyen alul az ingat­lant eladni nem lehet, az alábbiakban állapítja meg, ha az árverést a Buda­pest Székesfővárosi Községi Takarék­pénztár kéri, az 1. pont az irányadó, ha Kupferstein Izidor kéri, akkor 1555 P 96 fillér. 2. Az árverelni szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírosban a kiküldöttnél letenni, vany a bánatpénz­nek előlegesen birói letétbe helyezasé­ről kiállított letéti elismervényt a ki­küldöttnek átadni és az árverési felté­teleket aláirni. (1881 : LX. t. c. 147., 150., 170. §§. 1908: XLI. t. c. 21. §.) Nyíregyháza, 1932. november 22. Dr. Klusch sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül Benedek, kiadó. U | I cw A+ y a már most ^ _ — ^ gL 1 y>| T !j í^ff VH A &.T Bessenyei-tér (Takarék átjárónál) vásárolni'az ULlbU A R U H A Z Ö A ÍM Mert szép divatárukat igazán olcsón ott vehet, •BMrt.nF'Miirei^ .'--gg.j hmi Cimre ügyeljünk és kisérje figyelemmel kirakati ár,

Next

/
Oldalképek
Tartalom