Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 1-25. szám)

1933-03-14 / 12. szám

6 oldal; frrraOLCSIHIR UP 1933. március 6. Nagy érdeklődés mellett és előkelő vendégek előtt vizsgáztak városunk haladnivágyó kisgazdái A város által létesített és a Tiszán­túli Mezőgazdasági Kamara által fenn­tartott homokjavitó kísérleti telep téli tanfolyamának kisgazda hallgatói szom­baton délután számoltak be ez évi ta­nulmányaikról. A záróvizsgán mint miniszteri biztos vitéz dr. Székely Győző, a nagykállói m. kir. kisgazdaképző iskola igazgatója elnökölt. Megjelentek a vizsgán Virányi Sándor alispán, Dr. Bencs Kálmán m. kR kormányfőtanácsos, polgármester, Paulik János m. kir. kormányíőtanácsos, ev. igazgatólelkész, Zboray Bertalan m. kir. gazd. főfelügyelő, Rick László m- kir. gazd. felügyelő, vitéz Czeglédy Béla, a mezőgazd. kamara igazgatója, Balogh Gyula gazd. tanácsos, Klár Sándor föld­birtokos Csanády Béla ny. gazd. tanár, Pap Géza és Mike János gazd. egyesü­leti titkárok, Süle Dénes népm. titkár, Virányi András, Gyurkovics Lajos és Csengery Tibor városi tisztviselők, Klár Dezső oki. gazda és számos kisgazda Pápay Mihály gazdaszövetségi elnökkel. A tanfolyam záróvizsgája iránt évről­évre nagyobb érdeklődés nyilvánul meg, nyilván azért, hogy a különféle hatósá­gok, gazdaszervezetek és maga a gazda­társadalom reprezentánsai is személye­sen juttathassák kifejezésre nagyrabe­csülésüket és elismerésüket az országos nevü kiváló szaktanár, Vestsik Vilmos előtt, azért a nagyszerű teljesítményért, melyet a gazdasági tudományok fejlesz­tése és a gazdaképzés terén immár év­tizedek óta nagy rátermettséggel és ál­dozatkészséggel végez a magyar mező­gazdaság előbbvitele érdekében. Ez alkalommal is bámulatba ejtették a vizsgázó 24 kisgazda szaktudása és szabatos feleletei, melyekkel a növény­termelés szinte tökéletes ismeretéről ta­núskodtak. Mindenki nagy élvezettel hallgatta az alapos és biztos tudást do­monstráló feleletekel, amelyeknek el­hangzása után Paulik János m. kir. kormányfőtanácsos, igazgató lelkész., majd vitéz dr. Székely Győző elnöklő miniszteri biztos és vitéz Czegledy Béla kamarai igazgató köszönték meg Vestsik Vilmos szaktanár odaadó munkásságát s buzdították a vizsgát tett hallgatókat a további önképzésre. A tanfolyam valamennyi hallgatója értékes könyveket kapóit jutalmul, a legszorgalmasabb négy hallgatót pedig a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara ingyenesen viszi fel Budapesre a tavaszi mezőgazdasági kiállítás megtekintésére. A szépen sikerült vizsgaünnepély után a megjelenteket Vestsik Vilmosné látta magyaros vendégszerettei uzsonnára. fi Református Leányegylet kulturelőadása A református iskola dísztermét szín­ültig megtöltötte a közönség melynek soraiban igen nagy számban ott láttuk a hadsereg tisztjeit. A nagyszerű karitatív tevékenységet kifejtő Leányegylet ezzel az előadásával a jótékonyság és a ne­velés kettős célját szolgálta, ami min­den tekintetben sikerült is nekik. A műsort Zimmermann Rezső előadása vezette be. Az amerikai belmisszióról szerzett impresszióit ismertette. Előadá­sában rámutatott a hit szükségességére és azokra a hatalmas egyházi gyüleke­zetekre, amelyek kezdik Istenhez vísz­szavezetni a vallástól eltávolodott ame­rikaiakat. Ebben a munkában a leg­eredményesebben működik — mondotta — ennek az iskolának a falai közül ki­került tanítója Király Imre, aki a leg­nagyobb clewlandi református egyház­nak 60—70 ezer tagot számláló vasár­napi iskolának a megszervezője és most lelkes irányitója. Majd ismertette a többi vallási szek­ták, igy az Üd vhadsereg, a Pünkösdiek mozgalmát. A nagysikerű előadást a kö­zönség hatalmas tapssal honorálta. A kulturdélután másik előadója Hall Géza m. kir. honvédszázados \°lt. „Vallás­erkölcs a hadseregben' 1 címmel tartott értékes szép előadást. Rámutatva a had­sereg nemzet és vallás nevelő tevékeny­ségére. A műsor többi számai: Szabó Lily zongorajátéka és az alig 5 éves Nánásy Lilike tánca. Farkas Erzsike zongora kísérete mellett, nagy és szép sikert arattak, dr. Méreyné Juhász Mar­git költeményeiből mulatott be néhá­nyat a nagyszámú közönség osztatlan tet­szése mellett. Király Sándor megbete­gedett s igy énekszáma elmaradt, he­lyette Munkácsv György adta elő zon­gorán saját szerzeményű magyar táncát, nagy virtuozitással. Március 15-i ünnepélyek Március 15-e Nyíregyházán. Március idusát már holnap, március 14-én délután kezdi ünnepelni közön­ségünk. Holnap délután 4 órakor kez­dődik a kereskedelmi iskola ünnepe az ág. h. ev. központi iskolában, A kir. kath. gimnázium ünnepe délután 5 órakor lesz az iparosszékház­ban. A város közönségének ünnepe március 15-én délután 3 órakor kez­dődik a városháza előtti téren. A Gábor Áron tüzérek hazafias ünnepe délelőtt 11 órakor kezdődik a Városi Színházban. Az ág. h. ev. leánygimnázium március 15-én d. u. 5 órakor rendezi szabadság ünnepét a Kossuth gimnázium dísztermében. A Kiosz hagyományos ünnepe d. u. 6 órakor kezdődik, utána ünnepi vacsora lesz. A Ipartestület d. u. 5 órakor tartja ünnepét székházában. Utána társas va­csora lesz. Március 15-én reggel 9 órakor ün­nepi istentiszteletek lesznek a templo­mokban. Az ág. h. ev. Kossuth Lajos re­álgimnázium márciusi ünnepélye szer­dán délelőtt 11 órakor kezdődik az is­kola dísztermében. Erre az ünnepélyre az iskola ezúton hivja meg kormányzó­tanácsának tagjait, a szülőket és az ér­deklődőket. Az ünnepély műsora a kö­vetkező : 1. Hiszekegy. Közének. Petőfi­Szabados: imádságom, énekli a vegyes­kar. 2. Nemzeti dal. Szavalja Rácz Ist­ván VIII. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Irta és elmondja Nagy Vilmos VIII. o. t. 4. Dohnányí: Induló. Zongorán előadja Sándor István VII. o. t. 5. Jelentés a Kossuth és Petőfi pályázatról. 6. A ju­talmak kiosztása. 7. A szabadságharc lirájáből szavalnak Lenkey Zoltán és Nánássy Lajos VIII. o. t. 8. Kossuth induló. Előadja a zenekar. 9. Himnusz. A simapusztai elemi iskolában hol­nap délután 2 órakor kezdődik a már­cius 15-i ünnep, amelynek 19 száma van. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal Az állami tanítónőképző intézet ünnepsége d. e. 10 órakor kezdődik Műsor: 1. Nyitány a „Bagdadi Kalifa" c. operából. Előadja a zenekar. 2. Hi­szekegy. Énekli az intézet férfikara. 3 Petőfi: Nemzeti dal. Előadja Huszár Zoltán V., é. 4. Petőfi—Szügyi: Talpra magyar, Énekli a férfikar. 5. Tóth Lajos ifj. elnök ünnepi beszédet mond. 6. Petőfi—Lányi: Szülőföldemen. Férfikar. 7. Telekes Béla: Nesze, magyar! Sza­valja : Almásy Károly IV. é. 8. Him­nusz. Férfikar. Az intézet tanári kara és ifjúsága a Kossuth szoborhoz vonul, ahol a Him­nusz előadása után Tóth Lajos ifjúsági elnök megkoszorúzza a szobrot. Utána az énekkar előadja Petőfi-Szügyi Talpra magyar-ját. SPORT Bocskai—Hungária 2:1 (0:0) FTC—Budai 11 6:1 (4:1) Nemzeti—Szeged 0:0 Újpest Attila 2:1 (2:0) Kispest—Somogy 3 : 0 (2 :0) III. TVE—Soroksár 2:1 (1:1) Vasárnap rendezte a MTK. országos mezei futóversenyét a Rákosi repülő­téren. A versenyre 160 futó jelentkezett. Szenior bajnok lett az 5500 m. távon Görög UTE 17 p. 40'2 mp. idővel. 2. Esztergomi. 3. Hermann. Ifjúsági bajnok a 3000 m. távon Golincsár 7 p. 40.7 mp. 2. Izsó. 3. Kreutz. A szenior csa­patversenyben 1. UTE. 2. Törekvés. 3. MAC. A KSE-t is legyőzte a NyKISE. NyKISE—KSE 2:0 (2:0) Bethlen-uti pálya. Biró: Balla. A DKASE legyőzése után a Kis­várdai S. E. csapatával került szembe vasárnap délután a NvKISE labdarugó csapata, mely mérkőzésen második győ­zelmét aratta a bajnokságra törő NyKISE. A NyKISE nem elégített ki ezen a mérkőzésen, A sok sérült miatt ugyanis tartalékok szerepeltek, miáltal megbom­lott a csapat egysége és különösen a csatársor mutatott széteső játékot. En­nek ellenére is derekasan küzdött a honi csapat és a KSE SZÍVÓS és lelkes ellenállásával szemben, ^határozottabb játékával, Hajdú és Kabai góljaival biz­tosan szerezte meg a győzelmet és az azzal járó igen értékes pontokat. Nyíregyháza megyei város polgármes­teri hivatalától. K: ad. 2590-1933. Hirdetmény. Nyíregyháza megyei város hely­hatósága a sóstói parknak 1933, évi takarítására zárt írásbeli ver­senytárgyalást hirdet. Az ajánlati feltételek a város gazdasági hivatalában megtekinthe­tők. Az ajánlatokat zárt borítékban legkésőbb f. é. március 16. napjá­nak déli 12 órájáig a város gazda­sági hivatalába kell benyújtani. Nyíregyháza, 1933. márc. 10, Dr. Gönczy József s. k. h. pénzügyi tanácsnok, A kiadmány hiteléül: 216 Pásztor, városi kiadó. R Cordaiic Magyar Gumiabroncs r. t. és Skyr Bustro-Daimler Puchművek magyar kereskedelmi r. t. képviseletét és bizományi lerakatát a Síéchenyi-út 9. sz. alól a Horthy Miklós-tér 5. sz. alá (Nyírvíz-palota) helyeztem át. Telefon j 115 sz. LÁSZLÓ LAJOS. 145 5 Eladó akáccsemete 1—2 éves, 50—150 cmtr magas, Jegenyenyár 2—3 éves, Kanadia­nyár 2 éves, Nyirefa 2-3-5 éves, Szilfa 2-3 éves, valamennyi 2-3'/2 mtr magas, Gömbákác 2 mtr magas törzzsel, Gledycía 1-2 éves, Almaoltvány 2-3-5 évesek, Kajszinbarack 2 éves, Fenyőcsemete 70­150 cmt magasak, Gyökeres és sima szőllővessző, Ezerjó, Olasz­rizling, Pozsonyifehér és Delaváref Füzstuffer (salix viminális.) Csemeték az illetékes hatóság által megvizsgálva, betegségmentesek, teljes példányok jó gyökérzettel. ero­213 Liptay Jenő Nyíregyháza, telep Nyírpazony, Egy kényes találka. A sikerdus filmek után holnap, keddtől ismét egy szenzációs Ufa ujdon­ságzt mutat be az Apolló. Ez a film fi­nom pikantériával feszegeti, hogy lehet e válóok, a szőke hajszin és egy találka. Ezt oldja meg a szezon legerotikusabb filmje, a Szőke válóok c. vig erkölcs­rajz, melynek főszerepeit Lien Dicrs a szőke Ufa stár, Paul Hárbiger, Fritz Schulz s Johannes Riemann játszák. Ezt a különleges vígjátékot az Apolló igazgatósága budapesti bemutatás előtt szerezte meg s előre láthatólag óriási sikere lessz. Ma hétfőn utoljára Eggerth Márta a Boldogság muzsikája c. újdonság kerül bemutatásra. Hirdetmeny. v. b. Váradi Testvérek nyiregyházi cég csődtömegéhez tartozó 14174 pengő becsértékü árukat (férfi és gyermekruha, kabátok stb.) és üzleti berendezést ár­lejtés utján eladom A venni szándékozók vételi ajánla­taikat a becsérték 10°/o-ának bánatpénz­ként való egyidejű lefizetése mellett 1933. március hó 21. napjának délelőtt 12 órájáig, zárt borítékban, Nyíregyhá­zán, Kossuth-tér 11. sz. alatt lévő iro­irodámba küldjék. A vételi ajánlatok felbontása, illetve az árlejtés határnapja 1933. március hó 21. nap)án d. u. V»4 órakor lesz Dr. Goldmann József csődválasztmányi elnök ügyvédi irodájában (Nyíregyházán, Kato­likus bérpalota I. em. 3.) Vevő köteles a vételárat nyomban készpénzben, illetékekkel együtt kifi­zetni, az árut 2 napon belül elvitetni. Azonban az átvétel nyomban megtör­ténik. A leltározott áruk és berendezési tárgyak hétköznaponként d. u. 4—6 óra között közbenjöttömmel megtekinthetők. A leltár helyességéért, az áruk mi­nőségéért és mennyiségéért szavatossá­got nem vállalok s a csődválasztmány sem vállal. A csődválasztmány jogosítva van, — ha a vételi ajánlatokat megfelelőnek nem találja, azokat visszautasítani és nyomban megnyitni a szóbeli árverést. A szóbeli árverésen tett legmagasabb ajánlatot is visszautasíthatja a csődvá­íasztmány, ha azt megfelelőnek nem tartja. Nyíregyháza, 1933. március 11. Dr. Sarkadi István 208 csődtömeggondnok. Apróhirdetések 10 sióig 80 fillér, minden további szó 8 fillér, állást kere­sőknek 10 SZÓIK 60 fillér, minden további szó 6 ftlléa. Május l-re kiadó három és egy szoba kony­ha la kás mellék helyiségekkel Szabad«a-u. 16. 165-2 Fehér-fekete foxikutya elveszett, kcrjűiT a megtalalót értositse a Magyar Olasz bankot, hol jutalomba n Jé-zesül I6Í8—3 NÉMET NEVELÖNÓ éves bizonyítvánnyal szerény díjazásért ajánlkozik gyermek melle E­Garn Székesfehérvár lovassági lakianya l í()—4 Főzni tudó tisztességes mindül st keresek 15-re Buzatér .'•! emelet |S9 Arvalány hosszabb bizonyiivannyal ajánlkozik háztartásban és variasban jártas cim Jncedy Sor 14 205 Bejáró mindenes leányt keresek 15-re Kállai u 27 20 lisztességes és szorgalmas mindenest gya­korlott szoba leányt vagy asszonyt kere.-ek lehető­leg március 15-re Károlyi-tér 5 '211 i>ip u 14 számú haz olcsón eladó. Érlekezni Vi/.-utca 26. sz. alatt. 215—2 Egy konvex fekete ke etes szemüveget találtak a Jókai utcában tulijdono-a átveheti a kiadóban 216-2 1000 mázsa I. osztályú sarj j széna jutányos áron eltdoBér^az lasig Rétkö/.berencs 215—2 Jólfózö német mindenes keres Epreskert-u 36 szakácsnő helyet 24 Két szobás magán lakás kiadó i ászló-u 3 207 Ügyes vikszelni tudó mindenest Keresek azonnalra Silbersteinné Kos uth utca 25 21'. Fiatal feltétlen lisztességes leányt fogadok konyha és külső munkára S arvas-utca 7 209—2 A szerkesztésért felelős: Dr. Garay Gyula. A. kiadásért felelős: a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a Merkúr könyvnyomdában Nyíregyházán, Vay Ádám-utca 5. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom