Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 1-25. szám)

1933-03-10 / 9. szám

4 oldal) C tMOLCSIHIBIM 1933. március 10. — Kik váltottak uj ipart Nyír­egyházán ? Nyíregyházán az elmúlt hóban a következők váltottak ui ipart: Lebovics Ignác bádogos, Malik Kálmán könyvkötő, Kupfer Jenő posztó és szőrmeáru kereskedés, Taub Zoltán sza­tócs, Dankó Mihály személyszállító tali­gás, Kovalik János pecsenyesütés és árusítás, Bodnár Lajosné szatócsj Dol­nics József teherfuvarozás, Zsarnóczay Ferenc reszelővágó, Maroda Sándor ci­pész, Bleich Lajos borkereskedés, En­gel Imréné nöiszabó. Ferkó Ilona fehér­nemű varrás és árusítás, Litványi Illés üveg és porcellánkereskedés. Biczák Lajos szatócs, Guttmann Sándorné ká­vémérés, Bodnár Lajos baromfi, tojás, tej, stb. árusítás, Citrom Ernő termény­kereskedés, ügynökség és bizomány, Kardos János csizmadia, Donnenberg Edit cukorka, gyümölcs, csemege stb. kereskedés. Drimala Istvánné vegyes élelmiszer árusítás, Torda János vegyes élelmiszer árusítás, Szőcs Antal szatócs, Grósz Róza szatócs, Rosenberg József szatócs, Fleischer Jenő tejtermék, sajt vaj és füszerkereskedés, Homik Márton hentes és mészáros. Idegrohamaiban az ablak: ki ugorva a Károlyi kertbe rohant egy uriaszony,ahoi eszináletleniil esett össze Szerdán este 8 és 9 óra között han­gos visongatás verte fel a máskor csen­des Károlyi-tér környékéi. Az embere!, riadt döbbenettel látták, hogy egy nő szalad a Károlyi-tér irányába és ruhá­ját tépdesve, szinte önkivüli állapotban folyton azt kiabálja „adjátok vissza a gyermekemet.Pillanatok alatt hatalmas tömeg fogta körül a gyengén felfagyott föld sarában összerogyott urinőt. Már­már éppen rendőrért akartak szaladni, mikor rohanva odaérkezett a kétségbe­esett férj, aki egy padra fektette ájult feleségét. Rövid élesztgetés után a nő magához tért és szinte szégyenkezve kérdezte férjétől, ,,mi történt velem, hol vagyok." A férj kocsit hozatott és azon vitte haza a csak néhány házzal arább lakó szerencsétlen uriasszonyt. A féri izgalcmtól remegő hangon mondotta cl ismerőseinek, hogy feleségén az utóbbi időben idegkimerültség vett erőt. Hetei óta, mióta első férjétől származó kis fiát a — válóegyezség értelmében — el­vitték tőle valósággal búskomor lett. A felzaklatot idegzetű úriasszony teg nap láthatólag nyugodtan vacsorázott í férjével. Vacsora közben felállt, bement a másik szobába, ahonnan görcsös zo­kogást hallott a férj. Amire bement í szobába, de akkorára már az egyik ut cára nyiló ablak fel volt nyitva és a szerencsétlen asszony kiugrott rajta. A lelkileg és idegileg összetört asz­szonyt ma beszállították a debreceni idegkliníkára. Kezelő orvosai véleménye szerint, néhány heti pihenés után minden remény meg van arra — hogy egészsége ismét helyre áll. M E Ét* ^ DASAO A szabolcsi ga/.chk a boletta-alapból termelési segélyt kérnek Gazdasági Egyesület hivatalos közleményei A Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület igazgatóválasztmányának Dr. Jármy Menyhért m, kir, gazdasági fő-' tanácsos, egyesületi elnök elnöklete alatt tartott legutóbbi ülésén az alábbi ügyek tárgyaltattak: kegyelettel emlékezett meg a választmány Liptay . Béla főren­diházi tag, m. kir. gazdasági főtanácsos elhunytáról, akinek érdemeit jegyző­könyvben örökítette meg; örömmel vette tudomásul Kausay Tibor m. kir. gazdasági főfelügyelőnek, a mezőgazda­ság terén kifejtett nagyérdemű munkás­ságáért m. kir. gazdasági főtanácsossá történt magas kitüntetését, mert ézalka­lommal a kitüntetés oly férfiúnak ju­ott, aki kivételes szaktudását és teljes idejét úgyszólván kizárólag hivatása és a köz szolgálatára fordítja, ott már eddig is elévülhetetlen érdemeket szerzett ma­gának. Az egyesület Írásban üdvözölte kitüntetése alkalmával. Meissner Károly mezőgazdasági kamarai titkár ismertette a Debrecenben alakulóban levő állat oltóanyag és szérumtermelő szövetkezet célját. Választmány örömmel vette tudo­másul az alapítási tervezetet és az egye­sület és elnökség részéről 3 drb. üzlet­részt jegyzett. Főispán megkeresésére javaslat tétetett a hosszú szolgálatú me­zőgazdasági cselédek és munkások ál­Eggerth Márta az Apollóban Ma, csütörtöktől egy rendkívüli bá jos énekes vigjátékujdonságot mulat be az Apolló Eggert Márta, Georg Alexan­der főszereplésével, Eredeti német film­csemege lesz az az újdonság, ügyes ren­dezésben, ötletesen beállítva, számos mulatságos fordulattal sok dallal. Eggerlh Márta magyar dal betéteivel. Nem tu­lozunk, ha azt állitjuk, hogy ilyen pom­pás német film nem futott még Nyír­egyházán. A páratlanul nívós újdonság örök emlék lesz mindenki számára. Az Apolló ezt az újdonságot is 70, 60, 40 és 20 filléres helyárak mellett mutatja be, s jegyekről ajánlatos előre gondos­kodni. id, Perjessy Károly és gyermekei, valamint unokái és a nagy­számú rokonság fájdalomtól megtört szivvel tudatják, hogy a leg­jobb feleség, anya, nagyanya és rokon ídL Rerjessy KároSynó szül. Vostyár Julianna életének 67-ik évében rövid szenvedés után váratlanul elhunyt. Drága halottunk földi maradványait f. hó 10-én d. u. 4 órakor az ág, ev. Egyház szertartása szerint, a Virág-utca 75. szám alatti gyászházból helyezzük örök nyugalomra a Déli temetőben. Emlékét kegyelettel őrizzük meg. Nyíregyháza, 1933. március 9. Meghívó. A Matészalkai Tikarékpémtár Részvénytársaság hatvanegyedik évi rendes közgyűlését Mátészalkán, 1933. évi március hó 23-án délután 3 órakor intézeti helyiségében tartja meg, amelyre a tisztelt részvényeseket ezennel meghívjuk. TÁRGYSOROZAT: 1.) Az igazgató bizottság és a felügyelő bizottság jelentése az 1932. üzletévről. 2.) Az 1932. évi zárszámadások előterjesztése, a mérleg és eredmény számla megállapítása. Határozattal és üzleteredmény hova­forditása iránt, valamint az igazgatóság és felügyelő bizottság részére az 1932. üzletévre vonatkozó felmentvény megadása tárgyában. 3.) Igazgatóság választása. Mátészalka, 1933, évi március hé 8-án. AZ IGAZGATÓSÁG JEGYZET: Az alapszabályok íí. §-a. A közgyűlésen szavazati joggal csakis azon részvényesek bírnak, akik részvényeiket, a hozzátartozó szelvényekkel együtt a közgyűlés előtt legalább 3 nappal a társasag pénztáránál Mátészalkán, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Banknál, Budapesten, vagy a Nyírvidéki Takarékpénztár r. t.-nál, Nyíregyházán, letétbe helyezték. Mérlegszámla 1932. december hó 31-én. VAGYON. Pénztárkészlet és bankári követelések P 19.997.79, Értékpapírok P 5.896.62, Váltótárca: Jel­záloggal biztosított váltóhitelek P 1.803.559.—, Egyéb fedezettel biztosított váltó­hitelek P 5.890.—, Külön fedezet nélküli váltók P 183.598.—, Összesen P 1.273,027.—, Adósok P 14.472.50, Ingatlanok P 24.000.-, Berendezés P 1—. Összesen P 1.337.396.91. — TEHER. Alaptöke P 108.000.—, Tőketartalék P 26.000— Tartaléktőke P 30.000.-, Nyugdijtartalék P 6.500.-, Összesen P 170.500.—, Schwartz Mór és Szálkái Sándor alapok P 640.56, Betétek P 269.470.49, Hitelezők P 7.014.40, Visszleszámitolt váltók P 867.927. -, Egyéb tehertételek P 639.29, Átmenő tételek P 11.088.71, Nyereség P 10.116.46, Összesen P 1.337.396.91. Eredmény számla 1932. december hó 31-én. TERHEK. Személyi és dologi kiadások P 32.322,55. Adók és illetékek P 10.545,17, Leírások P 431.34, Nyereség P 10.116.46, Összesen P 53.415.52. — JÖVEDELMEK. Nye­reség áthozat mull.évről P 879.18, Tiszta kamathozadék P 51.162.38, Egyéb be­vételek P 1.373.96, Összesen P 53.415.52. Mátészalka, 1932. évi december hó 31-én Az Igazgatóság. A Felügyelőbizottság. lami megjutalmazására; alispán meg­keresésére javaslat tétetett a íöldmivelő lakosság kender- és lenszükséglete ter­melése kérdésében; állást foglalta vá­lasztmány a lehetetlenséget erőszakoló adóbehajtások ellen és az elemi kár által sújtott, fizetésképtelen gazdák ré­szére, a boletta alapból termelési se­gélyt kért, a Mezőgazdasági Kamarával egyetértőleg; javaslatot tett a választmány a rádiós gazdasági előadások kiterjesz­tésére, megalakította rét- és legelőjavitó szakosztályát és kimondotta csatlako­zását az Alföldi Zöldmező Szövetség­hez ; tárgyalta a vármegye tejértékesi­tésének kérdését és ez ügyben a kor­mányhoz fordult Nyíregyháza város és környékének tej értékesí tés tekintetében zárt területté való nyivánitása érdeké­ben. Az Elveszett ember nagy sikere a Városi Mozgóban Az UFA gyönyörű magyar filmjé­nek a Vén gazembernek méltó folyta­tása a Városi Mozgó jelenleg műsoron lévő darabja, Az elveszett ember, a világhírű német színésznek, Werner Krausznak főszereplésével. A film tárgya egy, a hadifogságban emlékezétét elvesztett ember tragédiájá­ról szól, tehát minden tekintetben ak­tuális téma, mert hisz az elmúlt évek­ben számtalanszor olvashattunk ilyen esetekről. A film eddig is megérdemelt sikert aratott. Az elveszett ember cimü filmet ma csütörtök este játsza utoljára a Városi Mozgó. Ejcpress hirdetés A „Szabolcsi Hirlap" egyik leg­fontosabb céljául tűzte ki a termelő és fogyasztó, a kereskedő, iparos és a vevőközönség között az állandó kon­taktus fentartását. Ennek akar módot és lehetőséget nyújtani azáltal is, hogy a szombati számtól kezdve „Express" olcsó hirdetésrovatot nyit. Az „Express hirdetés" átfogó erejű propaganda célja mellett a mai gazda­sági viszonyokhoz mérten is olcsó hir­detés. Az ,,Express hirdetés" rovatban 15 szó, amelyből a legfontosabbak vas­tag betűkkel lesznek kiemelve, 1 pengő 50 fillérbe kerül. Minden további szó 8 fillér. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további sió 8 fillér, állást kere­sőknek 10 szói* 60 fillér, minden további szó 6 filleá. Széna, lednek, árpa és zabszalma, takar­mányrépa, tengeriszar nagyobb mennyiségben ••ladó Cim főjegyző Nyirpazony 86-3 Szép bútorozott szoba egy-két szemelyre olcsón kiadó. Cim Líliom-u. 39. Legelő a Tur-parton nábrádi hatarban 8J magyar hold kiadó. Bános Ardor gyógyszerész Debrecen tárgyal. Különbejáratu szoba bútorozva úriembernek kiadó a központban. Cim a kiadóban 124 Kentábilis üzlethez 1000 pengővel társ ke­restetik Havi J00 200 pengő jövedelem biztosít­va. Ügynökök kizárva. Csak priváttal tárgyalok Cím a kiadóban 122—2 Vörös izlandi tyúktojás frissen szedve ülte­tésre kapható Mák-u. 18 alatt. A szerkesztesért felelős: Dr. Garay Gyula. A kiadasért felelős: a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovach B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a Merkúr könyvnyomdában Nyíregyházán, Vay Ádám-utca 5. szám. Filléres árusítás a Cipőkülönlegességí Áruházban! Férfi és női cipők S'90, 7-90, 9 90, 129G pengő árban cipőbeszerzésnél sok pénzt takarít meg, ha — : szükségletét nálunk szerezi be. Rákóczi-ut H-. sz. (Divatcsarnok mellett,) 129—J0

Next

/
Oldalképek
Tartalom