Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 1-25. szám)

1933-03-07 / 6. szám

6 oldal; frrr aOLCSIHIRUP 1933. március 7. A vén gazember keddre prolongálva a Városiban — Esküvő. Bleuer Jenő, a Korona éttermeinek főpincére, holnap, kedden tartja esküvőjét Berger Máriával (Nyír­bátor) a Kótaji-u. 8. sz. a. Elitéltek egy notórius fatolvajt Varga Áron nyíregyházi napszámost a tél folyamán többször rajtakapták fa­tolvajláson. Egy izben amikor az erdő­ből az Oszőlő-uccán keresztül a lopott fávál hazafelé igyekezett, Magyar Mik­lós erdőőr elfogta. Varga Áron azon­ban nem volt hajlandó a fát átadni és szembeszállott az erdőőrrel. Tettéért ma vonta felelősségre a nyíregyházi kir. törvényszék Brenner tanácsa. A tanuk kihallgatása után a törvényszék Vargát hatósági közeg elleni erőszak vétségé­ben mondotta ki bűnösnek s ezért egy heti fogházbüntetésre ítélte. Felakasztotta magát a harangkötélre Benke József 30 éves kisszekeresi földmives szombat éjjel a kisszekeresi templom tornyában a harangkötélre fel­akasztotta magát, Tettét reggel a haran­gozó fedezte fel, Benke József azonban már ekkor halott volt Megszúrta a vejét egy €57 éves vincellér Drozsnyik Mihály 67 éves nyíregy­házi vincellér már régebb idő óta hadi­lábon állt vejével Fekete János kőmű­vessel. Február 11-én este ismét össze­tűzött a két ember. Ezúttal azonban a szokottnál jóval súlyosabb kimenetele lett a csete-paténak. Az idős Drozsnyik Mihály ugyanis a verekedés hevében előkapta a bicskáját és azzal olyan sú­lyos szúrást ejtett Fekete János arcán, hogy a mentők szállították be az Erzsé­bet kórházba, ahol 3 hétig feküdt. Drozsnyákot tettéért ma vonta felelős­ségre a nyíregyházi kir. tőrvényszék Brenner tanácsa. Mivel a sértett Fekete János nem kérte apósa megbüntetését a kir. törvényszék az ellene folyamatba tett büntető eljárást megszüntette és csupán a felmerült bünügyi költségek megfizetésére kötelezte. Budapesten elfogtak egy nyíregyházi tolvajt Csordás László nyíregyházi lakos feljelentést tett Csicsó János nevü la­kótársa ellen, ki a mult hó folyamán lakásáról bejelentés nélkül eltávozott és magával vitte Csordás László fény­képező gépét, két rend ruháját és több fehérneműjét. Csicsó Jánost Budapesten sikerült elfogni s a mai nap folyamán Nyíregyházára hozták s átadták a nyír­egyházi kir. ügyészségnek. Elfogtak két taligatolvajt Ifj. Palotay István Vasgyár-utca 10. szám alatti lakos feljelentést tetf a rend­őrségen, ismeretlen tettes ellen, hogy zárt udvaráról ismeretlen tettesek egy személyszállító taligát elloptak. A nyo­mozás megállapította, hogy a taligát Far kas Mihály és Henzsely István nyíregy­házi lakosok lopták el. A tetteseket ie tartóztatták. MERKÚR NYOMDA Nyíregyháza, Vay Ádám-u. 5. Készit mindennemű nyomtatványokat ízlésesen és olcsó árban. Braun szökése nagy konstemációt keltett a német szociáldemokrata pártban Berlinből jelentik: Braun volt porosz miniszterelnök szökése már jó ideje elő volt készítve. A volt miniszterelnök már hónapokkal ez­előtt átmentette vagyonát a német határon s szökési utvonala is jó­jóelőre a legapróbb részletekig ki volt dolgozva. Epen ez a körül­mény volt az, ami a német szo­ciáldemokrata pártot nagyon kíno­san érintette, mert Braunt izzig vé­rig való szocialistának ismerték s mégis ő volt az, aki tervszerűen játszotta ki nemcsak a német kor­mányt, hanem a szocialistákat is, A Sajó jege alá került, kimentették, de a parton a szívszélhűdés megölte Megrázó szerencsétlenség történt a Putnok mellett levő Hungária-malom közelében a Sajón, Csipkés Váradi Jó­zsef 33 éves bolyokvasvári napszámos, aki már huzamosabb idő óta munka nélkül van, lement a Sajó jegére, hogy a parti fűzfák fiatal gályáit levagdossa és azokból székeket és kosarakat ké­szítsen. Alig kezdett azonban munká­jába, a vékony és olvadásnak indult jégkéreg beroppant alatta és a szeren­csétlen ember a folyóba esett, amely­ben nyakig elmerült, Csipkés Váradi József a jeges fürdőben kétségbeesetten kezdett segítségért kiabálni, amit meg­hallott Dulai Pál, a közelben tartóz­Nyiregyháza rádióadását Kanada vette A technikai csodák korszakában is meglepetést keltett az a hir, hogy több szavahihető kanadai polgár Nyíregyháza adását 267 méteres hullámhosszán vette. A rezgéseknek ugyanis a föld három­negyed részét kellett megkerülni, mert relénk sugárzása kelet felé van irányít­va. A távirati híradás pedig hitelesnek vehető, mert a Standard gyárhoz és a posta vezetőséghez intézet híradásban a lejátszót gramafonlemezek is meg van­nak jelölve. Nyíregyházán ugyanis most folytak az utolsó beszabályozási munkálatok és az adás bármikor megszakithatása végett éjjel 1 órától 6 óráig grammofon lemezeket adtak. Ekkor a többi euró­pai állomások már mind pihentek és így nem volt interferencia sem. Az az­tán már más kérdés, hogy relénk 6 és egynegyed kilo wattos adása hogyan ju­tott el Kanadába. Lehet, hogy a Heavi­side réteg a ludas, amely a talajtól 20—30 kilométeres magasságban olyan ritka levegőből áll, amely ugy vezeti a rezgéseket, mint a rádiócsövek légüres­tere. Ha már most meggondoljuk, hogy a rádióhullám rokonságban van a fény­rezgéseivel amihez hozzávehetjők a déli báb csalóka játékát, akkor a vétel le­hetőségét nem lehet tagadásba venni. Lehet azonban az is, hogy valame­lyik tréfás rövidhullámhosszu adóval dolgozó amateur mikrofon segítségével rövidhullámon továbbította Nyíregyháza műsorát, melyet egy másik rövidhullámú géppel rendelkező amerikai amateur 267 méteren sugározott szét. Az eset mindenesetre érdekes és a szakértők között sok vitatkozásra fog még alkal­mat szolgáltatni. Amennyiben pedig Amerikában is divat az európai állo­másokra való vadászat, mert az ottani rádiósok között nagyon népszerű Nyír­egyháza, talán népszerűbb még annál is, mint — városunkban. Siposs Árpád. A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. Tk. 913/1938/b. szám. Árverési hirdetményi kivonat. Fekete János és neje vágrehajtatónak Batári Mihály végrehajtást szenvedő ellen 1606 P, meg 129 P 20 fillér, meg 800, kodó mezőőr, aki nyomban a bajba­jutott ember segítségére sietett. A mezőőr egy hosszú rudat nyújtott be a jég közé szakadt embernek, aki a rudat megragadta és Dulai segítségé­vel ki is evickélt a partra. Csipkés Vá­radi József a parton azonban hirtelen a szivéhez kapott, élesen feljajdult, majd összeesett és nem mozdult többé, A mezőőr hiába próbálta életre kelteni, a szerencsétlen ember halott volt. Az or­vosi vizsgálat megállapította, hogy Csip­kés V. Józsefet szívszélhűdés ölt meg. A szerencsétlenséget súlyosbítja az, hogy a tragikus módon elpusztult nap­számos népes családot hagyott hátra. meg 200, meg 80 P töke és járulékai erejéig indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság Márton Antal nyír­pazonyi lakos utóajánlata következtében az J908. XLI. t. c. 27. §-a értelmében ujabb árverést rendel el 129 pengő 20 f. költség követelés, 14 P 20 f. meg­állapított per és végrehajtási költség, va­lamint a csatlakozottnak kimondott Ke­reskedelmi és Iparbank rt. 1600 P, Nyír­vidéki Takarékpénztár r. t. 800 P, Ma­gyar Belga Ásványolaj r. t. 300 P, Sza­muelí Lajos 80 P tőkekövetelése és járu­lékai behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság terü­letén levő Nyirpazony községben fekvő s a nyírpazonyi 4. számú telekkönyvi be­tétben A. I 8. 11, J4. sor, 676, 791 és 898. hrszámok alatt felvett 3 kat. hold 1087 négyzctöl területű a Hásznosrét és Cserebokor dűlőkben fekvő, jelenleg Győri Albert nevén álló szántórai 1106 P. kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Nyirpazony község házánál megtartására. 1933. évi március hó 23 napjának d. e. 10 óráját, tűzi ki és az áryerésí feltételeket a következőkép állapítja meg. 1. As árverés alá eső ingatlant a ki­kiáltási árnál alacsonyabb árban eladni nem lehet. 2. Az utóajánlat akkor is kőtelező, ha az ajánlattevő az árverésnél meg nem jelent. 3. Ha az árverésen az utóajánlatnál nagyobb ígéretet nem tesznek, az ingat­lant az ajánlattevő által megvettnek kell kijelenteni. 4. Az ujabb árverés költségeit a vevő az Ígért vételáron felül köteles fizetni (1908. XLI. t. c. 27. §. 5. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lO°/o-át kész­pénzben vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mitott, óvadéképes értékpapirosban a ki­küldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előlegesen biróí letétbe helyezéséről kiál­lított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (Í881. LX. t. c. 147. 150. 170. §. 1908. XLI. t. c. 21. §.) Nyíregyháza, 1932. évi január 19. A kiadmány hiteléül: Dr. Klusck s. k. kir. járásbíró. 91 Benedek, kiadó. SP0HT Amsterdam. Magyarország—Hollan­dia 2:1. Félidő 1:1. Kaposvár. Somogy—Budai 11. 1:1, Félidő 1:1, Ftc—Bocskai* (Magyar Kupa) 3:1. Félidő 0:1. A Motesz megbízásából tegnap ren­dezte a Vac a budapest kerületi ifjú­sági és szenior egyéni és csapatbajnoki tornaversenyt. Ifjúsági csapatbajnok a Vac. 2. Verbőczi reál. 3. BBTE. A sze­nior egyéni versenyt Sárkány nyerte. Lanczi visszalépett, Sárkány betegsége miatt nem tudta az egész versenyt ab­szolválni. Tegnap délelőtt 10 órakor rendezte az UTE a Megyerí-uti pálya körül a szezonnyitó futóversenyt. Á versenyen 29 szenior és 21 ifjúsági versenyző in­dult. Az 5000 méteres szenior verseny győztese Végh, vasas. 2. Braun MTE, A 3000 méteres ifjúsági versenyt Szi­lágyi, MAC nyerte. 2. Jávor, 3. Peká­nyi. Március 8-án lesz az utolsó vallásos délután a Leány­Kálvineumban Szerdán délután 5 órakor lesz az utolsó vallásos délután a Leánykálvi­neumban. Az előadó Nádházy Bertalan diósgyőr-vasgyári lelkész lesz, aki a proletárok gyülekezetéről fog beszélni. Az előadás tárgya, — amint látjuk — a mai életünk egyik legnagyobb fon­tontossgú és legérdekesebb problémája. De nagy érdeklődést vált ki a vallásos délután többi műsorszáma is. Müller Edith és Müller Erzsike klasszikus zeneszámokat adnak elő, Glück: Aria, Rubinstein: Melódia, Popper: Magyar rapszódia. Choyin : Prelueium. Fantazie és Impromptu, továbbá Polonaise ke­rülnek bemutatásra. Gordonkán játszik Müller Edit és zongorán Müller Erzsike kiséri, aki a Thoman mesteriskola jeles növendéke. A magas színvonalú elő­adásra belépti dij nincs. Minden érdek­lődőt szívesen hív és vár az intézet vezetősége. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 filter, állást kere­sőknek 10 szói* 60 fillér, minden további szó 6 fillca. Széna, lednek, árpa és zabszalma, takar­mányrépa, tengeriszár nagyobb mennyiségben eladó. Cím : főjegyző Nyirpazony. 86-3 Kiadó május l-re 4 szobás, hallos, összkom­fortos különálló kertes ház. Értekezni Ipari Hi­telszövetkezetben Nyírvizpalota. 45-3 Négy-szobás lakást mellékhelyiségekkel má­jus egytől berbeadok líörösy ügyvéd. 34—6. Pátroha községben 107 hold tanyás birtok haszonbérbe kiadó, azonnal átvehető Kovách Ödön Nyírtass. 43 — 3. Luther-utca 5. sz. alatt egy szép 65 négy­szögméteres üzlet helyiség kiadó felvilágosítást sítást a nyíregyházi gazdasági hitelszövetkezet nyújt. 42—2. Tisztességes jól főző mindenest keresek tizen­ötödikén Deák Ferenc-utca 15. 94. Remiogton 10-es írógép kitűnő jókarban olcsón eladó. Megtekinthető D cker Gyula könyv­kereskedésében. 90—3. Kőzni tudó mindenest felveszek Garai cuk­rázda. 97. Jobb házból való lány mindenesnek elmen­ne Ujszőllő-utca 116. 95. Vasmegyeri gazdaságomban cirka 60 q. len­szalma eíado Dobos László Kemecse. 91. Egy vagy két küllönbejáratu bútorozott szoba kiadó. Cími a kiadóban. 100. Akáccsemete egy és két éves, valamint tölgy és vadgesztenye fácskák kaphatók Liszkay De­zső császárszállási gazdaságában. Cim: Zrínyi Ilona-utca ó. 99—4. A szerkesztésért felelős: Dr. Garay Gyula. A. kiadásért felelős: a Szabolcsi Hírlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a Merkúr könyvnyomdában Nyíregyházán, Vay Ádám-utca 5. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom