Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 1-25. szám)

1933-03-07 / 6. szám

2 oldal. Sl KBOLCSI HIRL JSP •iinwni n«a— 1933. március 7. Komjádi Béla meghalt Magy megdöbbenést keltett sportkö­rökben, hogy a magyar vizipolóló sport megteremtője, Komjádi Béla edzés köz­ben rosszul lett s agyvérzéssel szana­tóriumba szállították. Komjádi a szana­tóriumban nem tért magához s bár az orvosok mindent elkövettek érte, nem tudták megakadályozni a halál bekö­vetkezését. Halála a magyar uszósport­nak nagy vesztesége. A Bessenyei Kör Liszt-estje Vasárnap este 6 órakor a magyar zeneművészek nagy fejedelme emléké­nek áldozott a Bessenyei Kör szép s előkelő közönség jelenlétében. Bár a mai nehéz időkben egy vi­déki város zeneegyesülete Liszt Ferenc hatalmas alkotó-müvészetének minden oldalú bemutatására alig vállalkozhat, mégis a nyujtottakkal nagy szolgálatot tett a Bessenyei Kör városunk zene­kultúrájának. A műsort kitűnő katonazenekarunk a II. Magyar Rapszódiának kidolgozott és élvezetesen frazirozott előadása ve­zette be, majd dr. Szesztayné Vietórisz Lenke Vörösmartynak Liszt Ferenchez c. költeményét adta elő széles ódai hangon, művészettel. Ezután Szigeti Sándor, a Kör zenei szakosztályának h. elnöke méltatta Liszt Ferencet szines sorokban. A legterje­delmesebb zenetörténetet is meghaladó bőséges anyaggal mutatta be mindazt, ami érdekelhette az egybegyűlt kö­zönséget Liszt Ferenc életével és mü­vészztével kapcsolatban, de szivesen hallgattuk volna még a magyar zenébe való bekapcsolódásának kérdését meg­világító s „A cigányokról és zenéjük­ről" szóló esztetikai dolgozatának is­mertetését is. annál is inkább, mert ez­zel városunkban egy nemrégen felve­tődött, de függőben maradt zenei kér­dés tisztázása ügyének is nagy szolgá­latot tett volna. Az est egyik érdekessége volt Ha­vas Sándorné dr.-né két énekszáma. Kulturált szép hangjával és muzikali­tásával könnyen oldotta meg a külön­ben nagyobb hangot igényelő feladatot és igy a közönség igazi Liszt-dalt hal­lott. Most Szigeti Sándor zongorajátéka hangzott fel. aki ez este a szokottnál is jobban elmerült a muzsikában, Játéká­ból egy Liszt-est ünnepélyessége csen­dült ki. Plasztikusan dolgozta ki az elő­adott müveket, mintha csak ezzel akar­ta volna másodszor is, — most meleg színekkel és széles vonalakkal — meg­rajzolni Liszt Ferenc képét. A bemu­tatott Petracka szonett, az Adur Lie­bes Traum és Isolda halála ha nem is reprezentálhatják Liszt zongoramüveit, mégis igen alkalmasak voltak arra, hogy több oldalról bemutassák Liszt zongora muzsikáját. Sajnáljuk az elma­radt szép számokat. Az est fénypontja a mindenkit ma­gával ragadó Ész-dur koncert volt, nem­csak ritkasága miatt, hanem azért is, mert két kiváló művész találkozott a pódiumon. S. György Margit sem is­meretlen Nyiregyházán, de ez a telje­sítménye (bizonyára kedves feladat volt) felülmúlta az eddigit. Egy Liszt­játékos biztosságával játszotta meg a 50.000 könyvet igen olcsón kiárusítok. MINTA ANTIQUÁR1UM Budapest, József-körut 21. az. Figyelem! mü minden részét, átvéve annak han­gulatát, mindenkinek hozzáférhetővé té­ve tolmácsolta kiforrott művészettel. A szólistához méltó s azzal összeforrott kíséretet második zongorán ismét Szi­geti Sándor látta el. Végül a katonazenekar Kiss János karnagy tökéletes eezetése alatt Liszt­nek Rákóczi-induló átiratát adta elő. A fantáziaszcrü ritkaság nagy hatást váltott ki. A közönség meleg ünneplésben ré­szesítette az összes szereplőket. Az est művészi részének szakszerű rendezése a hála őszinte érzését s nagy elismerést váltott ki a közönségből. L. Két évi fegyházat kapott a gyermekgyilkos vencsellői anya Gyilkosság vádjával terhelten állott szombaton a nyíregyházi kir. törvény­szék Kosínszky tanácsa előtt Matyi Ju­liánná 24 éves vencsellői háztartási al­kalmazott. A vád szerint Matyi Julianna 1933. január 8-án éjjel a nyíregyházi Erzsébet kórházban előre megfontolt szándékkal megölte házasságon kívül született 11 napos kisfiát, Matyi Juliánná annak idején a ren­dőrségi kihallgatása során beismerte tet­tét. Elmondotta, hogy a gyermekét — akitől mindenáron szabadulni akart — január 8-án éjjel magához vette az ágyba. Amikor mindenki elaludt a kór­teremben, tenyerét rászorította a gyer­mek arcára s azt addig tartotta rajta, amíg érezte, hogy rángatózik és mozog. A bestiális anya, amikor meggyőződött róla, hogy gyermekében már nincs élet, a lassan merevedő kis tetemmel az ol­dalánál, nyugodtan elaludt. A főtárgyaláson a vádlott visszavonta a rendőrség előtt tett beismerő vallo­mását. A visszavonást azonban semmi­vel sem tudta indokolni és védekezése is olyan gyenge volt, hogy a bíróság a tanuk meghallgatása után az előbbi val­lomását fogadta el helytállónak és en­nek alapján szándékos emberölés bűn­tettében mondotta ki bűnösnek s az enyhítő körülmények mérlegelésével 2 évi fegyházbüntetésre Ítélte. Az ítélet ellen mind az ügyész, mind a vádlott és védője fellebbezéssel éltek. Zálogcédulával fizették ki ebédjöket Nyíregyházán az Európa Varieié szereplői, de a miskolci rendőrség lefoglalta a zálogcédulát Még karácsonykor történt, hogy Nyiregyházán megjelentek az Európa Varieté tagjai és a Koronában műsoros előadást hirdettek. Az ünnep áhítatában senkisem gondolt arra, hogy varieté műsorokat nézzen végig és az Európa szinművészei leégtek Nyiregyházán. — Propper Ede, akinek kitűnő polgári ét­kezdéje van a Bethlen-utcában, meg­sajnálta a művészeket és ebédet adott a társulatnak. Az ebéd mindössze négy pengő és néhány fillérbe került, de a társulatnak nem volt egy fillére sem. Ugy mentek el Nyíregyházáról, hogy a várostól kaptak utisegélyt a legköze­lebbi városig. Propper Edét a varieté tagjai egy zálogcédulával fizeték ki. A zálogeédula egy arany karkötő óráról szólott, amely tárgyért a betevő husz pengőt kapott a miskolci zálogkölcsönző intézetben. A „művész" urak azt Ígér­ték, hogy majd kiváltják a zálogcédulát, Propper legyen nyugodt, a pénzét meg­kapja. A zálogcédula csak zálogban marad nála — Propper Ede azonban nem lehetett nyugodt, mert a zálog­céduja lejárati ideje erősen közeledett, de a varieté tagjai nem közeledtek semmiféle üzenet alakjában. Nehogy el­vesszen minden, Propper a lejárat előtt pontosan beküldte a miskolci zálog­házba a husz pengőt és várta az arany órát a lánccal a töltött káposzta fejében, amelyet a varieté éhes titánjai jó ét­vággyal elfogyasztottak. — A napokban azonban nagyon kellemetlen hír érkezett Miskolcrol. A zálogház tulajdonosa ér­tesítette Propper Edét, hogy legnagyobb sajnálatára az aranykarkötö órát nem küldheti meg, mert a miskolci rendőr­ség éppen arra várt, hogy a zálogcé­dulával jelentkezzenek és nyomban le­foglalta nemcsak a zálogcédulát, hanem Propper Ede becsületes husz pengőjét is. Az aranykarkötő óra eredete igy felettébb gyanús, Ami a dologban a leg­nagyobb mértékben aggasztó, az, hogy az eljárás befejezéséig Propper Ede a megküldött husz pengőt sem látja vi­szont. Az ekként károsult Propper Ede azonnal felment a nyíregyházi rendőr­ségre, ahol előadta panaszát és reménye van rá, hogy ha a töltött káposzta árát nem is, de az ő husz pengőjét rövidesen visszakapja. HIRDETÉSEKET csak a kiadó­hivatal vesz fel. (Bethlen-u. 1.) II Hétfőtől szerdáig Báró Eötvös József A megfagyott gyermek LEHÁR-BRODSZKY-TAUBER legújabb operett revü újdonsága Csak egy nóta... (A NAGY ATTRAKCIÓ) , A két film 18 felvonásban egy műsorban az A P LÓBAN ÚJPEST Gyári árban kapható Hoffmann Adolf fűszer üzletében. Levágta a szecskayágó egy 12 éves pazonyi fiu kezefejét A Nyirpazony község határában le­vő Hermann-tanyán a béresek egy lo­vak által hajtott gépen szecskát vágtak. Pázmándi József béres Gyula nevü 12 éves fia egy darabig távolról nézte a béresek munkáját, majd közelebb me­részkedett s megkérte az etetőt, hogy engedje egy kissé öt adogatni. Alig hogy kezébe vette az első csomót, gya­korlat hijján mélyebben nyúlt be az etető nyílásba, s az éles kések a sze­rencsétlen kisfiú egész jobb kezefejét összedarabolták. Hogy az egész karja nem esett, áldozatul, az annak köszön­hető, hogy az egyik munkás kellő idő­ben észrevette a szerencsétlenséget és hirtelen lekapta a gép hajtószijját. A nyomozás megindult annak megállapí­tására. hogy a gondatlanságért kit ter­hel felelősség. Rz ev. reálgimnázium műsoros délutánja Szombaton délután fél 6 órai kez­dettel tartotta mősoros délutánját az ev. Kossuth reálgimnázium tanulóifjúsága az intézet dísztermében. A műsoros dél­után keretében az ifjúsági önképző kö­rök teltek bizonyságot komoly munkás­ságukról. A Kiss János karnagy veze­tése alatt álló zenekar egyre jobban iz­mosodik, fegyelmezettségével, határozott játékával sok elismerést szerzett veze­tőjének. Jól szerepelt a Zwick Vilmos igazgató vezelése alalt álló énekkar is. Nagy Vilmos VIII. o. t. mély érzést revelláló megnyitóját betegsége miatt Vigyázó János VIII. o. t. adta elő. Vigyázó önálló számban is szerepelt. Költeményeiből mondott el egy párat. Költeményei tisztult s finomult Ízlésről tesznek bizonyságot. Lenkey Zollán VIII, o. t. Mécs és Ápriyl-verseket szavalt. Krokovay Zoltán egy Kéler jellemképet adott elő hegedűn ügyes technikával Sándor István VII. o. t. zongora kísé­rete mellett. A műsoros délutánt egy Zilahy vígjáték előadása zárta be. A vígjátékban szereplő fiuk — még a női szerepeket is fiuk alakították — Bőhm Béla, Fesztory Tibor, Halka Mihály, Keéky László, Kun-Szabó Lajos, Lukács Zoltán, Munkácsy György és Szilágyi István VIII. o. tanulók elismerésre méltó igyekezettel és sikerrel elevení­tették meg a vígjáték derűs jeleneteit. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Nagy árleszállítás az EXCELSIOR Harisnyaházba: nyelem! Selyem bluz szép színekben 2'40 Habselyem ingnadrág 2'60 Selyem nadrág, hibátlan 1'46 Habselyem hálóing 6'40 Habselyem nadrág, hibátlan 2'40 Selyem harisnya, hibátlan 1 '78, 1'48 Habselyem combiné 2'98 Selyem harisnya, kis hibával —'98, —'86 Nálunk vásárolt harisnya szemfelszedését ingyen végezzük. Selymezett divat zokni —'66 Cérna zokni 1 "18 Férfi harisnya 1 '40, 1'40 Sport ing 2'58 Zrinyi Ilona-utca ©.

Next

/
Oldalképek
Tartalom