Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 1-25. szám)

1933-03-05 / 5. szám

6 oldal; frrraOLCSIHIR UP 1933. március 5. — Kálmán Éva szombaton, 4-én este fél 9-kor össztáncot tart. — A nyíregyházi közönség kí­vánatára keddre is prolongálták a Vén gazember-t a Városi Mozgóban. A közönségnek igaza van: A film esztéti­kai szempontokból is, a cselekmény eti­kája tekintetében is rendkívüli. Meg kell nézni s ime megnézhetjük még há­rom napon át. Repülő arany után Lehár operettet mutat be az Apollo. Kabos Gyula Repülő arany cimü magyar filmjéhez nem kell nagy dob — ez várakozáson felül is nagy sikert ért el városunkban is. A Repülő arany csak még ma szombaton s holnap, va­sárnap kerül bemutatásra. Hétfőtől két nagy fílmszenzációt mutat be az Apollo. Báró Eötvös József „Megfagyott gyer­mek" c. énekes zenés magyar film s Lehár-Brodszky-Tauber operett „Csak egy nóta" (A nagy attrakció.) Richárd Tanbert, a kiváló operaénekest a mozi­közönség mindig lelkesen fogadja. Ric­hárd Tauber Lehár-Brodszky szebbnél­szebb zeneszámait adja elő pompás varieté-előadások keretében. MEGHÍVÓ A Nyíregyházi Fűszer és Vegyes Kiskereskedők Egyesülete f, évi március hó 19-én vasárnap délután 3 órai kez­dettel — határozatképtelenség esetén március hó 26-án délután 3 órakor tartja évi rendes közgyűlését Kossuth utca 30. szám alatti Székházá­ban, melyre az egyesület tagjait tiszte­lettel meghívom. Tárgysorozat: 1. Elnök évi jelentése. 2. Jegyzőkönyvi hitelesítők kijelösése. 3. Zárszámadás bemutatása ésa szám­vizsgáló bizottság jelentése alapján a felmentvény megadása. 4. Költségvetési előirányzat az 1933. évre. 5. Részleges tisztújítás. 5 rendes vá­lasztmányi és 1 póttag, 1 számvizsgáló bizottsági elnök és 2 számvizsgáló bi­zottsági tag megválasztása. 6. Indítványok. Nyíregyháza, 1933 március hó 3. Babicz József 56 elnök. Hirdetmény. Vb. néhai Kellner Jenő hagyatéka csődtömegéhez tartozó és a csődleltár 2-4, 34-52, 55-62, 67, 68, 70, 71 tételei alatt felvett élő és holt gazdasági fel­szerelési tárgyak [szarvasmarhák, lovak, szekerek, ekék stb.] a csődválasztmány határozata értelmében 1933. évi március hó 9-én délelőtt 10 órakor Napkor köz­ség határában a Fodor féle tanyán bírói kiküldött közbenjöttével nyilvános ár­verésen el fognak adatni. Amennyiben a legmagasabb árajánlatot megfelelő ár­nak nem tekintem, jogom lesz azt visz­szautasitani. Ugy a csődleltár, mint az árverési feltételek a hivatalos órák alatt irodámban, az elárverezendő ingóságok a fent megnevezett tanyán megtekint­hetők. Nagykálló, 1933. február hó 28-án. Dr. Strausz Mihály ügyvéd mint vb. néhai Kellner Jenő 36 hagyatéka csődtömeggondnoka Rutomobil fékbetétet előállítható márkáju magyar gyár helybeli egyedárusitó, ' a várme­gyére kiterjedő körzetképyiseiöt keres. Ajánlatokat „Jól bevezetett 47624" jeligére BLOCKNER J. hirdető irodájába, Budapest, VI., Vilmos császár-u. 33. kérünk 49 Apróhirdetések |0 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér, állást kere­sőknek "5 százalék engedmény. Volt vásártéren házhelyek nagyon olcsón eladók. Nagy, ingatlaniroda, Rózsa-u. 2. 78 Teljes ebédlőberendezés oladó. Cím a ki­adóban. 82 Széna, lednek, árpa és zabszalma, takar­mányrépa, tengeriszár nagyobb mennyiségben eladó. Cim i főjegyző Nyirpazony. 86-3 Kiadó május í-re 4 szobás, hallos, összkom­fortos különálló kertes ház. Értekezni Ipari Hi­telszövetkezetben Nyírvízpalota. 45-3 Károlyi-téren bútorozott szoba úriembernek kiadó. Cim a kiadóban. 74 1 szoba-konyha buíorral vagy anélkül kiadó. Buza-tér 6. Szoptatós dadának gyermek mellé azonnalra ajánlkozom. Vidékre is elmegyek. Holló-u. 56. 11. Kis családnak lakást adok takarításért Nádor­ut ca 25 . 76 14 év körüli lányt keresek gyermek mellé. Cim; Arad-u. 19. 53 Egy kifogástalan állapotban lévő Fordson­tiaktor eladó. Érdeklődni Harsányi gépműhely, Arany János-ut 48. 46 Egy szoba-konyha, vagy külön a szoba ki­adó és elsején elfoglalható. Ér-u. 51. 61 Kótaji-u. 34. sz. alatti 3 szobás lakás mellék­helyiségekkel együtt kiadó. 14 Kiadó kétszobás mellékhelyiségekkel uiró elö­lt rtes lakás. Buza-tér 12. Berger. 61 Kiadó három szoba, előszobás magánlakás Árpád-utca közepén, májustól. Értekezni Tavasz­utca 9. 63 Négy szobás, parkettes, különálló 3 szobás lakás mellék helyiségekkel kiadó. Vécsey-u. 24. 79 Gyönyörű ariszoba, háló, félháló, porcellá­nok, könyvek sürgős elköltözés miatt legolcsób­ban eladók. Megtekinthető vasárnap és egész nap Lother-ház B. II. 2 . 70 Bútorozott szoba vagy bútor nélkül fürdő­szobával kiadó Lather-haz A. 11. em. 4. 88 3 szoba, előszoba, mosókonyha külön telek­kel Kálló-ut 70. szám alatt május l-től kiadó. Négy-szobás lakást mellékhelyiségekkel má­jus egytől bérbeadok Körösy ügyvéd. 34—6. Luther-utca 5. sz. alatt egy szép 65 négy­szögméteres üzlet helyiség kiadó felvilágosítást sitast a nyíregyházi gazdasági hitelszövetkezet nyújt. 42—2. Pátroha községben Í07 hold tanyás bírtok haszonbérbe kiadó, azonnal átvehető fíovách Ödön Nyírtass. 43—3. Irodai munkában, gyors és gépirásban jártas fiatal ember állást keres. Cim a kiadóban 58. Uradalomba, tanyára, mágnásházhoz házveze­tőnőnek menne úrinő. Epreskert-u. 54. 57. Menyaszonyok figyelmébe: Egy 3 szobás lakás, teljesen uj b utorok lí a' berendezve. Ebédlő, háló, uris^oba, konyt" a> élés­kamara. Szőnyegek, függönyök, porcellán 0k, kézi­munkák, grarnafon. rádió, eredeti „Siriger" varró­gép stb. Csak egy tételben elköltözés miatt olcsón eladó. Erdélyi János bizományi lerakata Beth­len-u. 2. 65. Rövid kerszthuros ZONGORA, Franz Wirlh­Schüler f. Bözendorfer gyártmány olcsón eladó, megtekinthető Erdélyi János bizományi lerakata, Bethlen-u, 2. 66 Megbízható jó bejárónét azonnal felveszek. Erdélyi Jánosnc, Bercsényi-u. 7. 67 A méiyen tisztelt nagyérdemű közönség szí­ves tudomására hozom, hogy uriszabóságo n a Bercsenyi-u. 3. szani alatt, dr. Bálint ügyvéd ur tiá ábati megnyílt és megérkeztek a szép tavaszi szövetek, melyből pontos kiszolgálásban és szép ruhaszabásban részesítek mindek egyes ruhameg­rendelőmet. Szíves pártfogást kérek. Fazont ho­zott szövetből is vállalok. Maradtam tehes tiszte­lettel Lénárd Imre uriszabó, Nyíregyháza, Ber­csényi-u. 3. 50 Antik garnitur könyvszekrény, vit­rin, komod, sezlonok, székek aladók. Selyem-utca 25. 12 4 lángú modern csillár 14'50 és 16 P áron már kapható Horváth rádió és villamos üzletében, Bethlen-u. 4. Te­lefon 562. 69-? Önhajtásos betegtolókocsi jutányosán eladó. Ér-utca 34. 68 Kettő szoba, konyha májustól kiadó, megtekinthető délelőtt Színház-utca 4. Három hold föld, lakóház, szőlő el­adó. Belső-körut 17. 59 3 drb 5 hektós használt vastag don­gáju transzport boroshordó, 2 drb ki­sebb, jó állapotban olcsón eladó. ;Ká­rolyi-tér 5 . 64 Kétszobás modern lakás mellékhe­lyiségekkel május l-től Nádor-u. 18, kiadó. Értekezni Bocskai-u. 50. 50 Ószőlő bejárat elején 45. szám, há­rom szoba nagy előszobával és mellék­helyiséggel, nagy telekkel eladó. Érte­kezni Ruzsonyi sportüzletében, Bethlen­utca 84 Kézimunka függönyök rendkívüli olcsó árban kaphatók. Kézimunkaüzlet Lutherház. 81 Őnagysága programja: Ma vasárnap megnézem a „Párisi Kalapház" kiraka­tot, holnap bemegyek, megveszem a kalapot, mert igazán szép és olcsó. — Jókai-utca 1. Erdei kitérőnél, Oszőlő végén tanyás birtok egészben vagy parcellákban eladó. Értekezni Holló-u. 52. 75 Intelligens leánygyermek mellé házi­kisasszonynak vagy irodai munkára ajánlkozik, uradalomba is elmenne, mé­hészethez ért. Molnár I. Hajdudorog 1017. sz. 55 Hirdetés Felhívom a munkaadók és szü­lők figyelmét, hogy a levente fog­lalkozások kezdete március 5-én mely foglalkozáshoz alábbi felsoro­lás szerint történik a jelentkezés : Építő és faipar d. e. 8 órakor a polgári fiúiskolában. Fémipar cl. e. 8 órakor a róm, kath. elemi iskolában. Cipő- és bőripar d. e. 8 órakor a róm. kath. elemi iskolában. Szabóipar d. e. 8 órakor az ág. h. ev. elemi iskolában. Kereskedők, akik vasárnap nem nyitnak, d. e. 8 órakor az ág. h. ev. elemi iskolában. Kereskedők, akik vasárnap dél­előtt nyitnak, d. e. 10 órakor az ág. h, ev. elemi iskolában. Borbély, pék, hentes és talmu­dista d. u. 2 órakor az ág. h, ev. elemi iskolában. Nyíregyháza, 1933. március 4. Dr. Bencs Kálmán kormányfőtanácsos, polgármester. 9152—4933. végrh. sz. Árverési hirdetmény. Alólirott bírósági végrehajtó köz­hirré teszem, hogy a nyíregyházi kir, járásbíróságnak 11491 — 1931. számú vég­zése következtében dr. Spitzer József ügyvéd által képviselt Magyar Hollandi Margarin-gyárak javára 6t pengő 84 fill. s jár. erejéig 1931. évi aug. 29- napján foganatosított kielégítési végrehajtás ut­ján felül foglalt és 4000 pengőre becsült következő ingóságok, u. m.: egy teher­autó nyilvános árverésen eladatnak. Ezen árverésnek a nyíregyházi kir. já­rásbíróságnak Pk. 37885—1931. számú végzése folytán 61 pengő 84 fillér tőke­követelés, ennek 1931. évi július 29. napjától járó 8 százalék kamata és a jelen árverési hirdetmény 5 pengő 50 fillér díjával együtt eddig összesen 28 Vasárnap, március 5-én, este 9 órakor a KORONA KÁVÉHÁZBAN Mocsányi és Lakos a rádió közkedvelt, világhírű zenehumorístáínak VIDÁM ESTJE szenzációs uj sláger műsorokkal, az idei újdonságok bemutatása. Belépődij 1 pengő Asztalok előre leíoglalhatók pengő 90 fillérben megállapított költsé­gek erejéig Nyíregyházán, Kossuth-u. 22. szám alatt leendő megtartására 1933. évi március hó 8 napjának délelőtti 1IV2 óráját határidőül kitűzöm és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az em­lített ingóságok, készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni. Nyíregyháza, 1933. február 10. 64 Zathureczky Álmos kir. jb. végrehajtó. A nagykállóí kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatósagtól. 58/1938. Tk. szám. Árverési hirdetményi kivonat. Magyar Általános Takarékpénztár Rt. vjgrehajtatónak Szűcs Mihály, Vasas Fe­renc és neje Papp Mária, Tréfa Miklós és neje Tobler Zsófia, Urbín Péter és neje Buzai luliánna végrehajtást szenve­dők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árve­rést 8454 P 26 f. tőkekövetelése és járu­ékaí behajtása végett a nagykállóí kir. járásbíróság területén levő Balkány köz­ségben fekvő s a balkányi 1575. sz. tkvi betétben A. kereszt 1. sorszám 2946/J4. hrsz. alatt fog­lalt az Abapuszta dűlóben fekvó Szűcs Mihály nevén álló 3 hold szántóre 625 P kikiáltási árban. 2. A balkányi 1576. sz. tkvi betétben A.kereszt 1. sorsz., 2946/15. hrsz. alatt foglalt az Abapuszta dűlőben fekvő Va­sas Ferenc és neje Papp Mária nevén ál­lott, jelenleg Kovács János és neje Czífra Anna nevén álló 2 hold 400 öl területű szántóra 478 P kikiáltási árban. 3. a balkányi 1577. sz. tkvi betétben A. kereszt 1. sorsz., 2946/18. hrsz. alatt foglalt az Abapuszta dűlőben fekvő Tréfa Miklós és neje I óbler Zsófia nevén álló 3 hold 1200 öl területű szántóra 830 P kikiáltási árban 4. a balkányi 1578. sz. tkvi betétben A. kereszt í. sorsz., 2946/18. hrsz. alatt foglalt at AbapusztS dűlőben fekvő U-»bín Péter és neje Buzai Juliánná nevén álló 1 hold 800 öl területü szántóra 317 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Balkány községházánál megtartására 1933. évi március hó 20. napjának dél­előtt 9 óráját tűzi ki és az árverési fel­tételeket az 1881. LX. t. c. 150. §. alapján a következóben^állapítja meg. J. Az árverés alá esö ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908. XLI t. c. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lO'Vo-át kész­pénzben vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított, óvadáképes értékpapírosban a ki­küldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiál­lított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. LX. t. c. 147. 150. 170. §. 1908. XLI. t. c. 21. §.) 3. Az, akt az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapí­tott bánatpénzt az általa ígért ar ngyan­annyi szazaiékáig kíegésziteni. 1908. XLI. t. c. 25. § ) Nagykálló, 1933. évi január 23. Perényí sk. kir. jb. elnök. A kiadmány hiteléül: 8 Nagy József írodatíszt. A kereskedő tanonciskolában hétfőn, az országos vásár napján a fel­sőbb hatóság rendelkezése folytán ren­des tanitás lesz amelyen az érdekelt tanoncok résztvenni kötelesek. A szerkesztésért felelősi Dr. Garay Gyula. A. kiadásért felelős: a Szabolcsi Hírlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adank vissza. Nyomatott a Merkúr könyvnyomdában Nyíregyházán, Vay Ádám-utca 5. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom