Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 1-25. szám)

1933-03-02 / 2. szám

Nyíregyháza, 1933. március 2. Csütörtök : ^66. I. évfolyam. 2. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-u. 1. sz. (Városház épület.; Telefon: 77. szám. POLITIKAI NAPILAP Előfizetés 1 hóra 2 50 P. Negyedévre 7'50 P. Köztisztviselőknek 20% engedmény. Mégy pillérről beszélt vasárnap délután a Nyíregyházi Uri Kaszinó uj elnöke a Kaszinó tisztújító közgyűlésén. Négy olyan pillérről, amelyek nélkül nincs köz­életi tisztaság. Ez a négy pillér az emelkedett felfogás mindenben, a műveltség, az erkölcsi jellem és az áldozatos hazaszeretet. A ka­szinóban elhangzó vezéri szavak a mai magyar élet megújításának vá­gyából fakadnak és elmondjuk róla, hogy pillérei nemcsak a magyar uri kaszinók szellemi világának, hanem országoknak, társadalmak­nak, pillérei a jövő emberiségének, attribútumai emberi és magyar mi­voltunknak. A kényelmes fotöjök közé, a szivarfüstös előkelő tónusu termekben az elhangzó szavak élő fáklyaként lobogtak fel és egy pil­lanatra ugy éreztük, hogy a leg­nagyobb magyarnak, a Casinót ala­pító Széchenyi grófnak szelleme öltött testet a nemes igék zengé­sében, Ma, amikor a gyújtogató gyű­lölet rátörésére porbaomlott a büszke német nemzet elnöki palo­tájának aranykupolája, elég me­mentózás dübörög a fülünkbe, hogy életünk uj alapokra helyezéséről gondoskodjunk. A kaszinói életnek hivatása, hogy kiárassza a meg­újító szellemet, hogy akkumulátora legyen azoknak a villamos ener­giáknak, azoknak a lelki sugárzá­soknak, amelyek a nyíregyházi ka­szinó elnökének szellemiségéből áradnak. Az emelkedett felfogás, amelyre a szónok utalt, át kell, hogy hassa a családot, a közületet, az állam­polgárt. Hányszor érezzük, hogy alacsony, földszint járó indulatok, önző szempontok döntik el azokat a kérdéseket, amelyeknek megol­dásától magyar testvéreink javai, magyar testvéreink jövendője függ. Emelkedett felfogás-e az, mely tár­sas összejöveteleinket, tanácskozá­sainkat áthatja? Hányszor érezzük a szenvedély perzselő és harcra­ingerlő hevét, amikor egy-egy kér­désben vitatkozunk, akár felekeze­ti, akár politikai, társadalmi, mű­vészeti kérdésekről van szó. Hány­szor csal a vita már az első per­cekben indulatos és sértő modor­ba, hányszor süvit a szivünk felé a gűny mérgezett nyila, hogy az argumentumok nyugodt, emelke dett szellemű csatázása, helyett a durva szó erőszaka, a személyes­kedés megalázó sárdobálása döntse el a csatát. Ma már azt olvassuk egy budapesti pör adataiból, hogy csendes tanári termekbe is beron­tott a mérgezett levegő, ott is fo­lyik a felekezeti, politikai egyéni harc. Mi van odakünn, a viharral támadott fórumokon? Mit várjunk a kevésbbé fegyelmezett és isko Iázott pártok embereitől a szellemi harcok során, ha a nyugodt polgá Tiz helyen egyszerre gyújtották fel a német parlament épületét Németországban többé nem jelenhet meg kommunista sajtótermék Berlinből jelentik : A birodalmi gyű­lés palotájának égése ma reggelre ért véget. A tüzet sikerült teljesen eloltani s ma délelőtt a tűzoltók bevonultak a laktanyákba. Ma reggel nyomban meg­kezdték a szakértők az épület átvizs­gálását, nehogy esetleg egyes falaknak beomlása ujabb szerencsétlenséget idéz­zen elő. A megkezdődött tűzvizsgálat során megállapítást nyert az is, hogy olyan nagy mennyiségű benzin kellett a tűz előidézéséhez, hogy azt egy ember semmi körülmények között sem vihette be az épületbe s a tűz keletkezési helyeiből az is nyilvánvalóvá vált, hogy a gyuj­togatást legalább 10 ember végezte. A gyujtogatást csak olyanok végezhették, akik az épület beosztásával teljesen is­merősök voltak. Az elmúlt éjszaka a külföldi sajtó képviselőit hivatalosan tájékoztatták a gyujtogatással kapcsolatos helyzetről s a hivatalos nyilatkozat legfontosabb része az volt, hogy többé kommunista sajtó­termék nem jelenhet meg Németor­szágban. Szerda éjjel a rendőrség széleskörű razziát rendezett s nemcsak a kommu­nisták párthelyiségeiben és magánlaká­saiban, hanem másutt is alapos ház­kutatást végeztek. Több mint 200 em­bert vettek őrizetbe a razzia során. A Rosenthaler uton levő egyik zsidó teaházban ma reggel 30 külföldit vettek őrizetbe, akiknek nem volt tartózkodási engedélyük. Hamburgban tegnap zavargás volt. Egy rendőrtisztviselőre 8 lövést adtak le, A rendőrtisztviselő állapota súlyos Hagenben 32 kommunistát vettek őrizetbe. Dortmudban 46 embert tartóztat­tak le. Egész Németország területéről érkez­tek hírek kisebb-nagyobb összetűzések­ről. A rendőrség erélyesen folytatja a kommunisták ellen megindított eljárását, mindenütt számos letartóztatás történik s igen nagy mennyiségű röpiratot fog­laltak le mindenütt. A rendőrség rajta­ütésszerűén végzi a kutatásokat. Wonnesből jelentik. Wassen kom­munista vezért letartóztatták s őrizetére 3 rendőrtisztviselőt rendeltek ki. A kom­munista vezér őrizet ellenére is meg­szökött. A rendőrtisztviselőket nyomban felfüggesztették állásuktól. Cáfolják Hitler római látogatásának hirét Párisból jelentik: Erősen tartja magát az a hir, hogy Hitler a leg­közelebbi napokban látogatást tesz Mussolininál. Ezeket a híreket most Rómából megcáfolják s kijelentik, hogy senki sem tett lépéseket Hit­ler római látogatása érdekében. Berlinből jelentik: Hivatalos he­lyen semmit sem tudnak arról, hogy Hitler Rómába szándékozna utazni. Hóman Bálint kultuszminiszter elismerő irata Liptay Jenőhöz Hóman Bálint kultuszminiszter Liptay Jenő kir. gazdasági főtaná­csost elismerő irattal tüntette ki azért az egész országban szinte páratlanul álló hazafias áldozat­készségért, amellyel Pazony köz­ségnek óvodát adott. Az elismerő iratot ma délben Mikecz Ödön dr. főispán, Virányi Sándor alispán és Tesléry Károly dr. kir. tanfelügye­lő adták át Liptay Jenő lakásán a kitüntetett kiváló férfiúnak, aki­nek nemes jósága fényes példája a tettekben megnyilatkozó hazafi­ságnak. Herriott újra előveszi a hirtenbergi ügyet Párisból elentik. A kamara legkö­zelebbi külügyi bizottsági ülésén Herriot ismét elő akarja szedni a hirtenbergi fegyverszállítás ügyét s állítólag leleple­zésekre készül. Öngyilkos házaspár Budapestről jelentik. Auerbach Fé­lix egyetemi tanár és felesége megmér­gezte magát. Mindketten meghaltak. Tettüket gyógyíthatatlan betegség miatt követték el. A kormány a cukorrépa értesitéséről tárgyal Budapestről jelentik : A földmivelés­ügyi minisztériumban ma délelőtt Kállay Miklós kereskedelemügyi miniszter eí­nöklésével tanácskozás kezdődött a cu­korrépa termelés irányítása, főként pe­dig értékesítése ügyében. Az értekez­leten az érdekeltségek és pénzügymi­nisztérium kiküldöttei is részt vettek. Kállay miniszter meghallgatta az ér­dekeltségek álláspontját. A jelek azt mutatják, hogy a tárgyalások rövidesen kedvező eredménnyel fognak zárulni. Merénylet a párisi román követség ellen Párisból jelentik. A román követség ellen az elmúlt éjszaka ismeretlen tet­tesek merényletet követtek el. A követ­ség épületeinek ablakait beverték, a falakat pedig vörös festékkel bemázol­ták. A tetteseket a kommunisták köré­ben sejtik. Japán ellen diplomáciai bojkot készül Londoni jelentés szerint Cecil lord akciót indított népszövetségi és népszövetségen kivüli körökben annak keresztülvitelére, hogy va­lamennyi [állam hívja vissza követeit Tokióból. Ettől reméli azt, hogy Japán észre tér s megszünteti a tá­madó hadjáratot. rí gondolkodás, ha a középosztály választékos harcmodora, nemes lel­ki forrásból formálódó stílusa he­lyett a szavak válogatatlan csatá­jának hevében torzul el arca az irodalomról, szellemtörténeti áram­latokról vitázó uraknak is. A műveltség, az erkölcsi jel­lem, az áldozatos hazafiság szelle­métől áthatott magyar társaskörök nem fognak az utolsó pillanatban megfeledkezni arról, hogy most, amikor a nyugaton tomboló szen­vedélyek lángja már-már a mi egünk szélén is ott piroslik, elér­kezett az utolsó óra az akcióba­lépésre. Ki kell nyitni az emlege­tett szellemtől áthatott társaskörök ablakát, hadd áradjon ki belőlük a tisztító erő, a lélek hevülete, hadd nemesítse meg ezt a válság­ba sodródó niagyar közéletet a jobbak, a nemesebbek lelkének pünkösdi tüze. De a nyitott abla­kokon áradjanak be a vergődő magyar élet megoldást kérő pro­blémái, kongjon be a zárt termek­be ennek a fergeteges életnek vészharangja, lépjenek aktivitás te­rére a szellemi élet fenköltebben gondolkodó komoly, humanitásai és tisztult hazafisággal áthatott ve­zérei, hogy segítsenek a szószék­nek, a politikai és társadalmi har­cok vezéreinek, a nemzetnevelői gárdának, a tisztultabb célkitűzés­sel küzdő becsületes magyar saj­tónak a megváltás most meginduló ujinagyar, ujemberformálásában. \ Ára 10 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom