Nyírvidék, 1933 (54. évfolyam, 26-47. szám)

1933-02-12 / 35. szám

1933- február 12. mffiMHMHHI JSfrÍRYIDÉK. á Liplsy Olga-óvoda ünnepélye A közgyűlés után nyomban kez­• deté.t vette az óvodai "ünnepély, amelyet a ref. iskolai gyermekkar éneke vezetett b§, Vincze Titusz vezénylete miete'tt. A jói "sikerült énekszám után Kozma Tibi lepett, helyesebben emelkedett az elő­adói pódiumként használt asztalra és némi lámpalázzal - küzdve üd­vözölte a megjelent vendégedet. Természetesen óriási sikere volt. Liptay Jenőnét Maíuczki 'Mag­da egy szép cserépvirággal 'köszön­tötte, míg Liptay Jenőt a bátor lellépésü Hajdú Berti üdvözölte. Mindkettőjüket megdicsérték. Ez­után a .gör. kath. énekkar adott elő egy darabot, amelynek a cime »Ének a Jótevőhöz*. A szép ének után Nyerges Ferenc ref. lelkész emelkedett szólásra és a követke­zőket mondotta: Leleplezik néöai Liptay Olga arcképét Méltóságos A s szonyoni! Méltóságos Uram! Az előttem szólók már vaia meny­nyi virágot letépték az elismerés fájáról, nekem már csak a levelek .piaradtak meg. De ezek a levelek is elegendők arra t hogy belőíük her­vadhatatlan zöld koszorút fonjak annak az eszmének a dicsőítésére, ameiv eszme vezette Méltóságto­jfeat ennek a k ufturerődnek a meg­alapításánál. A gáncsoskodók mond hatják, «ogy könnyű Liptayéknak, hiszen gazdagok, a sár is arannyá válik kezükben, azonban m jói tudjuk, hogy ezt a gazdagságot és ezt h lehetőséget hosszú évtizedek kitartó munkája, lankadatlan szor­galmi, törhetetlen ereje és igyeke­zete hozta létre Isten különös ke­gyeimébői. 'A Mindenható acfta ke zükbe ezt az erőt és áldozatkész­séget. hogy képesek legyenek em­bertársaik megsegítésére. Negyvenöt esztendővel e?e!5tt az ő házukban is volt gyermekka­caj s ennek a klacagásnak a szivár­ványa rózsaszínű jövendőt ígért a szülők leikének. De nemsokára elnémult a gyermekkncaj, hogy so­ha bc. nem gyŐgyuló sebet ejtsen a Szülők szívén. És most, majd­nem félszázaddal "azután, a gyér mekek ártatlan tekintetén keresz­tül megszólalt a z Isten: — »Épitsetek hajlékot az ártat­lan gyermekeknek és nevezzétek -ezt a hajlékot Olga-óvodának, hogy elhunyt kisded gyermeketek széliem 1- itt éljen a többi' Ifi tat­. Ian léiek között.« A beszéd befejeztével lehűli a lepei néhai Liptay O'ga arcképé­ről. A kép egy négy esztendős Szép kisleányt ábrázol" kisbabává; "B kar­ján. A Liptay-házaspár zokogva fo­gadja a részvét és együttérzés fe­léjük áradó megnyilatkozását. Egy kis óvodás, névSzeririt Nagy Kató formás kis versecskét irrtéz a leleplezett arcképhez, majd a gör. kath. gyermekkar énekel a egy hazafias daflt s ezzejf a megható . ünnepség végetért. Az óvoda ve­zetője. Gesztelyi Nagy Máit 1 óvó­: nő fogadta ezután a megérdemelt gratulációkat a jól sikerült ünnep- I ség megiendezéséért. Az ünnepségre felvonult a nyir­pazonyi "leventék "diszs zaka za. Ka­lapos István gör. kath. tanitó, -le­vente főoktató vezényletével to­vábbá a helybeli önkéntes tűzoltó egyesület tagjai "Buráfy 'János pa­rancsnok vezényle ével, va amint az elemi' iskolák növendékei. Ebéa a Berta-tejepeit Az ünnepség után á Liptay-há­zaspár a Liptay Jenőnérői elneve­zett Be.ta-telepen vendégül látta . a megjelenteket. Az első fe köszön-> tőt Mikecz ödön dr főispán mon­dotta, Liptay Jenőnét éltetve, aki nek megértő asszonyi szi v-e és női­ségében rejlő konzerváló ereje tette lehetővé, hogy egy férfi eg'ész éle­tének ''munkaeredménye ebben törhetetlen formában megmaradjon. Minden arcképnél maradandóbbak a Liptay-házaspár alkotásai, ame­lyeknek közös forrása, közös gyö­kere az emberszeretet: megoSzta. m ama van s intézményekkel segí­teni az elesetteken. — Énekes Já­nos pápai prelátus az óvóda esz nvéjének keletkezését már abban az időben látja, a^nikor a 17 esztendős Liptav Tenő több test vérévei együtt árván maradt, a rokonok közül sen­ki sem segíti "s neki ícefí az egész családról gondoskodni^, testvéreit felnevelnie, férjhezadnia. Liptay Jenő megmutatta, hogyan keli az életet felfogni. Szorgámáv-ai, fel­tétfen megbízhatóságával mind járt elnyerte elöljáróinak, felette sernek bizalmát. Sokat tanult és még többet tanított. Egész nemze­dékeket nevelt fel a gazdasági tu­dományokban. Nézzék meg ezt a gyönyörű telepet, a dúsan termő szőlőtőkéket, gyümölcsfákat, feny­vest, ligetet, faiskolát, borpincé s zetet, ezt mind ő teremtette a si­vár homokból, úgyszólván semmi­ből. Ma már tudósok tanítják azo­kat az eredményeket az egyeteme­ken. amelyeket Liptay Jenő gya korlatban már régen elsajátított. Mondhat bárki "akármit, annyi bi zonyos, hogy Liptay Jenő a maga körében megtette a kötelességét. Az ő szorgalma, becsületessége és tanulékonysága tegyen az a Szel­lem, mely irányítsa a uj intéz mény működését, az Isten éltesse Liptay Jenőt! — Ezután Nyerges Ferenc ref. lelkész Míkecz ödön dr főispánt, Tóth György gör. kath lelkész Énekes Jánós pápai preíá­tust„Kausay ödön főszolgabíró a megjelent lelkészeket és községi elöljárókat, Tóth Illés gör. kath. tanitó Tesíéry Károly dr tanfel­ügyelőt, Mikéez László dr "Gesz telyi' Nagy Márti óvónőt, Gesz­telyi'Nagy László Mikecz ödön dr főispánt. Márton Miklós kisgazda a Liptay-házaspárt köszöntötte. — Utóbbi a következő szavakkal fe­jezte be hatásos beszédét: »Alá­zatosan megköszönöm Nyirpazony egész népe nevében a gyönyörű (óvodát s kívánjuk, hogy az az ősz korona még sokáig disze'eghessen a Méltóságos IJr és Méltóságos Asszony fején.« A pompás ebéd a .'egkedélyesebb hangulatban ért véget. Meghívó. A Szabolcsvármegyei Turáni Kör Általános Közművelődési Egyesület 1933. évi február hó 25 én (szombaton) délután 6 óra­kor egyesületi helyiségében rendes évi közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Tisztviselői jelentések. 3. Pénztári kimutatás és szám­vizsgáló bizottsági jelentés az 1932. évről. 4. Költségvetés az 1933. évre. 5. Megüresedett tisztviselői •állások betöltése. 6 Esetleges indítványok. Nyíregyháza, 1933. február 4. Dr. Klekner Károly 527 2 elnök. A Nyírvidék hadirokkant postája Rovatvezető: Sándor Dezső ügyv. •í­Mulífreu hadirokkant 'postánk a rovatvezető ügyv. igazgatónak be­tegsége miatt" eimaratff. II. Vármegyei és városi csoportunk folyó hó" 26-án délelőtt I 0 órai kezdettel a városháza közgyűlési termében tartja meg rendes évi közgyűlését, amelyen az OrSz. Köz­pont is képviseltetni fogja magát. Ezen közgyűlésünkre minden hadi­gondozottat, csoportunk pártfogóit és jóakaróit, ezúton is szeretette^ meghívunk. 1 III. Honsz megbízott (íáva Gáván csak fiók alakítható. Utasításunk­nak megfeleíőleg az összes járás községek egy meghatározott napon gyűlésre hivandók össze, amely gyü lés kimondja, a járási csoport meg­alakulását. A járási csoport disz­efnököket választhat, a tisztikar áu egy e'nök egy ügyv. igazgató, két alelnök, egy titkár, két e lenőr, há­romtagú számvizsgáló bizottság és egy pénztárnok. A csoport választmánya a tagok számarányához képest 10—40 "lg terjedő tág és póttagból áí'. Az alakuló gyü'ésrői jegyzőkönyv ve­endő fe.^ kmery három példányiján elkészítve, ugyancsak a tagok 3 példányú névjegyzékével együtt, a vármegyei csoportunkhoz, továb­bi "intézkedés végett beterjeszten­dő. A szervezési munkájához sok si­kert kívánunk. ÍV. A rokkan ttörvé.iy. A rokkanttörvény teljesen ké­szen van annak intézkedései folyó hó 6-án este a Gellért-Száüóban Budapesten lettek ismertetve a fő­rendiház és képviselőház tagjai előtt. Az előjelekből ítélve, a tör­vényjavaslatot a miniszteielnök ur a napokban a ház elé terjeszti, amikor is azt a képviselőház hon­védelmi bizottsága veszi tárgyalás alá. amely bizottság munkája után., még február közepén fogja a 'kép­viselőház a törvényjavaslatot le­tárgyalni. A Gel ért Szállóban tar­tott értekezle ten csoportunk kéré­sére a résztvett dr. Éber Antal vá­rosunk Szeretett képiselője is, akitői "ígéretet nyertünk arra, hogy jogos és i^azíágos kéréseinket az Országgyűlésen támogatni fog-, ják ' ' • ' Nincs kétségünk aföott, hogy a magyar tö'vényhozás tagjai a leg­nagyobb Szere ette! és m-egértéssei viseltetnek a jobb sorsra méltó hadirokkantak, özvegyek és árvák szeie.icsétlen ügye Lányában s így meggyőződésünk, hogy a folyó hó 6-án megtartott értekezleten elő­adott anyagot a legnagyobb fi­gyelemmel és érdeklődéssel hal gat­ták meg. ame ynek következménye lesz. hogy valóban egy mindnyá­junkat kielégítő rokkantt örvény végre meg fogja hozni a jobb sorsra mátó s az efmu't 14 év alatt oly sokat Szenvedett hadirok? kanták,' özvegyek és árvák lelki nyuga'imát, mindennapi' kenyerét. V. Nyírbátorban megalakult a HONSz nyírbátori járási csoportja, amely ügyeinek vitelével a várme­gyei csoportot bízta meg. Üdvözöl­jük á csoport minden egyes tag­ját s az uj vezetőség .munkájára igaz*. Isten áldását kérjük. VI. bz. L. Tiszalök /evetére növi déri válaszolok. Minden családba* kell egy rossznak leírni, így v»n ez a hadigondozottak családjában is. Sajnos vannak olyan hadirok­kant tisztek, akik magasabb ál­lásban elhelyezkedve, nem 'gondol­nak többé "azokra ) akikkel" együtt töltötték harctért idejüket, a pat­kánylyukakban. Szégyenük, hogy hadirokkantak, nem" viselik a 'ha­dirokkant jefvényt nem támogat •ják a voi't bajtársakat, sőt akadályt gördítenek a hadigondozottak jo­gos kívánságai "elé. Ezekben nincs sziv.. nincs bennük félek, nincs bennük s zeretet v ezek á mai kor gyermekei, akik mmden lelkiisme­reti furdalás nélkül, saját önző céljaikat óhajtják előmozdítani. Igaz._ hogy ilyenek kevesen van­nak, ezekkel szemben, mint a büszke tölgy s pont a Szikla, erős, rendíthetetlen bátorsággal "keli szembeszállni s mindent el kefl kö­vetni árra, hogy visszatérjenek ar ra a z utra, amelyet ezelőtt 16 év­vel elhagytak. Ne nehezteljen ezek­re, imádkozzon énettük^ az Úr­hoz ,mondván »Uram bocsása meg nekik, mert nem tudják^ m^fe cselekszenek.® M. Kir. Földművelésügyi Miniszté­rium által engedélyezett ingatlan­forgalmi adás—vételi irodáta Zrí­nyi Ilona-u. 8- sz. a. Kaszinóval szemben. — Autóhasználat díjtalan. A város legszebb részén, főutca mentén, modern 3 szobás, előszoba, konyhás ház, nagy virágos .udvar, baromfi udvar és külöm nagy kert, termő nemes gyümölcsfákkal, al­kalmi ára 16.000 P. A város belterületén, főutca meg­lett 2 szoba konyhás ház 1800 P-ért megvehető, 1200 pengővel átvehető, a többi tetszés szerint tör­leszthető. Máv és Nyvkv. pályaudvarok kö­zötti részen 2X1 6zobás konyhás modern ház 2200 P-ért alkalmi áron megvehető. 3 hold szöllő modern lakóházzal a várostól 1 km-re 2000 P alka mi áron megvehető­2 hold föld a városhoz nagyon közel sürgősein alkaTmi áron eladó, telkeknek is parcellázható. Ezen kívül több kisebb-nagyobb földbirtok, szőllő, ház, házhely al­kalmi áron eladó­Autóhasználat díjtalan 1 532-2 12 fillérért már tartós illatú kitűnő minőségű Kölnivíz kapható * Városi Illitszerirban Zrínyi Ilona-utca 6. szám. (Kaszinóval szemben.) Szájviz, borotvakrém kirté.-ve, kéz­és arcfir.o nitó kréméi, speciális készítmények olc3Ó beszerzési helye

Next

/
Oldalképek
Tartalom