Nyírvidék, 1933 (54. évfolyam, 26-47. szám)

1933-02-12 / 35. szám

8 február íz. Liptay Jenő és neje, néhai gyermekük emlékére, óvodát építtettek Nyírpazony községben A nemesleM alapítványi díszes ünnepség keretében veüe át a köK-ég Lélekemelő, magasztos ünnepség Színhelye volt hétfőn Nyírpazony község. Ekkor adták át rendelteté­sének az újonnan épü£. községi óvődát, amely teljes egészében Liptay Jenő m. kir. gazdasági fő­tanácsos nyirpazonyi földbirtokos és neje Szül. Szilvássy Berta áldo­zatkészségéből létesült. A község életében oly nagyjelen­tőségű ünnepen a helybeliek soka­ságán kivüt Mikecz Ödön dr. főis­pán. Énekes János pápai prelátus prépost-kanonok, Mikecz László dr vármegyei 'főjegyző, Kausay ödön járási 'főszolgabíró, Tesléry Ká­roly dr kir. "tanfelügyelő Geszt eíyi Nagy László dr, a Duna—Tisza­közi Mezőgazdasági Kamara igaz­gatója „Tóth György gör. kath." lel­kész, Nyerges Ferenc ref. lelkész. Szakolyi András községi főbíró, Klár Miklós földbirtokos, Ballá János főjegyző és Koztna Ferenc adóügyi jegyző jelentek meg, akik az ünnepeitekkei szemben foglaltak; helyet a közgyűlési zö dasztai kö­rűi. Liptay Jenő és felesége mel ett ott láttuk az ünnepeltek rokonsá­gát akik mindannyian megilletődva várták a közgyü'és megnyitását. Kevésset 10 ora után felhangzott a Himnusz ameíyet a helybeli gör. kat. gyermekénekkar adott elő Szép betanulásban, majd Balfa Já­nos községi főjegyző emelkedett szólásra és a következő Szavakkai üdvözölte a megjelenteket: A Vendegek üovözIísí Méltóságos Uraim! Mélyen Tisz­telt Ünneplő Közönség! A min 'sötét,, kietlen m agyar éj­Szakában a; jövőben vetett erős hittel és Szeretettel 'üdvözlöm Önö­ket Nyírpazony község közönsége és a nyirpazonyi 'községi óvoda fel­ügyelő bizottsága nevében. Erős a hitem a s 0k-sok mi "hó magyar testvérem által 'álmatlan éjszakákon oly epedve várt virradat közeleg. Ezt hirdeti, ezt tolmácsol­ja ez a mai összejövetelünk is. Mert akadnak, a mai nehéz vi­szonyok között is áldozatos imiagyar szivek, akik megsejtik — isten adta sugalatra a zt, —hogy imiké­pen lehet elősegíteni, "téglát tég­lára hordva — a magyar feltáma­dást. Bizonyítéka az önök itt léte annak, hogy a magyar falu, — amelyen keresztül keŰ felépülni a boldogabb magyar jövőnek is, — nincs magára hagyva s a falusi kisemberek sorsa jó kezekben van letéve. .Amikor a magyar kultura ünnepéről van s-zó, összedobban minden magyar Sziv„ nincsenek vá­laszfaiak.. egycéi érdekében dolgo­zik minden magyar a maga helyén a tehetségé szerűit. Községem határát nem áldotta meg az Isten bőventermő földek­kel.. 'Itt a nyírségen a sovány ho­mokból mindig nehéz munkával kellett a mindennapi kenyérnek va­lót kiharcolni. Ezért van az, hogy ez a nép soha sem volt elkényez­tetve a jómódtól. Nem békétlenke­dik most sem, m'Srt bele nevelő­dött vérébe ősidők óta, hogy csak fáradságos, de becsületes munká­val, a végtelenségig menő takaré­kossággal 'keli magát fenntartani. Ennek tulajdonítom!, hogy a város közelségének efer.é'e itt a té\ tanok soha sem találtak ta'ajra, s hiszemj hogy ezután £em fognak. A veze őség ugy mint a mult'an, a jövőben is biztosan számíthat köz. ségemre, s kérem arra Méltóság­tokát, hogy községemet további jóindulatukban raegta tani szíves­| kedjenek. Nyíregyházán min'dig voltak a múltban is jósztvüek,- akik a kui­turáért áldozni tudtak, ezt bízó- 3 nyitják 'az egyházak "és az iskolák j a községben s js van a "község í szegénysége ellenére. Engedje meg * méltóságos Liptay Jenő ur és a z ő i mindenben segítő társa és sugai­rnazója, a Méltóságos Asszony, J hogy a mai ünnepélyes alka omrnáí f üdvözölhessem s egyben kérjem, ; hogy tartsák meg további jóindu­latukat ezzef a községgel'és annak fekosaisai "Szemben. És ezzel Szenr jj ben csak 's 0ha el nam muló há- i Iánkról és Szeretetünkről biztosit- i liatomi s kérjük Isten áldását mun- J kásságukra. Az Isten hozta kedves vendé­geinket. A íc-tszéssei -fogadott üdvözlés után Szakolyi András a Magyar Hiszekegy szavaivaf megnyitja a közgyűlést és a jegyzőkönyv hite­lesítésére Vincze "Titusz és Vass János képviselőtestületi tagokat kéri fel. j Ltptay Jenő átidja az óvodái a községnek Ezután Liptay Jenő emelkedik szólásra és az ünneplő közönség engedélyét Síé rí hogy magas ko­rára vaió tekintettel áz átadási be­szédét ne Személyesen mondja ei, naneim a zt Felolvashassa. A köz­gyűlés Közönségé ehhez természe­tesen hozzájárult, mire Hermlt Ja­kab titkár felolvassa az e mondan­dó beszédét, amely a következő­képen hangzik: Tekintetes Képviselőtestület! Mélyen Tisztelt Ünneplő Kö­zönség! Ebben a nekem nagyon kedves és fölemelő pillanatban ugy érzem, hogy azokkat a földi javakkal, imielyekkei a Mindenható Isten ke­gyelme megáldott, nem sáfárkod tara, hűtlenül. Legalább is igye­keztem, hogy a reám bízott érté­kek ha csekély is, de namies kama tokát hozzanak. Szivem 'és lelkem me'eg szerete­te elsősorban is a kultura felé fordult, véges erőmmel ennek fej­lesztésére igyekeztem közremüköd m "fajunk e'rdekében, mert szent meggyőződésem, hogy a tudás a legnagyobb hatalom, és szükséges, hogy minél "több intézmény ter melje ezt a hatalmat. Ezektői az érzésektől áthatva emeltettem a -jövendő reménység­ért a (magyar kultúrának ezt a kis Szentélyét is^ melynek ünnepélyes fela\a,ására itt mo't összegyűltünk. Legyen ez a kisdedóvó intézet a mindent átfogó bensőséges Szere­tetnek hajléka, a zsenge gyermeki léleknek ápolója, fejlesztője, a ma­gyar élniakarás vágyának és érzel­meinek csirába szökkentője. Engedjék meg kérem, hogy e szép alkalommal a szivemre tolu­• ló kegyeletes érzéstői meghatva, ezt a kis intézményt megboldogult de felejthetetlen kislányunk emie­kére Olga óvodának keresztelhes­sem ei, melyet ezennel átadok az elöljáróság gondozásába. Végül életem alkonyán szent alá­zattat "fordulok hálás köszönettel az én jóságos Istenemhez, hogy megengedte érnem a m ai nap örö­mét is és kérem, hogy árassza ei minden áldásává!. Szegény fö'dre sulytott nemzetünket, adjon- neki Jobb jövőt. A lelkes éjenzéssei fogadott be­széd után "Szakolyi 'András elnök hálás Szav-akkai köszöni meg a Liptay-házaspár nagyu 1 ájándé ,"it és a község nevében kötelező ígé­retet tesz ( hogy ezt az intézményt abban az emelkedett szel emben fogják vezetni^ mint amilyen szel­lem vehette az alapitókat. MOcecz ödön úr főispán f^széde Mikecz ödön dr. főispán intéz ezután beszédet az alapító házas­párhoz : -— Azt hiszem — mondotta —• hogy ebben a nehéz télben kevés ilyen Szép ünnepség akad CSonka­Magyarországon. Az a Munka, a mellyei ennek a szép intézmény­nek alapjait megyetették, messze jövőre van kihatással. Ezeket a gyermekpalántákat van hívatva megerősíteni testijén és lélekben, hogy majdan, kitartó, derék polgárai legyenek a magyar ál-amnak. — Akik ezen a közgyűlésen megjelen­tek, majdnem kivétel' nélkül kap­csolatban vannak a földdel, "tud­ják, hogy mit jelent a szántás, vetés, napsugár, eső s hogy mind­ezek után jön a munka gyümölcse: az aratás. A megélhetés gondja sok keserves munkával terhelt na­pot -jelent, amelyek után azonban el kei! következnie az Isten áldá­sának. Ez megnyitó ilyén magve tést jelent, am 2l lyei ' a jövő nem­zedék boldogulásának útját indít­juk meg. Azt hiszem, hogyha m a akadt áldozatkész Szív, amely í yen nagy szeretetben nyilvánul meg a nép iránt, akkor az eredménynek biztosan ef keli' Következnie. Adja Isten, hogy ez a magvetés, a Lip­tay-házaspárnak ez a gyönyörű ál­dozatkészsége, meghozza a maga gyümölcsét. — önök 'pedig — for­dult a közönséghez -— hálával küldjék ide gye mekeiket, mert itt a keresztény erkölcsre, hazas zere tet:e és becsületességre fogják őket tanit am. A kormány háláját és köszönetét tolmácsolom az aapitó házaspár­nak és Isten áldását kérem rei juk. A gyermekszeretet apoíeózisa Lelkes taps és éljenzés kö'-ette a főispán sza vait, majd Tóth György gör. kath. lelkész mnadot­ta el beszédét. Nyíregyháziak találkozóhelye az atTmwireiii liaMMi MWgM^^ « » —' nm niMwasaaw István Király szálloda Budapest, VI., Podmaniczky-utca 8. (Nyugati pályaudvar mellett). Telefon (Interurbán) 202 4S., 294-34. Sürgönyeim : Hotelist, — Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Mirdea szobában közponii fűtés, hideg-meleg folyóvíz éj telefon. Lift. Sról<odában kávébá*. cukrászda és íocrász torem. -— A keleti pályaudvartól közvotlen villamos összeköttetés 2. és 46 os kocsikkal. 776—38 Gyökeres szőlővesszők, e em'gj és bo f-jok 'oj'ÍMtán leg­ol«ó! h,n Kállay Miklós bérgavda-Aginal, (• álio-e ojén, Sza'olc-niepryf k^ph-t K. a2! 2 — Ha Ráfaei volnék — mon­dotta többek között —- r.em kel­ti fene messze mennem témáért. Megiestenéim a gyermeks zere Ldt­nek apoteózisát. Íme itt van az elő téma: Amikor egy házaspárnak nem adatott meg a gyermekáldás boldogsága s kárpótlásü, vigasz­talásul egy egész község gye.mik­seregét keblükre öle ik. Nmcs na­gyobb kinc.s a gyérmeimé', többet ér minden vagyonnál, de ezt csak azok tudják igazán értékelni, akik­nek nincs. Éppen Czért nam járunk el helytelenül, amikor ezt az ala­pítást méltóképpen megünnepel­jük, mert a szebb jövendőre ké­szítjük elő magunkat, amikor leg­féltettebb kincseink, a gyermekpa­lánt'ák megóvására átvettük ezt a szép intézményt. Sokat vesztettünk Trianon miatt, de egyet nem tud tak tőlünk elvenni: a magyar anyák termékenységét, ame lye, be­népesítik hajlékainkat. Isten áldja meg Liptay Jenőt és feleségét, óv­ja meg minden 'lesti "és lelki m próbáltatástói,"éjenek sokáig Isten dicsőségére és embertársaik boldo­gllására. A vármegye üdvözíaíe A Liptay-házaspár könnyezve, maghatot tan ha' lgatta végig a be­szédet, de meghatódott a közön­ség Is. Ezután Mikecz László dr vármegyei főjegyző hozza a várme­gye üdvözletét. — Az alispán ur megbízásából •— mondotta — nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy fezen a. közgyűlésen megjelenjek és meg­hajtsam a vármegye címeres lobo­góját Liptay Jenő és felesége előtt. Az ő életük nyitott könyv, amely­ből mindenki csak jót és szépet oJ. vashat. Komoly, nehéz munkában töltötték el égész életüket és céljuk az volt, hogy minél több jót te­gyenek embertársaikkal. Kívánom,, hogy az ő nemes tradíciójuk le­gyen ennek az intézménynek alap­ja. a mely így soha sem fog m eg r und ülni. A tanfelügyelő köszönete A vármegye üdvözletét lelkesen fogadja a közgyűlés, majd Tesléry Károly dr, Szabolcsvármegye tan­felügyelője szó-'at "fel. —A imagy-ar gyermekitevelés; ímegaiapitója Brunszwík Teréz, aki. a híres pestaíozzi "Jáno> pedagó­gustól tanult. Figyelme azok felé te; élődött, akiK anyaságuk mielett a létért is kénytelenek vo tak küz­deni. 'Az ilyen anyák gyei|mi?kei számára létesítette az első fővárosit óvódát, amelyet akkor angyalkert­nek hívtak, s amelynek ölyan nagy sikere volt, hogy a következő esz téndőben már n ujabb óvócla lé­tesült. Legyen ez az intezlmiény is elindítója egy vármegyei gyermek­nevelési 'mozga'omnak, óvónője pe dig nevelje a kisgyerekeket isten­félelemre, emberi ársai megbecsülé­sére és hazaszeretetre. Legyenek ebben segítőtársai " a felügyelő-bi*. zottság és községi elöljáróság. Ad ja Isten, hogy ez a hármas mun­kálkodás a kölcsönős megértés és szeretet jegyében folyjék. Sza­bolcsvármegye kitáiyi tanfelügyelő sége nevében pedig mély hálámat és köszönetemet fejezem ki az a'a pitó házaspárnak. A nagy tetszéssel "fogadott be­széd után Szakolyi 'András elnök megköszönte a megjelentek szí­ves érdeklődését és a közgyűlést berekesztette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom