Nyírvidék, 1933 (54. évfolyam, 26-47. szám)

1933-02-19 / 41. szám

% * !0 JNfYÍRYlDEK. 1933. febmár 19. APRÓ HIRDETÉSEK HMrtfai (K): 13 M ÜMr, anuUa tpvábU »zó « fifiér. Hir*rté»ek otáni értek­iáiéK. mtk rSemzbVft* hcUW«M acfett vátaMoteak. „Cim a kwéóMT«U»Ma* jtóaéoí MiMNkf* csak • fasrgsMran fektetetett szám bemondás eveién adfeattmir fi InMg n. Mi rt , Ngjr se apré, astet a aacv hintetéiek dfja a fetadátkvr Vidékré) t » yélba ytnt>ea <• bekWdfctiő a hirdetés ii<ja. A Up mejjeie­aM r»^án kfete.jAS MiMictoí a. Ml órái* kérjtis útadat MJI Volt Vásáriéren Betblen utca és Tokaji ut kOzOtt a házhelyek olcsóbbak lettek. Kedvező fizetési feltélelek, részletfizetési kedvezmények is, Megbízott: Nagy Sándor Ingatlan iroda Rózsa-tt. 2. DROflER 1 A szakba vágó cikkek beszerzésénél NE FELEDJE EL, HOGY A FÖLDES DROGÉRIA BETHLEN U. 2. sz. alatt a legrégibb és legjobb beszerzési Jorrás Telefon 148. í Nagy raktár FÉNYKÉPÉSZETI cikkekben 734-3 Kiadó május l-re. 4 szobás, hallos, összkom­fortos kü'ön álló kertes ház. Értekezni Ipán Hitelszövet^ ben Nyirvizpalota. 611—? 1000 pengö3 ház rész­letre és más ingatlanok el­adók Kerekes ügyvédnél A „Nyíregyházi Takarék pénztár Egyesület" bérháza^ ban egy 4 szobás és egy 5 s?obás lakosztály előnyös fellé,elek mellett kiadó. 638—1 Alkalmi vétel! Egy topolyabeiéles rnhisiekrény egy kihuzós ebédlő-asztal, két ágy és négy szék olcsón eladó. Cim a kiadóban. 707 Mátcius hó l-re keresek egy jóerkélcstt főzni tudó mindenest Cim a kiadóban. 760 Gyermekhez vagy kis­sebb házta; tatba ajánlkozik intelligens árvaleány. Lsh9­löleg vidékre vagy pusziéra Cim a kiadóban. 759-2 Udvari ! szobás, konyhás lakás 1 ére kiadó. Kctaii n. 34 sz. 708 Igen olcsó bérlet Ke­mecse községben 2 szobás, előszobás, konyháf, kama­rás lakóházam istálló, nyári konyhával 7 hold szántó­kaszáló belső-éggel májas 1-töl kiadom. Blasek ügyvél Kegy kalló. 627 Kérem azt az urat kivel f. hó 16 án lett volna ta­lálkám, adjon életjelt magá­ról. „Barna asszony" jeligére a kiadóban. 754 MegM/ható, tisztességes, takarításban jártas bejáró­nőt keres 1-ére Dr. Garay Selyem o. 5. 753-5 Árpád-a. 83 számú ház­ban egy szobi kony ás la­kás, melléihel)iíé j>ekk<<l s kis kertré szei március l-re kisdó. Tadakozódni ;,lehet Siíma Zjltánnál, a föpostán. 651-2 Három szo-bás hkás máj. 1-től kiadó. Szabó'es a. 19. 345 Háromszoba, előszoba minden mellékhelyiséggel elkü ónitett udvarban, tiszta lakás. Olcsó bérért kiadó. Bccsk&y-a. 57. Keresek megvéte're szép paplant, ug\ano;t kétszobás tiszta lakás kiadó Bocskav­otca 26 183 Ószőlő-utca legelején 45 szám, bárom szobás lakás nagy e'&szobával és mellék­helviféggel, 1333 <iu«d öl kertlel eladó. — Értekezni Ruzsonyi Pál üzletiben Bethlen-utca 1. 794 3 Kűlöabejaratn csinosan bútorozott tiszta szoba 1 rs kitdő. Honvéd-u 3. 790 Keresek 2000 P kölc-öat pénz bekebelezés által hizto­sitvt 7 % kamatot fíze'ek két évig A|ánlatokat „kettő­ezer ' jeligére az Ujságboltba kérek. 186 Egy 3 szobás ur'hkás mellékhelyiségekkel a Jizza András-otca 6, szsm alatt májúitól kiadó. Bővebbet a leánygimnáiiuabin 795 A város központjában uj, modesn 4 szobás téglából é(.ült sarokház, szép üzlet­helyiséggel igen jaiányos áron eladó. Cim a kiadóban. 7,2 4 szobás, egy 3 szobás lakás mellélhtlyiségekkel kiadó. Vécsey u. 24. 773 KIADÓ májusra különálló ház. Négy szoba, kél elő­szoba, viivezetékes fürdő­szoba, minden konfort. — Toldi otca 15. 783 1 Egy bükkfa háló és egy fekete ebédlő eladó. Rákóozi út 5. Az udvarban. 733-1 Károlyi téren kü' önbejá­ratn bútorozott szoba kiadó, úriembernek. Cim a kiadó­ban. fi Használt vagy épilkezé?­bői kimaradt parkettet ve­szek. Faragó uridivat üzlet,. 782 Egy szoba, kenyhi és mellékhelyiségből álló lakás azonnal kiadó. Vécsey-köz 13 ÍZ. 780 Árpaszalma, zabszalma, azéna, lednek takarmányrépa, tengeriszár nagyban és ki. csínyben eladó. Cim Főjegyző Nyirpazony, 735-1 Használt tfikrőket, tükörüvegeket minden mé­retben megvesz Fischer­tüköreyár, Kálvin-tér 2. 737-?' Kfilönbejáratu uri szoba 1-ére kiadó. Ugyanott prima házikoszt. Káliét u. 7. 727 Forgalmas vendég'őt át­vennék percenírd helyben vagy vidéien. Molnár. Hajda­dorog. 1017 Lóheremag eladó, pri ma, természettől arankamentes, mázsánként ab Kopícsapáti, P 110. pénz elő etst bekül­dése ellenében, vevő zsák­jában. Újhelyi Tivadar. — Kopócsapáti, Szabolcsmegye 281 Két szoi«s lakás mellék­helyiségekkel május l-re kiadi, Kótaji-o. 25. 180 Keresek május-a központ­ban lehetőleg mazános 3—4 szobás. íürdő-zobás lakást örvényszeki biró. Nidjr.n 18. 177 Alkalmi vételek. E.y SV2XÍ1/3 eredeti perzsarzőnyeg, — elsöri>nga márka. Egy kőrista hala­szoba, hozzi lósiór, matrac és seszkn. Egy 6 személyes ezüst készlet. Égy 6 sre-né lyes alpacca készlet. Egy ,,Snger" var'rgep Eges aitik Sbutor darabok. Egy ariszoba, köuyvszekrénj, íróasztal, asztal, síék. Egy gírzonsiota Ctillárok, olaj­festményét. Ef y antik zenélő óra, vi rin síb. Megbízáso­kat elfogadok ugy eladásra mint vitelekre a 1 gofgyobb ciszkrécó me'leit. Erdélyi János Bizományi lerakata Beth'en u. 2. 787 Jó házból valő flu tanoncnak felvétetik.— Hoffmann Adolf fűszer és csemege üzletében, Kiadó azonnal, vagy május 1-ére Báthori u'ca 26. s2. alatt két szép udvari szoba, előszoba, konyha és speiz, olyan nyugdíjas, vagy tiszt­viselő családnak, kik a csen­dességet szeretik. 778 Kiadó 3 szobás lakás emeleten, vizv. fürdőszoba, napos fekvés. Malom-u. 15. 743-1 Perfekt szobalányt kere­sek azonnalra vagy l-re. Komárominé, Villanytelep. 744-1 Kényelmes, cserépkályhával ellátott bútorozott szoba egy-két úrnak kiadó. Njirfa­utca 39. Egy szép tágas verandás modern szoba, konyha, speiz és fáskamarából átló lakás parkírozott udvarban' azon­nal, esetleg május 1-től kiadó. Csillag u. £>. 746-2 Mindenes főzönő március l-re felvétetik. Cim az Uj­ságboUtau. 170-1 Köi te-n. 3. szám alatt pgy kisebb lakás, kirakatos helyiséggel kiadó. 769 Különbejáratú bútorozott szoba kiadó. Szinház-utca 22. szám alatt. 768 Vécsei és Ér úlcai sarok­telek eladó. — Értekezni Szarvss-u. 57. 766 A város belterületén ház telkek, háló és ebédlő bú­torok, bank kassza, konzul tökör eladó. Értekezni lehet Ráktczi-u. 15. Dohánytőzsde Bútorozott szoba kiadó két úrnak teljes ellátással 50 P személyenkint. Boeikay u'ca ÍJ. 173 Hárem hold fö d, lakó­ház, szőlő, egy szabó gép eladő. Belső körút 17. 184 Egy jégszekiény eladó. — Kert-u. 48. 172 Megbízható, ügyes min­denes leányt keresek. Ugyan­olt szoba, konyha. kiadó. Nádor-u 3. 182 Oroson Simák-tanyán 350 mm. takarmány cukorrépa van eladó. Érdeklődni a helyszínen vagy Nyíregyháza Kálléi-u S7. 185 Újonnan épült 4 szokás, komfortos lakás magán nd­varral máj, l-re kiadó. — Értekezhetni Debreceni n. 10. 767 Keresek megvételre ab­solut tiszta használt hen­csert. Ugyanott nagy hangos gramafon olcsón eladó. Cim a kiadóban. 771 Ketlő szoba, konyha iro­dának is alkalmas májusra kiadó. Megiekinihelő dél­e. ölt Szinhái-u. 4. 178 Rendtrpalota mellett mo­dern báromszobás lakás mellékhelyiségekkel májas 1-ére kiadó. — Értekezni Vécsei-köz 4. 770 {.Ügyes, m?gbizhstó leány ajánlkozik mindenesnek vagy szobalánynak elsejére. — Káli 1-utoa 16. szám, ház­mesterné 1. 174 Üzlethelyiség, műhely, raktárnak allaim<>s helyi­ségek kiadólr, Besseuvet. tér 3. 793 Két szoba, előszoba, kony­ha, mellékhelységek vagy három szoba, konyha, mel lékhelyiségekből álló lakás jatányosan kiadó. Káliéi u. 54 sz. 789 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiii: Kiadó 1 és 1 szobás laká­sok. Eladó adómentes Lázak Holló u. 27. 179 Kiadó m^jus 1-től 1 szoba i koayha és speizbtl allo ut- ! cai lakás Bnza-u 11 szám alatt. Érdeklődni ngyanolt. i Két 2 szobás lakás máj, hó 1-ére* kiadó. Ugyanott bútorozott szoba kapható. Eölvös u. 8. 181 HA MÁR MINDEN REMÉNYSÉG! r.L­HAGYTA, PRÓBÁL­JON SZERENCSÉT A .NYÍRVIDÉK" NAPI­LAP APRÓHIRDE­TÉSI ROVATÁBAN NYÍREGYHÁZI ÚTMUTATÓ E rofstkan kőzött legkisebb hirdetés — 15 szóig minden további weó 19 fillér. 1 P 50 fiitér, Megvételre keresek modern lakóházat fürdőszobával, lehetőleg adómente­set, központhoz mennél közelebb. Cim az Ujságboltban. Biztosítási irodának alkalmas helyiség, kisebb és na­gyobb bolthelyiség a központban kiadó. Felvilágosítás Vay Adám-u. 9., bent az udvarban. 786-1 Férfi ruhaszövetek a legolcsóbban a Takarék-átjáró­ban. 76-4 Szabó-iparosok figyelmébe ! szövetek és bélésáruk legolcsóbban a Takarék-átjáróban szerezhetők bje. 777-4 Olcsóbb lett a cukrász-sütemény a Mignon-Cuk­rászdában, a Luther-palotával szem ben. Egy "tanuló felvétetik. 788-1 — 50 tiíiér egy fenykepievefezö­lap Csépány Jenő fényképész mű­termében (Bessenyei-tér 7., II. em.) ha egyszerre hat darabot ren del. Kiadó május 1-161 4 szo­ba, előszobás lakás. Körte­1 tea 18. 791 A üszalöki kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 7212-1932. tksz. ftrarttt hirdetmény kivonata. Az Országos Központi Hitel­szövetkezet végrehajtatónak Szent­péteri István és társa végrehaj­tást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következte­ben az Hjabb árverést 3400 P tőkekövetelés, ennek járulékai és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 60 P költség köve­telése és járulekai behajtása vé­gett, a tiszalöki kir. járásbíróság területén levő, Báj községben fekvő s a báji 241. sz betétben foglalt, Nagy Istvánná Kis- Erzsé­bet nevén álló A. I. 1—8. sorsz. 507/1, 508/1, 509/3, 509/6, 608/4, 664/4, 732/1 hrsz. 5 hold 724 • -öl terüleiü szántóra és rétre es 30/3948 rész közös legelő il­letőségre özv. Kiss Mihályné Bé­resi ílona bekebelezett özvegyi jogának sérelme nélkül 2400 (Kettőezernégyszáz) pengő becsér­tékben, mint ezennel megállapított kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az ár­verésnek Báj községházánál meg­tartására 1933. évi március hrt 16. napjának d. e. 11 óráját tűzi ki és az 1881. évi LX. t. c. 150. § a alapján a következőkben álla­pítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatla­nokat a kikiáltási ár kétharmadá nál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. t. c.. 26. §.); 2. Az árverelni szándékozók Kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek eiőieges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer-­vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési felteteleket aláírni. 3. Az aki az ingatlanért a kikiál­tási árnál magasabb ígéretet tett,, ba többet ígérni senki sem akar,, köteles nyomban a kikiáltási ár szá­zaléka szerint megállapított bánat­pénzt a kikiáltási ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908., XLI. I. c. 25. §,) Tiszalök, 1.932. december 31.. Kiss György sk„. kir. jb. elnök.. A kiadmány hiteléül:. Kovács Antal kezelő. 755-' ROPLAPOKAT feitünő Kivitelben Készít. a JÖBA-nyonwta, Hölgyek figyelmébe! Értesíteni a mélyen tiszíelt hölgyközönségei hogy hölgy fodrászatomban uj hölgyfodrászt alkalmaz­tam, mely a legkényesebb igényeket is kielégíti Kérem a mélyen< tisz elt hölgykö­zönség pártfogását annál is inkább, mert áraim ol­csók, a haj nem lesz el­égetve és a hullámok tar­tósak. — Kiváló tisztelettel. SZANTHÚ LÁSZLÓ, úri- és- hölgyfod:ász, Bencs László-tér 5. sz. Nyomatott Jóba EleS Iaptulajdonos köoyvoydmdájáíian, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom