Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 272-296. szám)

1932-12-14 / 282. szám

6 1932- december 14, A nyíregyházi kir, jár ás bíróság, mint telekkönyvi hatóság. Tk. 7544—1932. sz. Árverési hirdetmény kivonat fekete János és neje Sinka Ka­talin nyirpazonyi lakosok végrehajta­tóknak, Batári Mihály nyirpazcnyi lakos végrehajtást szenvedő ellen in éitott végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme követ­keztében az 1881 : LX. t. c. 144., 146. és 147. §-ái értelmében elrendeli a végrehajtási árverési 129 P 20 fill, költség követelés, és az árverési kér­vényért ezúttal megállapított 14 P 20 f, költség, valamint a csatlakozott nak kimondott Kereskedelmi és Ipar­bank b. t. 1606 P, Nyírvidéki Ta­karékpénztár r. t. 800 P, Magyar­Belga Ásványolaj r. t. 200 P, Sza­muely Lajos 80 P tőkekövetelés és járulékainak behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság te rületén lévő, Nyirpazony községben fekvő s a nyirpazonyi 4. sz. tkvi betétben A. 1. 11 -f 14 sor, 676, 791 és 899 hrszámok alatt felvett 3 kat. hold 1087 [>61 területű a Hasznosrét és Cserebokor dűlőkben fekvő, jelenleg Győri Albert nevén álló szántóra 1090 P kikiáltási árban, a nyirpazonyi 61. sz. tekkönyvi betétben A. I. 1—5 sorsz, 1470, 1471,. 1472, 1473/1 és 1473/2 krszámok alatt íelvett 1340 • öl területű a Nyulaska düllőben fekvő, jelenleg Győri Albert nevén álló kert és szőíőre 570 P kikiáltási, árban, a nyirpazonyi 213. sz. telekkönyvi betétben A. I 3. sor, 535, hrsz alatt felvett 605 • öl területű a Poroska szellő dűlőben lévő szántó­nak Batári Mihály tu ajdonát képező 5/7 részére 150 P kikiáltási árban, és a nyirpazonyi 445 sz. telek­könyvi betétben A. I. 1 — 3 sor, 157. és 158/1. hrsz. alatt felvett 1171 ••öl területü a Beltelekben fekvő, jelenleg özv. Bignió Jánosné Batári Róza nevén álló ház,, udvar és szántóra 2580 P kikiáltási árban. A tkvi hatóság az árverésnek Nyirpazony községházánál megtartá­sára 1932. évi december hó 28 napjának d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. évi LX. t. c. 150. § a alapján a kö vetkezőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabb áion eladni nem lehet. (1908. XLI. t. c. 26. §) A telekkönyvi hatóság azt a leg­kisebb vételárat, melyért az ingatlan az 5610—1931. M. E. sz. rendelet értelmében eladható, a következő­képpen állapítja meg: A nyirpazonyi 4. sz; tkvi: betét ben A. I. 811. és 14; sorsz. alatt felvett ingatlanokra, hat a csatlako­zottnak kimondott Nyírvidéki Taka­rékpénztár r. t. kérné az árverés megtartását, ugy a legkisebb vételár 1902 P 04 f,, ha Fekete János és neje árverést kérői kérnék az árve­rés megtartását, akkor 3349 P 40 f., ha a Magyar Belga és ásványolaj r. t. végrehajtató kérné úgy 3478 P 60 f:, mlg, ha a kereskedelmi és Iparbank r. t. illetve jogutóda kéri az árverés megtartását ugy I, bekez­désben foglalt irányadók. A nyirpazonyi 61 sz. telekkönyvi betétben A. I. 1—5. sorszám alatt felvett ingatlanra, ha a csatlakozott, nak kimondott Nyírvidéki Takarék­pénztár r. t. kérné az árverés meg­tartását, ugy a legkisebb vételár 1907 P 04 fi,, ha Fekete Jáncs és neje árverés kérők kérnék az ár­verés megtartását, ugy 3354 P 40 f., ha á Magyar-Belga Ásványolaj r. t. végrehajtató kérné,ugy 3483 P 60 f., mig a Kereskedelmi és Iparbank r t. illetve jogutóda kéri az árverés meg­tartását, az I. bekezdésben foglaltak irányadók. a nyirpazonyi 213. sz. tkvi be­tétben A. I. 3. sorsz. alatt felvett ingatlanra nézve, ha a csalleko zott­nak kimondott Nyírvidéki Takarék pénztár r. t. végrehajtató kérné az árverés megtartását, ugy a legkisebb vételár 1897 P 04 f„ ha Fskete János és neje árverést kérők kéinék az árverés megtartását, akkor 3344 P 40 f., s hi a Magyar-Belga Ásványolaj r. t. végrehajtató kérné, ugy 3473 P 60 f., mig ha a Kereskedelmi és Iparbank illetve jog­utódja kéri az árverés megtaitását, akkor az I, bekezdésben foglaltak irányadók. A nyirpazonyi 445. sz. tkvi be­tétben A. I. 1. és 3. sorszámok alatt felvett ingatlanokra nézve, ha a csatlakozottnak kimondott Szamuely Lajos végrehajtató kérné az átverés megtartását, ugy a legkisebb vételár 1927 P 04 f , ha Fekete János és neje árvetést kérők kérnék az ár­verés megtattását, ugy 2340 P 20 f, ha a Magyar-Belga Ásványolaj r. t. kérné, ugy 2469 P 40 f., mig ha a Kereskedeskedelmi és Iparbank r. t. illetve jogutódja kéri az átverés meg­tartását, ugy sz I. bekezdésben fog­laltak irányadók. 2. Az árverelni szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881, LX. tc. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le tenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállítón le­téti elismervényt a kiküldöttnek át­adni és az árverési feltételeket alá­írni. (1881. LX. t. c. ! 47., 150., 170. §§, 1908. XLI. t. c. 21. §.) Nyíregyháza, 1932. aug. 31. Dr. Süítő sk. kir járásbiró. A kiadmány hiteléül: Benedek kiadó. 6679 erejéig 1931. évi november hó 2ó. napján végrehajtás utján le­foglalt, 4990 P-re becsült ingó­ságok, u. m.: sertések, leienek, lovak, stb a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 25071/9— 1932. sz. alatt kelt árverést ren­delő végzése következtében Ujfe­hértó községben 1932. évi de­cember hó 16. napján d. u. 4 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1932. november L Dr. ZATHURECZKY ÁLMOS 2071 kir. jb. végrehajtó. Bernáth és Társa fióktelepe megnyílt a volt Hangya telep helyén a negyállomással szemben. A legjobb minőségű Borsodi szén 2'40 P, úgyszintén vágott fa házhoz szállifva 3 P Telefon : 444. (EXPRESS AJÁNLATI 9 téli divatcikkek és minden közszükségleti 9 tárgyak beszerzésére Minden malandó! Arany, ezüst örök ! Sr:s:/ r,í <Vral)8Czlnd0ínái Luther.utca 8. szám, Elismert szolid árak! Alapítva 1907. Órát, ékszert, ezöstnemiieket legolcsóbban Sándor Rezsőnél Nyíregyháza. Telefon 229. Karácsonyi Választékban Szolid szabott árak. — Sándorffy Nyirvizpalota. (Vasuti-út) I Régi üzletemet áttettem Bethlen u. 1. Városhftzpalota alá. Remek karácsonyi finom disunfitárgyak játékszerek szolid áruk, olcsó szolid árban. Ruzsouyi Pál sport és löszei• üzlete. Telefon 138. Elegáns ajándéktárgyak, pontos órák olcsón, óriási Ununr TocfUÚrok választékban I"<1 J CI ItfdllGlBIl órás és ékszerészeknél. Alapítva 1889. Telefon 298. 6674.? Legalkal­masabb sakk, dominó, valódi tajték és gyökér pipa. Sétabotban nagy választék. Olcsó árak ! Sándorffynál, Nyirvizpalota Karácsonyi NYÍREGYHÁZI ÜTMUTATÓ E rovatban közölt legkisebb hirdetés — 15 szóig — 1 P 50 fUiér, minden további «tó 10 fillér. A legjobb íokaj-hegyaljai szamorodni bor Führer Mfhály kő­bányatulajdonosnát (Nyíregyházán, Egyház-utca 24.) kapható, literen­ként 70 fillérjével. 5 literen leiüu vételnél megfelelő engedmény. 6453 10378—1932. vsz. Árverési trtröetmény kivonat A nyíregyházi kir. járásbíróság­nak 32530/2—1929. sz alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő vég­zése folytán Műszaki és Elektro­technikai Szaküzlet javára 148 P 91 f. tőke s jár. erejtíig 1930. évi március hó 5. napján végrehajtás utján lefoglalt és 3720 P-re becsült ingóságok, u. m.: bútorok, festmé­nyek, szőnyegek, stb. a nyíregy­házi kir. járásbíróságnak Pk. 28669— 1930. sz, alatt kelt árverést rendelő végzése következtében üjfehéitó köz ségben adós lakásán 1932. évi de­cember hó 16. napján d. u, 2 8/4 órakor nyilvános bírói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1932. december 1. Dr. ZATHURECZKY ALMOS 6683 kir. bir. végrehajtó. 10388-1932. végrh. sz. Árverési ttatetmény kivonata. A budapesti kp. kir. járásbiró­íWassermann Sámuel üveg és porcellán kereskedő cég Bencstér- Korona-épület. Karácso­nyig árait 10 százalékkal leszáll^ tóttá. 6404 «AMfÍW Ságnak 455261 — 1931. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást ren­delő végzése folytán „Futura 1' Magy. Szövetkezeti Közp. Áru­forg. javára 2621 P tófce s jár. Képkeretezéseket a legizlésesebb kivitelben és a legpontosabb összeállt á sban ké­szít Büliesbach Frigyes üveg- és. porcellánkereskedő, Luther-palota. 6680-3. Megkezdődött a nagy karácsonyi. maradék vásár HARTOS LAJOS férfi- és női gyapju-szövetek különlegességi áru. házában, Nyíregyháza, Vay Ádám­utca. 6364- ?• ri j-i ri n ri j-i • " - T - "' - • ^ ­i j_ü»­ri-rru-«-i r r» ri-- 1 • *" " ' "*** <• » -» » — — — • APRÓ HIRDETESEK Hirdetés" <*j: 10 szót* 81) Hllér, minden további szó 8 fillér. Hirdetések ntáiü érdek­lődésre euk Táia»zi>tíyeg bekSWése mcHett válaszolunk. „Cim a ki*rfóhiYata»«i jeteéss hirdetésekre csak a hirdetésen feltfintetett szám bemondása esetén adhatóak Íe!vi!A«oMtAst. ügy m apró, mint a nagv hirdetések dija a !®ladfcafc»r ffzetenift Vidékről levéftjélyegbcn is beküldheti a hirdetés dija. A lap megjelö­li sípján kózfesdd fcrdctéseket d. t. 10 óráig kérjök Íelídal. Magyar sonka­pác és egyéb huskonseiváló szerek legnagyobb be­szerzési lorrása BETHLEN-U. 2. Földes drogéria Telefonszám 148. 6678—3 Nevelönői áilást keres, gyermekszerető keresztyén úrilány. Cim a liadíbtB. 6583-1 Minden komfoitlal elegán­san berendezett különbejá­ratn szoba aiomal kiadó. Széehenyi-út 32. 6681 £g, éves elsőrendű asir­sertés eladó. Keskeny-u, 25. 1063 Udvarlót élktiti mindenes szakácsnőt keresek 15 re. Dr. Sjjitz Egyház d. 4. 1. em. Bejárónőt keresek 15 re. Deák Ferenc u 122. J072 Jókarban lévő antik ka­kukkos óra eladó. Holló u. 18. 6684 Keresek jól főiő minde­nest hossza bizonyítványok­kal. Károlyi-tér ÍJ. Dr Ré­6691 160 kgos fiatal zsireerléi eladó, Kótsji utca 42. szám. 2075 Város belterületén iöbb háztelek, bútorok, uj bank­kassza eladó. Értekezni Rá­kóczi n. 15. Dohánytőzsde. 2074 3 gyermek melé jobb le­ányt és fgy mindenes sza­kácsnőt tizenötödikére vegy elsejéie felveszek. Cim az Ujságboltban. 2073 Könyvek kötését jutányos áron végzi Jíba Elekköny­nyomdája és könyv­kötészete Nyíregy­háza, Széchenyi út 9 MjbbsWWI* JóH* EK** !*ptulftJ3oit©3 WSaTsísyGm^ái&ban N-yíregfyhSzín.

Next

/
Oldalképek
Tartalom