Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 272-296. szám)

1932-12-01 / 272. szám

Hyiregyhéza, 1932. december 1. # Csütörtök XiIII. évfolyam. 272. sz POLITIKAI NAPILAP Eitifiae*érni árak bdyben és vxWkrn : RV krm 2 P 5% f. - NegyeiJéws 7 P SO f. ggyro ára: hétkö znap 10 f., vMármp lf I. WmmBmmmnmmmmmmmmmKmmmmm Alapította : JÓRA EJ .EK Eektós nmtkaaM: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal címe • Saécke«|ri-út 9. szám. - Telefonszám: 1 39. Hirdetéseket az UjségboJt is felvesz. Bethlen-u. 2. Előre megérezte halálát és megrendelte temetését egy öregasszony Londonból jelentik: Huest Mária 82 éves Reginei (Canada)-beli la­kos eddig ínég soha nem hallott módon megérezte halált. Az öreg kisasszony ma délelőtt elment a temetkezési vállalkozóhoz, megren­delte a temetést, kiválasztotta, maja kifizette a koporsóját s nme hazaért a küszöbön összeesett és meghalt. A kiszállott bizottság megálfapitota, hogy nem öngyilkos Ságról, hanem hirtelen halálról van szó . A haláleset és annak körülmé­nyei 'az egész környéken nagy fel­tűnést keifettek. A sajóbábonyi csendőrgyilkos perének újrafelvételét kéri Mískolcró> 'jelentik: Váradi Im­re a sajóbábonvi csendőrgyilkos, akit a statáriáhs bíróság annak idején haláirá ítélt s akinek a kormányzó megkegyelmezett, most perénei: űrfelvételét kéri. Az a reménye ugyanis > hogy a rendelke­zésére álló ujabb ' bizonyítékok alapján esetleg enyhébben itéük meg bűnét. • Lelepleztek egy barlangban dolgozó pénzhamisító ban­dát Lonaonbót je er.tik: Cannon City ben egy jói megszervezett és technikailag jól felszerelt pénzha­misító társaságot lepleztek le, akik egy elhagyatott barlangban készítették hamispénzeiket és csak­hamar elárasztották vele a környé­ket. A hamisítványok egytől egyig jóf sikerü'tek. Nagy földrengés Chilében Londonból jelentik: "Chilében nagy földrengés volt. A lakosság között a váratlan föfdmegmozdulás nagy pánikot keltett- Fejetvesztve menekült mindenki a szabadba. — Iliabelben 12 ház dült össze, San Jüanban és Medozában szintén erő­sen érezhető volt a földlökés. Az elterjedt hírek szerint a földren­gés a késő éjszakai órákban megis­métlődött és Illabellben egy egész utcasor dőlt romba . A képviselőház mai ölése Budapestről jelentik: A képvi­selőház mai 'ülésén Sauerbon Ká­rolynak a levelét, melyben összefér­hetetlenségi bejelentést tett Beth­len István és Károlyi Gyula gróf elen., elvetették. Majd "Buchinger Manó egyik felszólalásában élesen kikelt a fascizmus e íen, megjegyez­ve azt^ hogy a fascizmus nemi egyéb mint a cárizmusnak "a visszatérése Pintér László munkát kért felszó­la'á^ában^ Fábián Béla a közterhek csökkenteset és a piacok megte­remtését sürgette. Hasonló érte. lemben szólott hozzá a tárgyhoz Malasits Géza is. Ezután számós interpellációt je­gyeztek be. A legtöbb interpellá­ciót Káliay Miklós dr földmfve­lésügyi miniszter kapta, összesen kilenc bejegyzés történt. A. miniszterek lázasan készülnek az interpellációkra. Nem feíeímeg az a hír, hogy Káliay Miklós dr földmiVelésügyí miniszter az inter­pellációkra való tekintettel maradt volna távol. A magyar-osztrák ke­reskedelmi tárgyalok kedvező mederben haladnak tovább s a szerződé-ek aláírására előrelátható­lag csak a jövő hét folyamán kerül sor, x ; i Politikai körökben hírek terjed­tek el a Ház foglalkoztatásáról és elnapolásáról, azonban ezt még il­letékes helyfen nem erősítették meg. Holnap négyszáz szegény gyermek kopogta! be ebédért a Jélelkű nyíregyháziaknál Holnap, december i-én, kará­csony hónapjában bekopogtatnak Hozzátok, jólelkű, áldozatos nyír­egyházi cSa'ádok, azok az éhező, szegény gyermekek, akiket a napi "ebédeltetésre vállaitatok. Szálljon lelketekre az evangéliumi szeretet békéje. A megsegített gyermek naponkénti 'látásából erősödjék meg Szivetekben a testvériség öntuda­ta- Szeressétek "a szegény magyar testvér éhező gyermekét. Árasszá­tok fázó leikére a szivetek, a jósá gótok melegét- Erősödjék négyszáz gyermek vendégül látásiban á ma gyar lelkek egybeforrásának ereje, a magyar testvériség, amelyet az uj idők uj apostolai hirdetnek. Négyszáz éhezővei léSz kevesebb, négyszáz család fájó sebeire bal­zsamot csepegtet az a tudat, hogy megosztják kenveröket, akiknek mia is megadatott a mindennapi "ke­nyér! Négyszáz fehér angyal szá'i a magyar éjben. Négyszáz gyermek megbékélt leikének áldó sóhaja. — Ha s 0k ilyen négyszáz család vol­na az országban, mint a vendéglátó nyíregyháziak^ nem kellene félnünk izgatóktól, nem kellene tartanunk Si-ociá is megrendüésektőí. Még lesznek uj "jelentkezők, Még lesznek uj áldozattevők, mert Tesjéry Károly dr tanfelügyelő gyermekmentő akciója még mindig tart- Mert lehetetlen, hogy csak négyszáz vendéglátó család volna ebben a nagy városban. Hogy csak négyszáz csa'ádban éi az inség­okozta lelki válság ismerete, a se* gités evangeliumi 'készsége. A Nyir­vidék vasárnap megkezdi a vendég: látó családok nevének közlését. Kiújultak a zsidóellenes za­vargások Varsóban Varsóból jelentik: A zsidóelle­nes zavargások még mindig tarta­nak. Ma délelőtt temették eiLem­bergben azt a zsidó diákot, akit a zavarvgások alkalmával leszúrtak. Amikor a temetésről visszafele iött a közönség, az egyik kapu aló 1 lövés dördült el és egy diák összerogyott. A lövés zajára nagy riadalom támadt, az összesereglett diákok fenyegető magatartást ta­núsítottak ugy ; hogy a rendőrség­nek kellett közbelépni. A varsói egyetemi hallgatók ma délelőtt ki­verték a zsidó hallgatókat az egyetem épületébői. ítélet a Madzsar-féle kom­munista perben Budapestről jelentik: A törvény­2 Szék ma hirdetet ítéletet Madzsar I Imre és Poi "Sándor kommunista I bünperében. A törvényszék Pol Sán I dort 4 évi "és 1 hónapi fegyházra, Megnyílt! Tisza Sándor dr-t 1 év és 2 hó­napi, 'Kopacsek Margitot 1 évi, Madzsar Irmét pedig 1 hónapi bőr. tönre ítélte. A többi vádlott 6—10 havi börtönbüntetést kapót. Letartóztatták a hevesmegyei kommunista szervezkedés vezéreit Budapestről je'entik: A legutóbb jt leplezett kommunista ügyben vá­ratlan meg "epet és történt, a rend­őrségnek sikerült letartóztatni a hevesmegyei szervezkedés vezéreit. Mintegy 18 embert állítottak élő a főkapitányságra, akiknek a kihall­gatása foíyamatban yan. IDŐJÁRÁS. A Meteorológiai Intézet jelenti:. Enyhe idő, téli 'légáramlással, s 0k helyütt köci vagy ködszitá&s, ieset­leg eső . ^ A nyíregyházi M. Kii. Ali. Tanítóképző­ntízet Meteorologial Állomásának jelenté** 1932. nov. hó 29-én 14 óra 1 29-én 21 órt 30 án 7 óra Légnyomás 777-6mm 777 6b» 77 7 6mm száraz 8-9 Co 6 8 Cü 11 Co 5 •u nedves 7-2 C* 5-9 C0 1 Go u a maximum ­­9 Co o X mlnlmnm ­­1 Co Felhőzet borult derült borult Szélirány és erö ­— ­S •m m mennyiség — mm — mm C-01 m> s alak ­­harmat TOZSOD iA Nemzeti Bank bivatalos árfolyamai A peuefi Zürichben 90 02 és (él Valuták i Angol L 17-98—18 30 Cseh kor.16-91—17-01 Dinár 7*30- 7 60 Dollár 570*50—573*50 Frank 22*30—22^0 Leu 3*40-3*44 Terménypiac Lira 29-90-30-20 Márka 135-70—136-60 Sváid fr.l 10-70—111-40 Norv.kor. 92 70- 93 70 O-schill. 80—454 Buza 76 kg. 11.35—11 -45 auz«77 kg. ; 1.50—11-65 Buza78kg.ll.65—11 80 Buza79kg. 11-80—1195 Buza 80 kg. 1195.12 05 Rozs 6'30—6-40 Tak, árpa L 930-9-50 . a 9-00-925 Határ idősík: Sörárpa L 1100—13 00 IL 1025- 11D0 Zab 1. 9 80—1000 . a 950-9 65 Tengni Ö15-6-25 Korpa 6*70—6-80 Buza márc. 12-51—12-52 Buza máj. 1292-12-94 Buza okt —' •— Rozs okt '— Rozs márc. 7 50—7-51 Rozs máj. —• .— Teng. |ul. 8-20-8-21 Teng.ang. —• •— Teng.máj. 7-80-781 megnyílt Nyíregyházán, Zrinjjif*Ilona~utca 5. szám alatt Mindenkinek lehetővé tesszük a vásárlást, filléres árainkkal Egységárak: Női cipók 5*90, 7*90, 9 90 P, Férfi cipók 9-90, 12*90. Vadász cipó 14*90. Hócipők 3-90, 5-90, 7 90. Hdcsizmák 9-90, 12*90. Teveszór házi cipő 3*90. Téli béléses posztó cipő 6*90 Pengő. Okvetlen keresse fel üzletünket,"sók" pénzt takarít meg l ————-——— A.ra ÍO íillor

Next

/
Oldalképek
Tartalom