Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 248-271. szám)

1932-11-08 / 252. szám

8 ját«méiL 1932. november 8. 4179—932. vgrh. sz. árveren hirdetmény kivonat A nyíregyházi kir. járásbíróság­nak 5842—932. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzésé folytán Harfmann Károly javára 100 P tőke 8 jár. erejéig 1932. évi augusztus hó 13. napján végrehaj­tás utján le- és felülfoglalt és 15469 P-re becsült ingóságok, u. m.: szobai bútorok, gazdasági felszerelések, stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak fenti sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyirpazony községben és határában 1932. évi november hó 9. napján d. e. 8^2 órakor nyilvános bírói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1932. október 14. LABAY ANTAL 5999 kir. bir. végrehajtó. A nyírbátori kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 6708—1932. Tk. sz. Árverési hirdetmény M árverési teltétele* Róth Jenő végrehajtatónak, Róth Hermanné sz. Rosenfeld R. za végre­hajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az 1881. évi LX. t. c. 176 §-a értelmében elrendeli az ujabb ár­verést 500 P tőkekövetelés, enaek 1929. évi október hó 11. napjától járó 8% kamata, 132 P 60 f. eddig megállapított per- és végrehaj­tási költség, valamint a csatlakozottak­nak kimondott Dr. Erdélyi Imre és Dr. Ujfalussi Lajos 200 P, Nyírvidéki Agrár Takarékpénztár r. t. 550 P, Ehrenfeld Mórné és Társai 195 P 40 f. tőkekövetelése és jár, behaj­tása végett, a nyírbátori kir. járásbíróság terü­letén lévő s Nyirjákó községben fekvő s a nyirjákói 52. sz, betétben A. I. 1—4. sor 172, 173/2., 174, 176. hrsz. alatt foglalt házasbelső­aég Róth Hermanné nevén álló 1/2 ed részére 1375 P 50 f. — A. I. sor. 175. hrsz. alatti szántó u. annak nevén álló 1/2 ére 16 P 75 f. kiki­áltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverés­nek Nyirjákó községházánál megtar­tására 1932. évi november hó 16. napjának d. e. 11. óráját tűzi ki és az árverési feltételeket a következő­képen állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant végrehajtatóval szemben a kikiáltási ár kétkarmadánál, csati. Dr. Erdélyi Imre és Társával szemben 2500 P-nél, csati. Nyírvidéki Agrár Takarékpénz­tárral szemben 1400 P nél, csati. Ehrenfeld Mórné végrehajtatóval szem­ben 2890 Pnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók köte­lesek bánatpénzül a kikiáltási ár lO<Vo-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t. c. 42. §-ában meghatá­rozott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előleges bírói letétbe helye­zéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni éa az árve­rési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t. 0. 147., 150, 170. § ai, 1908. évi XLJ, t. c. 21. §,) Nyirbátor, 1932. szeptember 18. Dr. Székely s. k. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül :: Vozáry iroda segédtiszt 6000 A nyíregyházi M. Kit. Alt. Tanitóképzfi­ntézet Meteorologlai Állomásinak jelentés* 1032. nov. hő ó-án 14 óra 6-án 21 óra 7-én 7 óra Légnyomás 769 mm 7&9mm |iB9 ma. száraz 9 Co 7 2 Co 5'2 CO 2 nedves 7 6 Co 6 6 Co 5 CC ü a maximum ­­10 Co £ minimum ­4-5 Co Felhőzet borult borult borult Szélirány és erő ­­­I mennyiség — mm — mm — mm S C3 alak ­­harmat Vb. 862—1932. sz. Árverési hfcdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 102. §-a alapján közhírré teszem, hogy Dr. Frieder Márk Budapest, ü. b. Dr. Fuchs Lajos nyíregyházi ügyvéd által képviselt Nemzetközi Baleset és Kárbiztositó végrehajtató kéreh mére és javára 106 P 80 f. töke és jár. erejéig a budepesti kp. kir. járásbíróságnak 239467— 1931. sz. végzése alapján 1932. évi január hó 8. napján fogana­tosított kielégítési végrehajtás al­kalmával le- és felülfoglalt és 31 ló P-re becsült bútorok, sző­nyegek, képek és egyéb ingóságok 1932. évi november hó 8. nap­ján d. u. V23 órakor Nyíregy­házán, Csillag-utcában végrehaj­tást szenvedő lakásán bírói ár­verésen a legtöbbet ígérőnek el adom. Nyíregyháza, 1932. október 13 Berky István 1939 kir. jbirdsági végrehajtó. Rakamaz nagyközség előljárósá­gától . 3972-1932 K. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Rakamaz község elöljárósága ezennel közhírré teszi, hogy köz­adő tartozásokba lefoglalt szar­vasmarhák, lovak, háztartási fel­szerelések, termények, jégszek­rények, lábbeliek stb. az alanti időpontban nyilvános árverésen elfognak adatni. I. árverés 1932. november hó 11-én, d. e. 9 óra Rakamaz köz­ségházánál. II. árverés 1932. november hó 19 én, d. e. 9 óra Nyíregyháza állatvásártér, illetőleg városi ár­verési csarnokban. Ismételt I. árverés 1932. no­vember hó 15-én d. e. 9 óra Rakamaz községházánál. Ismételt II. árverés 1932, no­vember hó 25 én, d. e. 9 óra, Nyíregyháza állatvásártér, illetőleg városi árverési csarnokban. Árverési feltételek r Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek leg­alább 3/i része megígértetik. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték 3/*-én alul is a legtöbbet ígérőnek min­denesetre eladatnak. A vételár készpénzben azonnal fizetendő. Rakamaz, 1932. november hó 1-én. Olvashatatlan aláírás jegyző. Olvashatatlan aláiráa 6200> fölíró. Az őszi szezon csodái, árban, munlca­ban, Ízlésben verhetetlen a Wal térné vezetése alatt álló Kary kalapüzlet smcdelljei. (Róm. kat, béipalota, Bethlen-u. 2.) Gyors, szép és olcsó alakítás, Javítás, festés R A D I O VÁSÁRLÁS ELŐTT okvetlen hallgassa meg a Magyar Telefunken 2+1 csöves bakelit házas DIADAL-t Díjtalanul bemutatja: HORVÁTH Bethlen- utca 4. sz. Telefon: 5—62. Kedvező fizetési feltételek - Mikor váltják be a do­hányt ? A m. kir dohányjöve­déki központ igazgatóságának közlése szerint Nyíregyházán de­cember 12—február 4, Kisvárdán december 12—február 18, Nagy­kállóban december 12—február 4, Rakamazon december 12—febru­ár 8, Debrecenben december 12, február 28, Hajdudorogon de­cember 12, február 14, Vásáros­naményben dec. 12—febr. 11. — A Dats Lében, Das Maga­zin, Uhu, Revue, legújabb Számai az Ujságboltban kaphatók. TŐZSDE <A Nemzeti Bank hivataios árfolyama; A oeugfi Zürichben 90 02 és fél. Valuták : Angol 1. 18 80-19 20 CBeb kor 16 91—1701 Dirái 7-30-7-60 Dollár 570-j0—573-50 Frank 22-30-22.50 Leu 3-4U--S-44 Lira 29*90—30*50 Márka 135-70—13b 60 Svájci fr.l 10-70—111-40 Norv kor. 96 20 - 97-20 O^cfcill. 80-454 Buza 76 kg. 11.70 rtuzan kg. : 1 80 Buza78 kg, 1200­Buza79 kg. 12 15­Buza 80 kg. 12 25­Rozs 670 Tak, árpa 1. 9 90­. a 9-75. 8uzamárc. 12 71­Buza máj. 1305 ­Buza okt. —'— Rozs okt —'— Rozs márc. 784­Terménvptoc 11-85 '2-05 12 20 12-35 1240 (—680 10-lC -995 SSrárpa L 1100-13 75 II. 10-50-1150 Zab I. 10-00—1010 . II. ,9 70-980 Tengeri B'90-7'10 Korpa 7-: 5-7 25 Halá>ms/<k: -12 72 1306 Rozs máj. Tenn. jul. Teng.auj*. Teng.maj. 8-44-848 Nyomtatványok minden ízlést kielégitően Vjesjf készülnek ^^ a Jóba nyomdában Nyíregyháza, Széhenyi-út 9. szám Telefon 139. NYÍREGYHÁZI ÜTMUTATÓ E rovatban közölt legkisebb hirdetés — 15 szóig — 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. november i a Ruzsonyi pai üzletét hó i-tői j ideiglenesen a Városházpalota Bethlen-utcai frontjára helyezte át. Telefon 138. — Izl&iben, finom fcivfltlbem eft olcsóságcan verhetetlen a Bethlen­utca 2. szám alatt megnyűl Kaiy Kaiapüztei, ameiyne* szakrBszen Walterné vezeti. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 81) fillér, minden toyábbi szó 8 fillér. Hirdetések ctáni érdek­lődésre csak válaszbélveg beküldése mellett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban''' jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása esetén adhatunk felvilágosítást. Ugy az apró, mint a nagy hirdetések dija a feladáskor fizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés díja. A lap megjele­nési napján kőzlemW hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladni. O csó zongorabérlet. Havi 10 P-ért bérelhet jó zongorát. Cim a szerkesz­tőségben. 5955—? Yo-Yo játék Ára 16 fillér az Ujságboltban kapható. Azonnal elfoglalható 3 szebás lakás. Aranv Jácos utca 28. 1937—1 Yo-Yo játék Ára 16 fillér az Ujságboltban kapható. Eladó 3 m. 30 cm. szer 2 mtr perzsa kongre, fél méler bevarrva Megtekint­hető. Mák u. 18. 2 Intelligens német kieasz­szonyt napi 2 — 3 érára föl­veszek. Gm az Ujságbolt­ban. 2 Yo-Yo játék Ára 16 fillér az Ujságboltban kapható. Eladó 3 m. 30 cm. szer 2 mtr perzsa kongre, fél méler bevarrva Megtekint­hető. Mák u. 18. 2 Intelligens német kieasz­szonyt napi 2 — 3 érára föl­veszek. Gm az Ujságbolt­ban. 2 Peifekt szota'ányt kere­sek lb-íre, aki a fízé-hez is ért. Szabolcs u. 9. 1940 Eladó 3 m. 30 cm. szer 2 mtr perzsa kongre, fél méler bevarrva Megtekint­hető. Mák u. 18. 2 Intelligens német kieasz­szonyt napi 2 — 3 érára föl­veszek. Gm az Ujságbolt­ban. 2 Modern egy fzobáa lakás me lékhehiségekkel azonnal kiadó. Felsőpázsit 163. 1943 Mindenszentekkor elvesz­tettem lotgnonomat. Becsü­letes megtaláld jutalom el­lenében Ujsígboltba adja be. J94I Modern egy fzobáa lakás me lékhehiségekkel azonnal kiadó. Felsőpázsit 163. 1943 Mindenszentekkor elvesz­tettem lotgnonomat. Becsü­letes megtaláld jutalom el­lenében Ujsígboltba adja be. J94I Ügyes, tisztességes min­deneslányt felveizek. Kü ön­bejáratn bntorozott szoba kiadó. Bcckay-n. 38. 1942 Szép 2' szobás lakás min­den mellékhelyiséggel kiadó, azonnal eí'oglalható. Nádor n. 27i 60C* Ügyes, tisztességes min­deneslányt felveizek. Kü ön­bejáratn bntorozott szoba kiadó. Bcckay-n. 38. 1942 Szép 2' szobás lakás min­den mellékhelyiséggel kiadó, azonnal eí'oglalható. Nádor n. 27i 60C* Farkasknlya elveszeit, Saei névre hallgat, megtaláló vigye el Er-n. 14 alá. 6007 HA MÁR MINDEN REMÉNYS£GI. EL­HAGYTA. PRÖBÁL­JON SZERENCSÉT A .NYÍRVIDÉK- NAPI­LAP APRÓHIRDE­TÉSI ROVATABAN „Fűszerek Gyöngye* 6' Szeredai József szpgedijpap­likaexport cég kü'önlegeg módszerrel előállított édes, nemes oiemege paprikára valamint gyékény árura Nyíregyházán Sehmidt Mi­hály Mák n 18. Telefon':. 139. vesz fel rendeléseket.. Hívásra személyesen is szí­vesen rendelkezésre állok.. m Kgoraatott Jjábfr Eíefc íaptalaifctonoS feü&y^oyom dáfában Nyfre®rh3'z£n*

Next

/
Oldalképek
Tartalom