Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 248-271. szám)

1932-11-17 / 260. szám

4 J^VíRYIDÉK. 1932 .november 17. tak ezen a Szép és bensőséges ün­nepségen, láthatták, hogy a nyír­egyházi postások szivében ott D­"kiii a tekiiiüéiyTiszteíét, a hazafias érzés és a családias együvétarto­zandóság felemelő nagyszerűsége. — K. S. — Az Országos frontharcos Szövetség „Uj Front"-ja Az Országos Frontharcos Szö­vetség teljes erővef folytatja to­vább szervezkedését. Vasárnapon­kint á íandóan egyszerre 4—5 he­lyen aaknnak meg az ujabb és ujabb frontharcos csoportok és az ország minden részében nagy ér­deklődés és elismerés kíséri a mozgalmat. A szövetség a már meglévő fe­gyelmezett úgynevezett bajtársi aia kulatai mel'ett most alapozza meg, állítja fei 3 forradalmi' idők aiatt és a;.óta felnőtt részben már ka­tonai szolgálatot is teljesített nem­zett 'érzésű, nagyobbrészt fiatalok­ból "ái ó »Uj Front«-ját. Ennek tag­jai lehetnek a szövetség alapszabá­lyában megálapitott pártoló tagok clőfe tété efyei rendelkező egyének azaz: kik iS. életévüket betöltötték,' büntetlen előéletűek, magyar ál­lampolgárok, akik az Országos Frontharcos Szövetség nemzeti és frontharcos célkitűzéseit magáévá teszik, és hajlandók a nagycélok megvalósításához szükséges, ko moly fegyelemnek magukat alá­vetni. A Frontharcos Szövetség »Uj Front«-jának tagja- a szövetség rendes tagsági jelvényeihez hasonló jelvényeket kapnak azzai a kü önb­séggel, hogy ezekről a j'efvények­rői'hiányozni íog á Károly csapat­kereszt és a világháború 1914—­1918. évszámai, ezeket az »Uj Front« felirat helyettesíti. Az Országos Frontharcos Szö­vetségnek ez az elhatározása első lépést jelent abban az irányban, hogy a világháborúban nem járt lérfiákat is befevonja a nagy nem­zeti céiok érdekébén indított moz-< gátmába, de ugyanakkor a fiatal­ságot magá'ahagyatottságában se* giteiu, támogatni is óhajtja. ; Ezzel a kezdeményezéssel a Frontharcos Szövetség kilépett az eddigi elszigetelt frontharcos je le­géből és az egész nemzeti'életnek áttogó elhivatott szervezetévé váltj mélyen felépülhet az uj magyar jön vő, valamint az ezeresztendős ha­tárok leié mindjobban kihangsúlyo­zandó revíziós gonndolat. Piri mindent tad — a Dia­dalban Ki ne emlékeznék még a„Hyp polyt" óriási sikerére. A magyar filmgyártásomé külföldi vonat­kozásban is hatalmas filmjének párja jelenik meg holnap csütör­tökön a Diadal színházban. A „Piri mindent tud" azonban még sokszorosan felülmúlja a „hyppolit" szépségeit. Derű, jó­kedv, elejétől végig tiszta magyar beszéd a jellemzői Kabos Gyula, Dajka Margit és Rátkay Márton eme filmujdonságát, melyet csü­törtöktől az elképzelhető legna­gyobb áldozatok árán mutat be a Diadal Nyíregyházán. Nagyatádi Szabó István szobra ott áll már a parlament mellett a legdíszesebb parkban, Kossuth Lajos s idősb Andrássy Gyu a Szobra közelében. A tervek Szerint itt á'litják fei Ja vértanú haíáit halt Hsza István szobrát is. A nagy kisgazdavezér a'akja azon­ban, nemcsak ércbeöiítve kapott méltó emléket mert a/. ő hivatott 1 nagyságát hirdeti 'áz a hatalmas mü is, melyet dr. Bodrogközy Zo»­tán irt a Magyar Agrármozgal­mak Története cím alatt, azokról az aiuiroi megindított g.izdaságj. ^zoctá'is, társadalmi, kulturális és politikai Vonatkozású mozgalmak­ról, amelyek Nagvatádt 'Szabó Ist­ván fellépése után az ő térfoglalá­sában nyertek alkotmányos irányt, közéleti súlyt s .már-már betető­zést. Dr. Bodrogközy Zo'tán köny ve drámai erővel tárja elénk a rpagyar parasztság, fö' drnunkásnép és legfőkép a kisgazdatársadalom sorsát a jobbágyság felszabadításá­tól'Nagyatád''Szabó István halá­láig, ameiy nyolc évtized főhősévé éppen Nagyatádi Szabó Istvánt tette meg a szerző. A könyv rend­ku ü 1 aktualitásáná 1, objektív, örök necsü megállapításainál fogva neiji hiányozhat egyetlen nyilvános, vagy magánkönyvtárból sem, de n^in nélkülözheti senki, aki á közélet ügyet iránt érdeklődést tanúsít s az .építő demokrácia eszmeköében az alsóbb néposztályok felemelésé­nek nemzetmentő fontosságát vad­ja s szolgálni 'kívánja. A mü első kiadását rövid idő alatt szétkap­dosták\ de most Nagyatádi Szabó István szobrának leleplezésével kapcsolatban ismét kapható, pél­dányonként 12.50 P-ért. Beszerez­hető lapunk utján, vagy közvetle­nül a szerzőnél, Budapest, I. Bu­daőrsi-ut 18. Csütörtöktől Nov. 17-től PIRI MINDENT TUD A DIADALBAN — Az állami tanüóképzé-intézet Arany János­ünnepe Vasárnap délután a tanítóképző­intézet nagytermét zsúfolásig meg töltő közönség jelenlétében folyt le a kir. ál ami tanitóképző-intézet Arany János-ünnepe. A jövő ma­gyar tanítósága impozáns műsor keretében áldozott a nagy nemzet­nevelő emlékének és v a lomást tett ideáljai iránt való hűségéről. Az ünnepségen ott láttuk Tesléry Ká­roly dr-t, SzaboicSvármegye kir. tanfelügyelőjét, Sarvay 'Eiek dr. vírmegyei főügyészt, Süle Dénes népművelési titkárt,, a középiskolák igazgatóit, tanárait, a tanítóképzés iránt érdeklődő nagyközönséget. Az ünnepséget az intézet nagy­zenekara a Batthyány-indulóv-ai nyitotta meg. A zenekar, amelyet Tkász Mihály V. é. n. vezényelt, tiszta, szmes előadásban zendítet­te meg a szép magyar indulót. Téger Béla tanár megnyitóbeszé­de következett ezután, ,amely Aranyt a mag)ar népisko a, a ma­gyar néptanító' szempontjából mél­tatta és rámutatott azokra az -örök erőforrásokra, amelyek Arany .'éle­téből és művészetéből áradnak a tanító önbizalmának, küldetési hi­tének fokozására. A lelkesítő megnyitó után Tóth Ferenc V. é. n. Arany életét és irodalmi pályáját ismertette jói ta­golt, világos, magvas előadás ke­retében. Az előadást, amellyel el­vezette a közönséget .Arany egész életútján, kitűnő szavalók és éne­kesek egész sora illusztrálta. Aimas: Károly 'IV. é. n. kedves közvetlenséggel, hangú atosan adta elő Arany »Vá.ndor cipó® c. köl­teményét. A »Válasz Petőfinek« c. verset Gál József III. é .11. inter­pretálta őszinte átérzéssel. A »Páz­nriny iov5g« c. vígbaliadáv-ai Hu­szár Zoltán V. é. n. keltett nagy hatást eleven, jellemző daBamu és színezésű előadással. Arany mu­zsikus lelke is ihietőn szólalt meg a szép ünnepségen. Az első ének­szám ^ xKondorosi csárda mellett« c. dai bemutatása volt. Szilas Ódön IV. é. n. énekelte meleg zen­gésű da o'ássaf a komoly szépségű da t, ameiyet Kracsoii József V. é. n. remek technikájú zongorajátéka kísért. A gyakorló elemi "isko a tanulói is hozzájárultak az Arany-ünnep sikeréhez, éreztetve, hogy a nagy költő a népiskola számára ma is üdítő Iciki forrás. Geruska Zoltán a gyakorló elemi 'III. oszt. tanulója »A tudós macskája* c. humoros költeményt adta elő értelmesen és szépen, Sarvay János, a gyakorló IV. oszt. tan. »A rab gólya« haza­fiul Tajda ómmal zengő sorait szó­laltatta meg ídéssef es érzéstkel­tőn, Mikecz Pá', a gyak. isk. IV. oszt. tan. Arany »Itthon« c. örök­szépségü da át adta elő muzsikán­san, hatásosan. A műsor egyik érdekessége nagyidai cigányok« c. szatirikus vigeposz ismertetése és szem® vé­nyekben való bemutatása volt. Az eposzt Kövér Endre V. é. n. ismer­tette jói m ;gvitágitón % az egyes részeket pedig Huszár Zoltán ol­vasta fei nagy derültséget keltve a humoros alakokat jellemző Sorok­kal. A Petőfire való emlékezés meg­indító szépségű strófáit az »Emlé­nyek«-bői Bárdos Endre II. é. n. zendítette meg az elégia búsongó hangszerén, választékos előadásban Arany dalát, amelyben Petőfinek Csokonairól Sző'ó deiüs kö temé­nyét zenésítette meg, Urr József énekelt £ hangulatosan Kracson Jó­zsef zongoi akiséret e mellett. A műsor művészi erejű, az isko­lai eredményeken messze felül­emelkedő értékeket ragyogtató száma lőkey Károly IV. é. 11. sza­valta, »A walesi *bárdok«, majd később a »Tetemr3hivás« c. ba'la­dák előadása volt. Tőkey határo­; zott drámai tehetség, az erő, a szm, daííam, a tempó-, a gesztus es mimika lehetőségeit gazdagon DIADAL Ma utoljára Sigfried Arnó, Dinna Gralla A házasságközvetitő Tom Mix: A bomba Helyárak már 2o fillértől használó előadó, aki valóban inter­pretálja a költeményt és a legma­gasabb fokú érzelmek keltésére ké­pes. Szinte megrendítő erővel ha­ioti.ak az ő erőadásában a balladák es viharos tapsot kapott a nyújtott művészi élményért. Hatásos ének­szám volt a Petőfi Arany dalnak, az »A toronyban delet Iiarangoz­nak« c. borongó szépségű dalszám­,nak bemutatása. A dalt Imre De­zső V. é. 11. énekelte gondos, árnya atos kidolgozásban. Tikász Mihály V. é. n. stílusos zongorakisérete meí/ett. nagy sfkerrei. Az intézet Aj énekkaia Arany Bordaíát mu­tatta be Kincses Béia V. é. n, vezényletével, Triss érzést keltőn Művészi értékű megnyiatkozás volt Kovács László V. é. n. szava­lta is, aki Aranynak előadás te­kintetében nem könnyű balladá­ját, a' >;Hidavatást<< mutatta be, a víziót jelenítő erővel, nagy hatás­sal. Eredeti száma volt a nagy Arany ünnepnek a »Szondt 'két apródjai c. baiiada dramatizált bemutatása színpadon jelmezes előadásban. A kö '.ő szerepét Kovács László töl­tötte be, Alt "követét Tóth Lajos V. é. 11., áz apródokat Tőkey Ká­roly és Jóülás János 'IV. é. n. ala­kították. A színes, festői dramatt­zá ásbói megragadó erővei "hatott Drégely várának fenséges és tragi­kus sorsa. A gazdag műsort a Várkonyt­Arany »Toborzó« fejezte be len­dületesen, a B) énekkar előadásá­ban. Az énekkart Kracson József V. é. n. vezényelte tnvertclózusan. A méiy élményeket nyujtó ; Arany emlékének a tanítói lélek áhítatával áldozó Arany ünnepség után elismeréssel adózott a kö­zönség a rendezőségnek és a sze­replő ifjúságnak. Fítléres Gyors Egerbe és fliskolcra Folyó hó 20-án vasárnap reggel Filléres Gyors mdui 'Egefba.'' A fei~és leszálás meg van engedve Miskolcon is, így 'azok is igénybe vehetik, akik Miskolcra és környé­kére utaznak. A menetdíj egységesen 4.50 P. A Filléres Gyors mdui Nyíregy­házáról reggel 6 óra 41 perckor, Miskolcra érkezik 8 óra 39 perckor és Egerbe 10 óra 35 perckor. Vissza mdui Egerbői este 19 óra 58 perckor, Miskolciul 22 óra 03 perckor és Nyiregyhá'á'a é kezik este 23 óra 58 perckor. Jelentkezési határidő 17-én, cSüy törtök este. Pénteken és 6zombaton csak akkor tud helyet biztosítani a Menetjegy-iroda, ha a debreceni hely ek'nem lesznek mind elfoglal­va, ezért kérjük a jelentkezést csü­törtök estig ieaiJ.11 'a Menetjegy­•rodáb£n Telefon 112. Rédiosok! Ha a nyíregyházi adóállomás adása közben rádiója nem szelektív, mindig a nyíregyházi adót hallja, ugy azonnal telefonáljon az 5—6l-es számra s mi azonnal felkeressük és az általunk konstruált Hullámcsapdával újra biztosítjuk a külföldi állomások zavartalan vételét. Kristály-Detektoros rádiók és tartozékok már P 5-től kaphatók nagy választékban. Fejhallgatók, kristályok, tűk és egyéb szerelési anyagok. Összes rádió anyagok, rádió lámpák legkedvezőbb beszerzési forrása. Villamossági cikkek és villanykörték. — Rádió-kerékpár Keresk. Vállalat Nagy László cégnél, Nyíregyháza, Jókai-u. 4. Bessenyei-tér sarok. Telefon 5-61. Accumulátor töltés és javitás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom