Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 197-221. szám)

1932-09-24 / 216. szám

6 .Tekintside!...Tekints oda!" Csathó Kálmán új regénye a Budapesti Hiilapban Értékes irodalmi ajándékkal ked­veskedik közönségének a Budapesti Hírlap Szeptember 25-íkí vasárnapi számában uj, eredeti Csathó-re­gény közlését kezdi meg, amelyet a kiváló iró egyenesen a Budapesti Hírlap számára irt. Csathó Kálmán a mikszáthi ha­gyományok legkülönb letéteménye­se ma. Pompás regényeit, tárcáit és nagysikerű Színdarabjait ugyan­az a magyar erő, magyar derű és magyar aziv jellemzi", mmt áanjety a »»nagy palóc« halhatatlan írá­sait tette feledhetetienüi kedvessé és avatta kivételes irodalmi érték­ké. Csathó Kálmánnál ma senki sem ismeri jobban az uri magyar, középosztály életét, múltját és je­lenét, kedvét ,hangulatát, vá­gyait. Alakjai a magyar humusból sarjadnak, a magyar nap színezte őket pirospozsgásra, szavuk és beszédük a magyar szó zengzetes, hamisítatlan muzsikája. Nem ka­csintgat a külföld valutasikerei fe­lé, a m'agyar közönségnek fr, ma­gyar témákról, magyar problé­mákról. Bátor és szókimondó, nem Iegyezgeti fajtája hiúságát, nem titkolja el hibáit s, em s hozzá mer nyúlni" olyan témához is ) ame­lyet a népszerűségért minden mű­vészi szempontot sutbadobó oppor­tunista írók hét mértföldre is el­kerülnének. Uj regénye amelynek első köz­lési "jogát a Budapesti Hir'ap sze­rezte meg ugyancsak bátor és szó­kimondó irás s olyan izgalmasan érdekes történétet dolgoz fel, a­mély egy szjnházi" incidens követ­kezni árnyéképpen két pártra, két táborra szakit egy egész várost, szembeállítja egymással "a feleke­zeteket ,sőt a cfvift a katonával s ,a mely talán nem is egészen köl­tött történet, mer t bizonyára sokan emlékeznek még arra a híres eset re, amikor égy csinos vidéki szubrett miatt egv halá'osvégii párbaj s a lovagias ügyek 'egész lavinája hozta izgalomba, hetekig tartó forrongásba egy erdélyi vá­ros egész közönségét. i | »TEKINTS IDE:... TEKINTS ODA!...« 1 a címe Csathó Kálmán uj szen­zációs regényének, mert a történet a Cornevülei harangok egy Neve­zetes előadásával "kezdődik. Ezen az előadáson a helybeh szerkesztő és egy huszártiszt vetélkedéséből robban ki az ellentét, amely hosz­szu időre felforgatja a v^iéki város nyugalmát. Egymást követik az in­zultusok, a lovagias ügyek, a pár­bajom s az izgalmakat követő fele­kezeti "vilongás már-már négy szív boldogságát is Szétrombolja. Egy véres, halálos párbaj hozza meg végül a kiengeszte'ődés fordulatát s 'egyszersmind azt a tanulságot,' hogy a férfias bátorság és becsü­letesség sem privilégiuma egyik társadalmi rétegnek sem. S ezt a tanulságot s a lelkek ktengesztelő­dését példázza a fejezet, amely­ben telje s katonai gyászpompáva 1 kisériK utolsó útjára a halálos pár­baj "áldozatát, a tartalékos hadna­gyot, a kis vidéki "zsidó fiskálist. A Budapesti Hírlap napi folyta­tásokban belső tárcák érit fogja kö­zölni szeptember 25-tői kezdve Csathó Kálmán lebi incse(ő en érde­kes pompás regényét s uj előfize­tőink, akik október el'Sejétői 'kezd­ve lépnek olvasóink táborába, kí­vánatra a regény előző folytatár sait is megkaphatják kiadóhivata­lunk utján . ' júiwmÉíL mmmmmm mmmmm 1932. Szeptember 24. TŐZSDE (A Nemzeti Sank hivatalos árfolyama! A pengfi Zürichben 90"02 és fél. Valuták: Angol f. 19-75-2015 Cseh kor 16 92—17 02 Dinár 9 75- 9 98 Dollár 570-50-573-50 Frank 22-30—22.50 Leu 3'4fi—íb6 Terménvplac Ura 2S'90—30'20 Márka 13570—13660 Svájc! fr.110-70—111 40 Norv.kor. 9900-100'00 0 JChill. 80—454 Zab 1, . U. Tengeri Korpa Buza76kg.l3.15-13-4ö ttuzaT? kg. 1335-13 55 Buza78 kg.13'50—1370 Buza79 kg. 1365—1385 Buza 80 kg. 13-75-13 95 Rozs 7-50—76C Tak, árpa I. 940-900 . . II. 9-20- 9 40 Határidősök Buza márc. 14 21—14-22 Buza okt 12.78—12.80 Bozs okt 8 l'8-8'10 Roza márc. 9 37—938 Sörárpa I. 12 CO-1300 IL 10-75- 11-75 10 10—1040 990—10-10 7-30—7 50 Teng. jul. —• •— Teng.aug. —• •— Teng.máj. 927-928 A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. Tk. 10201—1982 sz. Árverést hUrOetmöny kivonat. Török Mihály és neje Hock Zsu­zsánna „nyíregyházi lakosok végre­hajtatóknak kk. Hock Ilona, kk. Hock Mihály és kk. Hock Jczssf nyíregy­házi lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 176. és 185 §-ai értelmében elrendeli az ujabb árverési 1280 P tőkekö­vetelés, ennek 1930. évi szeptember hó 5. napjától járó 7 1'2% kamata, 360 P 90 f. eddig megállapított per­es végrehajtási és az ujabb árverési kérvényért ezúttal megállapított 30 P költség behajtasa végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság te. rületén levő, Nyiregyhaza városban íekvó, s a nyíregyházi 14135. sz. tkvi betéiben A. I. 1—2. sorsz. 9513/9. es 9513/10. hrsz. alatt foglalt 2057 •-öl területű a Szélső bokorban fekvő s a kk. Hock Hona, Hock Mihály és Hock József tulaj­donát kepező szántóra C. 1. sorsz. alatt özv. Hock Istvánná sz. Biri Z&uzsánna javára bekebelezett özvegyi jog sérelme nélkül 1000 P kikiáltási árban, az u. ezen betétben A. II, 1—3. sorsz. 9514/5., 9514/6., 9514/7. hrsz alatt felvett 210 •-öl teiületü a Szélső bokorban fekvő s a kk. Hock Ilcna, Mihály és József tulaj donát képező szántóra a C. 1. sorsz. alatt özv. Hock Istvánné sz. Biri Zsuzsánna javára bekebelezett haszon­élvezeti jog sérelme nélkül 940 P kikiáltási árban. A tkvi hatóság az árverésnek a tkvi hatóság hivatalos helyiségében (Bocskay-u, 2. sz. 30. ajtó.) meg. tartására 1932. évi október hó 20. napjának d. e. 11 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. évi LX. t c. 150 § a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés- alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabb áion eladni nem lehet. (1908. XLI. t. c. 26. §.) 2. Az arvereim szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár I0%(í-át készpénzben, vagy az 1881: LX. le. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le­tenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított le­téti elismervényt a kiküldöttnek át­adni és az árverési feltételeket alá­írni. (1881. LX. t. c. J47., 150., 170. §§. 1908. XLI. t. e. 21. §.) Nyíregyháza, 1932. junius 13 Dr. Nagy sk. ömkf. tithár A kiadmány hiteléül: Benedek kiadó. 1672 wvaawww'aí NYÍREGYHÁZI ÚTMUTATÓ E rovatban közölt legkisebb hirdetés — 15 szóig — 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. feS lAAA A' v vV\AAAmrtAn/\AAA/WV\AA'VWWW\AAAArVW^^ A bevonuló önkéntes urak figyelmébe! Műhelyemben akár hozott, akár adott anyagból egyenruhák készíté­sét legolcsóbban vállalom. —, PUjnszKy András, Huszárlaktanya. Tiszti szoba. 5027 Egy kisebb tipusu National Register pénztár — egy remek vadásztábla, — va­dász puskák igen ofcsó áron RUZSONYI PAL üzletében, Nyír­egyháza, Telefon 138. 5096-4 — BeiratasoK a Vertséné zongo­raiskaiaha. Vert se K. Andorné Volkmann Róza zongoraiskolájában (Luther-ház B. épület, II. em. 8. ajtó) a beiratkozások még foly­nak. Egészségügyi cikkek, vatták, gummiáruk^ fecskendőcsere 1 gr. 1.84, 2 gr. gr. 2^.0,A­10 gr. 3.20, 20 gr. 4.— BHun&ergi 5128' net Olcsóbban ondolál az ERZSÉBET hölgyíodrászsza­lon. Arak: Ondolálás 50 fillér, haj­vágás 40 fülér, manikűr 40 fillér,­hajmosás 60 fillér. 1671-2 Alkalmivételü kettősnyomásu borprések, szőlő­zuzók, legkedvesebb gazdasági gé-> pek, beszerezhetők. Ásványt tW­genszártépőgép, lóherefejtőgép 1 bérhasználatra is kapató: Lukácst Vilmos gépkereskedőnél Nyíregy­házáin. * .5 I 23 APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér. Hirdetések utáni érdek­j lődésre csak válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" [jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása esetén adhatunk , felvilágosítást. Ugy az apró, mint a nagf hirdetések dija a feladáskor > fizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés dija. A lap megjele­' nési napján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladni. Eladó forgalmas útvo­nalon egy szoba, konyha, speiz és mellékhelyiségből álló ház nigy kertlel. — Szarvis-o. 10J. 4912-? Fiatal tenyészkanok el­adók. Érdeklődni és meg. tekinteni Érpataki uradalom. Posta és vasut állomás Uj fehértó. 5067-2 ötszobás, hallos, teljesen modern, komfortos lakás, terasszal, nagy kerttel, főút­vonalon, november l-re ki­adó. Cim a kiadóban. 5072-? Eiadó november hő l-re három szoba és előszobából álló irodahelyiség Bessenyei tér U. szám alatt. Felvilá­gosítást ad ugyanott Dr. Kovách Elek kir. közjegyző. 5094-1 8 éves Geist kanca, 3 hó­napos mén csikóval eladó. Cim a kiadóban. 5099-1 Jobb fiút 4-6 középisko­lával tanulónak felvesz a Központi Drogéria. 5100-1 Kétszobás lakás mellék­helyiségekkel nov. 1 tői igen olesón kiadó. Rákóczi-u, 59. 1659-2 2 ablakra való sötétzöld bársony feggöny eladó. — Cim a kiadóban. 5110-? Különbejáratu bútorozott szoba cieréptályhás, 1—2 úrnak, úrnőnek azonnal kiadó. Nyirfa-utca 39. Sejéd és tanuló leányo­kat felvesz Naményí szalon. Dob.u. 13. 5130 Elsejére tisztességes min­denes leányt keres {udvarló nélkül a Közigazgatási tan­folyam. Véső-u. 1. 5196 Üzlethelyiség, valamint kétszobás udvari lakás ki­adó. Horthy Miklós-tér 3, 5134 Különbejáratu cserépkály­hás utcai szoba bútorral, vagy anélkül azonnal kiadó. Cim a kiadóban. 5129 Tehenészt, aki bojtárral rerdeikezik, keres Gyulaházi Miklós gazdasága, Kálló­semjéa. 5I2J-J Egy négy szoba, fürdő­szoba és mellékhelyiségek­ből alló lakás, továbbá egy két udvari szobából álló irodahelyiség Zrínyi Ilona­utca 2. sr. I. emeleten no­vember l-re kiadó. Értesí­tést a róm. kalh. plébánia ad. 5125 Jól főző mindenes sza. kácsnőt hosszú bizonyítvá­nyokkal keresek. Jelentkezni Béla u. 1. 1670 Idősebb német kisasszonv keres 1.1 gyermekhez, v»gy idősebb nchöz társalkodó­nőnek állást azonDali beié. pésre. Cim a kiadóban. 5108-1 Perzsa szőnyegeket, nyak­kendőket művé-ziesea javí­tok. Átköltőzködésből bú­torokat, ágyneműi eladok. Kossuth utca 3. 1663 Egy áruval teljesen fel­szerelt vidéki fűszer és ve­gyeskereskedés, trafik enge­déllyel a község legforgal­masabb helyén, könyv sze­rinti forgalmi kimutatással elköltözés miatt eladó. — Érdeklődni lebpt Kádár Eleonóra cégnél, Szatmár­ököritón. 5116-3 Vennék kifogástalan kar­ban levő vaskályhát. Vay Adám u. 15. 5118 Tisztességes főzni tudó jobb mindenes azonnaira felvétetik. Holló utca 8. 51 >7 Tisztességes, ügyes min­denes leányt keresek ud­varló nélkül, kii családho*.. Luther-tér 5. 51i0 Burgonyatermelőktől vagontételben árajánlatot kér Vitos Antal, Szolnok. 51051 4147—932. vgrh. sz. Árverést hirdetmény kivonat A nyíregyházi kir. járásbíróság­nak 6601—932. azam alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő vég­zése folytán Duna Általános Bizto­sító r. t. javára 100 P 92 f. tőke s jár. erejéig 1932. évi augusztus hó 9. napján végrehajtás utján felül­foglalt és 2030 P re becsült ingósá­gok, u. m. : írógép, sokszorosítógép, 1 drb iratszekrény a nyíregyházi kir járásbíróságnak lenti sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következ­tében Nyirpazony község határában Sóstóhegyen 1932. évi szeptember hó 24. napj&n d. u. 2*/« órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1932. augusztus 29. LABAY ANTAL 1668 kir, bir. végrehajtó. ELEGÁNS LEVÉLPAPÍR AZ ü JSAGBOLTBAN ^tSRS!t?RI8«ll!tl9linfilWniM118S118ffili»^ Nyomatott Jób* fífek I®pt ul*jdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom