Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 197-221. szám)

1932-09-01 / 197. szám

Nyíregyháza, 1932.jszeptemher 1. ^ Csütörtök JkHl. évfolyam. 197. sz Előfizetési arak helyben és vidéke?' : ,%y hra 2 P 50 f. - Negyedévre 7 P 50 f. yes azám Ara: hétköznap 10 f., vasárnap 16 Alapította: JÓBA ELEK Feielős szerkesztő: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal címe Süéckenyi-út 9. szám. — Telefonszám: 1 39. Hirdetéseket az Ujséssbolt is felvesz, Both!en-u. 2. Nyilatkozat Az elmúlt év junius havában a választások eíőtt cikket irtunk ar­ról, hogy a budapesti 'Országos Hitelvédő Egylet Sztraka Péter nyíregyházi lakos és esetleges tet­testársai elien feljelentést adott be a nyíregyházi kir." ügyészséghez, a­mely feljelentés alapján a kir. ügyészség a nyomozást dr Nánássy Imre nyíregyházi ügyvéd képvise­lőjelölt és egy harmadik személy elien is elrendelte. Azóta az ügy bejárta az összes igazságügyi fórumokat s jogerősen megállapítást nyert, hogy ugy Sztraka Péter, mint NánásSy I mre. dr., valamint a perben szereplő harmadik személy i s teljesen ártat- • lanok, a vád hamisnak bizonyult s az ügynek hírlapi közlése rosszin­dulatú sugaimazásia történt. Amidőn a történtek fölött mély sajnálkozásunkat fejezzük ki, egyúttal közöljük, hogy az ügy részleteit a legközeebbi törvény­széki főtárgyalásrói megírt tudósí­tásunkban hozzuk nyilvánosságra. Nánássy Imre dr ugyanis a cikk íióia c;L'en titott közlés elmen fel­jelentést tett, amely szeptember hó folyamán kerül Fárgyalásra. A »Nyirvidék« szerkesztősége Nem hali meg a kaszával megsebzett tanyai gazda Tegnap megírtuk, hogy a Felső­pázsiton véres verekedés törttént. Egy tanyai fiu' belevágta kaszáját Bodán Gergely hátába. A kasza a gazda felsőtestét átszúrta és életveszélyes sérülést okozott. Teg­nap azt az értesítést kapta a rend­őrség ,hogy a szerencsétlen gazda kiszenvedett. — Bodán, Gergelyen azonban vérátömlesztést végeztek) állapota az éjszaka folyamán i'a J vult s így életbenmaradásához' re­mény van. Egy római ügyvéd antóbal­esete Budapest határában Budapestről jelentik: Ma reggel a Kossuth Lajos utca és a Muzeum 1 körút sarkán egy ola'sz rendszám­mal ellátott luxusautó áüt meg, ** melybői két vérző fejű ember szállt ki, hogy a közeli gyógyszer­tárban bekössék sérüléseiket. Az utas egy Peyta nevü római ügyvéd volt, aki Bécsbői érkezett Buda­pestre és a várostól 30 km-re egy gépkocsival összeütközött. A z ügyvédnek és sofőrjének még any­nyí -erejük volt, hogy bejöhettek Budapestre. A s ulyosan . sérült autósokat szanatóriumba szállítot­ták . Herrlot: Első Gélünk a béka megszilárdítása, a második a gazdasági válság eayMtése Párisbói jelentik: A Normand szigeti találkozóról a TempS min­1 deíi dáíolat ellenére megállapítja* hogy azon a francia és angol ál­lamférfiak fontos államügyekben tanácskoznak és a közeli ertekez­leteket készítik elő. Herriot kije­lentette, hogy az uj értekezletek első célja a béke megSziárditá­sának biztosítása, a második a gazdasági válság enyhítése. Izgalmas incidens történt ma délelőtt a buda­pesti törvényszék folyosóján Budapestről jelentik: Ma dél­előtt tovább folytaták a férjgyU J kossággai vádolt Baghy Károiyné bűnügyének főtárgvaiását. A tör J vényszék foiyo sóján közben kínos incidens történt. Baghy Róz si, a meggyilkolt férj unokatestvére he­vesen kifakadt a vádlott asszony jelenlevő családtagjai ellen, akiket éles Szidalmakkal 'illetett. A vád­lott édesanyja a szidalmakra ájul­tan esett össze. Baghy Rózsit a rendőrség elvezette a tárgyalás­ról . nagyszombati lakos megölte, szétdarabolta és elásta feleségét Nagyszombatról jelentik: Ku­bány Ferenc 45 éves lakatoSmes­te fejszét ragadott 38 éves fele­sége elien, akit több c sapá-ssal meg ölt. A gyilkosság után a kegyetlen férj a holttestet feldarabolta, zsák­ba varrta és elásta a padozatlan konyha földjébe. Azt a helyet, aho­vá a holttestet eltemette vasagce-­mentréteggei vonta be, hogy a fel­szüremlő hullaszag el ne árulja bozaimas tettét. A lakatos három nagyobb gyermeke másnap haza­jött és anyjuk után kédezősködött. Kubány azt mondta, hogy édes­anyjuk eltűnt hazulról. A íegna J gyobb fiúnak feltűnt azonban a konyha földjén a friss .nyom és eltávo itotta a cementlapot, majd felásta a konyhát és féi méter mélységben ráakadt anyjának fel­darabolt holttestére. A gyilkost le­tartóztatták. j ' Egy anyós baltával ölte meg veszekedő vejét Budapestről jelentik: Ma korán reggel a Zita telepi íendőrőrszo-i bábán megjelent Fekete Józsefná 55 éves asszony és bejelentette., hogy vejét, Cavajda József 21 éves sofőrt baltacsapásokkai meggyil­kolta. A fiatal férj nagyon garáz­da volt ,verte anyósát és a 19 éves leányát is. Ezért ölte meg előre tervezett módon, megfontolt szándékkal. A gyiiko s anyóst le­tartóztatták. Habsburgi ántal főhercegnek i Monstre szélhámossági fia született I Debrecenben per Berlinből jelentik: Habsburg An­tal főhercegnek és Ileana főherceg­nőnek fia született, akit István névre kereszteltek. A keresztapai tisztet Alfonz spanyol exkiráiy töl­tötte be . Ötezer ember esett el Eqná­tor fővarosának ostrománál Quitóból jelentik: A kormány­csapatoK Tsardc sapás nélkül diadal­1 lai vonultak be a fővárosba, Quitó J ba. A felkelők elfogadták a fegy J verszüneti feltételeket. ,Ideige-. nes elnökké Albornezt vá'aSztják meg. A felkelőkkei'vívott harcban ötezer ember esett el. Debrecenben tegnap óriási éri deklődés emUett kezdte meg a bí­róság Kozma Lajos egyetemi "hall­gató szélhámossági perének tár­gyalását. Kozma debreceni arany­ifjú, aki »kézdi"szentléleki és za­bolai Dady Kozma Lajos« néven jó megjelenésével ,e'őke.'ő hangzású nevével, á-itóiagos londoni "diplo­májával, alaposan felültette a déb-' receni uri társaságot, a vidéken pedig, mint hindu tudós okkuItiS­ta harácsolt pénzt magának. Az egyik debreceni urílánynak házas­ságot ígért a szélhámos és mint­egy 3000 pengő kölcsönt c salt ki azon a címen ,hogy Meta néven egész Európára kiterjedő, nagyjö­vedelmű vállalatot létesít. Egy cuk­rászlánynak is komolyan udvarolt és itt mmt londoni egyetemi hall­gató, itthon pedig feventeoktató keltett reménységet. Atyja Koz­ma József volt járásbi'rósági al­tiszt is segített a szélhámosságok­ban és mint ny. járásbirósági elnök adta ki magát. A nagy tárgyalás napokig tart. Negyven tanút idéz­lek be, közöttük Kenéz Béla ke­reskedefmi minisztert is. A kolozsvári Magyar Színház nagysikerű szabadtéri elő­adass Kolozsvárról jelentik: Kedden este rendezte meg a Magyar Szín­ház Erdélyben az eíső szabadté­ri előadást, amelyen Hoffmansthai Jedermann-ját mutatták be az ősi református templom udvarán. A bemutatónak különös jelentőséget ad, hogy megjelentek rajta a Yo­mán kulturá'is és művészi élet elő­kelőségei, akik egyértelmü'eg el­ismerték, hogy az előadás ejiró" pai szivonalu volt. Valamennyi vizipólós haza­érkezik Ameriftából Budapestről jelentik: dél 3 előtt az a hír terjedt el a fővá­rosban, hogy a világhírű magyar vízipóló gárda két három tagja fényes jövedelemért elfogadta' az amerikaiak meghívását £s kintma­radt Amerikában. Ezt a hírt ma erélyesen megcáfolta Komjády Bé J la kapitány, aki kijelentette, hogy igaz a külföldi 'ajánlat, de bár­mily kecsegtető i 3 volt az, a po­lócsapat va'amennyi tagja hazajön és szeptember y-én vagy 8-án a csapat Budapestre érkezik. A spanyol exfeirály Bnda pestre érkezik Budapestről jelentik: Alfonz spanyol exkiráiy ma délután Bu­dapestre érkezik két-három napi tartózkodásra. Az exkirálynak az egyik dunaparti szállodában feje J deími lakosztályt foglaltak le. A'román állampolgárság ké­relmezésére egy évi határ időt adtak Bukarestből jelentik: Egy sza­kaszos rendelet jelent meg, amely szerint mindazok, akik az állampol­gárok listájából valamelyes ökból kimaradtak, 1933. szeptember i-ig kérhetik felvételűket. IDŐJÁRÁS. Változékony idő várható légi áramlatokkal ,hősü'Iyedéssel, he* lyenként csapadékkal, esetleg ziva­tarokkal. áss* n Ara IO fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom