Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 173-196. szám)

1932-08-03 / 174. szám

jéiÍMldŰK. 1932. augusztus 3. MALMOK részére a legújabb ren­delet szerinti Szállítási bárca könyv kapható a Jóba-nyomdában Nyíregyháza, Széchenyi út 9. sz. Telefon 139. 3661 és 3704—1932. vsz. Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. járásbíró­ságnak 17620—929. és 30587— 931. sz. alatt kelt kielégítési vég­rehajtást rendeló végzése folytán Pránkel Ábrahám javára 491 P 05 fillér töke s járulékai erejéig 1930. évi április 9. és 1932. évi április hó 30. napján végrehajtás utján lefoglalt és 1007 P-re be­csült ingóságok, u, m.:különböző nagyságú bordók a nyíregyház! kir. járásbíróságnak Pk. 30587— 930. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyírpazony község határában Sóstóhegyen 1932. évi augnsztus hó 24. napján d. u. 3 órakor nyilvános birói árve­résen elfogjak adatni. Nyíregyháza, 1932. julius 23. Labay Antal 1350 kir. jbirósági végrehajtó. Vh. 728—932. sz. "Árverési hirdetmény Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 102. §-a alap­ján közhírré testem, hogy Dr. Ney Oszkár Budapest, h. Dr. Fuchs Lajos nyíregyházi ügyvéd ál­tal képviselt Remington írógép r. t. és csatlakozó társai végrehajtató kérelmére és javára 359 P 84 f. tőke és jár. erejéig a budapesti kp. kir. járásbíróságnak 102191—932. sz. végzésa alapján 1932. évi julius hó 25. napján foganatosított kielégítési végrehajtás alkalmával le- és felülfoglalt és 1666 P-re becsült bútorok, és egyéb ingó ságok 1932. évi augusztus hó 3. napjának d. u. órakor Nyír­egyházán, Szatmári-u. 5. sz. alatt végrehajtást szenvedő lakásán birói árverésen a legtöbbet ígé­rőnek eladom. Ezen árverést a T. e. 70. §-a alapján Dr. Pozsgay Béla ügyv, ált. képv. Ujfehértói Takarék­pénztár javára 180 P és jár., Dr. Bergstein Jenő ügyv. ált. képv. Wirtschafter Ármin javára 324 P 70 f. és jár., Dr. Rosenstein Zsigmond ügyv. ált. képv. Székely Jakab javára 910 P és jár., Dr. Fráter Ernő és Iván ügyv. ált. képv. Dr. Fráter Ernő és Iván javára 1000 P és jár., Dr. Bodnár Jenő ügyv. ált. képv. Kertész Dániel és Társa javára 241 P és jár., Dr. Sándor István és Dr. Qrósz ügyv. ált. képv. Vatea Rádiótechnika javára 500 P és jár., Dr. Seeberg Béla és Dr. Hubert ügyv. ált. képv. Tarpai Takarékpénztár javára 222 P 22 f. és jár., Dr. Orbán Károly ügyv. ált. képv. Hubert és Társa javára 500 P és jár. erejéig mint le­és felülfoglaltatók javára elren­delem. Nyíregyháza, 1932. julius 12. BERKY ISTVÁN 1352 kir. jb. végrehajtó Csütörtökig lehet nevem a teniszversenyre A Nyirvidék juíiu s 29-1 számában leközöltük a Nyíregyházi Lawn Tennjsz Club által augusztus 5, 6, és 7. napjain rendezendő verseny­nek részletes feltételeit. Eszerint a tehetségkutató verseny elődöntő számaira hétfő estig, a többi szá­mokban csütörtök estig lehetett ne­vezni. Mivel 'a. tehetségkutató ver­seny iránt' is igen nagy érdeklő­dés mutatkozik és mert technikai akadályok miatt a verseny meg­hívókat sokan csak elkésve ve­hették kézhez, a versenybizottság, melynek illusztris elnöke dr Erdő­hegyi Lajos főispán ugy döntött, hogy a tehetségkutató verseny számaiban meghosszabbítja csü­törtök estig a nevezési zárlatot. A verseny minden szánjában ér­dekes és izgalmas küzdelmekre van kilátás, mert a versenyben in­dulni fognak nemcSak az egész Ti­szántúlnak, hanem Zemplén m'egyé fnefc a legjobbjai is. Különösen nagy küzdelemre van kilátás a férfi egyesben, ahol "báró Vay Miklós, Nyeviczkey László, Földes Tibor, Brenner Zoltán, Frank György és Debrecen legjobb férfi "játékosai fognak küzdeni 'a SzaboIcSvárrne-> gye bajnoki címéért. A Szent István heti országos verseny elődöntőinek mérkőzéseiről » mint )már jeleztük, a rángíistán sze-> replő játékosok ki vannak zárva, így azon m.nden hölgy vagy férfi játékos eséllyel indulhat s így jól teszik városunk és megyénk ver-' senyeken még részt nem 1 vett játé­kosai, "ha felhasználják'ezt az alkal­mat és sürgősen leadják 'nevezései­ket a tennisz club elnökségénél (iskola-utca 7.) A 'Magyar Orszá­gos Lawn Tennisz Szövetség csak ez egy e setben ado-'t engedélyt ar­ja, hogy a versenyeken részt vehes­senek olyanok, akik nem igazolt já­tékosai valamelyik szövetségi tag­egyesületnek s így ez az egyedüli alkalom, hogy megyénk tenm'szezőj összemérhessék eg\(mással erejü­ket, hogy az annyira szükséges ver­senyrutint elsajátítsák s hogy ma­gukra tereljék az illetékes sportté­nyezők figyelmét. A nevezési zárlat után közölni fogjuk a résztvevők teljes névso­rát. Tekintettel' arra, hogy -a ten­niSzpáfyán lévő c'ubház mellett ez évben épült kártyapaviHon arány­lag nagy területet foglalt el a né­zőközönség részéra fenntartott! helybői, ajánlatos az ülőhelyekről előre gondoskodni. A napi belepő jegy ára 1 pengő, a három napra (érvényes belépőjegy ára pedig 2 pengő . A nyiregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. Wí^vrníri.'TOyi® V .J -V- -t' w II- .W^WT u* w •<-»» ---- '»» W w w »>" -w NYÍREGYHÁZI ÚTMUTATÓ E MWÍ alatt maíf a JMtvkUk" «lc#é r«Mst*ksiái« — csak 5?) üskvoa n&ftenta í'Stf penfiáért Csődtömegből vett finomabb harisnyák, zoknik, nyakkendők, ingek, selyem-nadrá­gokat potom olcsón árusítjuk Jókai utca 1. szám alatt az OLCSÓ ÁRUHÁZBAN. Kertipadok nyersen és festve 14.50—20 P-lg kaphatók az Irsai-gépgy árban, Nyíregyháza. 3866 Elsőrendű barnaszén csépléshez, kovácsszén, faszén leg­olcsóbban beszerezhető a Nyiregy­házi Kereskedelminél Kállai-u. 1. Bencs László-tér 10. 4042-2 Háziasszonyok figyelmébe! Poloskairtást, lakások vizsgálását felelősséggel vállalom NÁNÁSSY, ciánoz, irt, takarít, Kállay-u. 50. 4068-2 Egy mázsa száraz aprított bükkfát 3 pengőért házhoz száüit ALTÉR BERNÁT, Bujtos-utca 1, Rendőrségi" palotá­val szemben. Telefon 114,, 3933-? — Kereskedők, pékek, mészáro­son figyelmébe! Beíró könyv ke­mény táblában, kitűnő minőségben darabja 8 fillér az Ujságboitban. Két uteai frontból álló ház, ugyanott fűszerüzlet be­rendelés és egy kirakatos ajtó redőnnyel eladók. Cím a ki&dcban. 4069-2 Pékség jfcmenetelü és lakóház Büdszentm hályon eh dó. Csihamalom, Hajdú­nánás. 4055-2 Megbízható, ffzai tudó mindenest keresek azonnalra Liskány László, Zrínyi Ilona utca 4. 4101.1 Tisztességes fiút fűszer­kereskedő tanulónak fize­téssel felvesiek, — Holc­berger, Kót«ji-u. 46. 4093 1 G mnázíumi javitóvizsgá­latra olcsón előkészít érett­ségizett fiatalember. Cím a kiadóban. 4094-2 Háromszobás í»kf 3 fürdő­szobával, angol klozettal és mellékhelyiségekkel nov. 1-ére kiadó Kiss Ernő-u. 54. sr. alatt. Érdeklődni lehet Fodor ügyvédnél, — Takarékpalotában. 4105-3 Ügyes mindenes leányt keresek azonnalra, vagy 15-ére. Csille g-u. 8; 4108 Öt szoba parkettes, für­dőízob istá ló és minden mellékhelyiséggel ellátott hál novembsr 1-től kiadó. Clm Kuharek műszaki üzlet. — Nyirvizpalota. 4106 3 Egy s?oba, konyha, speiz és mellékhelyiségekből álló lakás o'csón azonnal kiadó. Szarvas-u. 100. 4104-? Megbízható, gyermaksze­rető leányt, ki a háztartás ban Jsegédíezik, varráshoz is ért, gyermek mellé kere­sek Mátészalkára. Ugyanott ügyes mindenes főzőnő is felvétetik. Jelentkezés 2—3 óra között Bessenyei-tér 6. 4103 3ih» Szép ntcai szoba ang. 15 re úriembernek kiadó. Kállói-u. 2. 4107 Egy modern uj ebédlő bútor eladó. Cím az Újság bolünn. 1353 Diikfiut vígy leányt el­fogadok teljes ellátásra. — Marton Árminné, Széchenyi út 5. 4111-5 Tisztességes özvegy asz­szony elmenne jonb uri házhoz, vidékre is mindenes szakácsnőnek. Szarvas-u. 58. Csillár jutányos áron el adó. Vay Adáu-u. 67. 4112 Város belterületén búto­rozott szoba, vsgy üresen augusztus 15-re kiadó. — Ctm az Ujfágboltban. 1357 Háromszobás lakást ke­resek külön udvarban. Cim a szerkesztőségben, t4I10-2 Intelligens német kis asszonyt keresek dél­utánra nagyobb gyermek mellé aug. 15-től. Ajánla­tokat az Uj "ágból t továbbit. 3 Tk. 13458—1932. sz. ArnrM ttfrdetmeny kivonat. Friedmann Selig nyiregyházi lakos végrehajtatónak Klein Mártonné sz. Feldmann Ida végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság msgállapitja, hogy a fedezeti elv alapján a felek meg­hallgatása az 5610—1931. M E. sz. rendelet 22 §-a alapján mellőz­hető, ennek folytán a Tk. 3351 — 1932. az. végzést halályon kívül helyezi, az 1932. évi szeptember hó 14. napjának d. e. 9 órájára kitűzött ledezeti tárgyalást beállítja, s az érdekelteket értesiti, hogy azon megjelenniük nem kell, s ennek folytán a végrehajtató kérelme követ­keztében az 1881 : LX. t.c. 176. és 185. §-ai értelmében elrendeli az ujabb árverési 9990 P tőkekö­vetelés, ennek 1930. évi május hó 10. napjától járó 8 0/0 kamata, 115 P eddig megállapított per- és végre­hajtási és az árverési kérvényéit ezúttal megállapított 115 P költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Nyiregyházi Gazdasági Hitelszövet­kezet mint az O K. H. iagja 640 P és 560 P, Fekete László 500 P tőkekövetelése és jár. behajtása végett, a nyiregyházi kir. járásbíróság te­rületén levő, Nyíregyháza megyei városban lekvő, s a nyíregyházi 1697. sz. tkvi betétben A. + 1. sorsz. 3027/1. hrsz. alatt foglalt a Keskeny-utca 17. sz. a. fekvő 66 • öl teiületü Klein Mártonné sz. Feldmann Ida nevén álló házra, a C 4 sorszám alatt bekebelezett átjárási szolgalom sérelme nélkül 2300 P kikiáltási árban. A tkvi hatóság az árvetésnek a tkvi hatósag hivatalos helyiségében (Bocskay-u. 2. sz. 30. ajtó) meg­tartására 1932. évi augusztus hó 30. d. e. 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. évi LX. t. c. 150 § a alapján a követ­kezőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áion eladni nem lehet. (1908. XL, t. c. 26. §) A telekkönyvi hatóság azt a leg~ kisabb vételárat, amelyért az ingatlan eladható, ha a csatlakozottnak ki­mondott Nyiregyházi Gazdasági Hitel­szövetkezet mint az O. K. H. tagja kérné az áreerés megtartását 24400 P-ben, ha pedig a csatlakozottnak kimondott Fekete László kérné, ugy 25150 P-ben állapítja meg, egyéb­ként az árverési feltételek 1. pontja irányadó. 2. Az árverelni szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár lOftfei-át készpénzben, vagy az 1881: LX. 1c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le­tenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított le­téti elismervényt a kiküldöttnek át­adni és az árverési feltételeket alá­írni. (1881. LX. t. c. 147., 150., 170. §§. 1908. XLI. t. c. 21. §.) Nyíregyháza, 1932. julius 13. Dr. Nagy s. k. ömfef. titkár. A kiadmány 'hiteléül: RévéSZ kiadó. 1349' íáyasBatotj Jóte* ^jjiui^kionoa kouyvayomdájábaa Nyíregyházán. -j *-» t . ft. --

Next

/
Oldalképek
Tartalom