Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 173-196. szám)

1932-08-02 / 173. szám

Nyíregyháza, 1932. augusztus 2.» Kedd SmIII. évfolyam. 173. sz Eiúhzetési árak heiyben és vidéken : Egy hra 2 P 50 f. — Negyedévre 7 P 50 f. Egyes üzátn ára: hétköznap 10 {., vasárnap 161. Alapította: JÓBA ELEK Felelős szerkesztő: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal címe Saéckenyi-út 9. szám.. — Telefonszám: i 39, Hirdetéseket az Ujságboh i? 'elvesz, Bethlen-u. 2. Olimpiai eredmények Los Angelesből" jelentik: A pom­pás olimpiai felvonulás felejthetet­lenül bevésődött az olimpiász nézői­nek emlékezetébe. Az első napokon a sulyemelési "bajnokságokat bonyo­lították le. Az első verseny olim­piai rekorddal' végződött. A ~köny-< nyüsulyban ugyanis a francia René Duverger győzött 325 kg. össztel­jesítménnyel. A kis nehézsúlyban isFranciaország győzött és el­sőnek a francia trikolor repült fel a Stadion győzelmi árbőcá: >. A súlyemelés nehézsúlyú kate­góriájában első Skobla (Csehor­szág). 2. Psc-úicka (Csehország) 377 és fél kg. 3. Strassberger (Né­metország) 377 és fdi Az olimpiai pontverseny eddigi állása 1. Franciaország 9, 2. Né J ímetorSzág 5, 3. Csehország 5, 4. Olaszország 3, 5.. Ausztria 3 pont­tal . Agyonlőtte sógorát és megszökött Szeg szárdrói 'jelentik: Nemes Ist, ván két lövéssel megölte sógorát Takács Ferencet és megszökött. A nyomozás megindult. á Gellért-téren vasárnap merényletet követtek el egy fővárosi autóbusz ellen Budapestről" jelentik: Vasárnap délután .4 órakor merényietet kö­vettek el a Gellért-térről induló 10-es jelzésű Bp. 17.144. számú autóbusz ellen. Az autóbusz gyors­tempóban haladt a Budafoki uton, mikor ismeretien tettes rálőtt az; autóbuszra, amelynek egyik ablaka csörömpölve betört és darabokra tö­rött. A kocsi megállt. Az utasok közül egy három éves kisleány az üvegszilánkoktól megsebesült. Nyo­mozás indult meg, hogy fegyver­ből, vagy parittyával lőttek-e az autóbuszra. * Sorozatos merényletek Kőnigsbergben Kőnigsbergből 'jeiéíiflkk: A Volk­szeituing, valamint ' baloldali poli­tikai személyiségek ellen ma reggel sorozatos merényleteket követtek el. A terrorcselekmények sorozata terv­szerűségre mutat. Ma reggel 6 órakor 4 ember behatolt Taub kommunista városi tanácsos lakásába, és az még ágy­ban fekvő Taubra 3 pisztolylövést adtak le, sebesülése életveszélyes. IDŐJÁRÁS. A Meteorológiai Intézet jelenti: Várható időjárás a következő 24 órára; Nyugaton felhőiödés és zi­vatarok, keleten még igen meleg idő . ( MIIMMMMI Hitlerek győzelmével végződött 1 a német választás Egyetlen pártnak sincs abszolút többsége Berünbői"jelentik: Az égési világ szeme a német választáson füg­gött. Az eredmény nem hozott végleges döntést, mert bár a Hitler­pártiak száma megkétszereződött, abszolút többséget nem sikerűit el­érnlök. A kérdés tehát továbbra is nyilt marad, nem tudni mi lesz Németországban. — A választások eredménye egyébként a következő: Nemzeti szociálisták (Hitler­párt) 230 Szociáldemokraták 133 Kommunisták és szociálisfa­munkáspárt 89 Német néppárt 45 Állampárt 4 Centrum 76 Bajor néppárt és gazdasági párt 22 Landbund 2 Agrár néppárt 2 mandátum. HitTeréknek 107, szociális 3 táknak 143,. a kommmunistáknak 77, a centrumnak 68, mandátuma volt eddig. Korányi Frigyes: Sem infláció, sem államcsőd nem fenyeget Budapestről jelentik: Korányi Frigyes báró pénzügyminsiztcr Gaái Gaszton nyilatkozatáról a követke­zőket mondotta: — Mindig felbukkannak olyan "hi rek, amelyekkel a közönséget izgat­ják. Megnyugtathatok mindenkit kár izgatni az embereket, ninc s ck a nyugtalanságra. Sem infláció, sem államcsőd nem fenyeget. Filléres gyors Siófokra Folyó hó 7-én vasárnap filléres gyors indul Debrecenbői Siófokra. A nyiiegyházi jelentkezők részére a Menetjegyiroda lehetővé akarja tenni a csatlakozást a Siófoki fil­léreshez és ezért vasárnap hajnal­ban 3 óra pár perckor féláru kü­lönvonatot indit Debrecenbe. Visz­szajövet ugyancsak féláru külön­vonat hozza vissza a nyíregyházia­kat hétfőn reggel. A különvonat indításához 1 70 je­lentkező szükséges és ezért a Me­netjegyiroda kéri a közönséget, hogy csütörtök déli i 2 óráig jelent­kezzenek a különvonatra a Menet­jegyirodában. Nyíregyházától siófokig és vissza, vasúti költség 1 o pengő. A vonat vasárnap délelőtt 11 óra körül ér Siófokra és este 1 o óra után indui Vissza. á fekete tőrothadás támadta meg a szabolcsi burgonyát és szakértők szerint 30—40 százalékos a kár Oltványi Ödön igazgató bejárta Sárospataktól Szatmárig a bur­gonyaföldeket és megdöbbantő tapasztalatokról számolt be ma délelőtt az illetékes köröknek. Oltványi felfedezése fájdalmas csapás gazdaközönségünkre, mert arról szól, hogy Sárospataktól kezdve Szabolcson át, Beregben és Szatmárban is fellépett a bur­gonyavész, a fekete tőrothadás, amely eddig 30—40 százalékos kárt okozott. Ez a pusztítás an­nál fájdalmasabb, mert már az 1929-ben elért rekordtermésre számíthattak és a legszebb export­kilátások kecsegtették a termelö­ket. A roncsoló betegség most megfosztotta gazdáinkat jól meg­érdemelt reményeiktől. A fekete tőrothadás nem tesz kivételt egyik fajtával sem. Az Ella épp ugy szenved hatása alatt, mint a Rózsa burgonya, talán csak a Woltmann áll némileg ellen a tőrothadást okozó gyilkos gombáknak. Oltványi igazgató jelentése mély megdöbbenést keltett és arra in­dítja az illetékes tényezőket, hogy a burgonya ipari feldolgozása ér­dekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Matoska ir, olvas, üveg­gyártást tannt Bécsbői jelentik: Matuska Szil­veszter a fogházban irással-olvasás­sat foglalkozik, közben üveggyár­1 tást tanul és fantasztikus leveleket ir ügyvédjének. Feleségének, aki hetenként látogatja könyörög, hogy ne hagyja ex. Kisleányát kizárták az osztrák iskolákból, a gyermek egyelőre magánúton tanúi. Latm­1 ra a védő dr Kurt Ettinger tanít­ja. Matuskáné pedig kérvényt adott be nejének megváltoztatá­sára „ ^ i < Az igazságügyi miniszter ezüst tárcája egy banda zsákmányai között Budapestről jelentik: A főkapi­tányság veszedelmes rab'óbandát fülelt le, amely hónapokig garáz­dálkodctt. A banda zsákmánya kö­zött megtalálták Zsitvay ígazság­ügyminiszter ellopott cigarettatár; cáját is. A?szesztilalom hivei külön ^elnökjelöltet állitattak Newyorkból jelentik: Bár azame­n|kai elnökválasztási küzdelem Hoo ver és Franklin Roosevelt között fog eldőlni a számos törpepárt be­avatkozása miatt valóságos jeiolt­infláció van. Legújabban a prohi­biciós párt állított jelöltet, Wií­lima Upswah volt képviselőt jelöl­te, aki azctiban bármely pillanat­ban hajlandó lemondani Borah sze­nátor javára. Japán katonai célokra 30 ezer tonna ócskavasat vásá­rol Dél-Afrikában Londonból jelentik: A japán kormány megbízottja a délafnkai Durbanban szerződést írt alá 30 ezer tonna ócskavasnak Japánba szállításáról. A vételárat titkolják, de pusztán a szállítási költségeket és kikötői illetékeket 12 ezer fontra becsülik. Az óriási vasmennyisé­get hivatalos beállítás szerint hi­dak építésére vették, de a beava­tottak ugy tudják, hogy azokat hadicélokra használják fel. Németország magyar barackot fogyaszt Kiskőrösről jelentik: A gyü­mölcspiacon fokozódik az élénk ke­reslet. Különösen Németországban van nagy kelete a baracknak meggynek, almának és a piacra került mennyiséget csaknem teljes egészében Németország vásárolta meg. r Ara IO íillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom