Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 146-172. szám)

1932-07-05 / 149. szám

Nyíregyháza, 1932. julius 5. Kedd IjIIX. évfolyam. 149. sz POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak helyben és vidéken : E*y hra 2 P 50 f. - Negyedévre 7 P 50 f. Egyes szám ára: hétköznap 10 f., vasárnap 16 f. Alapította: JÓBA ELEK Felelős szerkesztő: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal cime Sxéckeoyi-út 9. szám. — Telefonszám: 1 3Ö» Hirdetéseket az UjságboU is felvesz, Bethlen-u. 2. mmmmBrn^—m—mai^mmmmmmmm—m Fantasztikas merénylettery Albrecht főherceg ellen Budapestről jelentik: A'brecht főherceg szombaton bejelentette a rendőrségfen, hogy merénylet ké­szül el.'ene, bemutatott egy levél­másolatot, amelyből kiderült^ hogy kik a merénylet tervezői "stb. Al nyomozás megindult. Tegnap egy őrizetbevétel is történt. Mára azonban kiderült, hogy a levét apokrif és orosz erjngránsok egy­másközti közleményeit tartalmazta siffrirozva. Zoltán Béla törvényszéki biró a hajdnnánási járásblró ság elnöke Budapestről jelentik: A kor­mányzó az igazságügyminiszter előterjesztésére dr Zoltán Béla a királyi ítélőbirák és királyi ügyé­szek részére megállapitott II. fi­zetési csoport jellegévei 'felruhár zott nyiregyházi kV. törvényszéki birót á hajdúnánási "királyi járás­biróság elnökévé nevezte ki. 2000 ember fürdött tegnap a sóstói strandon A vasárnapi hőség rengeteg embert csalt ki a Sóstóra A Kis­vasút 1600 embert vitt ki, de több százra ment azoknak a száma, akik gyalog, kerékpáron, kocsin, mótoron, vagy autón si ettek a hűs hullámokba. A strand­vezetőség hozzávetőleges számí­tása szerint mintegy 2000 ember fürdött a sóstói tóban, nem is számítvá azokat, akik a kádfür­dőben kerestek gyógyulást és felfrissülést. Ugy látszik, a sóstói strand minden tekintetben meg fog felelni a várakozásnak. IDŐJÁRÁS. A Meteorológiai Intézet jelenti: Hazánkban tegnap több helyen kisebb zivatar volt. a hőmérséklet a Tiszántúlon 33-34 fokig emel­kedett, az ország nyugati felében a hűvös szél hatására 5-8 fokkal alacsonyabb volt a hőmérséklet. Ai éjjeli lehűlés 15—18 fokig terjedt. Mára a szél az ország középső részein megszűnt, lég­áramlást csak a déli, nyugati és északkeleti részekről jelentettek. Budapesten ma délben a hőmér­séklet 26 fok C. A tengerszintre átszámított légnyomás 764 mm. Várható időjárás: Nyugat felöl ismét hőemelkedés, keleten esetleg még zivatarok, a szél a határ­vidékeken is gven^ü!. ) < — A németek hajlandók 2 milliárd aranymárkát fizetni egyszersmin­denkorra, de tíz évre elosztva La usanneból je:entik: A néme­tek tegnap terjeszteték elő javas­lataikat, amelyeknek értelmeben 2 milliárdot hajlandók fizetni, de tiz évre ejosztva. A francia lapok elégedetlenek a német javaslatok­kal, bár Németország ezzel a ja­vaslattal lemondott a jóvátéte.ek törléséről, amelyekért pedig eddig állhatatosan küzdött. A vélemények mftgegyeznek ab­ban. hogy MacDonald érdeme az, hogy a francia konferencia mind­eddig nem vallott kudarcot, sőt, hogy bizonyos r-redményeket is felmutathat. A háromirányú, poli­tikai, gazdasági "és pénzügyi ta­nácskozások megkönnyítik a mun­kát és lehetséges, hogy holnap már a keleti" jóvátételekre Ikerül a sor. így tehát nemcsak a dunai' tervezet megtárgyalása tette szük­ségessé Magyarország és Bulgária meghívását. Walkó külügyminisz­ter ma megérkezik Genfbe és né­hány napon belül 'eldől szüksé-. ges-e a miniszterelnök és a szak­értők kiutazása. Korányi "pénzügy­miniszter holnap utazik. Németország ragaszkodik ahhoz, hogy töröljék a versaíUesi 'szerző­dés 8. szakaszát, amely Németor­szimot mondja ki felelősnek a há­borúért. Nagy vihar és jégeső volt vasárnap Nyíregyháza környékén Tegnap délután 5—6 óra kö­zött nagy vihar vonult át Nyír­egyháza környékének északkeleti részén. A repülőtértői az Erdei­kitérőn és Sóstón keresztül Nyír­pazony és Oros között dult a Szél­vihar, amely mogyorónagyságuf jégesőt is hozott. A jég a repü­lőtér környékén 30—40 százaékos kárt okozott, de a Sósttón és Sóstóhegyen jelentéktelen mennyi­ségű volt. A fákat azonban sok; helyen kidöntötte és a villamos­vezetéket az egész vármegyében megrongálta. A sóstói'erdőben egy hatalmas tölgyfa emberderékv-as­tagságu ága letörött és rázuhant a, vil'amosvezetekre, aminek követ­keztében több órán át szünetelt az áramszolgáltatás. Véres tüntetésbe fulladt Györki Imre debreceni képviselő tízéves jubileumi ünnepeltetése Debrecenből je'entjk: i ebrecen­(>en a a Muinkás-Otthonban tegnap ünnepejték Györki Imre tíz éves képviselői jubileumát. Az ünnep­ség után egyesek izgató kijelen­téseket tettek, xnire a rendőrség oszlásra Szólította fel a tömeget. A feiszőiitásnak nem engedelmes­kedtek, szidalmazták a rendőrsé­get és mikor a rendőrök szét; P-kartáK szórni a tüntetőket Kádárt László rendőrőrmestert téglával! leütötték. Juhász Ferenc munkás bottal támadt a rendőrökre. — Aí rendőrség ezután szétoszlatta a tömeget. A rendőrök közül 2 sulyosan, 2 könnyebben megsebe­sült. A széto sz!atás során történt néhány könnyebb sérülés. Több za­vargót letartóztattak. Magyar kerékpárosok győztek a Tonr de Hongrien Egyéni győztes: Vitéz József, a csapatverseny győztese: Magyarország B) csapata A Tour de Hongrie ötnapos ke­rékpárverseny a Hódmezővásár­hely—Budapest 186 kilométeres útszakaszon vasárnap fejeződött be. Az egész útvonalon végig a városokban és községekben olyan' óriási tömegek állták sorfaiaty hogy a rendezőgárdának minden er«jét össze kellett s Zednje a rend föntartására. A Kispést-Szentlő- , rinc-Budapest útvonalon legalább százezer főre becsülik azt a tö^ meget, amely várta a versenyző­ket és egetverő éljenzésben tört ki, amikor megtudta, hogy nem­csak a két magyar csapat győzött, hanem versenyzőink az egyéni "he­lyezésekben is megelőzték nagy­nevű külföldi ellenfeleiket. ^ Andretta (Olaszország) félkprék kel ért be vasárnap elsőnek ' a célba, Oteckj (Lengyelország), Or­czán 'Magyarország) és H. Gra­nier (Franciaország) előtt, akik közöti holtversenyt állapított meg a céibiró. I A csapatverseny végső eredmé­nye; j. Magyarország B) csapata 2. Magyarország A) csapata. 3. Olaszország. 4. Franciaország. 5. Jugoszlávia. Egyénileg (az összesített ered­mények alapján): 1. Vitéz József (Magyarország B.) 2. Nemes ist. ván (Magyarország A). 3. Car­lottj (Olaszország). áz európai hatalmak felosztották az osztrák köl­csön hozzájárulási arányát Lausanneból jelentik: A 300mil­lió osztrák kölcsönből Anglia 100, Franciaország a kamara utólagos jóváhagyásával ugyancsak 100,1 Olaszország 30 rni'liót vállalt. — Svájc, Hollandia, Belgium és Né­metország még nem jelezték a hozzájárulási összeg nagyságát. —, Vaiószinü résztvesz a jegyzésben Spanyolország és Svédország ísj. Vasnti szerencsétlenség Csehországban kilenc halottal Prágából jelentik: Déicseh-, országban, Benesshof mellett két. helyiérdekű vonat összeütközött.: összeütközésnek g halottja és 301 sebesültje van, 12-nek az állapota súlyos. \ szerencsétlenség egy 15 méter magas töltésen történt, a­mely alatt mély szlkadék tátongj A katasztrófa idején a környéken borzalmas vihar dühöngött. Megtalálták Bertram óceán­repülőt Sidneyből je.'entik: Bartram óce­ánrepülőt a benszüföttek megta­lálták. Bertram és társai elcsigá­zott állapotban vannak. Mikor megpillantotta az ausztráliai tisz­tet, ejhaió hangon csak ennyit mondott: »Kenyeret!« Mikor jobban lett elmondotta, hogy a nagy viharban május 15-én, leszállásra kényszerültek és eti vesztették teljésen tájékozóképes­ségüket. I Farkas Gézát választották a tiszáninneni ref. egyház­Kernlet főgondnokává Miskolcról jelentik: Ma bontot­ták fe] a szavazatokat, amelyeknek során kiderült, hogy Dákus Ernő tiszáninneru egyházkerületi fő-; gondnok helyére egyhangúlag fai* kasfalvi Gézát választották meg, a ref. egyetemes konvent elnöki székébe Balogh Jenő felsőházi" tag) > került. ' í A-ra IO íillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom