Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 146-172. szám)

1932-07-01 / 146. szám

Nyíregyháza, 1932. julius 1. » P^n<ek J[*III. évfolyam. 146. si 3Y. ^ou POLITIKAI NAPILAP bk)ilzeté«i arak helyben és vidéken : Egy hra 2 P 50 f. - Negyedévre 7 P 50 f. Egves **ám ára: hétköznap 10 f., vaaárnap III. Alapította: JÓBA ELEK Felelős szerkesztő: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal cime • s«é<ie«ri-át 9. szám. — Telefonszám: 1 30. Hirdetéseket az Ujségbelt is felvesz. Bethlen-u. 2. wmmmm&-*mmmimmmmammmmmmmmmm Ma kezdték meg a polgári rablógyilkosság tárgyalását A tiszapolgári rablógyilkos Ko­csis József tárgyalását ina dé előtt kezdte meg nagy érdeklődés mel­lett a kir. törvényszék Illés-taná­csa. A vádlottak padján Kocsis József ült ,akit a kir. ügyész rabló gyilkossággal vádol, mert ez év május 3-án Tiszapolgár mellett a vas uti őrházban Nagy Imre vasúti pályamunkás feleségét előre megfontolt szándékkal 8 késszurá-sal megö te, majd a lakást felkutatva 2-40 fillérrel elmenekült. A másik vádlottat Barna Istvánt a kir. ügyészség, mint felbujtói bűnrészest vádolja, mert ő bírta rá Kocsist, hogy' Nagy Imrénét megölje. A kir. törvényszék ma déieiőtt először Kocsist hallgatta ki, aki töredelmes vallomásában elmondotta, hogy május i-én, va­sárnap ellátogatott Barnáékhoz, ahol Barna István azt kezdte em­legetni, hogy jó vc.na Nagyiét megölni, mert ott sok "pénz iefcet. Kocsis előszőj: tiltakozott a terv végrehajtása ellen, de este mikor lefeküdt nem hagyta nyugodni a gondolat, folyton a gyilkosság járt az eszében. Már akkor éjjei elhatá­rozta, hogy végrehajtja a gyilkos­ságot és másnap reggel egy hatalmas rohamlcést és forgópisztolyt véve magához eimdult az őrház telé. h Azonban akkor Nagyné nem volt egyedül. Az őrház eiőtt egy kocsi állt és az asszony az udvaron egy emberrel beszélgetett. Kocsis ie-> gyalogolt Tiszapolgárra a kocsmá­1 ba, ahol egy üvegbe másfél deci rumot kért, maja " visszafordult, hogy gonosz tervét végrehajtsa. De a kocsi rnég mindig az őrház előtt állt és a leselkedő gyilkos kénytelen vo4 azn^) lemondani" szándékáról. Másnap, május 3-án, kedden is­mét eiinau't az őrház felé. Útköz­ben megitta az előzőnap vásárolt rumot, hogy bátorságot merítsen. Az őrház körijyékén nem tar­tózkodott senki. Kocsis bement az udvarra, a kútból vizet merített és ivott, may* az asszonytól, aki a konyhában volt 1 pengőt kért kölcsön. So­kan jártak arra a déli órában s a .gyilkos még most sem merte borzalmas tervét végrehajtani. A jószívű asszony odaadta a kért pénzt későbbi gyilkosának, aki a község "kocsmájába sietett, ahoí másféliiter bort fogyasztott ci Sándor Bertalan postás társasá­gában. * A gyilkos azonban nem tudott nyugodni, "égett benne a gonosz vágy ,hc>gy pokoli tervét keresztül vigye. Alig egy óra múlva ismét el­indult az őrház felé. Az uton nem taiáíkozott senkivel. Nagyné „ a szobában tartózkodott, ahol tésztát készített. Kocsis váratlanul belé­pett a szobába, azzal, hogy visz­szahozta a kölcsönkért pénzt. Az áldozat még akkor se gya­nakodott a borszagú legényre, csak amikor őrületben égő szemmel szorosan mellé lépett, riadt meg tő!e és igyekezett kimenekülni a szobából. Már későn. A legény hátulról elkapta •Nagyné nyakát, visszarántotta és a hatalmas rohamkEst két­szer a várába szúrta. A szerencsétlen áldozat hörög­ve bukott térdxe, de bestiális gyil­kosa nem könyörült rajta. Még hátszor mártotta kését az asszony testébe. Aztán felkutatta a szek­rényeket, hogy a pénz rejtekhelyét megtalálja. De csak 2.40 fillért ta'áit áldozata pénztárcájában. Nagyné ott feküdt a szobában és utolsókat vonaglott. > Kocsis mogmosta kezét és a kést, még egyszer megnézte áldozatát aztán kirohant a lakásból. A kir. törvényszék a vádlott val­lomásának ennéi & részénél zárt tárgyalást rendelt ef, majd a fő­tárgyalás folytatását 10 percig fel­lüggesztette. Szünet után az elnök még néhány kérdést intézett a vádlotthoz, aki határozottan állí­totta, "hogy Barna István felbujtá­sára gyilkolta meg Nagy Imrénét. Ezzel 'Kocsis ki­hallgatása véget ért és a szuro­nyos fegházőr Barna Istvánt kísér­te bijái elé. A felbujtással vádolt Barna nem érzi magát bűnösnek és 1 tagadja, hogy ő a gyilkosság elkövetésére bufogatta Kocsist. Azt elismeri hogy azon a vasárnapon beszél­gettek erről, de ő csak Viccesen 5 emiitette fel "Kocsis előtt Nagyné | nevét és nem álmodta, hogy azt végre fogja hajtani. A ma délelőtti tárgya;ás fél kettőkor ért véget. Al tan uk kihallgatására holnap dél­előtt kerül sor. A ma délelőtftyj tárgyalásról á holnapi" számunk­ban ' közlünk részletes tudósítást. A kerékpárosok részére megnyitották az erdei bicikli-atat á Sóstói-níon csak az ottlakók kerékpározhatnak Illetékes helyről annak a köz­lésére kértek bennünket, hogy az erdei Bicikli-utat mától kezdve megnyitották a kerékpárosok ré­részére. Ez a hír bizonyára nagy örömet fog kelteni a biciklisták körében, hiszen Nyíregyházán kö­zel 3000 ember hódol ennek a nemes és egyben praktikus sport­nak s a Bicikli-út blokád alá he­lyezése bizony igen érzékenyen érintette a kerékpárosokat. Az új rendelkezés mindössze abban korlátozza a biciklistákat, hogy az erdei utat a Kemecsei­úton, vagy az Ószöllő utcán sza­bad csak megközeliteniök. A Sóstói-úton csak azok kerékpá­rozhatnak, akik ott laknak, ezek­nek is azonban a lehetőség sze­rint a kocsiúton kell közlekedniük. Az új rendelkezés betartására uta­sították az erdőőrőket is. Motor­biciklik az erdei Bicikli-úton nem közlekedhetnek. IDŐJÁRÁS. A Meteorologiai Intézet jelenti: Hazánkban tegnap a hőmérséklet 27—28, a Dunántulon 29 fok C. ért el. Az éjjeli lehűlés a talaj mentén sem süllyedt 10 fok alá. Budapesten ma délben 27 fok C. A tengerszintre átszámított lég­nyomás 763 mm. Várható időjá­rás a következő 24 órára : Meleg, túlnyomóan derült idő Sziám királya elfogadta az alkotmányt Bangkokból jelentik: Sziám királya kedden éjjel aláirta az ideiglenes kormány által kidol­gozott alkotmányt, amely szerint a legfőbb hatalom birtokosa a nép és a király abszolutisztikus jogai megszűnnek. A nők válasz­tójogot kapnak. A kormányzó nem fogadta el Károlyi minisztereinők le mondását A Budapesti Közlöny holnapi száma közli a kormányzó kézira­tát, amelyben az államfő a kor­mány felajánlott lemondását, Ká­rolyi Gyula gróf érdemeinek leg­teljesebb elismerése mellett nem fogadja el. á képviselőház ülése A képviselőház mai ülésén Al. mássy László elnök elparentálta gróf Széchenyi Emil felsőházi tag koronaőrt, akinek emlékét jegy­zőkönyvben örökitetle meg a Ház. Inkey Pál táró napirend előtt a borpárlatok tárgyában szólalt fel. I P Lausannei hírek Lausanneból jelentik: Kedden majdnem holtpontra jutott a lausannei konferencia, de Mac Donald közbelépése folytán si­került olyan formulát találni, amely kiküszöbölte a félreérté­seket Hatos bizottságot ala­kítottak az ügyek vitelére és egy másik, a gazdasági miniszterek­bó'l álló bizottság a gazdasági es pénzügyi problémákkal fog­lalkozik. — A hangulat megint bizakodó. Kettős öngyilkosság A Mot. jelenti: Bettelheim Mór 59 éves tózsdést takarítónője ma reggel holtan találta Kossuth La­jos-utcai lakásán. Megállapították, hogy agyonlőtte magát. A másik szobában feküdt nővére, aki meg­mérgezte magát és ngyancsak meghalt. ' I TŐZSDE (A Nemzeti Bank hivatalos árfolyama) A pengő Zürichben 90 02 ia fél. Valuták: Angol f. 20-70- 21 10 Cseh kor. 16 96-17-C6 Dinár 997-1009 Dollár 570'50—573'50 Frank 22-30-22.50 Leu 3-46—3-56 Terménypiac Huza77 kg. 11.85—12-00 | S«rárpa L 15-50—1600 Líra 28-94—20*24 Márka 135-70-136-60 Svájd tr.ll0-7n-111-4a Norvkor.101-00-102-00 O-schilUSu—454 Heirlii Buza78 kg.l 1-95—12-10 Buza79 kg. 12-10—13-30 Buza 80 kg. 12 20-12 40 Rozs 12-00—12-40 Tak, árpa 1.15 25-15-50 . U. 15-00—15 25 | KalárlMsOk II. 1508—15-50 Zab 1. 1525- 15-75 . 1L 15'15—15*25 Tengeri 1800—18-10 Korpa 11 60—11-75 Ruza jun —• •— Buza okt 10X6-10-08 Rozs jun —• Rozs okt. 8-75-8-80 Teng. |uL 1690 Teng.aug. —• *— Teng.máj. 11-23— 11*25 Ara 1O íillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom