Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 98-120. szám)

1932-05-10 / 104. szám

JsfYÍKYlDÉK. 1932. ín aj us 10. § Meghívó. A Nyíregyházai Cementáru­ipar r. t. folyó évi május hó 18-án szerdán d. e. 11 x/2 órakor a Nyír­egyházi Takarékpénztár Egye­sület közgyűlési termében évi rendes közgyűlést tart, melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak. Nyíregyháza, 1932. május 7. Az igazgatóság. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság jelentése az 1931. évről. 2. Az 1931. évi mérleg előter­jesztése és annak megállapítása. 3. A felügyelőbizottság jelen­tése. 4. Határozathozatal a tiszta jövedelem felett. 2608 ^HMHffilllHIU!UUUifllliilliH«ill!iillWiH»Ut>^ Meghfvó, A Nagykállói Kereskedelmi r. t. 1932. évi május 16-án d. e. 11 órakor Nagykálióban a Szabolcs megyei Takarékpénztár helyisé­gében XIV. évi rendes közgyűlésére a t. részvényeseket tisztelettel meghívjuk. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és felügyelő­bizottság jelentése az 1931. üzlet­évről, ennek kapcsán a zárszám­adások előterjesztése, a mérleg megállapítása és a feltnentvény megadása. 2. Esetleges indítványok. Nagykalló, 1932. május 8. Nagykállói Kereskedelmi r. t. Igazgatósága Jegyzet : A mérleg, veszteség nyereség-számla a Nagykállói Kereskedelmi r. t. helyiségében az üzleti órák alatt megtekinthető. 2605 NjfiregsháM úimufafé : Sok pénzt takaríthat meg, ha az olcsó áru­házban vásárol Jókai-utca i. szám alatt. 2417-4 t Sósiái szépen bútorozott 2—3 szoba juiniustól szeptemberig bármilyen időtartamra bérbeadó. Konyhahasz­nálat. Cím a szerkesztőségben. 2565-5 LI*I_ ~I*I NI" "IRNR-NVR R— APRÓ HIRDETÉSEK Hárdettei dg: 10 uóig 80 fillér, mindet további sző S fillér. Hirdetések utáni érdek­lődésre csak válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. „Cim « kiadóhivatalban" 1 jdcétS hirdetésekre csak « hirdetésen feltüntetett szám bemondás ese én adhatunk felvilágosítást. Ugy u apré, mint a nagy hirdetések dija i> feladáskor fizetendő Vidékről levélbéiyegben is beküldhető a hirdetés dija A lap GWgjele-, Béai napján közlendő hirdetfceket d. e. 10 óráig kéipk feladói. Mimóza Illatszertár Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 2. (Nagyt. alikkai rzemben) Dasan felszerelt rak­tárában a legnagyobb választékban és legol­e-ót'ban kaphatók: az összeB piperecikkek és kozmetikai külön­legességek, Tennisütök és labdák: Donlop labda (1932-es friss áru) ára t tet 27 P, (1 drb. P í-25) Rakett­iakt, o'aj, rakeltprés stb. hurozásí olcsón vállalónk Fürdősapkák, fürdőcipök, övek, telfujh'tó strand­labdák, gjönyöifi válasz­tékain. Divat­gyöngyökben a leg-zebb és legdivato­sabb újdonságok. Játékáru különlegess- g jk: Tái sas­játékok, babák, labdák. Fényképészeti cikkek : Kod k. Agfa, Inperial, Zeiss síb. gyáitmányn lilinek, lemezek. Fényképezőgépek nagy választékban, 2581-1 Ealhoiikns gimnázium kő­leiéren nj • ca nyitásnál o e ó bázne yek eladok. — Értekezni Eótfji utca 40. 23 :j0—S Fehér angóra cica kék szemű, nagy borzos farkú Szarvas ntcán vaev Ér ut­cán elkószalt. Aki haza hozza v«gy nyomra vezet jutalomban részesül. Szarvas ntca 7. s ám. 1606 Gyönyörű hangú alig hasz­nált fekete, kereszthuros. mí.rkéju zongora, helyszűke miitt jutányosán eladó. — Cim a kiadóhivatalban. 2282-? Fehér angóra cica kék szemű, nagy borzos farkú Szarvas ntcán vaev Ér ut­cán elkószalt. Aki haza hozza v«gy nyomra vezet jutalomban részesül. Szarvas ntca 7. s ám. 1606 Kii dó egymásba nyiló utcai es udvari szoba — Széchenyi-úi 10. 2S59-1 Szakácsnőt keresek 15-ére Dr. Landauné, Kat. bérpa­lota. 839 Kii dó egymásba nyiló utcai es udvari szoba — Széchenyi-úi 10. 2S59-1 Tanuló és segédlányokat felveszek női ruha szalonba Kálióí utca 4. Szítba Jolán. 2607 Poloskairtest cyángázzal, lakások uzsgatásái felelős séggel vállalja Nánássy, Kállói.u. 48. 2401-1 Fi ital leány gyermek mel é felvétetik szonnatra. Weiüihiusz, Vay Adím ntca 40. 2604 Városi telkek öhnként már 6 pengőtől ré-zletre is eladók Bankkölcsön rá sze­rezhető. Érdeklődni Bocsksy n. 58 807 2 Keresek megvételre jő kaiban lévő ii*e b jég­szekrényt. Kőnig fuszerttzlet Széchenyi út. 5^96 Kézimunka, előoyomda berendezéssel együ t olcsón eladó. Be senje.-tér '3. sz. bodegában. 2520-1 E#y jókarban levő sötét­kék gyermekkocsi eladó. — Kossuth ntca 52 S597 Kézimunka, előoyomda berendezéssel együ t olcsón eladó. Be senje.-tér '3. sz. bodegában. 2520-1 E#y jókarban levő sötét­kék gyermekkocsi eladó. — Kossuth ntca 52 S597 Egy darab teljesen uj drótmadrac olcsón eludó. Szaivas ntea 42. sz. udvar lakás. 2b47 2 szoba, koojha és mel­lékbelyi égtől álló lakás kiadó. Ugyanjtt egy szoba, konjha, spen május 15 tol kiadó. Ecssuth ntca 52. 2598 Egy darab teljesen uj drótmadrac olcsón eludó. Szaivas ntea 42. sz. udvar lakás. 2b47 2 szoba, koojha és mel­lékbelyi égtől álló lakás kiadó. Ugyanjtt egy szoba, konjha, spen május 15 tol kiadó. Ecssuth ntca 52. 2598 Középiskolai tanulók in«trn álását és hegedotanitást vállalok. Cim á kiadóban. 1834? Siombaton szállítás köz­ben elveszett egy szürke koc kás kabát. ií^glaiáió sz vessedjen ránézve , érték­tel n darabot Horthy M.-tér fi. számn szabó üz etbe be­adni. 260S Ujságkézbesilő asszony (elvé étin ax Újságból ban 2 Siombaton szállítás köz­ben elveszett egy szürke koc kás kabát. ií^glaiáió sz vessedjen ránézve , érték­tel n darabot Horthy M.-tér fi. számn szabó üz etbe be­adni. 260S 14—15 éves ügyes le« nyok állandó könnyű mu kara azocnal felvé eiik Cim az Ujsáfcboltban. S FagylalilíOCBi, kettő da­rab felszerelve, jégszekrény, mérlg, üzleti berendezés e adó. C m a kiadóban 2600 14—15 éves ügyes le« nyok állandó könnyű mu kara azocnal felvé eiik Cim az Ujsáfcboltban. S FagylalilíOCBi, kettő da­rab felszerelve, jégszekrény, mérlg, üzleti berendezés e adó. C m a kiadóban 2600 Villany-rőre b«rendezetl könyvnyomda olcsón eladó Cim megtodhato a kiidóhi­va tatban. 2181-? Szobit keresek kellemes helyen á'uta?ásaim idejére, e»etif g e.lá ássa . ,Tisztvi­selő * jelitére a kiadóba. 1601 Villany-rőre b«rendezetl könyvnyomda olcsón eladó Cim megtodhato a kiidóhi­va tatban. 2181-? Szobit keresek kellemes helyen á'uta?ásaim idejére, e»etif g e.lá ássa . ,Tisztvi­selő * jelitére a kiadóba. 1601 A legjobb keayerei B-ne< Leszló tér 13 szAmu bóuébrn vá9aro'h»ijuk 1 K. 8157—1932. HIRDETMÉNY a városi ingatlanok eladásáról. Nyíregyháza megyei város kép­viselőtestületének Kgy. 274-932. K. 8157—1932. számú véghatározata alapján közhirré t eszem, hogy a város tulajdonában lévő rtt felso­rolt ingatlanok eladásra kerülnek. Részletes felvilágosításokat a hi­vatalos órák alatt nyújt Szohor Pál városi főjegyző (Városházat em. 4. számú szoba.) Az eladásra kijelölt ingatlanok a következők: 1. Népkerti telek, 3 k. hold, 928 négyszögöl. 2. Morgó előttt telek, 1056 négyszögöl. 3. TarcaU "kőbánya, 1. k. hold, 694 négyszögöl. 4. Vadast ingatlan, 17 k. hold, 427 négyszögöl. 5. Háromrózsa épület a Deb­receni utcán, 241 négyszögöl terü­lettel. ; 6. Kőrkatrá a felüljárónál, 1 k. hold, 1194 négyszögöl. 7. Tejszövetkezet melletti! te­rület, i k. hold, 1566 négyszögöl. 8. Vásártéri "legelő, 5 k. hold, 695 négyszögöl. 9. Két vaSut közötti terület, 1 k. hold, 1200 négyszögöl. 10. Legelő a baraktábornál, 27 k. hold, 650 négyszögöl. ' 11. Szántó a felüljárónál, 1100 négyszögöl. 12. Szántó a faszeggyárnái, 2 k. hold, 1328 négyszögöl. 13. Naményi vaSu r melletti terü­let, 1 k. hold, 801 négyszögöl. 14. Bánság-utcai "telek, 3 k. hold, 431 négyszögöl. 15. Manda.meder, 60 k. hold, 1345 négyszögöl. 16. Vay Ádám.utca 31. sz. te­lek, 75 négyszögöl. 17. Vay Adámi utca 69 sz. telek, 84 négyszögöl. 18. Baromfi-telep, 2 k. hold, 940 négyszögöl. 19. Eperfakert, 4 k'* hold, 1436 négyszögöl. 20. Szántó a Dohánybeváltónál, 2 k. hold, 877 négyszögöl. 21. Szántó a trágyavágány mel­lett, 10 k. hold, 1322 négyszögöl. 22. Bolgárkert a déli temetőnél, 9 k. hold, 503 négyszögöl. 23. Szántó a bőrgyár mellett, 1 k. hold, 801 négyszögöl. 24. JiraSzek-féle téglavető, 5 k. hold, 1371 négyszögöl. 25. Füzes.rét, 4 k. hold, 738 négyszögöl. 26. Fate'ep a Dohánybeváltónál, 2 k. hold. 27. Nagycserkesz korcsma, 2 k. hold, 634 négyszögöl területtel. 28- Hattyú korcsma, 1508 négy­szögöl térületté*. 29. Sas korcsma, 116 négyszög­öl térületté'­30. Bazár épület, 119 négyszög­öl területtel., * 31.3 ÁÜatvásártér, 17 W. hold, 600 négyszögöl. 32. Bohn.féle telek, 850 négy­szögöl. 33. Bulgárkert a Bujtoson, 10 k. hold, 23 négyszögöl. 34. Bérföldek a Bujtoson, 12 k. hold, J299 négyszögöl. 35. Bujtosi tanyásbérlet, 6 k. hold, 1356 négyszögöl. 36. Szarvasszigeti tanyá 3bérlet, 13 k. hold, 927 négyszögöl. 37. Szántó a huszárlaktanyánál, 1 k. hold, 1498 négyszögöl. 38. Szántó a Kemecsei-utnái, 1 k. hold, 308 négyszögöl. 39. Szántó az öcserépszmben, 6 k. hold, 773 négyszögöl. 40. Szántó a gyakorlótéren, 1 k. hold, 474 négyszögöl. 41. Bulgárkert a »Folyás«-ban, 25 k. hold, 569 négyszögöl. 42. Kislakás a Tátra-utca 5. száim alatt, 232 négyszögöl 'terüiet­•BMSm HOtnNMMM" MM áHSMMMMN tel. 43. Kislakás a Tátra-utca 3. szám alatt, 233 négyszögöl terü­lettel. 44. Kislakás a Bethlen-utca 75. sz. alatt, 290 négyszögöl területtel^ 45- Kislakás a Bethlen-utca 73. sz. alatt 204 négyszögöl területtel. 46. Kislakás a Bethlen-utca 71. szám alatt, 209 négyszögöt terü­lettel. 47. Járványkórház melletti te­rület, i k. hold, 1477 négyszögöl. 48. Kettőstó-meder, 101 k. h., 1401 négyszögöl. 49. Him es alatti földek, 42 k. h.,. 974 négyszögöl. 50. Eletó meder, 80 k. hold, 1203 négyszögöl. Nyíregyháza, 1932. május 6. Dr, Bencs Kálmán s. k. m. kir. kormányfőtanácsos,. 2519—3 polgármester. Hirdetmény. A vb. Schwartz Jenő hagya­téka csődtömegéhez tartozó s a csődleltár 307-398, 400—407, 409—417, 419—430, 432, 433, 435—437, 439—441, 443—446, 448, 449, 452, 454—464, 466— 484, 486—489, 491—499, 501, 504—512, 516, 518—524 526— 530, 532-534, 536-543, és 545 tételszámok alatt felvett aktív követelésekből fennfállónak tnuiat­kozó összesen 9726 P 33 fillér névértékű aktív követelések egy tételben a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénz fizetés mellett a csődválasztmány közbenjöítéveí megtartandó szóbeli versenytár­gyaláson eladatnak azzai, hogy a csódvála3ztmány s a csődtömeg­gondnok a követelések valódisága fenntállása s behajthatóságáért semmi irányban és semmi tekin­tetben szavatosságot nem vállal­nak. A választmány fenntartja jogát arra, hogy a legmagasabb aján­latot is visszautasíthassa 3 a köve­telések értékesítését más módon eszközölje. Vevő a vételár után járó kincs­tári illetéket a vételáron felül azonnal készpénzben kifizetni köteles. A versenytárgyalás alólirott csódtőmeggondnok ügyvédi iro­dájában (Nyíregyháza, Gimnázium köz 3 ) folyó évi május hó 27-ik napján d. u. 4 órakor tartatik: meg. Nyíregyháza, 1932. május 7. Szegedy Gyula ügyvéd, 837 csódtőmeggondnok. 3598—932. vgrh. sz;. Árverési hirdetmény Kivonat A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 10368/2 — 931. sz. alatt kelt kielégí­tési végrehajtást rendelő végzése foly­tán Kereskedők és Iparosok Hitel­intézete r. t. javára 200 P tőke s jár. erejéig 1931. évi november hó 23. tápján végrehajtás utján foglalt és 2680 P-re becsült ingó­ságok, u. m.: írógép, fetmény, stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pír. 26528—932 sz. aíalt kelt árve­rést rendelő végzése következében Nyirpazony 1 ősség határában Sóstó­hegyen 1932. évi május hó 19„. napján d. u. 2 1/2 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1932. április 24. LABAY ANTAL 838 kir. bír. végrstiajtó a. mmmmArimmasmmi^'maBSfám Nyomatot* Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán. ! ,.t i UJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom