Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 98-120. szám)

1932-05-04 / 100. szám

JSÍYÍRYIDSK. Tisztújító választás a Siaboicsvármepeí Orvosszövetségben Dr. Klekner Károlyt újólag elnökké választották — á Fiók­szövetség az álláshalmozások kérdésében döntést sürget — Erélyes intézkedések a fogtechnikusi knrnzslás ellen Szombat délelőtt tartotta tisztújító 'közgyűlését a MOOSz Szabolcs varmegy el Fiókja. Mig a fővárosi Napilapok 'hasábjain nap­ilap után jelennek meg cikkek, melyek az Orvosszövetség bomlá­sáról szólnak, addig a szabolcSvár­megyei orvosok mostani közgyűlé­se az egység képét tükrözte visz­sza. Az orvosi élet keretein belül lehetnek az orvosok között a rész­ietekre nézve nézeteltérések, a fő­cél tekintetében azonban a vélemé­nyek megegyeztek. A nehéz gaz­dasági viszonyok az orvosokkai is éreztetik hatásukat, mert ezek imü ködését mindig egy magasabb iaeai jellemezte: a beteg embere­ken való ijnzetlen segítés. Ilyen ideális eszményképeknek pedig ima nem segit az idő és mivel az or­vosok erről az alapról Letérni nem akarnak és nem is lehet, az orvosi kar s uly 0s megélhetési problémák­kal küzd. E gazdasági természetű problémák megoldásának mikéntje képezi az orvosi kar jelenlegi leg­súlyosabb gondját. Ez tükröződik végig az orvosi gyűléseken. A kenyérkérdés lát­szik meg az orvosok gondokkal telt arcán is, kik nagyszámban jelentek meg, hogy egyrészt az együvétar­tozást és az együttérzést dokumen­tálják, másrészt, hogy a minden­napi életadta nehézségeket próbál­ják kiküszöbölni. A városháza nagyterme egészen megtelt az ér­deklődőkkel. Dr Klekner Károly elnök előbb az elhunyt kartársakról emlékezik, maja felhívja a figyelmet dr Ro­senberg Emii eü. tanácsos és dr Konthy Gyula jubileumára, akik júniusban ünneplik majd orvossá avatásuknak 50 éves évfordulóját. A fiókszövetség e ritka jubileum alkalmából díszközgyűlést rendez, amelyre Nyíregyháza város közöa­ségét is meghívja. Majd éles szavakkal elitéh, hogy a napilapokban az orvosi élet vál­sága most a főcsemege, ami tu­lajdonképen nincs és csak azok hirdetik, kiknek nem tetszik a szö­vetség egysége. Kitajezi a bizalmat 3 jelenlegi elnök személye iránt. — Csillén a szabftdorvosválasztás meii­je állott, aminek megvalósítása az orvosi K ar érdeke. A módszer gyor­sasága és minősége tekintetében állhat fenn csak nézeteltérés. A tempó nem elégít ki most talán egyeseket, ae nem a szövetség ve­zetőségen múlik a megvalósítás, hanem más tényezőktől is függ és erre tekintettel kell lenni. Dr Valent Mihály főtitkár aggó­dó szaval csendülnek most fel a titkári jelentés kapcsán. A helyzet még mindig r 0ssz — mondja (Egy hang: Még r 0ss Zabb, mjnt tavaly). Ismerteti az elmúlt év eseményeit és a végzett munkát. Különösen a kuruzslóK garázdálkodásaira hívja fel a figyelmet. Ép ezért is támo-, gatja a Szövetség a fogorvosok minden részletre kiterjedő memo­randumát, amellyel a fogművese* immáron sokszor életveszélyes üzel­mei ellen igyekeznek gátat vetni. A Szövetség minden bejelentett konkrét esetet a legmesszebbmenő­ben fog megtorolni az illetékes ha­tóságok utján. (Nagy tetszés.) QSZ szetartásra hivja fel a kollegákat. Dr Hartos pénztáros alapos je­lentése után dr Liener Jenő nyír­egyházi gyermekorvos indítványát élénk vita keretében tárgyalták. — Dr Liener a serumok tutanagas árai ellen kén a szövetséget, hogy hassanak oda, hogy a szenvedő szegények olcsóbb serumban ré­szesüljenek, mert a s erumok árai általában sokkai magasabbak, mint ahogy kellene leuniök. A má­sik indítványa az, hogy minden orvosi állásról az orvosok a hiva­talos orvosi lapban kellő időben tudomást szerezhessenek, mert soks z or előfordul, hogy az állások már be vannak töltve, mire a kol­legák erről tudomást Szereztek. — Dr Mayer kórházi orvos hasonló értelemben szólalt fel, dr Fned Manó és többek hozzászólása után a közgyűlés dr Liener indítványát-, elfogadta, az elnök olyan módosi tásával, hogy a Fiókszövetség fel­hívja a központot az álláshalmozá­sok kérdésében a döntést megsür­getni­Mivei a tisztikar ideje lejárt, uj választást is t artott a Fiókszövet­"ség, amikor is dr Rosenberg Emil korelnök vezetése a'att ejtette meg a közgyűlés a tisztújítást. Egy­hangú választással *a következők kerültek be a tisztikarba; Elnök dr Klekner Károly, alelnökök: dr Demjén József és dr Kulcsár Barna. Titkár: dr Valent Mihály, Pénztáros: dr Hartos János, jegy­ző: dr Kovács László. Dr Klekner Károly nagyhatá­sú beszéddel vázolta eddigi "tevé­kenységét és adott utmutatást a jövőre. Soha ilyen nehéz viszonyok között nem élt még orvos. Három év eiőttj programmbeszédében még tudott reményt nyújtani, ma pedig szinte már reménytelennek látszik a helyzet. Az orvosi rend helyzete a gazdasági viszonyok javulásától függ, ez pedig elképzelhetetlen társadalmi átalakulások nélkül. A régi rend teljesen kiélte magát, csupán kinövéseiben ét és ember és ember között óriási "űr tátong. Az u] "egyén majd az orvosember­rői vesz mintaképet. Az orvosem­bert nem önző célok vezetik, ha­nem embertársaiért dolgozik, ami viszont neki is javára lesz. »Bár­hogy ís alakuljanak a viszonyok, egyet soha se szabad elfelejtenünk: orvosok vagyunk, kiknek köteles­sége beteg embertársainkon segí­teni !« Dr, UigB fíííT Keddtől-csütörtökig Walter Jarissen a Zwei ^AsautKA Herzen főszereplőjének legújabb filmoperettje AmnFhaju Erik-e Főszereplők: Verebes Ernő, Greíl Theimer. Zenéje Eisemann Mihály, Karnagy Dajos Béla. Ken i»ay«ard: Cabaileiró bosszúja Rendes helyárak z m 11 az HETI MŰSOR: Kedd: Rott Sándor vendégjá­téka. Bérletszünet. Szerda': Megöltem egy embert B) bérlet 7. Csütörtök: D- u. A harapfts térj, este: A csókos reg'ment. Bérlet­szünet. Péntek: Maya A) bérlet 9. Szombat délután: Porceílán. Bér­letszünet. Este: Maya B) bérlet 9. Vasárnap: D- u. János litéz. Bérietszünet. Este: Maya, bérlet­szünét. Hétfő: Nincs valami ehamoi­nj valőjar Bérletszünet. A vadkacsa (Ibsen előadás a színházban) A vadkacsát, a nagy norvég költő egyik leggyönyörűbb alko­tását adta elő tegnap a színtár­sulat. A darabról nem kel! írni, minek is ? 1 Beszél az mindenki helyett. A társulat tagjairól már régebben megállapítottuk, hogy jó színészek, a tegnapi előadáson azonban mindea eddiginél jobb, nagyszerűbb játékot produkáltak. Játszottak, de játékuk mögött ott leskelődött az élet minden tragé diája, nvomorusííga. Farkas Endre nevét elsősorban keli hiegemíténünk. Jeilemszinész, mégpedig a legjavából. A fantasz­ta, komoly és az őszinteség mel­lett lándzsát törő Gregerst nagy­szerűen játszotta meg. Alakítása bármely nagy színpadon hibátla­nul állotta volna meg helyét. Min­den modorosságtól, tul^stól ment. Fölűjnyi László nagyhangú, pozőr figurája elsőrangú " Sokoldalú, te­hetséges, jó színész. Méltó partne­re volt Farkas Endrének. Komár Juliska művészete rnost is mara­déktalanul érvényesült. Szívhez ' szóló, elmélyedő játéka a legtelje­sebb elismerést érdqmjli. Kondrátli Ilona ismét uj oldaláról mutatko­zott be. Halk, letompított játéka iUuzíókeitő volt. Szigethy Annus Sörlyné szerepében el tudta felej­tetni, hogy operett színésznő. —­Szántó Jenő Werléje is jói sikerült. Gáspár Jenő kifogástalanul formál­ta meg az öreg Endalt. Ha. as Jó­zseí 'játéka ReHingonos figuráját kitűnően hozta elénk. Az epizód szereplők játéka jót simult az együtteshez. Vándor Andor ren­dező hibátlan és osztatlan elisme­rést érdemlő munkát végzett. A színház, s ajhoS, nem telt meg és épen azokat nem láttuk ott, akik a modern darabok ellenséget. Ma zsúfolt ház fog tapsolni a kis Rottnak és társulatának Pénzkén fesz a »Maya« bemuta­tója A kis Rott Európa legjobb ko­mikusa, imla este mutatkozik "be a nyíregyházi közönségnek. Nagysze­rű műsorral jön : A kalábriász par­n, Infanteríszt Leizer,' a Csendes kislakás, a Kis cirkusz című bohó­zatok kerülnek előadásra nagysze­rű szereposztásban. Ezenkívül egész s er eg magánszám van a mű­soron. Szereplők á kis Rotton kí­vül: Solti Hermín, a népszerű és kitűnő kupié énekesnő, Vidos Je-. nő és Balassa János. Az előadás iránt olyan az érdeklődés, hogy va­lószínűleg zsuiolt ház fog tap­solni 'Rott Sándornak "és kitűnő társulatának.' A mai kacagó esten kivüi a hét legnagyobb eseménye az évaa szenzációs siáge're a Maya bemu­tatója. Pénteken este kerüi Nyir­1932. május 4. egyházán először előadásra Har­math Imre és Fényes Szabolcs világhírű operettje, a főszerepek­ben Horváth Böskével, Beke AUce­zal, Karácsony Évával, Solthy Györggyel, Körössy Zoltánnal, Far­kas Endréval, Bellák Miklóssal és Főidényi Lászlóval. A darab fülbe­mászó slágereit nemsokára már az utcán is halljuk fütyörészni, ami kétségtelen bizonyítéka lesz a Maya népszerüség'ének. Holnap, szerdán este BJ bérlet­ben megy Rostand nagyszerű drá­mája a Megöltem egy embert. Csütörtökön ünnep van s igy délutáni "előadás ís lesz mérsékelt. heiyár akk^l. Előadásra kerül A harapós férj c. operett, este pedig a diadalmas Csókos regimentet játsszák, ami "3 órás viharos ka­cagást jelent. Dohánytermelési tanulmányúi Orosra Felhívjuk az összes dohányter­melők és dohánykertészek figyel­mét, hogy a Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület, a pallagi dohánytermelési Kísérleti Állomás és a helybeli M. kir. Dohány­beváltó Hivatallal együttesen folyó hó 8-án (vasárnap) délelőtt 10 órakor a dohány trypsz elleni és a dohánypalántáknak közvetlen az ültetés előtt, a védekező szervbe mártogatása által történendő véde­kező eljárásnak gyakorlati bemu­tatását fogják eszközölni. A bemutató a m. kir. Igazság­ügyi Kincstár orosi, (Nyirpazony melletti) bérgazdaságban, a Burger féle alapítványi birtokon fog tör­ténni, amelyre a dohánytermelők és dohányosaik meghivatnak. A trypsz elleni védekezés óriási jelentősége és a dohánytermelők anyagi érdeke kötelességévé teszi minden dohánytermelőnek, hogy erre s bemutatóra, amely egyszerű és nem költséges eljárást gyakor­latilag ismertet, okvetlenül meg­jelenjen és arra dohányosker­tészeit és munkásait is hozza el. Felhívjuk a tanulmányúton részt venni szándékozókat, hogy a hét folyamán a Gazdasági Egyesület titkári hivatalával (vármegyeháza, földszint 41, telefonszám 113.) közöljék, hogy Nyíregyházáról Orosra és vissza autóbusz helyre igényt tartanak-e, autóbuszt csak akkor kötünk le, ha kellő szám u jelentkező akad és az útiköltség oda-vissza személyenként 60 fillér­nél többe nem kerül. Jelentkezési határidő péntek délig. A Jjelent­kezés fenti útiköltség megfizeté­sére kötelező. Ha kellő számú jelentkező lesz, arról a jelentke­zők írásban azonnal értesíttetni fognak. — A Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület Elnöksége. László Fülöp nagy háborús kompozícióra készül Londonból jelentik : László Fü­löp, az ismert kiválő festő, elha­tárolta, hogy egy időre abba­hagyja a portréfestést. A művész régi tervét akarja megvalósítani és megfisli nagy elgondolását, a nők szerepéről a világháborúban. i Erdőbánye gyógyfürdő Csonka-Magyarország kiváló kli­matikus gyönyörű őserdőben fekvő gyógyhelye rituális és diétás kony­hával megnyílt. 3395.3

Next

/
Oldalképek
Tartalom