Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 98-120. szám)

1932-05-01 / 98. szám

1932. május 1. JNfYÍRYIDÉK. 5 fi€CI KROm.fi. j 'Ott állottál szeretetünk Ünnepi "tüzében, Mindnyájunknak büszke öröm. hgett a szemébetn. Becsületes, derék munka Nem esik hiába, Becsületes volt a munkád Hajdú Béla, Felfigyeltek rája ! Ugy akartál elvonulni Kszrevétlen, csendben, Mint amilyen szerény voltál Egész életedben. Ha Kormányzónk éles szeme Meg .nem akad rajtad, — Ugy eltűnsz, hogy soha senki Meg nem talál, Ahogyan akartad ! Ámde terved most az egyszer Nem sikerült mégse, Bizonyítja munkásságod Lelkes ünnepsége. Ne haragudj Ilajdu "Béla, Kellett ez az ünnep, — Hogyha te inem is kerested, Annái inkább Kellett nemzetünknek ! Kellett hitet, reménységet, Hogy gyűjtsünk belőle, Kellett, hogy a te példádbó 1 Kapjunk uj erőre. Kellett itt ma valamibe Belekapaszkodni, — Hogy higyjünk még, hogy tudjunk [még A jövőért Áldozatot hozni ! Lám mégis van becsülete A derék munkának ! — Amig iit sok Hajdú Bélák Ebiek és szolgálnak, Amig itt a szépért, jóért Tudnak lelkesedni, — Addig testvér bárhogy is van, De nem szabad Itt kétségbeesni ! Fleckeim-sütés a Kiosz'ban Csütörtököm este, Nem mehettem, a vidékein Voltam eltemetve. Éppen ez ok miatt még nem Voltam a színházban, — Szálkát járom és mint mondják Mátészalka Azó:a van gyászban ! Két panaszos levelet is Kaptam a mult héten, Jogos panasz siránkozik Mind a két levélben. Az egyik a Gróf Károlyi­l :s Dessewffy-térre, Szokás szerint a tavaszi Buchw ald-székek Kirakását kérte. A másik a gőzfürdőnek Bezárása ellen Tiltakozik, mert úgymond ez Elviselhetetlen. Azt akarják, hogy a Sóstó Közönséget kapjon, — Csakhogy aki ezt akarja, •Ugyanakkor Költséget is adjon ! A két panasz ellen nékem Nincsen kifogásom, Sőt helyeslem, tanú erre Az aláírásom. Rakjuk ki már a székeket A közönség Megérdemelt ennyit, — A fürdőt meg ne zárjuk be, Hiszen szegény Nem vétett ő semmit ! BONTA. Répabogár elleni leghatásosabb permetezőszer kapható ROSENTHAL VILMOS cégnél Hétfői! megkezdik a NyKISE kerékpár-, motor­és atlétikai pálya építésének befejező munkálatait á négy ienniszpálya már készen áll a NyKISE sporttelepén Ismerete s, hogy a Nykise már régebben megkezdte Bethlen-uti k sporttelepén az atlétikai, motoros és kerékpár pálya építését, a ne" héz gazdasági viszonyok miatt azonban az építés lassan haladt előre és a pályák még nincsenek készen. Most azonban örvendetes tordu'.at történt az építkezés ügyé­ben, mert a Nykise nagyszerű ve­zetősége, óriási áldozatok árán és nagy nehézségek leküzdésével, a Nyvsc vezetőségének támogatása mellett megtalálta a módot a pá­lyák teljes befej ezésér'. Hétfőn, már ismét megindul a Bethlen-uti sport­telepen a munka és két-három hé­ten belül már teljesen e lkészülten fogja díszíteni a Nykise sporttele­pét a motoros és kerékpáros pá­lya, amely egyedüli "esz városunk­ban. A pályák a KMAC és Magyar Kerékpáros Szövetség legmoder­nebb torvei á.apján készülnek és így felveszik majd a versenyt az or­szág legjobb pályáival. Az atlétikai pálya is nagy hiányt pótol a Bethlen-uti sporttelepen és annak rövides elkészültét is öröm­mel fogadja Nyíregyháza sportkö­zönsége. Iit említjük meg, hogy a négy tenniszpálya már t ljesen elkészült és a pályákon már élénk sportélet folyik. Nyíregyháza tehát gazdagabb lesz egy párját ritkitó motoros, kerék­pár és atlétikai pályával, melyeken rövidesen már nagyszabású verse­nyek kerülnék megrendezésre és ezzel hozzájárulnak városunk ide­genforgalmának fellendítéséhez is. NyKISE—NyÖTSE. Bujtosf sportpálya délután fél 5 órakor. A két helyi csapat találkozása lesz a Nytve pályán, amely mind­két csapat részéről nagy fontosság­gal bír. A Nyötse az első négy kö­zötti maradásért, mig a még csak 2 vesztett ponttal álló Nykise csa­pata a bajnokság megszerzéséért küzd. Mindezektől eltelantve a két helyi csapat mérkőzése mindig a legizgalmasabb sportot hozta és er­re van most is kilátás. A mérkőzés eredményét illető eg a Nykise győ­zelmi esélyekkei indul, mexynek aránya attól függ, hogy a sérült Nyötse játékosok részt vehetinek-e a mérkőzésen. Nytve Nyötse ifj. mérkőzés elő­zi meg d. u. fél 3 órakor a Nykise —Nyötse bajnokit. A Nyötse benyújtotta az M. T. S. E- elleni óvását, ami a jelek szerint teljes sikerrel kecsegtet. — FRISS CSOKOLÁDÉARUK a Rottariúesz-trafik előtti pavíi­lonban kaphatók! Fióküzlet áthelyezés ! Tisztelettel értesítem a n. é. vásárló közönséget, hogy Kállai u 4. ez. alatt lévő fióküzletemet a Vay Ádám-utca 5. szám alá (Marsalkd híz, Takarékáijáróval szemben) helyeztem át. Naponta friss hízott marhahús, borjú- és sertéshúsok, zsír és szalonna, valamint m'ndenfale finom hentesárú (Barth Antal készítménye) a legolcsóbban szerezhe'ő be. Fióküzlet : Vay Ad m-u 5 Takarékátjáróval szemben SIMKOVIGS FERENC hentes és mészáros Főüzlet : Bessenyei-tér 9. £ Leffier Béla dr. bemutatja Krúdy Gyulát a skandinávoknak az Ungerska noveller c. uj kötetében Leffier Béla dr. neve fogalom­má vált a| magyar irodalom misz­sziomáriusainak körében. Céltuda­tos kulturális akció utján viszi a skandináv nép köztudatába a ma­gyar szellem, a magvar művelődés javainak felismerését, é'tékeiését és megnyeri a messze idegen nép ro­konszenvét elárvu't nemzetünk, megtépet , megalázott, hamis' ta­nuk val'.omása alapján könnyel­műen elité t népünk iránt. Időről­időre megjelenik egy-egy miivészi Ízléssel készü t Leffier-kötet, ame iy svéd nyelven szólaltatja meg a magyar géniusz nagyjait, vagy pe­dig idehaza, magyar nyelven inter­pretálja a svéd-norvég ku tara leg­kiválóbbjainak müveit. Most jelent meg ennek a diplomácia erejét meg haladó lendülettel folyó akciónak legújabb dokumentuma, a magyar novellisták svéd kötete, az »Un­gerske novel'er«, amely Leffier Bé­lának és feleségének fordításait tartalmazza. A finom művű ma­gyaros rajzzal díszített kötet Stock­holmban jelent meg P. A. Norstedt és fiai előkelő cég kiadásában és Frédiik Böök tanár irt hozzá elő­szót. Az uj svéd-kötet bennünket, sza­bolcsiakat a Leffier-vonatkozás mellett azért is érdekel, mert Nyíregyháza nagy irófia, Krúdy Gyula ebben a köCtben mutatkozik be először a svéd olvasóknak Sobri c. novellájával. Kívüle Ábrahám Ernő, Ambrus Zoltán, Babits Mi­hály, Bethlen Margit Biró Lajos, 1 1 Csat hó Kálmán, Gárdonyi Géza, Heltai Janő, Herczeg Ferenc, Mik­száth Kálmán, Molnár Ferenc, Mó­ricz Zsigmond, Darányi Kálmán, Színi Gyula, Tormay CecUe, Vaj­da Ernő, Zilahy Lajos szerepeinek egy-egy jól reprezentáló novellává". 58. Jótékonycélu M. kir. Állami SORSJÁTÉK Főnyeremény : 40.000 arany pengő, tzonkivül 20.000 arenypengó 10.000 aranypsngő 5.000 aranyp -ngó Összesen 17.000 különböző nyeremény. Egész sorsjegy ára ; 3 aranypengő Fél sorsjegy ára : 1.50 aranypengó Húzás 1932. junius hó 7-én délután 3 orakor 2396-4 Műsoros estét rendez a Református Szalonzenekar A Nyíregyházi Ref. Egyház Sza­lonzenekara május 4-én, szerdán délután 6 órakor az elemi "iskola dísztermében műsoros estét rendez, amelynek programmja a következő: 1. Erkel F.: Hunyady. László. Nyitány. Szalonzenekar. 2. Nagy Vilmos tanítóképző in­tézeti tanár humoros felolvasása. 3. Komár Júlia a miskolci Nem­zeti Színház művésznője, erdélyi költők verseiből ad e-Iő. 4. c) Leoncavallo: Mattinata- b, Becce: Légende d'amour. Szalon­zenekar. 5. Gabányi: A levél. Magánjele­net. Előadja Torma Margitka. 6- Klasszikus tánc. Táncolják: Stark Lilike és Nagy Endre. Zon­gorán kíséri : Győry Jenő. 7- Kéier: Vígjáték nyitány. Sza­lonzenekar. Müsormegváltás az első uz sor­ban i P, a többi sorokban 6o fil­lér, állóhelyen 40 fillér. Meghívó. A Nyíregyházi Poigári Céllövő Egyesület a foiyó 1932. évi május hó 13-án 18 órakor tartja a Városháza nagytermében évi rendes közgyűlési Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jelentés az egyesület műkö­déséről. 3 Zárszámadás és számvizsgáló bizottsági jelentés előterjesztése. 4. Tagsági dijak megállapítása, költségvetés letárgyalása. 5. Alapszabályok módosítása. 6. Tisztújítás. 7. Indítványok. Az egylet tagjait ezen közgyű­lésre bajtársi szeretettel meghívom, azon megjegyzéssel, hogy miután az április 28-ra összehívott köz­gyűlés a megjelentek csekély száma miatt határozatképtelen volt, a május 13-ra hirdetett köz­gyűlés a megjelenők számára való tekintet nélkül határozatképes. Nyíregyháza, 1932. április 29. Dr. Bencs Kálmán m. kir. kormányfőtanácsos, 2378 polgármester, elnök. ||||lll!!!llllillllllinillllllllllllllllllllllll!i!lllllllllllllllllll

Next

/
Oldalképek
Tartalom