Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 73-97. szám)

1932-04-22 / 90. szám

Kyirggyháza, 1932. április 22. » Pintek IJIII évfolyam 90 sz POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak helyben és vidéken : hóra 2 P 50 f. - Negyedévre 7 P 50 f. szám ára: hétköznap 10 f<> vasárnap 16 f. Alapította: JÓBA ELEK Felelős szerkesztő: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal cime : Széchenyi-út 9. szám. — Telefonszám: 1 — 39. Hirdetéseket az Ujságbolt is felvesz, Bethlen-u. 2. A földmivelési tárca költség­vetése A Budapesti Értesítő jelentij Ma osztották szét a képviselők kő­zött a földmivelési tárca költség­vetését. A tárca egyes tételei­ben százezer pengős ,sőt milliós csökkentésekkél is találkozunk, viszont a mezőgazdaság különböző ágainak megsegítése címén öt milliós többietet vett fef a költ­ségvetés, ugy, hogy végeredmény­ben az idei előirányzat negyed­millió pengővel 'haladja meg az elmúlt évit. A földmivelésügyi kormány a jö­vőben nagy s ulyt fektet a minősé­gi 'termelésre, hogy áruink ex­portképesek legyenek és fokozott gondot fordít a gyümölcstermelés­re. Folytatják az Alföld fásítási prograiiimját és a határszéli "árviz­gátak megerősítésének és kijaví­tásának költségei 1800000 pengőt tesznek ki. Bécsben megmérgezte magát egy magyar nő Bécsbői jelentik: Vándor Mar­gti budapesti egyetemi lektor meg­mérgezte magát és meghalt. Budapestről jelentik; Vándor­Margitot a Pázmány Péter egye­temen nem ismerik ,sőt a főváros­ban nincs ís bejelentett lakása. Az a búcsúlevél, amelyet hátraha­gyott sem Budapestre szól, ha­nem Knszt jrs Sándor pécsi egye­temi "tanárnak cimeztej aki a fő­városban lakik a Mária Valéria­utcában és Pécsről ma estére vár­ják 'haza. öngyilkos fett egy bécsi herceg Bécsből jelentik: AuerspergKá­roly herceg, aki egy bécsi bank­ház tisztviselője, mellbelőtte ma­gát és meghalt. A herceget pénz­ügyi zavarai yítték a halálba. Vízállásjelentés A földmivelésügyi minisztérium vízrajzi osztálya jelenti: A Duna Esztergomtól Újvidékig apad, má­sutt árad, Mohácsig alacsony, Gombosnál közepes, lejjebb magas­vizállásu- A Tisza végig apad, Záhonynál közepes, lejjebb igen magas vízállásu. Megtalálták Mátyás király hűvösvölgyi vadászkastélyát Budapestről jelentik : A Hideg­kuti-uton földmunka közben egy 10-12 szobás remekművű kas­tély romjaira találtak. Az ajtó­keretek művészi faragása Mátyás király korából származik és igy azt hiszik, hogy megtalálták Mátyás király hires hűvösvölgyi vadászkastélyát. HMMHnaanHnn A szovjet hadikészülődést folytat a román határon és ugyanakkor Japánt vádolja támadás szervezésével Londonból jelsntik: Mo'otov a népbiztosok tanácsának elnöke a szakszervezeti kongressz uson mon­dott beszédében azzal* vádolta a fehér-oroszokat, hogy Japánnal Szövetkeznek Oroszország ellen. — Tények igazolják, — mondotta többek között — hogy japán ka­tonai és imperialista körök táma­dást terveznek és nem elégedné­nek meg Mandzsúria meghódításá­val. A Daily Mail megbízható for­rásból arról értesül, hogy a szov­jet a román határon hadikészülő­déseket tes z. Meghatározott kö­zökben őrházakat és lövészárkokat készítenek. Az éhező parasztok tömegesen szöknének át Romá­niába, de a határőrök megakadá­lyozzák és több száz szökevényt agyonlőttek. Tízenkét órás tílések lesznek a Házban A képviselőház a mai ülés ele­jén elhatárolta, hogy a felhatalma­zási javaslatot és a népjólét* tár­ca megszüntetésérői szóló terve­zetet 12 órás 'ülésekben tárgyalja. Pékár Gyula személyes kérdés­ben kért szót, amit az elnök a napirend utánra engedélyezett. — Majd éjfélkor beszélhet! — kiáltják a baloldaliak. A napirendhez elsőnek Lázár Miklós szólott. Visszautasítja azt az állítást, mintha az ellenzék obstr uáliia. A Károlyi-kormány ugyanazokra a táncsadókra hall­gat, akikre a Bethlen-kormány hall gatott. Ezt kifogásolja. Ezután a gyáripar ellen intézett éles táma­dást. Felesleges figyelmeztetni a, belügyminisztert Lázár Miklós vé­leménye szerint a vidéki agitáció­ra, mert igy is gondot fordít rá. Ha a parlament lemond ellenőrző jogáról, akkor fecsegővé süllyed, ezért a felhatalmazási javaslatot nem fogadja el. Fnedrich István a következő szónok ,aki méltányolja a minisz­terelnök törekvéseit, elismeri "ta­karékos szellemét^ de még mindig túlméretezettnek t artja a költség­vetést. Hangs uIyozza ,hogy Korá­nyi politikája más mint Weker­léé és Budé. A felhatalmazási ja­vaslattal szemben fqglai állást . 1560 millió kínai dollár kárt okozott a sangbaii kínai-japán háború Londonból jelentik: A kínai sta- halt, 2 ezer megsebesült 10400 tisz'tikai hivatal összeál'itotta a f pedig eltűnt. sanghaíi »hábom« veszteséglajstro- jí Az ellenségeskedés 814 ezersze­mát. A kárt 1560 millió kinai dot- í mélyt érintett, akik részben mtun­íárra becsülik. A hadmüveletek ' kájukat veszítették, részben pedig következtében 8 ezer ember meg- * hajléktalanok maradtak. Két" millió svéd koronát találtak Erenger páncélszekrényében Stokholmból jelsntik: Prytz igazgató ,'a Kre uger konszern ügyeit vizsgáló bizottság tagja kijelentette, hogy a páncélszek­rényben 2 millió svéd koronát ta­láltak. A lapok tudni vélik, hogy a konszern igazgatói a készpénz ös szegeket magukhoz vették Kteu­ger halála után, hogy megmentsék a maguk 'számára. Az egyik lap varsói értesülése szerint lengyel vezető politikusok körében igen nagy az izgalom, ugyanis az a hir terjedt el, hogy Kre uger hagyatékában jegyzéket találtak azokrót az ajándékokról, amelyeket befolyásos lengyel po­ltiík usokn ak juttatott bizonyos el­lenszolgáltatások fejében. Áüitó'ag 9 neves politik us szerepel 'fezen a, listán. Kivégeztek 12 mexikói banditát Vera-Cruzbói jelentik: A Hue­tuscoi temetőben kivégeztek 12 banditát ,minthogy bevallották, hogy röviddel előtte megtámad­ták Pazo de Macho várost. Öngyilkos mezőőr Dombóvárról 'jelentik: Lovren­csics János mezőő r szolgálati fegy­verévei szíven lőtte magát és meg­halt. Tettének oka, hogy a fiatal, alig 25 éves mezőőr összeveszett apósával . • Az át vizzel telt árkába falladt egy nyírpazonyi asszoay Különös s zerenc?étlenség történt a napokban Nyirpazony község ha­tárában. Szakács Pálné 57 éves odavaló asszony a Cigánytelep kö­zelében lévő útelágazásnál a víz­zel telt árokban holtan találták. Az orvos megállapította, hogy Szakácsné halálát fulladás idézte elő. A nyomozás során kiderült, hogy a szerencsétlen asszony véét­len baleset áldozata lett. Égvedüt indult a határba szőlőnyitás vé­gett. A gyenge, beteges asszony útközben az árokba szédült és ott lelte halálát. A kir. ügyészség, mi­után kétségtelenül megállapítást nyert, hogy bűncselekmény nem! történt, megadta a holttest el­temetésére az engedélyt . Az angol kamatláb: három száza­lék Londonból jelentik: Az Angol Bank mai ülésén a bankkamat lá­bat 3 és fél százalékról három százalékra szállította le. Agyontaposott a bika egy va-me­gyen gazdát Borzalmas szerencsétlenség tör­tént tegnap délután Vasmegyer községben. Nóvák Károly oda\aló lakost a bikája összetaposta. A súlyosan sérült embert a nyíregy­házi Erzsébet kórházba szállítot­ták, ahol azonban már az orvosok sem tudtak segíteni rajta, ma délelőtt kiszenvedett. A milánói ár Ráunta vásár magyar pavilloniának sikere Milánóból jelentik: Az árunnn­tavásár magyar pavillonját ma dél­előtt megtekintette Bottai keres­kedelemügyi miniszter és a legna­gyobb elismerését fejezte ki a lá­tottak felett. A budapesti májusi költözködés! statisztika Budapestről jelentik: Május i-én 7100 kettőszobás és nagyobb lakás cseréi gazdát a fővárosban^ míg az egyszobás lakások közüt 3 ezerben lesz költözködés. Dr Gergely Albert bűnügye csak ősszel kerih tötárgyalásra Dr Gergely Albert nyíregyházi ügyvédjelölt bűnügyében ujabb for­dulat történt. Á hét rendbeli ma­gánokirat hamisítás és négyrend­beh csalás bűntettével \.*ldolt ügy­védjelölt ujabb kifogásokat émelt a vádirattal szemben, ugy, hogy a vádtanács e hó 27-ére tűzte ki ebben az ügyben a kifogási tárgya­lást. A bonyodalmas bűnügyben értesülésünk szennt a főtárgya­lást valószínűleg csak az ősz fo­lyamán tartják meg. 11—»w '!—•Mgrnnní' ,in(Br Ara lO íillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom