Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 73-97. szám)

1932-04-01 / 73. szám

Nyíregyháza, 1 032. április 1. * Pintek ,111. évfolyam. 73 sz POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak helyben és vidéken : ••y hóra 2 P 50 f. — Negyedévre 7 P5ÍI. figyes szám ára: hétköznap 10 f-, vasárnap 16 f. Alapította : JÓBA ELEK Felelős szerkesztő: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség tá kiadóhivatal cime : Széchenyi-út 9. szám. — Telefonszám: 1—39. Hirdetéseket az Újságból! is felvesz, Bethlen-u. 2­A kormány minden visszaélést erélyesen megtorol Viharos ölés a Házban Ma tilt össsze először a képvi­selőház a négy hetes szünet után. Aimásy László elnök bejelentette hogy Dinich Ödön, Beck Lajos és Nánássy Aindor mandátumát vég­leg igazolták, mig Görgey József "helyett Ulain Ferenc lett a képvi­selő. (Ezt a bejelentést a Gáál­páítiak élj'enzéssel fogadták.)- —. Farkas Géza lemondott Bizottsági tagsági helyeiről, Dréhr Imre ügyében pedig megérkezett a men­telmijog felfüggesztésére vonatkozó kérelem. Napirend előtt Andaházi­Kasnya Bé a és Kun Béla szólaltak fel. Kun Béla az Altruista Intézet az osztrák export és a hódmezővá­sárhelyi parcellázások ügyét tette szóvá. \ felszólalásra vitéz Purgiv Emii fölámivelésügyi miniszter vála­szolt. Kijelentette, hogy ő is tud «z osztrák exportnál fennálló za­varokról, (Le nincs ingerenciája az osztrák engedélyek kiadása körül. Magyarországon nem történnek ilyen' visszaélések. Hangsúlyozta, hogy feltétlenül szükséges a hizla­lás és állattenyésztés rentábilis­sá tétele. A hódmezővásárhelyi in­ségmunkáknál történtek visszaélé­sek, de már a vizsgálatot is lefoly­tatta és utasította a polgármestert, a szigorú megtorlásra. Ulain Ferenc: Nem lesz a meg­torlásból se mmi ! Purgiy miniszter : Ugy látszik, tem tetszik az ellenzéknek a meg­torlás. Néhány nap alatt kivizs­gálták a visszaélést és máris iae­iozta a Ház elé, mert - nem tür semmiféle becstelenséget. (Zaj a b&ioldalon). Szeder Ferenc a szocialista párt­szervezetek alakulása és működése •ló gördített akadályokról beszél. A szocialistákkal szemben elkö­Tetett brutalitásokat senkisem to­rolja meg. (Ekkor lépett az ülés­terembe a belügyminiszter, akit * szocialisták óriási zajjai fogad­tak A belügyminiszter helyére iiieffit és mozdulatlanul nézett szembe velük.) Weltner Jakab: Hazudnak, ha azt mondják, hogy megtorolják a csenaórbrutahtásokat. (Zaj.) Reisjnger Ferenc (magából ki­kelve kiabálja a belügyminiszter fele): Magyar vértői piros a föld! A szocialisták össze-vissza kia­bálnak. az elnök többet rendre utasít. A vihar egyre nagyobb lesz, • viharcsengő is megszólal, több hang kiáltja a szocialistáknak, hogy ugy'átszik forradalmat aiar­•ak. Szed©r Ferenc: Aljas kommuqfc­táknak neveznek bennünket tak­nyos rendőrök. A jobboldalról tiltakozás hallat­szik ,ismét vihar tör ki, az elnök többeket rendreutasít. A szocia­listák tüntető tapsokkai kísérik Szeder beszédét, aki -adatokat ol­vas fel a vidéki bántalmazásokról. Az elnök figyelmezteti a szónokot, hogy egy-két esetbői nem lehet általánosítani. Az elnök kijelen­tésére újra kitör a vihar. Rtisinger Ferenc: Száz és száz ilyen esetet lehet felsorolni! Peyer Károly: Fogat fogért,sze­met szemért, ezt akarja a belügy­miniszter? A kormánypárt részérői Ernyei István valamit közbekiált, de a nagy zajban nem ítsaet hallani. — Mit akar maga öreg paral i­tikus — kiáltja Peyer Károly, mire a jobboldalon nagy vihar tör ki. a vihar csak akkor csendesed®: e 1, mikor az elnök Peyer Károly­nak a mentelmi "bizottság elé uta­lását javasolja. A többség ehez hozzájárul. Peyer Károly: A Dréhr ügyben csináljanak rendet! Reis'inger F éi'enc: A belügymi­niszter csináljon rendet és kot­ródjék a helyéről! Szeder Ferenc azzal feje a be be­szédét. hogy ha a brutalitások to­vább fognak tartani, ugy azt fog­ják tanácsolni^ hogy védekezze­nek a. brutalitások ellen. Szeder beszédét a szocía'isták tnütető taps sai fogadták. Károlyi Gyula gróf miniszterel­nök beterjesztette az ellenzék ál­landó zajongása közben a Francia­országgal 'kötött kereskedelmi pót­egyezmény kiegészítéséről szóló 1931 szeptemberben aláirt megál­lapodás becikkelyezéséről szóló, a Németországgal való kereskedelmi és forgalmi egyezmény rendezésé­ről szóló, a magyar-német keres­kedelmi szerződés életbeléptetéséről szóló, az állami számvevőszéknek 1931—32 hitei'kiegészítéséről Szó­ló és a statisztikai jelentést tartal­mazó törvényaajvsaltokat. Az elnök javasolja, hogy a leg­közelebbi ülést holnap 10 óra kor tartsák és azon a földbirtok' reform rendezéssel kapcsolatos ja­vaslatot, az ipartestülciekről szóló javaslatot, valamint töhb kisebb je­lentést tárgyaljanak. A napirend­hez Buchinger Manó, Zsindely Fe­renc, Jáaossy Gábor, Hegymegi "Kiss Pál "és Urbón Gáspár báró szóltak. Vakmerő ékszerlopás történt ma reggel Nyíregyházán Egy órássegéd 10 darab márkás aranyórát lopott el Vrabecz ékszerüzletéből, azután megszökött Ma reggel vakmerő és nem min­dennapi lopás történt Nyíregyhá­zán. Héjjas János 28 éves órás­segéd, ala egy hónap óta Vrabecz Andor ékszerész Luther-utca 8 Sz. alatt lévő üzletében volt alkalma­zásban. ma reggel 8 óra tájban, az üzletnyitás után zsebrerákott 10 darab márkás aranyórát, mintegy 2000 pengő értékben, azután meg­szökött. Az ékszerész, a tolvaj eltávozása után néhány perc mvuva észrevet­te az értékes aranyórák eltűnését és az esetről azonnal jelentést tett a rendőrségen, ahonnan detektívek indultak Héjjas üldözésére. A nyo­mok szerint a vakmerő tolva] tali­gán Görögszáílás felé vette útját. A detektívek autón indultak Gö­rögszállásra, ahonnan lapzártakor még nem tértek vissza. Azonban az sincs kizárva, hogy a feltűnően magas, világosszőke, jómegjelenésü tolvaj, aki hosszú fekete télikabátot és szürke kala­pot visel, itt bujkál a városban és csak kedvező alkalomra vár, hogy megszökhessen. Minden valószínű­ség szerint Héjjas inem kerüli el a sorsát és rövidesen hurokra kerül. Egy bét mulya ü! össze s dnnai államok konferenciája Pánsbó' jelentik: Londonban megtörténtek az előkészületek a hétvégi Macdonald—Tardieu ta­lálkozásra. Hir szerint a találko­záson nemcsak a dunai államok kérdése, . hanem a jóvátételek, a háborús adósságok és az angol­francia kereskedelmi egyezmény ügye is szóba kerül . Az Information hangsúlyozza, hogy a dunai államok pénzügyi megsegítése esetén elsősorban Ma­gyarországot és Ausztriát keli megsegíteni. Londonbó jellentik: A Daily Telegraph 'tudósítója ugy tudja, hogy az angol kormány még min­dig reméli, hogy a dunai kérdés­ben sikerül a négy nagyhatalom konferenciáját április 6-ra, vagy "-re Londonba összehívni. Né­metország és Olaszország nem i s gördít eléje akadályokat, Fran­ciaország azonban későbbre akar­ja halasztani az értekezletet. A Mornmg Post vezércikke ki­emeli. hogy Ausztria és Magyaror­szág szorul legjobban támogatás­ra ígért a súlyos belső adók is alig tudják a pénzügyi egyensúlyt fenntartani. A válság oka a dunai államok kereskedelmének megren­düése. ameüyet feltétlenül taipra kell állítani, de a politikai szem­pontokat nent szabad a gazdasá-* gi szempontok fölé helyezni és ez­zet a talpraállást megnehezíteni, vagy megakadályozni. Megkezdték a kommunista gyár- i igazgató bűnügyének tárgyalását Budapestről jelentik; Földes Pált a kommunista gyárigazgatót a tör­vényszék 3 évi "fegyházra itélte. Bűntársai közül Róna Ferenc 11 hónapi, Fink Emma 6 hónapi fog­házat kapott.: Fellebezés folytán ma került az ügy a tábla elé. Amerikai szeszcsempészek üldözik a gyermekrablókat Londonból jelentik: Amerikai szeszcsempészek blokád alatt­tartják az Atlanti öceán partvi­dékét, nehogy a Ltndbergh cse­csemő elrablói -megszökhessenek. Most már bizonyosra veszik, hogy. a rablásban A» Capone keze is benne vön. Józset Ferdinánd fffberceg Buda­pesten Budapestről jelentik: Kedden es­te Budapestre érkezett József Fer­dinánd főherceg a világháború tá­bornagya és szerdán vendégül látta a Habsburg-család budapesti tag­jait. Utjának céljáról nem nyilat­kozott. Elhárultak a magyar—'német ke-* reskedelnn szerződés életbelépteté­sének akadályai Budapestről jelentik: Gratz Gusz táv ny. külügyminiszter, aki leg­utóbb Németországban folytatott jelentős tanácskozásokat, ugy nyi­latkozott, hogy Németországnak si­került ellimináini azokat az akadá­lyokat. amelyeket egyes hatalmak a legtöbb kedvezményes jogra hivat­kozással a magyar-német kereske­delmi szerződés életbeléptetése elé gördítettek. így a magyar-német kereskedelmi szerződés rövidesen életbe fog lépni. Ara. IO fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom