Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 49-72. szám)

1932-03-11 / 58. szám

JMVíkyid&c. 1932. március 11. Egy mázsa száraz akácfa 2*80 P hazaszállítva. — Kapható SZABÓ GUSZTÁVNÁL', Bencs László-tér 13. (m. kir. államrendőrség meg­lett.) 1201-6 — Tavasza gyermekéi, atlapok nagy választékban kaphatók az Uj­ságboltban. A nyírbátori kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. Tk. 1409—1832. sz. Árverést hirdetmény tt árverési teltételük Nyírvidéki Agrár Takarékpénztár r. t. vigrehajtatónak Kovács Péter és neje Bihari Mária, illetve jogutódai özv. Géczy Ferencné, Géozy Ferenc és LajOB végrehajtást szenvedók ellen iaditott végrehajtási ügyében s tkvi hatóság a végrehajtató kérelme követ­keztében az 1881. évi LX. t. c, 176. §-a értelmében elrendeli az ujabb árverést 200 P tőkekövetelés, ennek 1931. január 1-től járó llVs.% kamata, 69 P 60 t. eddig megálla­pított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megálla­pított 9 P költség, valamint a csatla­kozótoknak kimondott Kreisler Jenő 2400 P, Krámer Jakab 800 P, Reiner Sándor 126 P 06 f„ Molnár Lajos 465 P, Shell Kőolaj r t. 806 P 45 f., Lőwinger Ignác 346 P 58 f., Reichmann Sándor 36 P, Reínitz Pál 523 P 36 f., Fehér László 262 P 14 í. tőkekövetelése és jár. behajtása végett, a nyirbátori kir. járásbíróság te­rületén levő s Nyirmihélydi község­ben fekvő s a nyirmihálydii 557. sz. betétben A. I. 1—5. sorsz. 241., 242/1., 242/2., 242/2b. és 243. hisz. alatt foglalt özv. Géczy Ferencné, Géczy Ferenc és Lajos nevén álló beltelki szántóra 4500 P kikiáltási árban. A tkvi hatóság az árverésnek Nyir­mihálydi községházánál megtartására 1932. évi április hó 18. napjának délelőtt 11 óráját íüzi ki és az árverési feltételeket a következőképen állapítja meg: 1. Az árverés alá kerülő ingatlant Nyírvidéki Agrár Takarékpénztár r. t; végrehajtatóval szemben 39658 P nél, csaU. Kreisler Jenővel szemben 20536 P-nél, csati, ifj Krámer Jakabbal szemben 54830 P nél, csati. Reiner Sándorral szemben 55811 P-nél, csati. Molnár Lajossal szemben 55056 P-nél, csati. Shell Kőolaj r. t. szemben 56559 P-nél, csati. Lőwinger Ignáccal szemben 57510 P-nél, csati. Reichmann Sán­dorral szemben 59398 P-nél, Reínitz Pállal szemben 59444 P-nél, Fehér Lászlóval szemben 61381 P-nél ala­csonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók köte­lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapiroaban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket alairni. Nyírbátor, 1932. február 23­Dr. Székely s. k. kir. járásbiró. A Madmány hiteléül: Vozáry iroda segédtiszt, 1282 BfflWW—Wg m-'** " tWWiMIMMMMW Uj húsárak! m Piaci áralakulás következtében üzle­tünkben az alanti árak mellett árusítunk : 1 kg. I. oszt marhahús t )) ü" >t 1 „ sertés karmonádli 1 „ „ comb 1 „ „ oldalas ... 1 „ ,, fej 1 „ „ köröm 1 „ 1. oszt. borjúhús 1 „ borjúhús pörköltnek 1 „ L oszt. disznózsír 1 „ fehér szalonna ... T „ háj ... ... ... 1-20 1*— 1-60 1-40 120 - '80 -6ö 160 120 180 160 1-80 Kéri a n. é. közönség szives pártfogását a nyíregyházi hentesek és mészárosok szakosztálya. A fenti áruk és árak mellett a következő henteseknél kapható: Huray János Barth Antal Hegedűs András Hegedűs Sándor Simkovics András Gróf István Királyíalvi és Tsa Hrabovszky Lajos Nagy István Szabó Márton stb. stb. Palitz Pál Marcsek Testvérek Hajdú György Lengyel János Balogh István 1286 Keresek tisztességes, meg­bízható mindenes leányt ud­varló nélkül 15-ére. Kossu'h utca 5. 376 Két szobás, vízvezetékes lakás májas 1 éra kiadó, Kállai-n. 25 alatt. 964 ? Székek, bútorok, festmé­nyek olcsón eladók. Zeileis. Széchenyi út 39. 373 Tisztességes mindenes le­ány azonnal felvétetik Bocs kai utca 38. Ugyanott egy bútorozott szoba kiadó havi' 15 pengőért. 371 Telek, két utcára fronttal, | villamos mellett, Széchenyi I ut közvetlen közelében eladó. Cim a kiad ban. 1203—? Elveszett c»ütörtökön d. e. a Betegsegélyzö pénz­tár fo'yosóján egy hímzett párna haj. Kérem a becsüle­tes megtalálót, hogy Árpád ntea IS sz. alatt adja le, mert a párnabaj kéziman­kálás végett volt az illetőnél. Emeletes adómentes ház főúton, teljes komfort­tal, üzletekkel, lakásokkal, garage, házmester lakással eladó. Cim a kiadóban. 1204—? Adómentes ház, a város belsejében, 4 és 3 szobás i lakással, nagy gyümölcsössel eladó. Ugyanott más in­gatlan is eladó. Cim a ki. adóban. 1206-1 Ü'CJÓE vállalok dolgozni gobelínképel, teritőt, horgo­lást, terítő, függöny, esipke­horgolást és varrott perzsát, keresztöitési munkát is azonnalra. Helyben éi vidé­ken is, utiuő. Eötvös-n 12. 1278-3 Kerékpár Waffenrad Steyer igen jókarfean eladó. Vécsei-o. 11. 1279 Vidinszky Juliska, Virág n. 20. Vállal női és gyermek­ruhákat. 1578-2 A Luther házban kiadó máj. l-lől B, épület III. en>. 7-ik, 4 szobás és B. épület III. em. 3-ik 3 szobás lakás, továbbá bolt helyiségek az átjáróban és a Káliói-ntcai rászen. Érdek­lődni lehet az ev. egyház gondnoki hivatalában. 1389-2 kitűnő li&Bgu hálózati rádiókészülék, három lámpás eladó. Cim a szerkesztőség­ben. 1293-3 Gjöpyörö lekvótü, ózon­dus levegőjű villatelek eladó Sóstói nt 50. Palitz. 1241-2 Külőubejáratu utcai búto­rozott szoba kiadö, ugyanott • jó házikoszt kapható. — Kossuth utca 55. Értekezni Bihonnál. 1285 Kovács-kerékgyártót áp­, ri'is 1-től konvencióra kere­sek. — Jelentkezni Pásztor Endre Abapusztai gszdasá­339-2 Egy idfsebb asszonyt ma. iramhoz veszek kvártélyba, Hunjadi-o. 7. 1245—1 Megbízható szakácsnőt hosszú bizonyítványokkal keres uri családi Kossuth­tér 8. 375 A Nyíregyházi kaszinó épületében a Horthy Miklós lérre néző sarok üzlelhelvi. ség étterem, sörcsarnok r cukrászda, buffet vagy esetleg más üzleti eélra máj. 1-től kezdődőleg átalakí­tott állapotban bérbeadó. Jelentkezéseket elfogad Dr. Sasi Szabó László kaszinói alelnök, vagy Sibhor Pál városi fBjegyző. 1269—2 Két szekrény, két ágy, egy sezlon és székek eladók. Eötvös-utca )3. udvari'lakás. ; 1*92-3 Akác és gledlcia 'cse­meték 7—8 P-től ezrenként. ' 2 méteren felüli jegenye­nyárfa darabonként 20 fillértől kapható Dobos faisko ában, Kemecaén. 370 Egy csinosan bútorozott udvari szoba tia-r'). Kallói Qt 11. 364-1 Tisztességes mindenes leány vagy asszony udvarló nélkül azonnal felvétetik Szaboles-u. 16 sz. 845 2 utcai szobás lakás mel­lékhelyiségekkel ki«dó. — Rákóci-u. 37. 1277 Tisztességes mindenest ke­resek márciui 15-re. — Schwarzkopf, Sip-utca 6. 372-3 Perfekt szobalány helyett keres tizenötödikére.. Cm Sólyom-u. 36. szám. 377 Két szoba, konyhás lakás minden mellékhelyiséggel május l ére kiadó. Értekezni 12 órától l-ig Vay Adarn­Otca 46. SÍ. 374 Í Nagyapa? — Tudódból árulják a kg jobb kenye­ret ? — A Bencs László tér 13-as számú bódéban. — Jól feleltél, leülhetsz l HiiiiiifitutHifamfUHiiifttiiiuuiuiuii — Névjegye* modern betükkefi készümek a Jóba-nyomdában, Szé­chenyi-ut 9. A nyifcátori kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. Tk. 1482—932. sz. Árverést hirdetmény és árverést feltételek Nyírvidéki Agrár Takarékpénztár r. t c. végrehajtatónak Barta Miklós, Barta Káimánné sz. Kulin Amália végre­hajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a tkvi hatóság a 7égrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX t. c. 176. §-a értel­mében elrendeli az ujabb árverést 200 P tőkekövetelés, ennek 1931. május ho 12. napjától járó llVs 0/* kamata, 4 P 28 f. óvás, 1/3®/o val­tódij, 55 P 28 f. eddig megállapított per- és végrehajtási költség behaj­tása végett, a nyirbátori kir. járásbíróság területén levő s Nyirgyulaj községben fekvő, s a nyirgyuleji 64. sz. tkv: betétben A. I. 1 — 2. sorsz. 2591/2. s 2600'1. hrsz. alatt felvett szántó Baiía Miklós nevén álló 1/2-dére 310 P, az u. ottani 63. sz. betétben A. I. 6. 10—12. sorsz. 2354/1., 192/1., 192/2., 194/1. hrsz. alatt felvett Barta Káimánné sz. Kulin Amália nevén álló erdő, szántó és házas­belsőségre 9S6 P kikiáltási árban, azonban a 64. sz. betétre nézve csak Barta Káimánné sz. Kulin Amália javára bekebelezett haszon­élvezeti jog sérelme nélkül. A tkvi. hatóság az árverésnek Nyirgyulaj községházánál megtartá­sára 1932. évi április hó 19. nap­jának d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket a következőképen, állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabb áron eladni [nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-at készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c, 42. §-ában meghatározott árfolyam­mal számított óvadékképes értékpa­pirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénzek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer­vényt a kiküldöttnek átadni és az. árverési feltételeket aláírni. Nyírbátor, 1932. február 25. Dr. Székely s. k. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Vozáry iroda segédtiszt, 1281 3314—932. vgrh. sz. Árverési hirdetmény Kivonat A nyíregyházi kir. járásbíróság­nak 18991/930. sz. alatt kelt kie­légítési végrehajtást rendelő végzése folytán Nyirpazony község javára­121 P 21 í, tőke és jár. erejéig 1931. évi évi május hó 2. napján, végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2746 P-re becsült ingóságok. u. m.; szüretelő eszközök és hordók a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 33969—931. sz. alatt kelt ár­verést rendelő végzése következtében Nyirpazony község határában Sóstó­hegyen 1932. évi március hó 18. napján d. u. 2V2 órakor nyilvános­bírói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1932. február 23. LABAY ANTAL 1283 kir. bír. végrehajtód 1 uj j^fyometott WWW^wí* Jóba isjiea laptöUjjüoc©® *GuyrűyaaidÁjAb«n Nylregyháiáa-

Next

/
Oldalképek
Tartalom