Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 26-48. szám)

1932-02-23 / 43. szám

1932 Lbruár 23. NAPI HÍREK KISNÁPTáR Február 23. Kedd. Róni. kát. Da- mián Péter. Gör. kát. Pohkárp. Prot. Alfréd. Ízt. Adar 16. Egész hátai át az Osgyáni és Illés gyógyszertárak tartanak szolgá­latot. Rádió-rniisor. Budapest. Kedd. 9. i 5 : Hangverseny. Közben 9.30: Hírek. 9.45: A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi \Lz jelző szol­gálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12.00: Déli harangszó az Egye­temi templomból. Időjárásj elön­tés. 12.05: A rádió házikvintettjének hangversenye. Közben 12.25: Hirek. 12.35: A hangverseny folytatása. 1.00: Pontos időjelzés, időjárás­éi vízállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, áríolyamhirek. 3.30: Meseóra. 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés, hirek. 5.00: Magyar nóták. Előadja Hajdú Anna és Horváth Gyula cigányzenekara. ő.oo: Gáspár Jenő felolvasása. 6.25: A m. kir. Operaház elő­adásának közvetítése. Majd: Rózsavölgyi gramofon­verseny. HALÁLOZÁS Id. Mangesius Ödön ny. m. kir. I. oszt. pénzügyön' felügyelő, volt cs. és kjr. szolgálatonkivüít főhad­nagy, a Ferenc József-rend lo­vagja tegnap hajnalban 74 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Id. Mangesius űdon hosszabb időn át szolgáit a nyír- egyházi pénzügyőrségnél s ezen idő alatt mindenín megszerette a rend- J kivül pedáns és előzékeny hivátaí- nokot és odaadó kartársat. Te­metése a Nyírbátorban megtartott istentisztelet után ma délután íofyt le Nyi"egyházán, az Északi teme­tőben, a ret. egyház szertartása szerint. Halálát ha ifj. Mangesius Ödön és neje ifj. Mangesius Ödön­né szid. 'Majíovskij Anastásia gyá­szolják. í — Az evang. Leányegylet ked­den (február 23-án) este 5 órakor kezdődő Biblia-óráján Koycsó Já­nos hitoktató lelkész ur tartja ax áhítatot. A leánytestvéreket szere­tettel meghívja az Etnökség­csütör"öktöl"—'"apollöz TÁNCOL A KONGRESSZUS: T OB———H —— un — Öngyilkos vámőr Tóth János ujfehértót 22 éves vámőr-őrvezető szolgálati fegyverével Nagy- létán a laktanya istállójá­ban mellbe lőtte magát s azonnal meghalt. Tettének oka ismeretlen. Temetése katonai pompával tör­tént az egész község őszinte rész­véte mellett, mert úgy 'fölöttesei, mint katonatársai s az egész la­kosság igen szerették. — A Pesti Tőzsde uj számában Fellner Pál országgyűlési képvi­selő, Molnár Samu kormányfőtaná csos írtak cikket. Nyilatkozik a lapban Krausz Sünön a vagyonta­lansági eskü letétele után. Szen­zációs textil, vegyészeti, vas- és gépipari, biztosítási, fővárosi vi­déki hitelélet rovatok egészitik ki a kitünően sikerült 16 oldalas uj Számot. ’“törtöktől"1™ APOLLö": TANCOL A KONGRESSZUS! k Magyar Bridge Ssö?etség márciusban országos versenyt rendem Országunk most. jutott abba a helyzetbe, hogy komoly egyesület keretében, ezt a nemes szellemi sportot odáig fejlessze, hogy nem­csak itthon, hanem külföldön is megmutathassa erejét s az úszás, víváp, birkózás és a másik szel­lemi sport után (Sakk) ezen a té­ren is ujabb dicsőséget szerezhes­sen. A nyíregyházi Úri Kaszinó ma­gáévá tette e jelentős esemény fon­tosságát s a helyi verseny megren­dezését elvállalva, Erdőhegyi La­jos dr főispánt és Illés Andor dr kir. törvénvszéki elnököt kérte fel a zsűri tagjaiul. Az ő személyük a legjobb garancia arra, hogy a ver­seny előreláthatólag, minden tekin- tetbar a legszebb eredménnyel fog lezajlani. Részletes tudósítást hol­napi számunkban hozunk. Felvilágosítást úgy az országos, mint a helyi versenyre, a rendező­ség a Kaszinó helyiségében d. u. 6—8 óra között készséggel nyújt. A rendezőség szerdán este 9 órakor a Kaszinóban Illés Andor dr elnöklete alatt összejövetefe tart, amelyre az érdeklődőket próbamér­kőzésre tisztelettel meghívja. — Eltemették Farkas Antalt. A barátok és ismerősök óriási rész­véte mellett temették el vasár­nap délután Farkas Antalt, lapunk nyomdájának volt gépmesterét. Megjelent a végtisztességen Paufik János m. kir. kormányfőtanácsos, ág. ev. ig. lelkész, az áíf. tamtó- képzőintézeti gyakorló iskola tan­testülete képviseletében Horváth János é° Lakatos Emii gyakorló iskolai tanárok, lapvállalatunk ré­széről az összes alkalmazottak élén megjelent Jóba Elek és W«tsz Manó igazgató. A rámj .kát. egyház ősi, bánatos gyászdalai szo­morúan zengtek à hideg vasárnap délutánon, mintegy szimbolizálva azt a maró fájdalmat, amit egy élete teljében levő családapa el­távozása okoz az emben szivek-1 ben. Jakab József egyházi karnagy megrázó erejű búcsúztatója és a Munkás Dalárda által előadott j gyászénekek elhangzása után kí­sérte a gyászolók hagy tömege, volt mühelytársai és munkás tár­sai sokasága utolsó útjára. A simát az egyházi szertartás után ismét a Munkás Dalárda énekelt, majd Schmidt Mihály mondott meleg hangú búcsúztatót kollegái és a munkásság nevében. , ELŐSZÖR AZ APOLLÓBAN TANCOL A KONGRESSZUS! — Köszönetnyilvánítás. Énekes János pápát prelátu3 kanonok ui 30 pengőt adományozott csopor­tunk segélyalapja javára. Fogadja a nemes szivii .adakozó csopor­tunk legháíásabb köszönetét. A Honsz vezetősége. ! Haját hullámossá,' csillogó fényiivc, sely- I mesen puklivá, ondoláció- I ját tartósatoki varázsolja a j „Honigwaben“ Locken Shampoonj g 1 csomag 3 bőséges fejmosásra elegendő, î Kapható minden jobb szatüzletben. — A magyar munka diadala. —> Alig pár hónapja, hogy a Telefun- ken magyarországi gyárát üzem­be Helyezte és most ismét egy olyan szenzációs magyar gyártmá­nyú rádiótypust hozott forgalom­ba, mely méltó a Telefunken már-: ka nagy nevéhez, konstrukciója pedig a magyar munkáskezek di­csősége. A készülék neve Tele­funken 340 V váltóáramra és Te­lefunken 340 E egyenáramra. — Mindkét készülék nagyteljesítmé­nyű Európavevő és alig, hogy a piacon, (megjelent a közönség részé­ről a készülékek iránt az érdeklő­dés hihetetlen. A Telefunken gyárt Hiányokkal foglalkozó kereskedők készséggel nyújtanak a közönség- neK közelebbi felvTágositást. — Nem azonos! Az Apollóban ima színre kerülő csodafüm, a »Szent Erzsébet legendája«, nem tévesztendő össze a nemrégiben, szinrehozott »Szt. Erzsébet cso­dái« cimü némafilmmel. Ez utób­bi mindössze 1000 méter hosszú iés a Credo vállalat 1917-ben készí­tette. Az Apolló filmje most ké­szült Münchenben és Szent Er­zsébet éleiét a maga valóságában viszi vászonra. — 40 éves szolgálati jubileum Ujtehértón. SzakálosfalVai Lengyel József ujfehértói postamester őszin­te. szeretetteljes, meleg iinne- peltetés között febr. 15-én töltötte be lelkiismeretes, pontos munkás­ságának 40. szolgálati évét. Ez al­kalommal a község vezető egyéni­ségeinek baráti körében dr. Fekés- házy Endre postatanácsos meleg szavak kíséretében nyújtotta át az íinnepeltnek a kereskedelmi minisz­ter elismerő okiratát s tolmácsolta a fölöttes hatóságok őszinte elisme­rését, köszönetét és nagyrabecsülé­sét. — Puskás Gyula hajduhadházi postamester a kartársak nevében köszöntötte, majd felolvasta a Postamesterek Országos Szövetsé­gének nevében Lányi Géza hajdú­böszörményi postamester üdvözlő sorait. Bartos László községi fő­jegyző Ujfehértó társadalma min­den rétegének szeretetét, elismerését és köszönetét magasszámyalásu be­szédben fejezte ki. Megemlékezett arról a lelkiismeretes, pontos mun­káról, a közönséggel szemben min­denkor tanúsított előzékeny bánás­módról, mellyel kötelességét a köz­ség fejlődése érdekében hiven tel­jesítette. Volovcsák Miklós gör. kát. esperesplébános hitközsége és tanítótestülete nevében is, mint buzgó hívét üdvözölte, majd a postatisztviselők nevében Szabó Mária néhány meleg szó kísére­tében szép virágcsokrot nyújtott át. Az ünneplők sorában még nagy megbecsüléssel köszöntötték az ün­nepeltet Nánássy Sándor főbíró, Hajnal Lajos MÁV. főintéző, állo- másfőnök, Gável Gyula róm. kát. és Porzsolt István ref. esperesek; az összes tanítók nevében pedig Ká­dár Béla ig. tanító. Megható volt, amikor az ünnepelt villisreggeüre ugyanazon helyiségben látta el ün­neplőit, hol ezelőtt 40 evvel ujfe­hértói működését megkezdte. CSÜTÖRTÖKTŐL — APOLLÖ. TANCOL A KONGRESSZUS! Csúzos- és idegfájdaimak­naí, fejfájásnál, valamint álmat­lanság esetén a Togaí tabletták jól hatnak. Kérdezze meg orvosát! — Minden gyógyszertárban kapható. Ära; P 1.80.. — Emésztési nehézségek, gyo­morfájás, gyomorégés, rosszallót, fejfájás, idegizgaímak, álmatlan­ság, gyengeségi állapotok munka- képtelenség esetén a természetes »Ferenc József« keserűm meg- ■ szünteti az emésztési zavarokat, a vérkeringést helyes útra tereli, felfrissíti a szellemet és egészsé­ges álmot hoz. Az egyetemi klini­kákon végzett kiséríetek bizonyít­ják, hogy alkoholisták a Ferenc József viz használata foiytán éh­ségérzetüket majdnem teljesen visszaszerezték. A Ferenc József keseriiviz gyógyszertárakban, dro­gériákban és füszerüzletekben kap­ható. ELŐSZÖR AZ APOLLÓBAN TANCOL A KONGRESSZUS! Egy barátját is eltette láb alól a bécsi kofferes gyilkos Bécsből jelentik: Laudenbach kö­rül egyre bonyolódik a helyzeti Megállapitották, hogy eltűnt egy barátja, akinek eltűnése valószínű­leg az ő lelkiismeretét terheli. Ki­nyomozták továbbá azt is, hogy Laudenbach előszeretettel keresétt fel olyan, kávéházakat, ahová öz­vegy asszonyok jártak és itt hálózta be áldozatait. ; 1 : ; Tűshalált halt egy amerikai magyar ferencrendi szerzetes Budapestről jelentik : Ma reg-? get kábeltávirat érkezett Newyork- bót a budai Ferencesekhez, hogy páter Bende Szaniszló a new- 1 brunsvicki magyar telep plébáno­sa a plébánia kigyulladt épületében tüzhalált halt. Közelebbi részietek ímég nem érkeztek. Páter Bende alig másfél 'év óta ment ki Amerikába, ahot nagy szeretetnek és népszerűségnek ör­vendett a kiváló egyházszónok. Megkezdték a kispesti ven­déglős gyilkosai bünügyéües tárgyalását A MOT jelenti: A honvédtörvény szék ma délelőtt 9 órakor kezdte meg vitéz Sobotics Emil alezredes elnöklete alatt Lukács Béia kispesti vendéglős gyilkosainak bűnügyét tárgyalni. Először a három vádlott, Kaba Gusztáv, Sztaniszlovszky Jó­zsef és NJkodejn Józsjef személyi adatait vették fel, majd a terje­delmes vádirat ismertetésére került a sor. 1 ; ELŐSZÖR AZ APOLLÓBAN TANCOL A KONGRESSZUS! Túllőttek a célon. Az elmegyógyintézet igazgatója kérdi az ápolótól : — Nos, elfogták a három' meg­szökött őrültet? Ápoló : Hármat ? Mi tizenhármat fogtunk el. szívesebben járnak, ha van egy jó rádió is. Szelektiv 3 lámpás Európavevő a 7033-as Orion rádió minden szaküzletben beszerezhető. 816 Gyártja Orion Szzólámpagyár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom