Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 26-48. szám)

1932-02-02 / 26. szám

•HaaMUNK JNCVÍKYIDÉK. 1932. tefcr.ár 2. Az üzemntódlás kérdése a társadalombiztosításnál Az 1927: XXI. t. c. 26. tj-ának utolsó bekezdése a következő ren­delkezést tartalmazza: »A betegségi biztosítási járulékokért, pótjárulé­kokén és a munkaadót e törvény alapján az intézet javára terhelő megtérítésekért az üzemutódok az eredeti munkaadóval egyetemlege­sen felelősök. Az üzemutódlást ^ az Üzemnek az eredeti adós üzemével való azonossága esetében a szerzés j ogcímére tekintet nélkül meg ke fi állapitani«. A törvény 67-ik szakasza ezt a fe­lelősséget a ba'eseti biztosítási kö­telezettség alapján fizetendő járulé­kokra és dijakra is kiterjesztette. • Az 1928: XXL-ik §-ának utolsó bekezdése pedig az öregségi és rokkantsági biztosítási járulékok, pótjárulékok és a. munkaadót az 0T1 javára terhelő megtérítések tárgyában 1927: XXI. törvénnyel, egyezően intézkedik. Idézett törvényhelyek az üzem­utódlást illetőleg lényegesen egér­nek attól, ahogyan az 1908: LVII. t. c. az üzletátrúházást szabályozza. E törvény első szakasza szerint: Aki kereskedelmi üzletet szerződés utján átvesz, felelős az átruházónak az üzletből eredő azokért a kötele­zettségeiért, amelyeket az átvétel idején ismert, vagy a rendes keres­kedő gondosságával megtudhatott A törvényes rendelkezések között az • üzemutódlásra<; és üzletátruhá­zásra vonatkozólag jelentkező elté­résnek a kereskedő és iparos érde­keltségre igen súlyos anyagi követ­kezményei voltak. A gyakorlatban ugyanis az Országos Társadalom­biztosító Intézet helyi szervei a tár­sadalombiztosítást szabályozó tör­vények rendelkezését olyan kiter­jesztőleg magyarázták., hogy az üzemutódlást megállapították oiyau esetekben is, amikor a régi tulajdo­nos és az uj tulajdonos közöt{ sem­mi más összefüggés nem vat, mint az, hogy az uj üzemtulajdonoos, ke­reskedő vagy iparos üzemét a régi Tulajdonos iizemhelyén folytatta. .Ezt a gyakorlatot és a törvényes rendelkezésnek kiterjesztő magyará­zatát alkalmazták a munkásbiztosi­tásí bíróságok is. amiből a munka­adókra rendkívül súlyos fizetési kö­telezettségek háramlottak. Ezek a fizeté'si kötelezettségek nem ritkán olyan jelenetékenyek vo'tak, hogy az üzemutódként jelentkező jóhisze­mű ipari vagy kereskedelmi munka­adónak, különösen a mai viszonyok között nagyon kevés és nehezen megszerezhető tőkéjét vitték el s ennek következményeként az illető iparost vagy kereskedőt akárhány­szor anyagi romlásba döntötték. (Folyt .köv.) A NEMZETI KASZINÓ KÖZ­GYŰLÉSE Budapestről jelentik: A Nemzeti Kaszinó vasárnap tartotta 105. ren­des közgyűlését. A közgyűlésen résztvettek vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó, vala­mint József, Albrecht és József Ferenc királyi hercegek is. A köz­gyűlés elnökévé egyhangú lelkese­déssel Ráday Gedeon grófot válasz tották. A Nemzeti "Kaszinó a gaztfasági zavarok miatt nem tar­totta még szoká sos évi lakomáját, ezt az összeget összegyűjtve a kormánvzóné nyomorenyhítő ak­ciója javára fordították. A gyűjtés eredménye 2050 pengő volt. Eedden délalán kezdődik a leszerelési konferencia Appoofi Albert gróf Genfben — á németek rádiószózata a leszerelésről Genfből jelentik; Apponyi Albert grót a leszerelési" konferenciára ki­dött magyar főmegbizott feleségé­vel együtt tegnap délután Genf­be érkezett. Velük érkezett Tán­ezos Gábor lovassági tábornok, fő­megbízott helyettes is. Töbtí helyen olyan hirek terjed­tek 'ej, hogy a leszerelési konfe­rencia ejmarad. Ezeket az alapta­lan híreket erélyesen megcáfolták. A leszerelési konferencia kedden délután fen 5 órakor pontosan meg­kezdődik. A kisantant külügyminiszterei ma tanácskoznak a leszerelési konferencián elfoglalandó egysé­ges magatartásukról­Rheinbaben báró a német lesze­re;ési ae'egáció egyik tagja tegnap beszédet niondott, amelyet Ame­likába is közvetítettek. Németor­szág helyzetét ismertette. Kije­lentette, hogy hazája helyzete a bizonyítéka annak, hogy a_háborút még mindig nem likvidálták. Né­metország szabadságát és függet- » ieiiségét két körülmény akadályoz­za. Az egyik a jóvátétel kérdése* Németország már képtelen tovább j fizetni, a másik pedig a Szomszé­dok tulfegyverzettsége. Németor­szágnak joga van a versaillesi .bé­keszerződés ajapj'án kérni a győz­tesek megígért mielőbbi leszere­lését. Óriási siker ! Még 3 napig! Nagy Kató, ffatmay Tfbor Salamon Béla az Apofiőban TRADER HORN 1! ember tévedhet, de 1,000.000 nem! 1 f009.000 ember állapította meg, hogy TRADER HORN minden idők legnagyobb fimesodája! Természetesen prolongálva csütörtökig AZ APOLLOBAN á Margit körmi postahivatal íalbooío betörői vasárnap éjjel egy fővárosi selyemkereskedést fosztoitak ki Budapestről jelentik: A vasár­napra virradó éjszaka a Petőfi Sán­dor utcában levő Halász-féle se­lyemkereskedésbe falbontó betö­rők törtek be. Megfúrták a pán­célszekrényt ahonnan 6 ezer pen­gőt vettek magukhoz. A kézipénz­tárban lévő 250 pengőt is elemei­ték, ezenkívül 6—8 ezer pengő ér­tékű finom selymet loptak. A nyomozás megállapította, hogy a falbontó és kasszafuró be-» törők ugyanazzal a módszerrel dolgoztak, mint a margit-köruti posta, betörői, vagyis a 'tettesek ugyanazok. Könnyen lehetséges, hogy a kasszafurók külföldi ban­da tagjai, akik időnként látogatnak el Budapestre. A nyomozás teljes eréllyel folyik. Nem vásaroihatják vissza a városok Speyer kölcsönöket a kérvényező városok már vissza is vonták beadványaikat bank birtokában Megírtuk, hogy több magyar város feí akarta használni a Speyer kölcsönkötvények alacsony kü-földi árfolyamát arra, hogy adósságai je­lentékeny részétől megszabaduljon. A terv tetszetős volt és elméleti­leg keresztülvihető, annyira, hogy a városok felmoondták bankbeté­teiket, eladták bérházaikat, csak­hogy elegendő pénzhez jussanak a converzió keresztülvitelére. Utóbb azonban kiderült, hogy az akció keresztülvitelének a gyakor­latban igen sok akadálya van. Az első nagyobb városi kölcsön ­tranzakciót 1925 juliusában bpnyo­üftották le a newyorki Speyer-bank­házzal. Elekor tízmillió dollár hu­szonöt év alatt visszafizetendő köl­csönt vettek föl, míg a második Speyer-kölcsönt, amely csak hat­millió do'lárról szó't, 1926 szep­tember elején bocsátották ki. A Speyer kölcsönökből mintegy 1 5 millió dollár névértékű kötvény van még piacon. A nagy áresés idején, hír sze­rint, a papírokat maga a Spey r bank vásárolta össze és szakkörit ug-y tudják, hogy a kötvények túl­nyomó része a van. Belföldön, a legoptimistább szá­mítás szerint kétmillió dollár név­értékű kötvénymennyiség áll a nagybankok, kistőkések és kötvény­üzletekkel foglalkozó cégek rendel­kezésére. Már ebből a tényből is követ­kezik. hogy az ország összes Speyer kölcsönnel adós városai nem sze­rezhetnék be szükségletüket, hiszen a Magyar Nemzeti Batnk aligha adna valutát ilyen üzletekhez, még akkor sem, ha a megfelelő menny ; ségü pengő a városok bankbetétei felmondásával, ingatlanai elidege­nítésével, vagy más módon elő is tudnák teremteni. Speyerék aligha adnák oda huszonöt százalékért ezeket a száz percentet érő kötvé­nyeket, de ha a kormány az ilyen engedélyt megadná, a külföldön je­lentékenyen megdrágulna a magyar Speyer-kötvény, tehát a városok eredeti kalkulációja mindenesetre felborulna. A kérvényező városok, a pénz­ügyminisztérium felvilágosítása után rövidesen vissza ís vonták be­adványukat, annál is inkább, mert az eredeti kö c.sönszerződés sze­rint az adósoknak 6 hónappal előre fel kell mondaniok a kölcsönt és Speyeréknek módjukban áU az an­nuitás-kérdést a dollár budapesti jegyzésétől függetlenül is szabá­lyozni. Tamtő, szemináriumi előadás a szüJők bevonásával A nyíregyházi ág. h. ev. népis­kolák tantestülete Benkő András kir, tanfelügyelő irányításával, február hó 3-án szerdán délután 3 órai kezdette] a közp. jskol a dísz­termében szemináriumi előadást tart, hogy az uj" tanterv célkitű­zéseit, a tanítási módszerben, az iskola beléietében, általában az is­kolai néveíósben beállott változást az iskoláztató szülőknek "bemu­tassa. Az előadás egyik tétele »A ku­ruc\i ág«. Beszédéiteíemgyakorlat a IV. osztályban. Tanit Prékopa Ist­ván. A második egység a »Bánság«, fölaraj/i anyag az V- osztályban. Tanit: Mátis'"Béia. Ezen előadásokra a szülőket, tan ügybarátokat és a z érdeklődőket tisztelettel meghívja az igazgató-' Egy nasgyerek merényletet Kísé­relt meg a szentesi vonat elie« Szentesről jelentik; Néhány nap előtt a vasúti sínek között egy vastömböt találtak. A nyomozás megállapította, hogy a vastöírr böt egy fiatalkora molnárinas he­lyezte el a smeken. Az mást le­tartóztatták. Lezuhant a repülőgép egy siász­utas párral Tarragonábót jelentik: Gandes*. község mellett egy kis repülőgép amely a nagy ködben eltévedt, kényszerleszállást hajtott végre. A kényszerleszállás nem sikerült. A gép vezetője egy Klug Albert nevü német ember, aki nászuton volt, feleségévei' együtt meghalt. Véres összetűzés nemzeti 'szocia­jistáK és kommunisták között ' Dortmundból jelentik; Egy nem­zeti szocialista gyüíé*t a kommu­nisták meg akartak zavarni. A rendőrök azonban kikergették £t gyülésterembői a kommunistákat. Mikor ezek később Dortmund-F'ori feié vonultak eddig még ismeretlen tettesek 'tíz-tizenkét lövést adtak: le rájuk. Két munkás meghalt, egy harmadik súlyosan megsebe­sült. Német versenyzők megsebesültök a téft olimpián , Londonból jelentik: A téü olimpián résztvevő német bobs­sieigh versenyzőket sulvos baleset érte Lak-Placideban. Az egyik éles fordulóban a bobsieigh felbo­rult és a két versenyző kibukott. Zahn a vezető jobbkartörést Szen­vedett, Beikorn pedig a kezén sé­rült meg. Mindkettőjüket kórházba kellett szállítani. Báder Józset ügyvéd gyükosát tébolydába szállították Budapestről jelentik: A tragi­kus végű ar Báder József ügy­véd gyilkosát Kreiner Imrét az or­vosszakértők köz- és önveszélyes őrültnek nyilvánították és téboly dába szállítják. A bűnvádi eljárást Kreiner e^en megszüntetik. Halmav Tfbor —«z«Bce SxakSH Apoiió.

Next

/
Oldalképek
Tartalom