Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-11-13 / 257. szám

t 1931. november 13. J^ÍRVIDÉX. NAPI HIREK KISNAPTAR November 13. Péntek. Róm. kath. Szaniszló. Gör kath. Ar. sz. Ján. Prot. Szaniszló. Izr. Kislev 3. Egész héten át a dr. Szopkó' és Haissinger gyógyszertárak tarta­nak éjjeli szolgálatot. Rádió-műsor. Budapest. Péntek 9.1 5: Gramofonhangverseny. Közben 9.30: Hirek. 11.10: Nemzetközi vizjelző szol­gálat. Vizállásjelentés magyarul és németül. 12.00: Déli harangszó az Egye­temi templomból. Időjárásje­lentés. 12.05: Vörös Jancsi és cigányze­nekarának hangversenye. Közben 12.25: Hirek. I.00: Pontos időjelzés, időjárás­és vizállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfofyamhirek. 4.00: Szunyoghné Tüdős Klára előadása. 4.45: Pontos időjelzés, időjárás­és vizállásjelentés, hirek. 5,00: Fuchs István é'őadása. 5.30: Hangverseny. 6.30: Gyorsíró tanfolyam. 7.00: A Mándits szalónzenekar zenéje Weygand Tibor (ének) közreműködésével. 7.55: A norvég nemzeti est mű­sorának ismertetése. 8.00: Norvég nemzeti est. Az os^ói rádióállomás műsorának közvetítése. Utána kb. 9.35: A rádió külügyi negyedórája. \ 9.50: Bura Sándor és cigányze­nekarának zenéje az Emke kávé házból. Szünetben kb. 10.10: Időjelzés, hírek, időjárásjelentés. II.00: Az 1. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. HÁZASSAG Prékopa István és neje Ku­bacska Anna leánya Margit és özv. Barzó Pálné szül. Skodacsek Zsu­zsanna fia Pál november hó 14-én délután fél 6 órakor tartják eskü­vőjüket a helybeli ág. h. ev. temp­lomban. — A polgármester megvizsgálta az ínségkonyhákat. Bencs Kálmán dr. m. kir. kormányfőtanácsos pol­gármester ma délben megvizsgálta a két inségkonyhát és meghallgatta az ellátottak panaszát és előterjesz­téseit. A kenyéradagot felemelik és a többi jelentéktelen panaszt is or­vosolni fogják. Igy pl. sokan arra panaszkodtak, hogy sótlan a leves. Ezen pedig könnyű segíteni, de az elsózott levesen már nem lehet. Az északi végeken lakók azt kérik, hogy részökre a Szegényház kör­nyékén állítsanak fel egy konyhát. Ezt a kérést is lehetőleg teljesi­tik. Egyébként 1100 ingyenebédet osztanak ki naponta, s ez a legna­gyobb rendben történik, mint azt a mai hivatalos vizsgálat is megál­lapította. 1— A Szabolcsvármiegyei Besse­nyei Kör választmányi' és közgyű­lését a vezetőség közbejött akadá­lyok miatt kénytelen volt e hó 21-ik napjára, szombatra elhalasz­tani. A gyűlések ezen a napon a városháza tanácstermében délután 4 Órakor kezdődnek. — Köszönetnyilvánítás. Reich Erzsébet és György József esküvő­jén Reich Annus, Perlstein Klári és Lichtimann Iby szívesek voltak 28 P-t gyűjteni. "Fogadják ugy az adakozók, mint a gyűjtők, hálás köszönetemet szegényeink nevében. Dr Flegmann Jenőné .izr. ,n. e. el­untok. — A Nyíregyházi Izraelita Nő­egyiet Közgyűlése. Városunk egyik legrégibb jótékonysági' egyesülete folyó hó 15-én délután 3 órakor a statuSquo izr. hitközség tanácster­mében tartja évi tisztújító közgyű­lését. Ez az ülés az egyesület 70-ík közgyűlése, épen ezért a tagok tel­jes számú megjelenését ezúton is kén" az Elnökség. — Szülői értekezlet az ev. Kos­suth Lajo» reálgimnáziumban. — November 15-én vasárnap délelőtt 11 órakor tartja az ev. Kossuth reálgimnázium tanán" kara ezidei első szülői értekezfetét'a reálgim­názium rajztermiben. Az értekez­leten az igazgatóhelyettes aktuá­lis nevelési kérdéseket fog fejte­getni, utána Benígny Andor rg. tanár a pályaválasztás kérdését fogja tárgyalni'. Erre az értekez­letre a reálgimnázium VI., VII. és VIII. osztályú tanulóinak szü­lőit, hozzátartozóit és mindenkit, aki a nevelés kérdései iránt ér­deklődik, szívesen Iát az iskola Igazgatóság. 2x — A has teítsége, májtájéki faj­daln.ak^ emésztési nehézségek, gyo morbélhurut és sárgaság a termé­szetes »Ferenc jőzsef« keserűvíz használata által megszüntethetők és az agy, it Széni, tüdő, vagy szív fe'e' irányuló vértóiulások ellensu­lyozhatók. — Az ekvilibrista művész aján-. üéka a nyíregyházi ínségeseknek. Strolischneider Arthur testnevelési főiskolai tanár, aki naponkint bá­mulatba ejti Nyiregyháza közönsé­gét egyensúlyozó mutatványaival, ma délelőtt megjelent dr Poünszky Pál városi kulturtanácsnoknái és anélkül, hogy arra bánminő felszólí­tást kapott vofaa, a már befize­tett 50 pengőn kivüi 180 pengőtf adományozott az inségakcióra. A nemeslelkü adományt ézuton is kö­szönettel nyugtázza az inségakció, bizottság. — Ipartestületi Közlemény. Az< ipartestületi székház javára a kö­vetkező adakozások történtek: Bod­nár Pál 5 P, Kovács Gyula 10 P, Juhász Sándor 5 P, Kondor Sándor 5 P, Jager János 10 P, Ferecsy Sándor 5 P, Tobbágy Károly 3 P, Stádelmann Károly 5 P, »Heléna« Illat és Kozmetikai Laboratórium Budapest (Gáspár Pál) 10 P, Án­gyán Béla fodrászati cikkek nagy­kereskedése Budapest 10 P, Horá­nyi Márton 2.40 P, és Ballá Berta­lan 10 P. —-A nemesszivü adako­zóknak ezúton is hálás köszönetet mond az Elnökség. — Az érelmeszesedés gyógyí­tása. Bucsányi" Gyula főorvos könyve. Ara 1 P 50 fillér, kapha­tó az Ujságboltban. A »Vergődő leIkeK<< óriási siKera a Diadalban Megérdemelt szép sikere volt a Diadal-Mozgó tegnapi premierjé­nek, a »Vergődő lelkek«, vagy (...bocsásd meg a mi vétkeinket) elejétől végig lebilincselő története, a fenséges bajor Alpesek magasztos pompájában látjuk és halljuk a ret­tentő lavina borzalmas pusztítá­sait. Kitűnő drámai összeütközések az istentagadó és a barát között emelik magasra ezt a megrázó fil­met. Itt emiitjük meg a pénteken be­mutatásra kerülő »Jég börtön« ci­mü rendkívül izgalmas délsarki expedíciós drámát, az »EIvesz®tt Zeppelin « borzalmas kalandjait. Jegyekről ajánlatos lesz előre gondoskodni, mert már most is számos előjegyzés törtériit. Bövid rádióhírek — Sándor Pá' országgyűlési kép viselő és Haendei Vilmos debre­ceni egyetemi tanár segédei ma ül­tek össze hogy a kettejük között támadt ellentét megoldását meg­beszéljék. — A londoni Sotheby miikeres-. kedő cég 30 ezer fontért vásárolta meg ismeretlen megbízója számára az orosz kormánytól Gutenberg egyik legrégibb bibliáját. — A romániai Unghen község­ben a zsidó egyesület bálját meg­zavarták az antiszemita liga tagjai. Egy Averbuch nevű zsidó fiatalem­bert agyonszúrtak, ötöt pedig sú­lyosan megsebesítettek. A csend­őrség a, rendzavarók közül töb­bet letartóztatott. — A spanyol köztársaság elnö­kének tiszteletdiját évi 50 millió pezetában állapították meg, ami 1 miHió pengőnek felel meg 1. — A magyar-cseh kereskedelmi tárgyalásokat megkezdték. Állat­egészségügyi kérdésekkel és a ga­bonavámokkai foglalkoznak első­sorban. Nehézségeket a deviza probléma okoz. — A Népszövetség mandátum bizottsága az angol fennhatóság alól függetlenített Irakot felvet­te a Népszövetség tagjai 'közé. — Az orosz dumping kudarcá­nak egyik óka, hogy nemcsak a pa-» rasztok és kollektív fanmok nem szolgáltatják be az előirt gabona­mennyisége^ hanem az állami gaz­daságok 'sem. — A képviselőházban elhangzott interpellációkra válaszolva Kenéz kereskedelmi miniszter bejelentet­te, hogy több országgal tárgyalá­sok folynak^ abban az, irányban, hogy a behozott nyersárut pengő­ben fizethessük. Ivády kereske­1 delmi miniszter közölte, hogy az I ínségesek között 4 ezer vagon ga­' bonát osztanak ki. 8 — A Vay-per tárgyalása véget ért. ítéletet szombaton hirdet a bíróság. — A tiszáninneni református egyház miskóla." közgyűlésén rá­mutattak a sárospataki főiskola sú­lyos helyzetére. Az iskola deficit­je 64 ezer pengő és ha nem \kap állami segítséget, ugy be keli szüntetni. — Pécs város törvényhatósági bizo'ttsága tiltakozott az egyetem és az üzletveetőség megszüntetése ellen és kéri a koimányt a mecseki tüdőszanatórium 1 mielőbbi megépí­tésére. — Az Osztrák Nemzeti "Bank a leszámítolási ^kamatlábat 10 szá­zalékról 8 százalékra szállította le. — Görögországban tegnap tün­tetések voltak. A felvonulók mind Ciprusnak 'Görögországhoz való csatolását követelték. Madridban monarchista összeesküvés gyanúja miatt letar­tóztatták Antonio Primo de Ri­verát a volt diktátor fiát és öt magasrangu férfit. — Rákoson uj repülőteret épt-, tenek .mert a mátyásföldi sem for­galmi, sem technikai, sem pedig 1 elhelyezési 'Szempontból nem ked­vező. A talajmunkálatok négy mil­lióba kerülnek és a munkát a téli mségakcióba állítják be. A kereszténypárt teljesen azonosítja mlagát Zichy János gróf álláspontjával. Elismerik Bethlen gróf nagy küí- és beípoiitikafér­demeit^ de pénzügyi' politikáját már kormányzása idején is kifo­gásolták. Az osztrák kormány újból csök­kenti a tisztviselők létszámát, még pedig nyugdíjazással. Nyugdíjba kül dik azokat, akik szolgálati "idejüket betöltötték és több fiatalabb tiszt­viselőt is felszólítanak, hogy ön­ként kérjék nyugdíjaz tatásukat. mJLDAX* Ma, csütörtökön utoljára VERGŐDŐ LELKEK (...és bocs&sd meg a mi vétkeinket.,.) Dráma a havasokban 8 felv. Oyönyörü kisérő műsor. Pénteken először ! A JÉG BÖRTÖN (ZEPPELIN TRAGÉDIA) A Tiffany-Stahl nagy hangos filmattrakciója Főszereplő : Ricardo Cortez. Helyárak 30 fillértől 1 pengőig. — A Futura tegnap tartotta köz­gyűlését. A tiszta haszon 90 ezer pengőt tesz ki. A saját számlá­jára lebonyolított forgalom 25 szá­zalékkai növekedett. — Ghandi kijelentette, hogy a Kerek Asztat konferencia kudarca folytán Indiában ismét megkezdő­dik a nemzeti ellenállás és az an­gol áruk bojkottja. Az Iparos Ifjnság Önképző Egyesülete vasárnapi estjének műsora A nyiregyházi Iparos Ifjúság Ön­képző Egyesülete november 15-én ^vasárnap műsoros estet rendez a következő programmal : 1. sz. BöQike referál. (Dialóg ) Bözsike : Munkácsi Vilma. Vőle­gény : Knáver Gyula. 2. sz.» Dalkör. a) Madrigál : Dowlandtól (1662-ből.) b) Nép­dalegyveleg. 3. sz. Grlin « zöldbe. (Tréfa.) Előadja: Raksányi Sáodor. 4. sz. Asszonypolitika. (Paraszt­komédia.) Férj : Knáver Gyula. Feleség: Pásztor Terike. Legény: Hovanyecz Sándor. 5. sz. Doktor ur. Irta Fehér Gá­bor. (Monológ.) Előadja: Krausz Gyöngyi. 6. sz. Dalkör, a) Népdalegyve­leg. b) Bölcsődal Brahmstól. 7. sz. Ártatlan Don-Juan. (Bo­hózat.) — Főnök : Biczák Lajos. Könyvelő : Raksányi Sándor. Őnagysága: Krausz Gyöngyi. Ve­zérigazgató: Szabó Imre. Szoba­leány: Munkácsi Bözsike. 8. sz. Tánc. Rendező: Raksányi Sándor. — Sugó : Bálint Mihály". A székesfehérvári gyalogezred tu­lajdonosa Hindenburg Budapestről jelentik: A kor­mányzó a székesfehérvári III. Szent Istvánról elnevezett gyalogezred ezredtulajdonosi méltóságát a né­met köztársaság elnökének aján­lotta fei. A kinevezési okiratot no­vember 16-án tiszti küldöttség nyújtja át Hindenburg elnöknek. — Ex feleség, Ursula Parrot nagyszerű amerikai' regénye újból kapható az Ujságboltban. Ara egész vászonkötésben 2 pengő. TŐZSDE (A Nemzeti Bank hivatalos árfolyama) A pengő Zürichben 90 02 és fél. Valuták: Angol f. 20-45 -21-95 Cseh kor.16-96—17-00 Dinár 1009-10 19 Dollár 568-50-572-50 Frank 22-25-22-55 Leu 3-36-3-48 Líra 28-95-29-75 Márka 13500-136-00 O. schill. — •_ Svájci fr.lll-05-112 05 Buza77 kg. 10.25—10 45 Buza79kg. 10-55—10-75 Buza 80 kg. 10'60-10.80 Rozs 1210—1230 Tak, árpa 1.17-00—17-25 . IL 16-50-16-75 Terménypiac SSrárpa I. I6-50-23-00 II. 1300-13-25 Zab I. 19-00—19-25 „ II. 18-55-18-75 Tengeri 13-75-13-90 Korpa 10-65-10-80 Buza dec. 10'54—1056 Buza márc. 11-60—11-62 Rozs dec. 1288-1290 Határidősök: Rozs márc. 1372—1373 Teng. máj. 13-97-13-98

Next

/
Oldalképek
Tartalom