Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-12-12 / 281. szám

JNfríRYIDÉK. 1931. tecíMb'ev 12.. Ha igy tetszik isi altatlak, MegnBtaton a i\ Híved napk és 7Í17-Í0 Rádió Bidapest. Előfizethet minden postahivalnál vagy levélkézbesitőnél havi 2 P 40 fillérért. TŐZSDE (A Nemzeti Bank hivatalos árfolyama) A pengő Zürichben 90 02 is fél. Valuták: Rádiók, csillárok, villanyégök és villamossági cikkek legolcsóbban Rádió-kerékpár Kewk, Vállalatnál Nagy László Nyíregyháza, Jókai-utca 4. Bessenyei-tér sarok. 7756-17 játék a gyermek élete ! Vásároljunk Schwartz bácsinál Vay Ádáa-utca 5. 7911 Kárpátaljai, szép, frissvágásu karácsonyfát GOTTESMANN fatelefen (Dohánybeváltóval szemben) vásárolhat. Nagybani rende­lések telepemen és Széchenyi­út 32. alatti lakásomon esz­közölhetők. Telefon: 179. 7786-10 Minden iBulandó! Arany, ezüst örök! Karácsonyra 71881 7 órát, ékszert vegyen VRABECZ ANDOR órás 69 ékszerésznél Nyiregyháza, Luther-utca 8. XXV-ik karácsonyi vásár f Elismert szolid árak! Angol f. 18 70-1810 • Cseh kor.16'92—17 02 Dinár 10-12-10 20 Dollár 570-50—5í 3 50 Frank 22"40—22-60 Leu 3*45-3-51' Ura 29-20—29*50 Márka 13345—136-25 0. schill. — •_ Svájci fr.UO70-111-40­Terménypiac Buza77 kg. 12.50—12-80 Sörárpa I. 21-QO—24-50 BuzaT&kg. 12 80—13 10 Buza 80 kg. 12 90-1320 Rozs 14-50-14-60 Tak, árpa 1.18-00-18-75 , IL 17*75—18*00 II. ÍO-00-210CI Zab I. 23-00- 2350 , 11. 22-75-23-00 Tengeri 1490-1510 Korpa 1300—13*20 NYÍREGYHÁZI ÚTMUTATÓ [ E rovat alatt mely a „Nyirvidék" olcsó reklómakciója ­csak 15 szavas hirdetéseket közlünk, naponta T50 pengőért 1025-1931. sz. Kivonat a dorong-tűzifa szál- \ litására vonatkozó verseny- í tárgyalási hirdetésből. Az igazgatásom alatt álló nagy- ' kallót m. kir. állami elme- és j ideggyógyintézet részére szűk- ; séges kizáróan hazai szárma­zású elsősorban cser, másod- i sorban tölgy, és harmadsorban bükk, összesen 2000 azaz kettő­ezer q dorong-tűzifa szállításának biztosítására az intézet gazda­sági hivatalában 1931. évi de­cember hó 21-ének d. e. 10 órájakor zárt írásbeli verseny­tárgyalás fog tartatni. Csak ma­gyar honos, hivatásos fakeres­kedők vagy fatermelők pályáz­hatnak. A részletes feltételek az intézet gazdasági hivatalában megtudhatók. Nagykálló, 1931. december 9. Poroszsaeoet, kokszot kifogástalanul pótolja a 6900 kaló­riás Pécsi tojásszén Egyedül kapható: Kohn Jeremiás cégnél, Viz-utca 30. Telefon 93. 7319-5 Elegáns női ruhákat készrt olcsón és pontosan KLAJNTIK MÁRIA. Körte-u. 37. 7899-3 Határidősök: Buza dec. 1299—1300 I Rozsmérc. 16-15—1618 Buza márc. 13-99-14-00 ! Rozs máj. —• •— Buza máj. 14 86—14-87 I Teag. máj. 16*70-16*75 • Rozs dec. —• —•— ; 7103 — 931. vgrh. sz. ArverőM hirdetmény kivonat A nyiregyháii kir. járásbíróságnak 18991—930. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzeae folytán Nyirpaíony község javára 121 P 21 f. tőke es jar. erejéig 193'. évi május hó 2. napján végrehajtás utján felül­foglalt és 2746 P-re becsiiit ingóságok u. m.; szüretelő eszközöd és hordók a nyiregyházi kir járasbircságnak Pk. 33969—931. sz. alatt kelt árverést­rendelő végzése következtében Nyir­pazony község határában, Sóstó­hegyen 1931. évi december hó 17. napjan d. e. 8 l/s órakor nyilvános birói árverésen ei fognak adatni. Nyiregyháza, 1931, november 22, LABAY ANTAL 7917 kir. bir. végrenajtó. hazai és külföldi gyártmányok kap­hatók BLUMBERGNÉL. 7845 Téli kesztyű mindenféle kivitelben nagy válasz­tékban BLUMBERGNÉL elismert jó kivitelben kapható 7846-3 u i*K IIL1IB1311 H1f» APRÓ HIRDETÉSEK j Hirdetési díj: 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér. Hirdetések utáni érdek­^ tódéi rc csak ráleszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" ijcfeésfi hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása esetén adhatunk ,telnlágositást. Ugy az apró, mint a nagy hirdetések dija a feladáskor I fizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés dija. A lap megjele­nési napján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük íeladni. S5£S! Sürgősen eladó 43 adómentes ház! minden azonnalra kiad'' Petőfi u. 16 alatt Értekezni 7697/a-? 7900 Dr. Langer igazgató. Legszebb, legolcsobb, legkedvesebb karácsonyi ajándék a könyv Képeskönyvek, msséskönyvek, ifjúsági regények legnagyobb választékba tt az Ujságboltban kaphatók Egy 14 15 éves szorgal­mas fi ut hetesnek felvesz a , S.abolctvérmegyei Ben­c?ur för". — Jelentkezés 10—12 íráig a műteremben Nyirrgyhaza, Buia-tér, volt Bur.di korcsma. 7893-? Kiadó a Széchenyi utón egy emeleti utcai batkomos szoba, előszobával, \Uveze tékkel, bntorral vagy a nél kttl — Cim a kiadóban. 7716-1 16.000 P-ért 5 szobás 7-5 százalékos kö'ciönne'. 35001 P-ért <000. 13000 Pét '500, 12C0O P ért 1300, 6í00 P ért 1C00 P tis>t» jövedelemmel. Hat szobás, réízöen adóncentes sarok béz potom árért. Ezeken livül több olvan mely 10 százalék jövedelmet hoz. Hauberger Ingatlan­iroda Rákóczi u. 4 7913 Zps árját hí- és sárcípöjét megjavítja Blumteig. 7847 1 Kiadó két szoba, konyha, méllékhelyiséggíl, Bethlen­utca 15. 7696 1 Ve*zek nagyobb léteiben ipari Wobllman burgonyát, ugy amint termet 1, váloga­tatlannl. Ajinlt tokát kér Mandel András, Nyírbátor, Koienth atca IS. Telefon: 30 és 95. 7907 6 Tiwtességes mindenes le­ány vagy asszony udvarló nélkül azonnal fal vétetik. Szabolcs-u. 16. 7676 E'adó fürgősen éa ked­vező fizetési feltéte'ek mel­lett a Holló utca 93. szám alatti két lakosztályból álló és évi 1200 Dengőt ;öve. delmezö jókaiban lévő hár. Értekezhetni Vármegyehá­zán, földrziat 40. szoba. 7918-3 Elsőrendű kék mák kg­ként 80 fillérért Eötvös n. 19. ez. 2461 N» gy jövedelmet tiz'Ositó vállala hoz lőkéstf rsat ke­res Hauberger ingatlan írod. Rák'ozi ut 4. 7914 Két zobás és egyszobás lakás azonnal kiadó. Újon­nan festve. Géza utca 40. 7914 Eladó két kazal bu7a, árpa szalma, iöek, sz^ró rosta, vetőgép, talyiga. Er­dek'ödni Ér-u. 45. 2464-2 Feltétlen tisztességss le ány mindenes állást keres 15-ére vagy 1-ére. Cim az IjsSgboltban. £4*55 Egy kis fehér pke»i tzer­dán délután elveszett A megtalálót jutalmazom Hon­véd u. 8. 7909 Hirdetmény Értesítjük a t. utazóköz"cséget (. hogy a helyi érdeUi vasutaknak folyó évi oksóber hó 1-én a m. kir. áilamva-utak háiózataba tör­tént beolvasztása folytán a volt Máv.— Hév. csatakozó állomások Í3 megszűntek, vagyis a fenti nap­tól kezdve a volt helyiérdekű vasúti vonalakat is Máv. vona­laknak tekintjük. Felkérjük tehát a t. utazó­közönséget, hogy ugyanazon a vt.saton (végig Máv.-on), vagy ugyanolyan rangú vonalon (v gig: gyorsvonaton, vagy végig személy­vonaton) törtéuó utazásoknál me­netjegyüket mindig utazásuk vég­állomísáig váitfák meg, mert a vonatban történő jegyváltásnál minden esetben a dijszabásszerüi pótdijat is meg kell fizetni. Debrecen, 193!. december 7. 7910 Üzíeh ezeíöség.. Központban külőnbejáratu bútorozott szoba, cgyanott egy üres szoba azonnal ki­adó Er u. 25. Névjegyek modern belükkel késiü'nek a Jóba­ny omdában. Széehenyi-út 9. imiiüiiiiimiiuHHnniiüiiiuii Márkás hálózati RÁDIÓ készülék 7PENGŐS havi részletre. Villanyszerelés és javitás legolcsóbban HORVÁTHNÁL Bethlen-utca 4. 3zám. Telefonszám: 5—62. í lodera Kölcsónköny-wtás* §•* \ — Biato&ííék? ofciraí — az 1931-. évi 5100. M- E. száimu rendeletnek megfelelően — kapható a Jóba­nyomdában Nyíregyházán. JSyomato^t Jóba l«»taíaíÖonc» ^pegrtifeto.

Next

/
Oldalképek
Tartalom