Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-10-04 / 224. szám

JSftfRYIDÉK. 1931. október 4. # APOLL O 0 Szombaton 5-7-9, vasárnap 3-5-7-9 őrakor HARRY PIEL vakmerő bravurfitmje Hidegvérű kalandorok Izgalmas kalandortörténet 10 felv. és a burleszk kisérő műsor. Hétfőn, kedden 5, 7 és 9 órakor CARLO ALDINI Szélhámosok ördöge és Ázsia csodál 2 újdonság egyszerre. — Epekő-, vesekő, hólyagkő­betegek, valamint azok, akik hugysavas sók tulszaporodásában és köszvényben szenvednek, a természetes »Ferenc József« ke­serüviz állandó használata mellett állapotuk enyhülését érhetik el. Az orvosi gyakorlat számos ki­váló férfia hosszú megfigye­lés alapján megállapította, hogy a Ferenc József viz biztos és rendkívül kellemesen ható hashajtó s ezért prostatabetegségeknél is ajánlják. A Ferenc József kese­rűvíz gyógyszertárakban, drogériák ban és füszerüzletekben kapható. — Füredi Henrik államilag en­gedélyezett zeneiskolájában nö­'vendékek még mindig felvétetnek minden tanszakra. Beiratkozni le­het egész nap folyamán az inté­zet helyiségében Kállai-utca 2. szám alatt . 3* Ügyvédi hir. Dr Szuhay Zol­tán ügyvédi irodáját dr Szesztay, András ügyvéddel "társulva meg­nyitotta. (Bessenyei-tér 5.) föld-, szint 40. 3Xi Egy fiu, aki tanú ni akar. Értelmes tekintetű, jóarcú fiu jött szerkesztőségünkbe és elmon­dotta, hogy tanulni szeretne. Rádi Lajosnak hívják, 15 esztendős, szé­kelyi parasztfiú. Az öt elemit kürt tűnő eredménnyel 'végezte. Hadi--­árva. Apja Rádi Mihály anélkül esett ei világháborúban, hogy. gyermekét valaha is láthatta vol­na. Édesanyja nehéz, küzdelmei robotban töltötte életét, hogy 1 gyermekének a mindennapi'kenye­ret megszerezhesse. De tanít­tatni nem tudja. Pedig a gye nmek tanulni 'szeretne és tanitói i 3, érdemesnek tartották erre. Most, már sikerült az iskolába beirat­koznia és egy jólelkű úriasszony, magához is vette, igy kosztra, la-, kásra nincsen gondja. De nin­csen ruhája, cipője és nem tud könyveket szerezni. Ezúton is kén 'azokat, akik tehetik segitse- • nek rajta ruhával, vagy pénzado­mányokkal. Az adományokat szer­kesztőségünk tpvábbitja. — Tánciskolái értesítés. S chilin mayer Árpád 'tánciskolájában Beth­len-u. 24. 1931- október 12-én' hétfőn este 8 órai kezdéssel u j tánckurzus veszi kezdetét. A tan­folyam ideje hat hét. Megjelenés hetenként négy alkalommal. Uj stilusu modern táncok! Szakszerű, alapos, gyors tanítási Biztos ered­mény! Fővárosi színvonal! Az in­eltügens Iparosok és kereskedők tánciskolája. Tandíj mérsékelve kezdőknek 10 pengő, haladóknak 5 pengő! A Schildmayer-jazz állán dóan a rádió legújabb táncszámait játssza. Szerdán és vasárnapokon, össztáncgyakorló táncest élyek. — Külön óra egész nap. Iratkozzék bel - Szívélyes üdvözlettel Schild­mayer Árpád, oki. tánctanár. 4X — Az uj vasúti menetrend meg­delent és kapható az Ujságboltban. Ára j pengő. 1 Öngyilkos leit egy miskolci rendőrfelügyelő Budapestről jelentik: Ma reggel négy órakor a pesti Lánchídfőnél szolgálatot teljesítő rendőr a hid korlátja felől lövést hallott. Oda­sietett, de a parton már csak egy rendőrzubbonyt, szolgálati övet, kardot, sapkát és füstölgő revol­vert, valamint egy kék boritéku, a főkapitányságnak címzett levelet talált. A Duna habjai már elsi­multak. Az öngyilkost a motoros mentőőrség sem tudta már megta­lálni. búcsúlevélből kiderült, hogy az öngyilkos Zeid Dezső miskolci rendőrfelügyelő, aki azt írja, hogy 800 pengő eltűnése miatt válik meg az élettől. Megállapították, hogy a rendőrfelügyelő boldog családi éle­tet élt nemrégiben született második kisfia, hivatalos piénzeket nem ke­zelt. tehát sikkasztásról szó sem le­het. Valószínűnek tartják, hogy a 800 pengő sajátja volt és vagy el­lopták tőle vagy elveszítette és ea keserítette el annyira, hogy megvált az élettől. Zeid Dezső miskolci rendőrfelü­gyelő 33 esztendős volt. A rend­őrséghez intézett búcsúlevelében megélhetési gondjairól panaszko­dik és azt irja, hogy nem éh tuí a nehezen szerzett kölcsönpénz elvesztését. A rendőrfelügyélő a pénzt elveszíthette, talán ellopták tő'e, de lehetséges^ hogy kártya­barlangba csajták és itt fosztot­ták ki. ! Klein Sándor a nyiregyházi gyilkos a tudományos grafológia reflektorfényében János József, az európai birü grafológus, akinek szakirodalmi munkássága közismert, legutóbb a bia-torbágyi merénylettel kapcso­latban tett megállapítása az egész közvéleményt magára terelte. Je­lenleg városunkban jár adatokat szerezni megjelenő könyve részére. Felhasználtuk az alkalmat és meg­kértük, mondjon véleményt Klein Sándorról és a grafológiáról. — Véleményét az alábbiakban adjuk vissza : A grafológia éppen ugy, mint a psychoanalizis még fiatal tudomány ugyan, de máris van olyan gazdag élményekben és oly nagy a gyakor­lati köre. hogy feltétlen a haszná­landó tudományok között van a he­lye. Magasabb és felsőbb szem­pontból itélvé a psychoanalizis el­méleti tudomány, mely a lelki törekvés determináltsága felőli tu­dásunk igyekszik kitölteni, a grafo­lógia az a gyakorlati tudomány, mely életünk, jellemünk káros meg­nyilvánulásait adja vissza, igyek­sjzik bennünket a tökéletesedés útjá­ra segíteni. A jó grafológus előtt nincs titok, nincs oly rejtélyes em­ber, akit le ne tudna "leplezni. — Klein Sándorral kapcsolatban any­nyit tudott mondani, hogy az irása egy erősen sexuális aberrációkkal telített embert árul el. — Ezek reak dói hozzák magukkal az akaraterő az önbírálat időszaki csődjét, mely által elvesztve öntudatát bármi el­követésére képes anélkül, hogy szá mot tudna adni, vagy meg tudná bírálni cselekedeteinek jelentőségét. Mint egyénből hiányzik á férfiul karakter, betegesen gyáva, befolyá­solható, telve fixa ideákkal, aki még most sem tudja cselekedetének tei­jes súlyát látni. Inkább a körülmé­nyeknek tulajdonítja indokolatlan aljas bűntettét. — Az írásnak egész jellegztetessége magán hordja az er­kölcsi elmezavar (morál insanity) jellegét. Feltétlen bosszúálló, fixa ideái (rögeszméi) oly cselekedetek megtorlására is kényszerítik, me­lyek csak látszólag történtek meg. Feltétlenül vannak bizonyos jpil­lanatai, amikor elveszti teljes ön­tudatát. miért is felelőssége korlá­tolt. — Párhuzamot vonva Fischl Frigyes, a kalapácsos gyilkos írá­sával megállapíthatjuk, hogy az utóbbinál észlelt, a bűntettekkel szemben megnyilvánult kéj érzet nem tapasztalható Klein Sándornál, akit az ügyészségi elnök ur engedel­mével felkerestem, hogy átvegyem legújabb kézírását. Klein jelenig a fogház irodájában munkálkodik, megtörve, kissé apathikus áliapdt­ban. — János József a tudományos, alapon működő psychografologu= csak kedd estig található Kossuth Lajos-utca 3. szám alatti lakásán, egész nap. Az érdeklődőknek mér-; sékeit díjazásért áll rendelkezé- ; sére. í KET FEHÉR HÉT október I—14*ig. Kiváló minőségű áruink olcsó árusítása. Alsó lepedő, komplett széles Kőrös paplanlepedő, 180 cm. Dráva pamutvászon és sifon, kelengyeminőség, sürü szövésű Száva pamutvászon Baye köpper különlegesség, finom sürü szövésű NSi zsebkendő Flanell pijama, szép minták Hálóing férfi, komplett nagyság Fehér rayeing 2 gallérral Sport és tenls flanell Férfi kutyabőr kestyü teveszőr béléssel Mintás cord bársony Férfi öltöny tiszta gyapjú ssövetből, méret után, választás szerinti szövetből Férfi fekete egész cipő Flanell takaró, reklámár Bonnes Fennes függöny 150X250 cm. Hungária 2+1 csöves köztisztviselő rádió 12—24 havi részletre Gramofon lemezek Köztisztviselők Ruházati Osztálya Nyíregyháza, Bessenyei-tér 7. 5436 1 Késspénzár Hitélár 2*21 2-60 357 4-20 1-19 1-40 1-53 1'80 1-95 230 - 48 -•48 7-81 930 4 93 5'80 552 650 — 59 -•70 11-80 13-80 3-99 470 93 50 110-— 12-75 15 — 527 6 20 680 8­P 128 P 2-től — Ne ha'assza tovább, hanem' próbálja ki szerencséjét és a 1 XXVII. Osztálysorsjátékra ve­gyen sorsjegyet. Húzás már októ­ber 16-án. Egy csapásra gond-* talá n ember válhatik önből. [ — A Beyers füode für Alle ok­tóberi száma miegje-ent és kap­ható az Ujságboltban. Ipartestületi közlemény A nyiregyházi Ipartestület kebe­lében alakult műkedvelő gárda ok­tóber havában nagyszabású mű­kedvelő előadást fog tarta'ni. Az Ipartestület vezetősége " mindent megtesz hogy az iparosok, továb­bá az iparosokat pártoló más osz­tályhoz tartozó egyének is szóra­kozást leljenek. Ezért elhatározta, hogy az előadást beléptidij nélkül tartja meg, csupán az ipartestületi székház javára ' való adakozásokat kér. Igy olcsón juthat bárki is szó­rakozáshoz a téli hónapokban. Már most kérjük az igen' tisztelt tag urakat, hogy ezen munkálkodásun­kat elősegíteni s adott esetben tevé­kenységet szíveskedjenek kifejteni ahhoz, hogy előadásunk minéí si­keresebb legyen. Tájékoztatásul közöljük, hogy az október havában tartandó e'őadá­son a »Fruska« cimü vígjáték kerül ^bemutatásra a budapesti Belvárosi Színházzal egyidőben. ifj. Tóth Pál, elnök. Az osztrák szanálás , Bécsbői jelentik: A nemzeti ta­nács pénzügyi bizottsága áftafel­fogadott szanálási javaslatban töb­bek között a következő intézkedé­sek vannak: A tisztviselők fizetését 4-5-6 százalékkal csökkentik, mig apót illetményeket megvonják. A meg­üresedett állásokat -félévig nem töltik be. A toborzások 1932. szep­temberig szünetelnek. Bevezetik az u. n. »váls4gáIdozatot«, amely nem egyéb, mint a jövedelemadó 5 szá^­zalékos emelése, az agglegény­adói. Ezen a címen a kereseti adó 20 százalékát keli fizetni. Az eddigi vagyonadót ís 50 százalék­kai emelik. Ezenkívül' emelik a sör és cukor, a benzin és autó forgálmiadót. Ezekkel" összesen 80 millió schillinges megtakarítást érnek ei. A szanálási javaslat elfogadá­sát az tette lehetővé, hogy egy­részt teljesitették a nagynémer teknek azt a kívánságát, hogy eny­hítsék az aktív tisztviselők fíze-j tésleszállitását, másrészt méltá­nyolták a szocialistáknak azt a kívánságát, hogy a toborzást egy évre felfüggesztik. Továbbá elér­ték a kivánt megtakarításokat is. • <illlllllli!INIi!ll!l!IIIIIIIHj|lflll!IIIlllllllIlllltlllij!ll!llltk 15819 — 1931. VSZÍ. Árverési hirdetmény kivonata. A nyiregyházi kir. járásbíróságnak 147—930. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Magyar Mezőgazdák Szöv. javára 730 P tőke s jár. erejéig 1930. évi március hó ll. napján végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2930 P-rs becsült ingóságok, u. m.: traktor, benzinmotor, stb. a nyiregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 29020- 930. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése köveikestében Nyirpazony községben 1931. évi október hó 8. napján d. e. 101/2 órakor nyilvános birói árverésen elíognak adatni Nyíregyháza, 1931. szeptember 9. Dr. ZATHURECZKY ÁLMOS 6113 kir. jbkósági végrehajtó. >(iinii!nii!iiiniin]jiiDi!iii!iiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiii«iir

Next

/
Oldalképek
Tartalom