Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-07-09 / 152. szám

Pénzügy miniszteri rendelet az íífe­töc egyenérték kiszabásairól { A hivatalos lap a pénzügyminisz­ter rendeletét közli a z illeték egyen­értékének 1930—1940. évekre váló kiszabásáról. A rendelet felhivja az illetékkiszabási hivatalokat, adóhi­vatalokat, hogy az illeték egyen­érték kiszabásához haladéktalanul lássanak hozzá és megadja a részle­tes utasításokat. A . rendelet értel­mében az illeték egyenérték fizeté­sére kötelezetteknek az 1930. dec. 31-én volt ingatlan vagyonára u 1" bevallást kell készíteni. Illeték egyenérték alá eső ingatlan érték­nek az uj kiszabási időszakra a föl­deknél az 1930. évi kataszteri, tisz­ta jövedelem, a házaknái az 19304 évi nyers bérjövedelem, vagy ha­szonérték alapján az 1931. évi 1-8. t.-c. 1. §. szerint kiszámított tör­vényszerű legkisebb értéket kell venni. Az illetékegyenértéket a z a hivatal szabja ki, amelynek kerü­letében a fizetésre köteles fél szék­helye, vagy lakóhelye van. Rövid hirek — Zsitv-ay Tibor igazságügyim­niszter tegnap vette át a rétsági ke­rület megbízólevelét. — Bécsben a szövetségi kormányi tegnap terjesztette a nemzeti tanács elé a Magyarországgal kötött ke­reskedelmi szerződést. — A miskolci törvényszék Tar­nay Miklós 'főszolgabírót folytató­lagosan elkövetett hűtlen kezelés vétségéért 10 hónapi fogházra Ítélte. — Heana román hercegnő ésf Habsburg Antal főherceg házassági ünnepségeit julius 24—26 közt tart­ják meg. — EszteAázy Antal gróf a híres oroszlánvadász és kitűnő urlovas 43 esztendős korában vakbélgyulladás következtében elhunyt. — Brüning német ^kancellár aug. elején Mussolini meghívására Ró­mába utazik. A látogatást Mussolini az ősz elején viszonozza. — Az OTI elkészítette a zt a meg­állapodás tervezetet, amely az inté­zet és az alkalmazott orvosok kö­zötti viszonyt szabályozza, egyúttal az OTI illetmény szabályzatát is. — Külföldet járó magyarok gyak ran kérnek kölcsönt a követségek­től, de nem fizetik meg. Ezért ezen­túl illetőségi helyükön a hatóságok hajtják be az összeget. Olyan egyé­nek, akiknek rendezetlen adósságuk van, nem kapnak ujabb útlevelet. 5540—931. vsz. Árverési hirdetmény kkonata A budapesti kp. kir. járásbíró­ságnak 246474—930. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő vég­zése folytán Dózsa és Schiller buda­pesti cég javára 389 P 54 f. tőke s jár. erejéig 1931. évi március hó 7. napján végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 5198 P 90 fill.-re be­csült ingóságok, u. m, : üzleti beren­dezés, gyermekruhák, stb. a nyír­egyházi kir. járásbíróságnak Pk. fenti sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyíregyházán, Belhlen­u. 2. sz. alatt 1931. évi julius hó 13. napján d. u. 2V2 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1931. junius 11. LABAY ANTAL 4475 kir. jb. végrehajtó. NYÍREGYHÁZT^ E rovat alatt — mely a „Nyírvidék" olcsó reklámakciója — csak 15 szavas hirdetéseket közlünk, naponta 1*50 pengőért 1931. julius /O. 3 ÜZLETMEGSZÜNÉS! Krecsák divatüzlet, most már rövio időn belül fel­oszlik. Igy árui szenzációs olcsó árakban szerezhetők be. 4057, Eladó Selylem-utca 3. számú ház. —1 Lipcsey, Kótaji-utca 21. 1362-2( — Hirdetéseket a Nyirvidék ré­szére eredeti tarifa mellett föl­vesz az Ujságbolt. 5x n^ ririf ti U 'i- I r ri|-||- -I- 1 — • — APRÓ HIRDETÉSEK j Hirdetési lüj: 10 szóig 80 fittér, mwKlea to*ái*W szó 8 fillér. Hirdetések utáni érdek­i Jádésre csak vátaszbélyeg bekötdése meHctt véíasítotank. „Cim a kiadóhivatalban" 1 hirdetésekre csak a hirdetésen fehántetett szám bemondása esel én adhatnnk j iaMéeesrUít. ügy a* apró, alai a uagv hirdetések dija a feladáskor. 19zeteo45 Vidékről lerelbéiyegbeB i» beküldhető a hirdetés dija. A. lap megjele-; ' nési n»pián kAzieaM hirdeté*ei.et d. e. 1® óráig kérjük feladni. — Courths-Mahler: Mahler > titka, a Milliók Könyve íeg- ( ujabb száma. Kapható az' uj-/ ságboltban és minden árusítónál. Mentöszekrények s azok előirt felszerelései legolcsóbban a Központi Drogériában Nyíregyháza,/rinyi llona-u.7. Telefon 237. 4253-15. írógép, Rádió eladás, javítás építés Nyírségi Mű­szerész Üzem Nyháza, Luther palota A) épület. 3261—52 Poloskairtást cyánt!az­zal, lakások viisgálását fele­lősséggel vállalja Nánássy, Káliti nlca 48. 40C4—2 Kertre nyiló kü'önbejáralu bútorozott szoba azonnal kiadó. Árpád-u. 1. 4335-9 Lysoform, carbol, creo'in, naflalin kámfor, molyirtószerek, légy rovarirtószerek legjobb beszerzési forrás Földes Drogéria Bethlen-utca 2. szám alatt Telefon 148. 4365-1 Ojsior-Bauer 8—10 lóerős benzinmotor olcsón eladó. — Mtgtekinthető Moskovics Mór gépkereskedőnél (Vay Adám-u 7. sz.) 1350-2 Ebéd ő berendezés olcsón eladó. Cim az Újságból ban 1353 1 Teljesen nj teberna sátor fö'szereléssel eladó. Din dal étterím. 4468-1 Különbejáratu csinosan bútorozott szoba kiadó. — Nyírfa utca 39. 200 Fgy nagy szoba, konyha, speiz és fáskamrából élló igen szép lakás augussfus 1-től k ;adó. Csillag u. 5. 4412-4 Tisztességes mindenes le­ány vagy asszeny udvarló nélül azounal felvéte ik. — Szatolcs u. 52. 1313 Cicosan bútorozott utcai síoba azonnal o'csón kísdó. Csipke-köz 6. 1360 Hírom s'oba, előszoba, konyhás lskás a város köz­pontjában auj?asz'us 1-ére kiad\ Érdeklődni Szarvas­utca 14. alatt. 4480 2 K sebb mindeneslányt ke­resek azonnali belépésre.— Cim a kiadóban. Jelentke­zés 12 órakor délben. 4477 E'adó 124 magyar hold tanyával, az ujfebértói Ökö­ritó dűlőben. Érdeklődni pénzügyi palota, II, emelet 1. s! ám. 4478-2 Kézimunkát olcsón válla­lok házaknál is. Sílvom­utca 9. 4483-3 Jímegjelené'ü, tisztessé­ges árva leány, aki szépen kézimunkái, vidékre lajitl­kozik gyermek mellé azon­nalra. Cim a kiadóban. 4482-3 E'adó fgy teljesen kifo­gástalan 1070-es magyar gardasági cséplő jutányos ároD. Har.sányi gípmühely. 4484-2 Eladó hat darab külön­bölő nagyságú eredelí ke leti perzsaszőayeg. Meg­tekín'helő d. u. keltőtől négyig. Cim a kiadóban. 4485-2 F atal füszeressegéd azon­nali belépé-re kerestetik. Harmann-fíúzerüzlet, Fried­mann telep. 4470-1 Egjszobás lakás kétszoba és egyszob* rende'őnek, iro­dának, müheknek kiadó, odvarban egy lakatosműhely kiadó. Káüóíu. 4. 1361-2 Egy jómenetelü uri- é3 hö'gyfodrász üzlet bete^síg matt azonnal eladó. Cim a kii dóban. 4486-2 E őhuzoti, festeti gobelint és horgolá?t'olcídn készítek, esetleg uri családhoz ház­hoz is megyek dolgozni, h-lyben és vidéken. Kert-u. 10. sz. 5 ajtó. 4.187-5 Két szoba, előszoba, lür­dőszoba ós mellékhelysé­gektől ál' ó utcai lakás augusztus l-re kiadó. Vay Adám-u 18. 4188 2 Keresek egy nagy szob', vagy két szobás látást mel lék helyiségekkel központban fiatal párnak Weisz paplá nosná', Vay Adam-u. 4489 Piros piüs divány jó álla pótban olcsón eladó Sx> Bérbeadom megbízásból a Benes László-tér 5 sz. alatti házban levő egy üzlethelyiséget, az ugyanott levő pincét (raktárnak is) azonnalra, vagy augusztus 1-től, — továbbá Vay Ádám utca 7. sz. alatti házban levő egy üzlethelyiséget az ahhoz tartozó pmcével (a pincét lcülön is) augusztus hó 1-tol. Dr. NYERGES MIKLÓS ügyvéd 1351 3 Bocskay-u. 9/b. ss. Passepartoukat ízléses kivitelben készít a lóba-nyomda könyvkötészete Nyíregyházán, Széchenyi-út 9. az. 15853—1931. vght. sz. Árverési hirdetmény kivonata A budapesti kp. kir. járásbíróság­nak 217736/5.-930. sz. a. kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése foly­tán Royal Exhange Assurance r. t. javára 1074 P 47 f. tőke s jár. erejéig 1931. évi február hó 10. napján végrehajtás utján lefoglalt és 1498 P-re becsült ingóságok u. m.: bútorok, stb a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak Pk. 30776 — 931. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nagyhalász községben adós lakásán 1931. évi julius hó 9. napján d. u. 3Va órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1931, junius 20. Dr. ZATHURECZ'KY ÁLMOS 4490 kir. bír. végrehajtó. 15891 —931. vgrh. sz. Árverési hirdetmény kivonat A nyíregyházi kir. járásbíróság­nak P. 4028/3/4—930. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő vég­zése folytán Budapesti Hitel és Jel­zálog Bank javára 870 P 51 f. -f­89 P 10 f. tőke és jár. erejéig 1930. évi október hó 7. napján végrehajtás utján felülfoglalt és 3400 P-re becsült ingóságok u. m,; cséplő­szekrények, benzinmotor, stb. a nyír­egyházi kir. járásbíróságnak Pk. 39663—930. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyir­pazony községben adós lakásán 1931. évi julius hó 22. napján d. u. 12 V2 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1931. julius 1. Dr. ZATHURECZKY ÁLMOS 1359 kir. bír. végrehajtó. Vk. 605-604—1931. sz. Pk. 1892-1089—931-930. sz. Árverési hirdetmény. Ügyvéd által képviselt Tiszadobi Takarékpénztár, Steaua Kőolaj r. t. végrehajtató javára közbenjárással végrehajtást szenvedő ellen 480 300 + 89 P 89 f. tőkekövetelés és jár. erejéig a tiszalöki, nyíregyházi kir. járásbíróság 377-378—931. 40712—929. sz. végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytan le- és felülfoglalt és 3146 -j- 4400 P-re becsült ingóságokat közöttük 12 HP. nyersolaj traktor, cséplő­szekrény, stb. a fenti Fk. számú végzés és a Vht. 102. §-a alapján Tiszadob községben végrehajtást szen­vedő lakásán 1931. évi julius hó­10. napjára d. e. 12 órára most kitűzött birói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg a kikiáltási áron alul is elfogom adni, kivéve a Te. 74. §-ában részletezett esetekben. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a-, értelmében azoknak a végrehaj ta­tóknak (csatlakozóknak) a javára, is kitűzöm, akik a hirdetmény ki­bocsátása napjáig a fenti ingókra kielégítési jogot szereztek és elle­nük halasztó hatályú igénykereset nincs. _ 1 Tiszalök, 1931. junius 18. SZ0CSY BÉLA 4476 kir. bír. végrehajtó. 708—1931. végth. sz. Árverési hirdetmény. A nagykállói kir. járásbíróságnak 1931. Pk. 1979 sz. végzése folytán közhírré teszem, miszerint Balkányi Takarékpénztár r. t. végrehajtató javára 900 P tíke, ennek 1931. évi január hó 10. napjától járó 8*/c­kamatai és eddig összesen 285 P 65 fiil, ben megállapított költségek erejéig 1931. évi junius hó 5. napján bíróilag lefoglalt és 1115 P-re becsült sertések, malacok, méhek, stb.-ból álló ingóságok, 1931. évi julius hó' 15. (tizenöt) napján d. e. 10 órakor kezdetét veendő és Balkány község határában a Perked-pusztán adós lakásán megtartandó nyilvános árve­résen a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénztizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni. Nagykálló, 1931. junius 24. LÉVY ELEMÉR 4479 bir. végrehaito. — 1.8 fillérbe kerül egy darab memorandum és egy darab boríték cégnyomással ellátva, 1000—iooo? darab rendelésnél "a /Jóba-nyomdá-­ban. Syoraatott Jóba Eldi laptulajdonoa könyvnyomdájában Nyiregyká zán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom