Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-09-30 / 220. szám

8 "jftÍRYIDÉK. 1931. E2ept25nB 2r 30. — A gazdásági egyesület állást togíaU a mezőgazdasági "kamaráit mellett. A Szabolcsvármegyei Gaz,­dasági Egyesület folyó hó 26-án tartott igazgatóválasztmányi ülé­sén tárgyalta azon hirt, hogy a 33-as Országos Bizottság a me-, zőgazdasági kamarák megszünteté­sének tervévet foglalkozik és mii­vel működésűket közérdekből szük­ségesnek és nélkülözhetetlennek tartja, elhatározta, hogy ezen tervezet ellen felterjesztést intéz a kormányhoz. A' mezőgazdasági kamarák megalakulásuk óta igen buzg óés nagyon hatásos mun­kásságot fejtettek ki a gazdatár­sadalom egyetemes érdekeinek meg védelmezésében és azért esetleges megszüntetésük vagy munkakörük kisebbítése érzékeny kára fenne a gazdatársadalomnak. Gróf Károlyi Imre könyve kapható az Ujságboltban. Ára 2 pengő. Nyíregyháza megyei város polgár­mesteri hivatala. K: 16714—1931. Hirdetmény. 1931. évi szeptember hó 16-án Nyíregyházán az ebveszettség eben megáÜapittatván, az 1888. évi VII. t. c. 63—72. §§-ai és a 40.000— 1888. sz. V. r. v. utasítása 182— 192. §§-ai alapján a betegség el­fojtása érdekében a következő mó­don intézkedem : 1. A veszettség fertőzésgyanus kutyák és macskák kiirtandók. 2. A városban és határban va­lamennyi kutya október hó 15-ig elkülönítve megkötve tartandó, vagy biztos szájkosárral és pórá­zon vezetendő. Kötetlenül ebek csak zárt udvarban és lakásban tarthatók. 3. A veszettgyanus állatok csak a díjtalanul szolgáltatandó állator­vosi kórmegáHapitás, illetve annak eredménye szerint kezelhetők. 4. Ha az iíy állat embert, vagy állatot mart, ugy a maró állat, ha lehetséges, azonnal elkülöníten­dő, ha be nem fogható, ugy kiir­tandó s a polgármesteri vagy az állatorvosi hivatalban bejelen­tendő. 5. Ebek és macskák a városból csak engedélyemmel szállíthatók ei. Nyiregyháza, 1931. szept. hó 19. Bárány Sándor s. k., m. kir. főáliatorvos. 6258-3 ; 754—1931. vght. sz. Árverési hirdetmény A budapesti kp. kir. járásbíró­ságnak 1931. P. 209834. sz. vég­zése folytan közhírré teszem, miszerint Adria BistOEitó Társulat végrehajtató javára 153 P tőke, ennek 1930. évi december hó 1. napjától járó 5% kamatai és eddig összesen 72 P 16 fillérben megállapított költségek erejéig 1931. évi junius hó 16. napjan bíróilag lefoglalt és 1380 P-re becsült haaibulorok, tehén és lovakbol álló ingóságok 1931. évi október hó 17. (tizenhét) napján d. e. V212 órakor kezdetét veendő és NagyKpJlcban adós lakasáa, meg tartandó nyilvános arveréstw a leg­többet Ígérőnek, azoanali készpénz fizetés mellett, szükség esetén bscs­áron alul is el fognak adatni, Nagykaliój 193 i. szeptember 10. LÉVY ELEMER 6300 bk. v>égrehejíó. NYÍREGYHÁZI ÚTMUTATÓ E rovat alatt mely a .Nyírvidék" olcsó reklámakciója — csak 15 szavaa kirfletések«« kftslAnk, naponta 1*50 pengőért < Poloskát, svábot, cyángázzat, patkányt szabadalma­zott szerrel felelőséggel irt NANASSY. Patkány és pofoskair­tószer kapható, Kállai-u. 48. 4003 őszi és téli kesxtyü szükségletét bevált jó minőségben, tartósságáért való felelősség mel­lett a BLUMBERG-cégnéi sae­rezheti be. 6178-5 ántó- és traktorhűtők javítása, tisztítása, uj" betétek ké­szítése Barcsik és Varga bádogos és vizvezetékszerelőknél. Bessenyei tér 10. az udvarban. 6087-4 Fajalmát, különböző fajta és minőségben ajám, kívánatra árajánlatot tesz: özv. Erős Ármin ne gazdasága, Nyirbogdány. 1976­Boroshordók 5 hi-tői 15 hlig circa 400 hl. meny­nyiségben olcsón kaphatók özv. Erős Arminné gazdaságában Nyir­bogdány. 1975 Elsőrendű hazai szén már 3 pengőért kaphatő. SZABÓ MÍHALYNÉ, Bencs-tér 7. 6323 APRO HIRDETESEK Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, miixien további szó 8 fillér. Hirdetések utáni érdek­lődésre csak válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. ,,Ci.n a hiadóltivatalban" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondás.! esetén adhatunk felvilágosítást. Ugy az apró, mint a nag/ hirdetések dija a feladáskor fizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés utia. A lap megjele­nési napján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladni. IW|-|fTMi-li-w>F-i i. '-i nn' Vi V . 'in n», 1 11 1 'r .i » — I ^ I 'I , yr- I. __ Kit két szobás lakás min­den hozzálartozékk?l nov. 1 é'61, B.-etieg azonnal is kiadó. Bocsk»y-u 12. Meg­tekintheti mindeonap és értekezni lehet Luther.tér 12. st. 6^2 2-2 Teljesen különbejáratu szép száraz, bútorozott szoba (cserépkályhával) a város központjában kiacló Virág-u. 8. 6128 3 m. széles begeres szőnyeg szövf-réma olcsón eladó. Nagytakarék II. em 4. ajtó. 6314 Tisztességes é' megbízható mindenest fcfresek elsejére. Német sjlu is khet. Cim a kiid )haa. 6316 Finom házikcszto.t adok, kihordásra is. 4 fogásos ebéd 1 P. Viz u. 8. 6229 Alig használt szép gyer- Rendes, csinos szobaleányt mekkocsi clesón elidó. — keresek. Dr. Kugel, fogorvos Szervas u. 42. 5803-1 Vay Adám n. 5. 6315 Egy szoba, konyhás lakás, Kíteji u. 54 sz&m alatt okt. 1-töl kiadó. 6038—1 Női szabó tanulóiényjfel­vételik. Közép-utca 24." 6-214-1 Butoiozott szoba Árpád u. 1. szám alatt zzonnal kiadó. 6094 ? Kü'önbejáralu kisebb ud­vaii butoiozctt fzeba köz. pontban kiadó. Kürt u'ca 3, 6155-1 I 0 mázsa E h krumplira kér ajánlatot Sz'chenyi úti Fiúin tan. átcs. 6227.1 Színház u. 26. sz. alatt egy szeba, konyha kiadó, azonnal elfoglalható. 6318-2 Ujsiő'ő utca 108. szám Í60 négyszögöl területen egy izoba, konyhás félportás ház eladó 1600 P. 6317 Egy nagyobb és egy ki­sebb lakásból álló ház megvéle're ktrestetik. Cim k'adóta. 6282-S E^y jó karban lévő asz­ali tűzhely eladó. Szrgfü-u. 25. stóm. 6Í8C-2 Míg)Lható udvarló nél­killl uindeLes szakácsnét szennaira vagy I-éte kere­sek. Urna k.ad.baa. fc'2i)l-l Mfgbizható iobb midenes vidékre fehétetik, Deák Fe­renc u. 20. 6310 Tisztességes mindenes, ki fözéihez is ért, je'enlkezhet 4 és 6 óra közö;» örfgebb házaspárnál Kö/te ntca II. 6321 Kiadó 2 vsgy híremszo­bás utcai lakás november l-re. Bujtos n. 27. emelet. 6313 Lyukas hó és sárdp5;ét e'ismerten tartósan megja­vítja Blumberg. 6596-2 Bútorozott szoba 2 sze­mélynek világítással óO P. ­ért kiadó. Kölcsey u 31. 6i 08 Telesen sz°pi rá t ufcsi szoba mosdó-ülkéve', köz­ponti fü éssel oktcb r 15-re bútorozva va^y bu'.or nél­kül kiudó, S.aboici u'ca 5. 6303-2 Csátzáiszállás László ta­nyán nagyobb meimjk-éga tenje.ikcrii tladó É te ke?, rí ugyanott. 630Í-2 Szobá'. a vaV, :zép ö.ilött vaskályha é< fgé zen jó ál­lapotban lévő női karika­hajós vairógép eli d;6. Ny rfa utca 20. 6311 Tej t üzlet részére veszek naponta 15 litert. Cim n ki­adóban. 6310 Állás- és munkanélküliek, akiknek e3ethg családja éj magánházaknil is ntg>obb ismeret'éga van, ugy híly­hen, mint v déken állcnió könnyű melltkkeres? hez juthatnak. Bővebbet Bánság u ei 19. Nóvák cipésznél, es.tlfg válaszbélyeggel. 1969 Egy ügyes kifutó fiu azon­nal telves-zek, Makray Gyula Luther-ház. 1970 Jól főző szakácsnőt kfre­sek Gál Líjosné. Takarék­palota. I emelet 6. 6305-2 Egy különbejáratu üd­ve ri szoba 1 végy 2 diák­nak te'jss ellátással. Vagy pedig úriembernek, vsgy hölgynek koszttal is Vay Adám utca 32. sz ül«tt azonnal kiadó. 6301 3 Misa módot önállóan dol­gozat ét tanukt azonnal felveszek. Cin az Ujság­Loltban. 1971 Bejáró mindenesnőt föl­veszek. Cim az Ujságbolt­ban. 1972 Kétszobás lakás, előszo­bával, mel'ékh'iyi'égtkkel kiadó. Bccskay.u. 26. 62S1 Ónálldan ffzB mindenes szakéc*n&t felveszek, szoba­leány v«n Háu félné, Luther utca 3. 197a Kétszobás udvui lakás tljejéttl kiadó mel ékhelji síggel. Vitág-u 19. 6?i9 Feles malacot lehátDieg fpjlisztát 6 hóna­pos tartásra eíogcdok. Cim Mák utca 18 ala.t. Alms cgomsgoláshoz ládák olcsón ka; hatók az Ujság­boltbtn. Hirdetési ügybeci felvilá • gcsi ás a Nyl'v dék kiadó­Livattlánzk 139-es számú te'e onjín kérendő. TŐZSDE (A Nemzeti Bank hivatalos árfolyama) A pengő Zürichben 90 Oi és fél. Valuták: Angol f. 21-10 - 22-60 I Leu 3 35—3'45 Cseh kor,16'tí2—17 U0 ! Ura 27'45- 28'25 Dinár .0-10-1012 ! Márka 13505-136-05 Dollár 571-75-57 5 75 : O. schill. 80-00-80-60 Frank 22 60-22-60 | Svájci fr.lll 40-112 10 Terménypiac Buza 77 kg. 850-865 j Sörárpa I. 18-25--8-50 Buza 79 kg. 8*75—8*80 | „ II. 17-75-1800 Buza 80 kg. 8 G0—9.00 Rozs 8 70-8-80 Tak. árpa 1.14-75—1525 , II. 14-25—14-50 Buza dec. 969—970 Buza márc. 10 90—1092 Rozs dec. —• — Határidősök: Zab I. 17-75-18 00 n II. 17-25-1760 Tengeri 1675-1710 Korpa 1015—10-25 Rozs márc. 1105—1110 Teng. máj. 12"45—12 50 Nyíregyháza nem akar fenn­tartani egy üzemei sem Nyiregyháza város szakosztályai tegnap délután együttes ülést tar­tottak. améiynek legfőbb, tárgya a* üzemek beszüntetésének kérdése volt. Bencs "Kálmán "dr. polgármes­ter azt a javaslatot terjesztette elő, hogy a város a ftem szigorúan köz­érdeket szolgáló üzemeket szüntes­se be. azokat az üzemeket pedig amelyeknek fenntartása közérdék­ből elkeülhetetlen, adja bjprbe és igy hasznosítsa. Többek hozzászó­lása után az ülés elfogadta a pol­gármesteri javaslatot. A jp.vallat alapelve az, hogy a város rifem le­het konkurrense az adófizető pol­gárságnak és nem is hivatása a vá­rosnak, hogy üzemeket tartson fenn Az üzemekről most egyénként tesz­nek javaslatot, hogy kitűnjék, me­lyik üzemeket fogja a város bérbe adni és melyeket szüntet meg. A nagyjelentőségű kérdés a ma délutáni közgyűlésen kerül végle­ges döntés alá. 6795-—931. vgrh. sz. Árverési hirdetmény (tívonat A nyiregyházi kir. járásbíróságnak 11334/2—930. sz. alatt kelt kielé­gitési végrehajtást rendelő végzése folytán Dr. Mikecz Lász'ó nyiregy­há2Í lako3 javára 400 P tőke és­jar. erejéig 1930. évi szeptember­ho 30. napján végrehajtás utján le­és felülfoglalt és 8310 P-re becsült ingóságok u m ; szobai bútorok,, szőnyegek, hordok, szüretelő edények, bor3ajto, stb. a nyitegyházi kir. járásbíróságnak Pk. 39267—930. sz. alait kelt árverést rendelő végzése következtében Nyirpazony határában t Sóstóhegyen 1931. évi október hó 2. napján d. u. 3 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyiregyháza, 1931. szeptember 3^. LABAY ANTAL 6312 kir. bir. végretiajtó. il HI H* MI M *ll »MM WI »MMMMM HI M II M t­16259—931. vgih. sz. Árverési hirdetmény kivonat A nyiregyházi kir. járásbíróság­nak 6222—1929. sz. alatt kelt kielégitési végrehaj lást rendelő vég­zése folytán Shell Kőolaj r. t. javara 3100 P tőke s jár. erejéig 1931. évi január hó 26. napján végre­hajtás utján lefoglalt és 10.000 P re bscsüit ingóságok, u. m : cséplószek­rények és szivógázmotorok, fctb. a nyiregyházi kir. járásbíróságnak Pk„ 2797/3- 933. sz aiatt keit árverést rendelő végzése következtében Nagy­halaaz községben adós H. Kslman lakasán 1931. évi október hó 5. napján d. u. 2 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1931. szeptember 7.. 1968 Dr. ZATHURECZKY ÁLMOS­kir. jb végrehajtó. Nyomatott Jóba Elek faptulajdonos könyvnyomdájában. Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom