Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-09-27 / 218. szám

1931. szeptember 29. JsrtrfKVtDÉK. Úri mellókfofilalkozás. Állandó képviselőt keres Nyíregy­háza és vidékére jutalékrészesedés mel­lett fuvarlevélfelülvizsgáló iroda A képviselő teendője az ottani kereskedők vasúti fuvarleveleit havonta össze­gyűjteni és irodámhoz abból a célból beküldeni, hogy a kifizetett fuvar­dijak helyessége a kereskedők érdeké­ben felülvizsgáltassanak és a tévesen beszedett fúvat díjtöbblet nekik vissza­fizettessék Háromszáz penqöig terjed­hztő havi mellékjövedelem. Levélbeli ajánlat Scb&fer M. cég Budapest, Nipszinház.utca harmincegy alá kül­dendő. 6199 A bécsi állatvédő egyesület re­pülőgépen szállíttatja az ittrekedt fecskéket Olaszországba Bécsből "jelentik: Ma délelőtt startolt az asperni repülőtérről az a Junkers repülőgép, amely a há­romfőnyi személyzeten és a két utason kivüt magával viszi Olasz­országba a bécsi fecskék első transzportját. Az állatvédő egye­sületekhez egyre-másra szállítanak még fecskéket, ugy, hogy előrelát­hatólag elszállításuk néhány na­pot vesz igénybe. f i Meggyilkolta a menyasszonyát Kaposvárról jelentik: Kurucz Já­nos 25. éves cipészsegéd régóta ud­varolt Mudik Máriának, aki azt hangoztatta, hogy természetes apjától 1500 pengő hozományt kap. Tegnap este a leány elment apjához a pénzért,, de eredmény­telenül tért vissza. Emiatt szó­,-váltás támadt közte és vőlegénye között és Kurucz a leányt agyon­szúrta. Ezután áldozatát a szente­gáti országúton hagyva hazament és iéfeküdt. A csendőrök keltet­ték fei 'a gyilkost és bekísérték Kaposvárra. Halálos végii borozgatás •} Miskolcról jelentik: Szendrő és Szalonna között az országút árká­ban a járókelők egy cigányiegény holttestére bukkantak. Megállapí­tották, hogy a halott Lakatos Bar­na szendrői legény, aki csütörtökön este a szalonnai kocsmában bo­rozgatott egy vén vándorköszörűs cigánnyal. Közben összevesztek és 'a'köszörűs súlyos tárggyal fej be­ütötte Lakatost, aki véres sebevei hazafelé indult. Útközben &zonbian a nagy vérveszteségtől elájult és kiszenvedett. A nyomozás a tettös kézrekeritésére megindult. kis és nagy tételekben besze­rezhető a nyirturai bérgaz­daságban 6191* N y i r t u r a. Mindazoknak, kik szere­tett édesanyánk elhunyta alkalmából részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mon­dunk köszönetet Tornay család. Berijhi porral mérgezte meg ma­gát egy F'riedmanri-té.'ep'" "asszony Pékár Jánosné Friedmann-teíepi lakos ma reggefre a svábbogarak kiirtására használt berlini porral megmérgezte magát és meghalt. • Tettének oka ismeretlen. A kir. ügyészség miután az öngyilkos­ság ténye kétségtelen, a teme­tési engedélyt megadta. Kéjgyilkosság áldozata lett egy temesvári utcai nó j Temesvárról jelentik: Szűcs Má­ria rendőri felügyelet alatt álló nőt albérleti lakásában 14 szúrástól holtan találták. A rendőrorvos meg állapította, hogy a szúrások minde­gyike külön-külön is halálos volt. A gyilkos katonai tőrrel végzett ál­dozatával. Minthogy az álddozat pénze és ékszere hiánytalanul meg­van, minden jel arra mutat, hogy kéjgyilkosság történt. Kinevezik a szénellátási * biztost Budapestről jelentik : A! szénel­látás miniszteri biztosa Tóth Tibor MÁV főfelügyelő lesz, Tóth Taj másnak, a szolnoki polgármester­nek fivére. — Tájékoztató a malmok részé. • re kapható a Jóba-nyomdában, Széchenyi-ut 9. Tefefon 139. Magyőszi nőikalap vágás* ! TŐZSDE (A Nemzeti Bank hivatalos árfolyama) A pengő Zürichben 90 02 és fél. Valuták: Leu 3-35-3-45 Angol f. 21 00 -22-00 Cseh kor.16'92—17-00 Dinár )0-00-1010 Dollár 571-75-575-75 Frank 22-60—22-90 Legszebb és legfinomabb modellek. ízléses fllckala­pok 6 pengőtől WALTERKÉ és HQRVÁTNÉ kalapüzemében(R m kath. bérpalota, Bethlen-ulca 2.) Alakitást, javilást és vasalást olcsón vállal. NYÍREGYHÁZI ÚTMUTATÓ E rovat alatt moly a .Nyirvidék" olcsó reklámakciója — csak 15 azavaa hirdetéseket hfiz'ünk, naponta 1'50 pengőért WWVWVV^WWVV«/VVVV\IW,'VWWW>A/U ,Í/ öszt és téli szükségletét bevált jó minőségben, tartósságáért való felelősség mel­lett a BLUMBERG-cégnéi sae rezheti be. 6178-5 Antó- és traktorhűtők javítása, tisztítása, uj betétek ké­szítése Barcsik és Varga bádogos és vizvezetékszerelőknél. Bessenyei tér 10. az udvarban. 6087-4 Poloskát, svábot, cyángázzal, patkányt szabadalma­zott szerrel felelőséggel irt NANASSY. Patkány és poloskair­tószer kapható, Kállai-u. 48. 4003 Őszi és téli costüme köpeny és ruhát felelősség mellett készit ENGLER, Szarvas-utca 5. Olcsó fazonárak. 6275-1 Okos nő gondolkozik, és tudja miért vesz kalapot a> Párisi Ka'apnázban, Jókai-u 1. . 6267-1 S Divat kesztyű különlegesség KATONA kesztyűsé­nél. Saját készítésű bőrkesztyűk olcsó őszi, téli, garantált jó minő­ségben. Bethíen-u. 4. 6273-1 Almaszállitáshoz üres láda és fa^yapot nagyobb mennyiségben igen olcsón kap­ható FLÉÍNER vasüzlet, Korona­épüiet. 6221-1 Használt kerékpárok minden elfogadható árban kapha­tók Nyíregyháza, Jókai-utca 4. Teleion 5Ö1. Rádiö, Kerékpár K«" lesk. Vállalatnál. 6259-2 A város alatt fekvő, igen jó talajú 75 holdas, 3 szobás, verandás és más szükséges épületekkel "ellátott tanyásbirtokom eladom, amelyen szőlő, gyümölcsös és dohánytermelési engedély is van. Értekezni Dankó-bokor 2. 1966-1 — Tankönyvek, iskolacikkek hi­vatalos árakon már kaphatók az Ujságboltban. Az uj XXVII, osztálysorsjáték" Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 500.000 Jutalom és nyeremények: 300.000 200 000 100.000 25.000 20 000 15.000 stb. pengő, összesen közel pengő 50 000 40.000 30.000 8 millió pengő készpénzben 84 000 sorsjegy közül 42.000 .kihuzatik, tehát minden második sorsjegy! 0190.3 A sorsjegyek hivatalos ára osztályonként: Az első osztály húzása 1931. október 16-án és 19-én _ •••••••nsaöQnaoööonzzinDoaoanDa 1 3 • a • 3 • • 3 3 Buza 77 kg. 8-95—910 Buza 79 kg. 9-25—9 40 Buza 80 kg. 9-35—9.45 Rozs 9 00 -9-20 Tak, árpal. 14-75—1525 . . II. 14-25-14-50 Terménypiac Líra 28-55-29-35 Márka 13505—130-05 O. schill. 8000—80-60 Svájci fr.110 10—11210 Buza dec. 10 27—lü'29 Buza márc.Il 52—11-53 Rozs dec. —• •— Határidősök: SSrárpa I. 18 25—18 50 11. 17-75-18-00 Zab I. 18 25-18-50 , II. 1800-18-25 Tengeri 1575—16-25 Korpa 10-25—10-35 Rozsmárc. 11-56—1158 Teng. máj. 12"87—I2 8S MM— 6778 931. vgrh ez. Árverési hirdetmény kivonat A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 1328—931. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Nyiregyházi Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet javára 275 P 16 f. tőke és jár. erejéig 1931. évi március hó 6. napján végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 8895 P-re becsült ingóságok u. m.; szobai bútorok, szőnyegek, ezüatnemüek, stb. a nyiiegyházi kir. járásbíróságnak Pk. 31168-1-931. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következté­ben Nyirpazony határában, Sóstó­hegyen 1931. évi október hó 2. napján d. u. 3 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1931. augusztus 28. LABAY ANTAL kir. bir. végrehajtó. 6269 Január 1-i belépésre gazdasági gépész-kovácsot keresek. Oyulaházi, Kállósemjén. Nyíregyháza megyei város polgár­mesteri hivatala. K: 16714—1931. Hirdetmény. 1931. évi szeptember hó 16-án Nyíregyházán az ebveszettség eben megáilapittatván, az 1888. éviVII. t. c. 63—72. §§-ai és a 40.000—• 1888. sz. V. r. v. utasítása 182— 192. §§-ai alapján a betegség el­fojtása érdekében a következő mó­don intézkedem : 1. A veszettség fertőzépgyanus kutyák és Tnacskák kiirtandók. 2. A városban és határban va­lamennyi kutya október hó 15-íg elkülönítve megkötve tartandó, vagy biztos szájkosárral és pórá­zon vezetendő. Kötetlenül ebek csak zárt udvarban és lakásban tarthatók. 3- Aj veszettgyanus állatok csak a dijtalanul szolgáltatandó állator­vosi kórmegállapitás, illetve annak eredménye szerint kezelhetők. 4. Ha az ily állat embert, vagy állatot mart, ugy a maró állat, ha lehetséges, azonnal elkülöníten­dő, ha be nem fogható, ugy kiir­tandó s a polgármesteri vagy az állatorvosi hivatalban bejelen­tendő. 5. Ebek és macskák a városból csak engedélyemmel szállíthatók ei. Nyíregyháza, 1931. szept. hó 191 Bárány Sándor s. k., m. kir. főá latorvos. 6258-3 1 Harisnyát, kesztyűt Cégtulajdonos: ALTMANN SÁNDOR. jót olcsón csak akkor vehet, ha útja a Bessenyei-tér 2. szám. Csipkeáruházhoz vezet. A hősök szobra háta mögött.

Next

/
Oldalképek
Tartalom